Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

Схема МСБ за концепцією класичної політичної економії

Перше принципова відмінність схем МСБ і МОБ полягає в тому, що в основі МСБ лежить секторальна класифікація інформації, що враховує ситуацію інституційну структуру економіки, а в основі МОБ - «чисті» галузі. Секторальна класифікація, забезпечуючи чіткість уявлень про доходи і витрати інституційних одиниць, дозволяє реалізувати стратегічне планування. Практичне складання МОБ в розрізі «чистих» галузей з точки зору його інформаційного забезпечення є складним, так як необхідні дані про непрофільної продукції та витратах на її виробництво. Використання галузевої класифікації при його складанні пояснюється труднощами сформованого підходу до економіко-математичного моделювання МОБ у зв'язку з необхідністю забезпечення більшої стабільності екзогенних параметрів моделі. Більше того, використання таких моделей МОБ служить лише цілям аналізу та складання «пасивних» прогнозів, в яких не передбачається активна роль держави для зміни передбачуваних авторами цих моделей тенденцій розвитку.
Згідно концепції класичної політичної економії у схемі МСБ виділяються 4 квадранта, тобто до трьох квадрантам, наявними у МОБ, додається 4-ий квадрант, розташований під другим квадрантом. Схема МСБ представлена в табл. 21.
У першому квадранті (його розмірність - n? N) по рядках і стовпцях записуються інституційні одиниці виробничої сфери. Так само, як і в МОБ, по рядках МСБ представлені поставки виробників для цілей поточного виробничого споживання (Хij - поставка i-тій галузі j-тій), по стовпцях першого квадранта - їх поточні матеріальні витрати.
Табл. 21
Виробниче потребленіеi=1, ... n, j=1, ... n Кінцеве потребленіеi=n +1, ... n +4, j=n +1 , ... n + 4 Вико-вановсего X=(Xi) i=1, ... n +
i \ j 1 , 2 ... j ... n ІтогоПП n +1, n +2, n +3, n + Е ВН КПд / г КПГ ІтогоКП
: i: n 1-ий квадрант ППij (ППijj=1, n 2-ий квадрант КПij (КПijj=n +1, n +4 (ППij + (КПijj=1, ... n +4
n + n + n + n +4 3-ий квадрант ВДСij (ВДСijj=n +1 , n +4 4-ий квадрантВДСij (ВДСijj=n +1, n +4 імпортінвестіціідоходи д \ хналогі
Всього витрачено (ресурси) X=(Xj)=((ППij + ВДСij) i=1, ... n + 4 (Xjj=1, n X=(Xj)=((КПij + ВДСij) i=1, ... n + 4 (Xjj=n +1, n +4 (((ППij + (КПij) i=1,.
.. n +4; j=1, ... n +
СальдоваяПрібиль (збитки) (Xi - Xj) для i=j, де i, j=1, ... n (саль -до (Xi - Xj) для i=j. де i, j=n +1, n +4 (саль-до 0
У другому квадранті МСБ показується використання виробленого кінцевого продукту на експорт (стовпець n +1), валове нагромадження (стовпець n +2), кінцеве споживання домашніх господарств (стовпець n +3), органів державного управління і некомерційних організацій, обслуговують домашні господарства (стовпець n + 4). Суми записів по рядках 1-го і 2-го квадрантів характеризують використання продуктів, вироблених резидентами для цілей проміжного та кінцевого споживання.
У третьому квадранті, розташованому під перший квадрантом, представлені імпортні ресурси, витрачені на виробництво валового випуску (рядок n +1), інвестиційні витрати виробників (рядок n +2), оплата праці найманих працівників і частина валового прибутку підприємців, призначена для кінцевого споживання (рядок n + 3), інші податки на виробництво (рядок n + 4). Таким чином, валовий прибуток підприємців представлена в n +2-ий і n +3- їй рядках третього розділу.
