Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

16.1 Заробітна плата в ринковій економіці: сутність і функції

Неможливо об'єктивно розглядати властивості, структуру, форми прояву і т . п. будь-якого процесу, явища, не з'ясувавши попередньо його сутність, природу з урахуванням конкретних історичних умов. Це повною мірою стосується і пізнання сутності заробітної плати в новій економіці.
У науковій літературі постійно велися дискусії щодо сутності заробітної плати, робилися спроби дати найбільш повне її визначення, обгрунтувати принципи організації, переглянути або уточнити складові механізму функціонування.
Заробітна плата належить до найбільш складної економічної категорії. Поруч з прибутком, податками, зайнятістю вона є одним з головних елементів, своєрідним «нервовим центром» суспільного організму.
Перехід від централізованої планової економіки, заснованої на пануванні «загальнонародної» власності, до ринкової з різноманітністю форм власності та господарювання послужив причиною нової хвилі дискусій. Адже формування уявлення про сутність заробітної плати в ринковій економіці значно ускладнюється з огляду на ті стереотипи, які склалося за часів існування Радянського Союзу і домінують в нашому суспільстві ще й досі.
Розгляд сутності заробітної плати в умовах соціалізму обов'язково супроводжувався наголосом на корінному відміну його природи в капіталістичному і соціалістичному суспільствах. Обгрунтування цього базувалося, як правило, на двох постулатах. Перший - при соціалізмі заробітна плата є формою реалізації розподілу за працю, а при капіталізмі - перетвореною формою вартості (або ціною) робочої сили. Другий - суть найманого праці при соціалізмі полягає у планомірному залученні робітників і службовців до суспільного виробництва, заснованого на загальнонародної власності, а при капіталізмі - не більше як звичайну купівлю-продаж робочої сили.
За офіційними поглядами, які домінували в економічній теорії в радянські часи, заробітна плата як результат дії закону розподілу за працю в соціалістичному товарному виробництві може репрезентувати виражений у грошовій формі еквівалент тієї частки трудового внеску працівника в кінцевий загальний результат роботи, яке забезпечує його особисте споживання (за винятком трудового внеску на задоволення загальних потреб і до фонду змісту непрацездатних).
Щодо капіталізму, то відповідно до марксистської теорією заробітна плата в цій економічній системі як результат дії закону розподілу за вартістю (ціною) робочої сили становить ціну продуктів (життєвих засобів), необхідних для відтворення цієї робочої сили , або, що одне і те ж, відображає втілену в них кількість абстрактної роботи. Відповідно до цієї теорією працівник протягом робочого дня, витрачаючи свою робочу силу, створює не тільки вартість, достатню для її відтворення, а і додаткову вартість. Відповідно, робочий час, протягом якого він забезпечує відтворення своєї робочої сили, отримало назву основного, а інше - додаткового. У свою чергу, суспільний продукт, спрямований на відтворення робочої сили, визначався як необхідний, а присвоєний капіталістом - як додатковий.
Чи діє в сучасній економічній системі, заснованої на різноманітті форм власності і господарювання, тобто в економіці змішаного типу, закон розподілу за працю, або його дія припиняється й розподільні відносини щодо найманих працівників регулюються виключно законом розподілу за вартістю (ціною) робочої сили? Відповідь на це питання має істотне як теоретичне, так і практичне значення, оскільки становлення в Україні нової економічної системи, а отже, і нової організації заробітної плати, потребує всебічного розгляду природи цієї складної категорії, з'ясування механізмів її формування.
Якщо порівняти характеристики сутності розподілу за працю при соціалізмі та розподілу за вартістю (ціною) робочої сили при капіталізмі, то перш за все привертає увагу їх якісне єдність, адже в обох випадках об'єктом розподільних відносин є необхідний продукт, який надходить у розпорядження найманого працівника як плата за його роботу і становить обсяг життєвих засобів, які забезпечують (при досягнутому рівні розвитку продуктивних сил) відповідний рівень споживання матеріальних і нематеріальних благ і послуг. Інакше кажучи, необхідний продукт, величина якого визначається насамперед рівнем розвитку продуктивних сил, надходить у розпорядження працівника у формі заробітної плати незалежно від того, в якому суспільстві він живе - капіталістичному чи соціалістичному.