Проте суми записів по стовпцях 1-го і 3-го квадрантів, що характеризують поточні, інвестиційні та податкові витрати інституційних одиниць для виробництва валового випуску (ресурси або джерела доходів ВВ), можуть не збігатися з сумами записів по рядках 1-го і 2-го квадрантів (використання або витрати ВВ). Наявність останньої (n + 5-ої) рядки, що характеризує сальдіруются прибутки або збитки, що розраховуються як різниці доходів і витрат інституційних одиниць, пояснюється відхиленнями цін, в яких виміряні показники вихідного МСБ, від істинних цін відтворення в аналізованому періоді. Це означає, що тільки за рахунок зміни цін можна ліквідувати прибутку і дотації.
Рядки четвертого квадранта МСБ, розташованого під другим квадрантом, характеризують поставки імпортних ресурсів кінцевим споживачам, їх додаткові (невиробничі) інвестиційні витрати, доходи зайнятих у невиробничій сфері найманих працівників і підприємців, податкові платежі кінцевих споживачів. Умовно кажучи, сума записів четвертого розділу характеризує додані витрати невиробничої сфери, що фінансуються в результаті перерозподілу.
Суми записів по рядках 1-го і 4-го квадрантів характеризують загальні обсяги імпортних ресурсів, виробничих і невиробничих інвестицій, доходів домашніх господарств і податкових платежів до бюджету держави.
Сума записів по стовпцях 2-го і 4-го квадрантів - обсяг витрат ресурсів для виробництва кінцевого продукту.
Для ліквідації сальдіруются прибутків (дотацій) здійснюється коригування показників у МСБ. Її суть полягає у підвищенні цін на збиткову продукцію, що викличе, оскільки загальний обсяг ресурсів від цього не змінюється, неминуче зниження цін на високорентабельну. Головним параметром, що обмежує обсяги виробництва і визначальним кількісну міру всіх інших параметрів балансової моделі, є грошові доходи домашніх господарств, які повинні бути чітко збалансовані з оплачуваною ними кінцевим продуктом (стовпець n + 3 табл. 21). Скільки отримано грошових доходів домашніми господарствами в поточному періоді , стільки й буде витрачено ними для оплати кінцевого споживання (ККД / г). Підвищення заробітної плати не вирішує питання, оскільки слідом за цим у тій же мірі зростають ціни, а за ними і необхідність подальшого підвищення грошових доходів. Утворюється нескінченна спіраль розкручування інфляції. З неї можна вибратися за рахунок встановлення роздрібних цін на рівні цін рівноваги, при яких попит дорівнює пропозиції, а цін виробництва - на рівні реальних витрат. Тому при розрахунку істинних цін виробництва значення коригуючого коефіцієнта за рядку n +3 дорівнює 1.
В результаті послідовної коригування цін забезпечується рівність ресурсів ВВ (стовпці «Разом») та їх використання (рядка «Разом») без наявності рядки «сальдова прибуток», а також виконання балансів, представлених у формулах (1), (2) і (3):
балансу зовнішньоекономічних зв'язків (рядок і стовпець n +1);
балансу інвестицій - джерел формування інвестицій та напрямів їх використання (рядок і стовпець n +2);
балансу доходів і витрат населення (рядок і стовпець n + 3);
балансу доходів і витрат держави (рядок і стовпець n +4);
Користуючись термінологією СНС, істинні ціни виробництва, в яких розраховуються показники скоригованого МСБ, відповідають системі основних цін. У цінах кінцевого споживання, що виражають повні витрати виробництва та обігу, потрібно врахувати витрати, оплачувані кінцевими споживачами , тобто додаткові витрати (в т.ч. торгово-транспортні націнки), представлені в 4-му квадранті. Для цього загальні обсяги цих витрат (суми записів по стовпцях 4-го квадранта, виключаючи імпорт) розподіляються між матеріальними благами і послугами, включаючи імпорт, пропорційно їх цінами виробництва (записам по стовпцях 2-го квадранта і n +1- го рядка).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Схема МСБ за концепцією класичної політичної економії"
 1. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Назвіть основні ідеї меркантилізму. 2. Які найбільш важливі позитивні і негативні сторони класичної політичної економії? 3. Що найцінніше в марксистській політичній економії і які ідеї К. Маркса виявилися помилковими? 4. Що таке маржиналізм ? 5. У чому полягає сутність неокласичної економічної теорії (в тому числі монетаризму і лібералізму)? 6. Який основний
 2. Додаток 7 ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ: імена ДАТИ