Разом з тим механізми дії законів розподілу за працю і за вартістю (ціною) робочої сили істотно розрізняються, оскільки перший передбачає позаринкові, а другий - ринкову оцінку трудового внеску працівників.
Позаринкових підхід до оцінки трудового внеску характеризується орієнтацією на нестоімостние оцінки у виробництві, розподілі та обміні, а також на переважно централізоване, адміністративне рішення всіх питань у сфері розподільних відносин: тільки управлінські структури (причому на найвищому рівні) здатні оптимізувати об'єднання всіх різноманітних інтересів суспільства.
Механізм формування заробітної плати на принципах оцінки вартості робочої сили в основу всіх критеріїв визначення рівня оплати роботи покладає, з одного боку, взаємодія ринку праці, попиту та пропозиції робочої сили, а з іншого - облік об'єктивно необхідного відтворення робочої сили.
Перехід від централізованої планової системи господарювання до системи, заснованої на ринкових відносинах, потребує переходу від позаринкового механізму оцінки трудового внеску до ринкового, тобто переходу від формування заробітної плати як частки працівника в загальнодержавному фонді споживання або доході підприємства (залежно від співвідношення ролей держави і підприємства в реалізації розподільних відносин) до формування її як вартості (ціни) робочої сили. Одночасно підкреслимо, що розподіл за вартістю (ціною) робочої сили не може не передбачати використання елементів розподілу за працю, якщо під останнім розуміти формування ціни робочої сили з обов'язковим урахуванням таких факторів, як кількість, якість і результати роботи. У цьому контексті звернемося до висновків українських економістів - авторів відомого підручника з економічної теорії, які відзначають, що «... в заробітній платі, її сутності присутні і вартість товару робоча сила, і оплата за працю (за витратами і результатами роботи). Одне іншому не заважає. Західні економісти вже давно визнають сумісність змісту заробітної плати як вартості робочої сили і забезпечення однакової заробітної плати за однакові витрати праці »14.
В основі вартості робочої сили може бути оцінка суспільно необхідних витрат на її відтворення і відповідна оцінка обсягу життєвих засобів, необхідних для нормальної життєдіяльності людини. Враховуючи це не можна не погодитися з твердженням К. Маркса, який «... змінний капітал є лише особлива історична форма, в якій проявляється фонд життєвих засобів, або робочого фонду, який потрібен робітникові для підтримки та відтворення цього життя і що за всіх систем суспільного виробництва він сам завжди повинен виробляти й відтворювати »15.
Разом з тим на вартість робочої сили впливають результати роботи, тобто продуктивність (корисність) праці власника робочої сили. Визначення того, які саме витрати дійсно є суспільно необхідними для відтворення робочої сили, є неможливим без урахування корисного ефекту. Таке постійне порівняння корисного ефекту, продуктивності праці з витратами на відтворення робочої сили здійснює ринок, формуючи вартість робочої сили. Це розуміння вартості робочої сили відповідає неокласичної теорії рівноваги, яка об'єднує трудову теорію вартості і теорію граничної корисності.
Один із засновників неокласичної теорії рівноваги А. Маршалл застосовував образне порівняння корисності і витрат з двома лезами ножиць. «Ми могли б, - писав А. Маршалл, - так само сперечатися про те, чи регулюється вартість корисністю чи витратами виробництва, як і про те, ріже чи клаптик паперу верхнє або нижнє лезо ножиць» 16. Йдеться про взаємодію, в якому корисність і витрати виступають як рівноправні і незалежні сили, в зіткненні яких визначається вартість товару. Щодо товару «робоча сила» вартість, яка відповідає її суспільну оцінку, встановлюється на рівні, що узгоджує граничну продуктивність праці (цінність послуг роботи для покупця-підприємця) з умовами використання послуг робочої сили (з витратами, які потрібні для відтворення робочої сили). Інакше кажучи, ми оцінюємо роботу, наприклад автомобілебудівників, за допомогою оцінки корисності створеного автомобіля, але наші можливості виробляти цей автомобіль будуть залежати від того, скільки в народному господарстві кваліфікованих автомобілебудівників і скільки коштуватиме їх робота.
Знаючи одночасно умови і попиту (корисність), і пропозиція (витрати), можна визначити вартість робочої сили. Вона є усередненим еквівалентом життєзабезпечення типового представника асоційованої групи людей, об'єднаних спільністю інтересів і цілей, умов і результатів роботи та проживання, рівнів інтелектуального та культурного розвитку.
Розглядаючи заробітну плату як форму існування необхідного продукту, як історично і економічно обумовлений обсяг життєвих засобів, необхідних для повноцінного відтворення робочої сили, не можна не підкреслити декількох об'єктивних обставин, які зумовлюють появу на певних етапах суспільного розвитку різних форм існування необхідного продукту, які раніше входили в заробітну плату.

Насамперед підкреслимо, що людина є біосоціальним істотою. Це значною мірою зумовлює наявність різних форм існування необхідного продукту. Справді, здатність до роботи у людини з'являється не відразу після народження, а з часом і тільки після відповідної теоретичної та практичної підготовки.
До настання працездатного віку і після втрати працездатності людина живе за рахунок сім'ї і суспільства. На цих етапах життєвого циклу людина відчуває різноманітні потреби, зв'язок яких з трудовим внеском і можливостями їх задоволення за рахунок працездатних членів суспільства різна. Є відмінності і в характері задоволення потреб, оскільки одні можуть бути задоволені індивідуально, інші - лише спільно. Названі та деякі інші обставини соціально-економічного характеру зумовлюють різні форми існування необхідного продукту: заробітної плати, пенсій, стипендій, допомога, інших виплат, які надходять у розпорядження членів суспільства переважно в грошовій формі.
У формі заробітної плати необхідний продукт надходить у розпорядження функціонуючої робочої сили, у формі стипендій - до ще не функціонує; у формі пенсій - уже не функціонуючої; у формі оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності - до тимчасово функціонуючої через хворобу; в формі допомоги по безробіттю - до робочої сили, яка не знайшла собі місця в суспільному розподілі праці.
Формами існування необхідного продукту, який виступає не в грошовій, а в натуральній формі, є безоплатне надання житла, а також послуг освіти, медицини, транспорту. Надання безоплатних форм необхідного продукту передбачає існування цілої системи відрахувань до позабюджетних фондів та бюджетів різних рівнів у вигляді прямих і побічних податків на заробітну плату та інших відрахувань.
Різні форми існування необхідного продукту передбачають і різні форми взаємодії трьох головних суб'єктів соціально-трудових процесів - найманих працівників, роботодавців і держави. Організація заробітної плати, наприклад, передбачає безпосереднє, пряме взаємодія роботодавців і найманих працівників при виконанні державою функцій забезпечення мінімальних гарантій та посередника. У пенсійному забезпеченні головну роль відіграє держава, а взаємодія найманих працівників і роботодавців непряма - через відрахування останніх до Пенсійного фонду.
Серед багатьох форм існування необхідного продукту провідне місце належить заробітній платі, через яку зв'язується розмір необхідного продукту, який надходить у розпорядження працівника, з його роботою.
У сучасній змішаній економіці, яка грунтується на різноманітності форм власності і господарювання, робоча сила, а точніше - послуги робочої сили, є різновидом товару. Тому трактувати сутність заробітної плати слід з урахуванням вартісної оцінки послуг робочої сили, розглядаючи її як вихідну в процесі з'ясування природи заробітної плати. Необхідно також враховувати, що:
? по-перше, заробітна плата формується на кордоні (на стику) відносин сфери безпосереднього виробництва і відносин обміну робочої сили;
? по-друге, заробітна плата може забезпечувати об'єктивно необхідний для відтворення робочої сили та ефективного функціонування виробництва обсяг життєвих благ, які працівник може отримати в обмін на свою роботу;
? по-третє, заробітна плата є водночас і макро-, і мікроекономічної категорією;
? по-четверте, заробітна плата - це важлива складова виробництва, її рівень пов'язаний як з потребами працівника, так і з процесом виробництва, його результатом, оскільки джерела коштів на відтворення робочої сили створюються у сфері виробництва та їх формування не виходить за межі конкретного підприємства.
  Спираючись на ці вихідні положення, спробуємо сформулювати поняття сутності заробітної плати, яка відповідає сучасним економічним умовам. На нашу думку, це можна зробити, розглядаючи заробітну плату принаймні з п'яти позицій.
  По-перше, заробітна плата - це економічна категорія, яка відображає відносини між власником підприємства (або його представником) і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості (доходу).
  По-друге, заробітна плата - це винагорода, розраховане, як правило, у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган сплачує працівникові за виконану ним роботу. У такій, спосіб заробітна плата залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його роботи і господарської діяльності підприємства в цілому. Джерелом коштів на оплату праці є власні кошти - дохід підприємства.