  На схемою 1 зображені імена найвідоміших економістів-представників різних шкіл і напрямів, творців і розробників відомих теорій, оригінальних концепцій. Овали, в які вписані імена економістів, розміщені вcooтветствіі з тимчасовими періодами їх творчої діяльності (зразковими термінами публікацій основних праць) і умовним розподілом по школам і напрямам. В
 3. План семінару
  Елементи економічної науки в працях античних мислителів. Меркантилісти про предмет економічної науки. Фізіократи: новий підхід до створення багатства і предмету економічної теорії . Класична школа політичної економії та її внесок у розвиток науки. Марксистські уявлення про завдання та цілі політичної економії. Кейнсианский аналіз макроекономіки. Інституційний підхід до
 4. Висновки
  1. Економіка - ємне, багатозначне поняття. Це і частина повсякденного життя, і народне господарство даної країни в цілому, а також окремих його галузей, регіонів, всього світу, і історично визначена сукупність економічних відносин між людьми, і наукова дисципліна. 2. Економіка - це господарська система, яка забезпечує задоволення потреб людей і суспільства шляхом створення та
 5. 3. Давида Рікардо про ренту І МАЙБУТНЬОМУ КАПИТАЛИЗМА
  Після публікації «Багатства народів» розвиток економічної науки йшло в режимі діалогу зі Смітом: його ідеї пропагували, тлумачили, критикували, виправдовували. Так тривало до тих пір, поки не вийшов у світ основна праця Давида Рікардо (1772-182) «Принципи політичної економії та оподаткування» (1817). Надалі, практично до кінця століття головним співрозмовником і опонентом
 6. 3. Давид Рікардо про ренту і майбутнє капіталізму
  Після публікації «Багатства народів» розвиток економічної науки йшло в режимі діалогу зі Смітом: його ідеї пропагували, тлумачили, критикували, виправдовували. Так тривало до тих пір, поки не вийшов у світ основна праця Давида Рікардо (1772-1823) «Принципи політичної економії та оподаткування» (1817). В дав ь-дальшої, практично до кінця століття головним співрозмовником і опонентом
 7. КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА. ОСНОВНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  У 1615 р. у Франції вийшла книга під назвою «Трактат політичної економії», що народжується нова наукова дисципліна отримала свою першу назву - політична економія. Автором терміна є французький дворянин Антуан де Монкретьєн. Читачі вперше побачили це словосполучення. Термін сконструйований з трьох грецьких слів: політейя - суспільний устрій, ойкос - домашнє господарство і
 8. Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011
  У книзі викладається нова концепція вартості. В її рамках вдалося обсягів по-дініть всі існуючі теорії вартості. В заключних розділах аналізуються деякі важливі слідства, які з запропонованої концепції. Книга розрахована на фахівців у галузі політичної економії. Вона буде корисною студентам економічних ВНЗ при вивченні відповідних розділів курсу еконо-мічної
 9. 49.6. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА 20? 30-Х РР. XIX В.
  У 20? 30-х рр.. XIX в. завершився процес формування капіталізму в Англії та Франції. Буржуазія в цих країнах завоювала політичну владу. У 1825 р. промисловість пережила першу економічну кризу. Він зруйнував уявлення про несуперечності капіталізму. Фактично було завдано удару по класичної політичної економії. Перед економістами постало завдання дозволити або хоча б послабити
 10. 4. КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
  Виникнення класичної школи. Її основні особливості. «Політична арифметика» У. Петті; його економічні погляди. Книга А. Сміта «Дослідження про природу і причини багатства народів». А. Сміт про джерела зростання багатства, економічних законах, ролі держави. Вчення про поділ праці, обміні, грошах. Різні трактування вартості. А. Сміт про капітал і його структурі. Формування
 11. Народне господарство та раціональна організація господарської діяльності
  Економічна думка минулого зберегла і інше розуміння політичної економії як науки про народному або громадському господарстві. Німецькі економісти В. Рошер і К. Бюхнер оголосили предметом політичної економії народне господарство, під яким ними розуміється відношення людей до зовнішньої природи. А. Богданов та І. Степанов свого часу відзначали, що визначення, яке увійшло в підручники політичної
© 2014-2022  epi.cc.ua