  По-третє, в сучасному товарному виробництві, яке базується на найманій робочій силі, заробітна плата - це елемент ринку праці, що виступає як ціна, за яку найманий працівник продає свою робочу силу. Враховуючи це заробітна плата виражає ринкову вартість використання найманої робочої сили.
  По-четверте, для найманого працівника заробітна плата - це його трудовий дохід, який він отримує в результаті реалізації здатності до роботи і який може забезпечити об'єктивно необхідне відтворення робочої сили.
  По-п'яте, для підприємства заробітна плата - це елемент витрат на виробництво, що включається в собівартість продукції, робіт (послуг), а разом з тим і головний чинник забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів роботи.
  Заробітну плату правомірно розглядати і як форму економічної реалізації права власності на ресурс праці або як форму доходу від «людського капіталу», носієм якого є найманий працівник. Під людським капіталом в економічній теорії розуміється міра втіленої в людині здатності приносити дохід. Цей вид капіталу специфічний. Він включає в себе, з одного боку, природжені здібності - фізичну силу, здоров'я, талант, а з іншого - придбані протягом життя знання, звички, досвід.
  Отримуючи нові знання, досвід, розвиваючи природжені здібності, конкретний індивід збільшує свій людський капітал, підвищує його кількісні та якісні параметри. Як і будь-який інший капітал, цей вид капіталу може давати дохід, маса якого залежить від маси і структури капіталу та ефективності його використання.
  Розглядаючи заробітну плату як ціну робочої сили і форму витрат роботодавця, необхідно обов'язково зробити певні уточнення. Для роботодавця ціна робочої сили - це його сумарні витрати на робочу силу. Останні не рівнозначні витратам на заробітну плату як плату за виконану роботу. Заробітна плата - це лише частина сукупних витрат, які несе роботодавець у процесі використання робочої сили. Тому не зовсім точним є трактування заробітної плати як ціни товару «робоча сила».
  У період зародження капіталізму ціна робочої сили справді була рівнозначна заробітній платі за відпрацьований час (виконану роботу). Однак з розвитком трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, зміцненням позицій об'єднань трудящих, насамперед профспілок, удосконаленням трудового законодавства, появою інституту колективних переговорів і колективних угод (договорів) все більшу роль грають інші елементи витрат на утримання робочої сили. Роботодавець змушений виплачувати винагороду і під час відпустки, вносити кошти до фондів соціального страхування. З метою залучення та закріплення робочої сили він згоден нести додаткові витрати на утримання житла, медичних, дитячих та інших установ. Постійний розвиток технічного прогресу і необхідність оновлення виробництва змушують роботодавця організовувати підготовку та перепідготовку робочої сили.
  Якщо звернутися до світової практики, то у ФРН, наприклад, роботодавцям доводиться брати на себе додатково близько 90% від суми заробітної плати, нарахованої найманим працівникам, у формі «додаткових витрат з заробітної плати», які складаються з численних компонентів. Це насамперед внески роботодавця на соціальне страхування відповідно до чинного законодавства, витрати на різні соціальні послуги та підвищення кваліфікації персонала17.
  Таким чином, ціна робочої сили за сучасних умов враховує всі витрати роботодавців, пов'язані з наймом, функціонуванням і розвитком робочої сили. Враховуючи це заробітну плату слід розглядати як основну частину ціни робочої сили, яка має індивідуалізований характер і прямо залежить від трудового внеску найманого працівника. Це уточнення слід мати на увазі і далі, якщо для спрощення ми будемо визначати заробітну плату як ціну робочої сили.
  Винятково важлива роль заробітної плати у функціонуванні економіки обумовлена тим, що вона повинна одночасно і однаково ефективно виконувати ряд суспільно значущих функцій. Слово «функція» латинського походження і означає призначення, сферу діяльності, роль. Отже, функція заробітної плати - це її призначення і роль як складової сфери практичної діяльності в узгодженні і реалізації інтересів головних суб'єктів соціально-трудових відносин - найманих працівників і роботодавців.
  Першорядне значення з фундаментальних основних функцій заробітної плати є відновна. Послуги робочої сили - це особливий товар, який вимагає постійного відновлення фізичної та розумової енергії, підтримки організму людини в стані нормальної життєдіяльності. Заробітна плата є основним джерелом коштів на відновлення робочої сили, а отже, її параметри мають формуватися виходячи з вартісної концепції оцінки послуг робочої сили.

  У заробітній платі як формі доходів найманих працівників закладено значний мотиваційний потенціал. Намагання людини поліпшити свій добробут, задовольнити різні потреби спонукає його до активної трудової діяльності, підвищення якості своєї робочої сили, повної реалізації свого трудового потенціалу, більшої результативності праці. За таких умов заробітна плата може стати основною ланкою мотивації високоефективної роботи через встановлення безпосередньої залежності заробітної плати від кількості і якості роботи кожного працівника, його трудового внеску. Отже, до основних функцій заробітної плати слід віднести мотиваційну.
  Заробітна плата як важлива складова ринку праці може виконувати і регулювальну функцію. Ця функція полягає у впливі заробітної плати на співвідношення між попитом і пропозицією, на формування персоналу підприємств, рівень його зайнятості, а також на міжсекторного диференціацію заробітної плати. Названа функція займає проміжне місце між відтворювальної та мотиваційної, виконуючи щодо них інтегруючу роль з метою досягнення балансу інтересів найманих працівників і роботодавців. Об'єктивною основою для реалізації цієї функції є сегментація рівня оплати роботи, яка передбачає диференціацію її за окремими сегментами (субринка), тобто групами працівників, які розрізняються за пріоритетністю сфери діяльності, станом на ринку праці щодо попиту на зовнішньому та внутрішньому ринках. Загалом, сегментационной регулювання заробітної плати - це формування певної політики встановлення рівня заробітної плати окремим категоріям працівників за умов, якщо попит і пропозиція на ринку праці не збігаються, також встановлення співвідношень рівнів трудових доходів працівників, зайнятих в різних сферах діяльності, як то: між ринковим сектором і бюджетною сферою, між сферою виробництва і послуг, між видобувними та переробними областями тощо.
  Як випливає з теоретичних досліджень і підтверджується практикою, вартість послуг робочої сили формується під впливом витрат і результатов18. Під впливом витратної складової формуються мінімальні (гарантовані) рівні винагороди за послуги праці, а результативна складова формує ту частину оплати праці, яка залежить від кількісних і якісних показників трудової діяльності. Обчислюючи індивідуальну заробітну плату, важливо реалізувати принцип однакового винагороди за однакову роботу, забезпечити соціальну справедливість. Виконання цих завдань пов'язано з реалізацією на практиці соціальної функції заробітної плати. При становленні соціально орієнтованої ринкової економіки ця функція набуває першочергового значення. Неповноцінне виконання заробітною платою соціальної функції робить неможливе створення ефективного мотиваційного механізму та забезпечення справедливості у сфері розподільних відносин.
  Заробітна плата як економічна категорія відображає відносини між найманими працівниками та роботодавцями щодо розподілу новоствореної вартості (доходу). Якщо для перших заробітна плата є основною формою доходу, то для других - елементом витрат на виробництво, фактором конкурентоспроможності продукції, складовою доходу підприємства.
  Підтримання заробітної плати на високому рівні, зростання її частки в загальних витратах виробництва спонукають власника до вдосконалення виробництва, формуванню нової стратегії економічного розвитку. Якщо на ранніх стадіях розвитку капіталізму панівне становище власників давало їм можливість отримувати доходи за рахунок посилення експлуатації найманої праці і заниження ціни послуг робочої сили, то нині можливість отримання доходу від власності визначається насамперед здатністю підприємців створити настільки високий рівень ефективності використання праці і капіталу, який забезпечить окупність високої вартості робочої сили та отримання прибутку. Ринкова конкуренція здійснює щодо підприємців ще суворіше «природний відбір», ніж щодо найманих працівників. Об'єктивним критерієм цього відбору саме і є можливість підприємця підтримувати громадську необхідний рівень ефективності використання праці і капіталу. Об'єктивне розбіжність між економічними інтересами основних суб'єктів капіталістичних виробничих відносин - найманих працівників і власників засобів виробництва - в «цивілізованій» ринкової економіки перетворюється на рушійну силу суспільного розвитку.
  Досліджуючи сучасні проблеми впливу заробітної плати на стратегію поведінки власників, американський економіст І.Ставінскій відзначає, що для проведення прогресивної економічної політики потрібно створювати капіталу такі умови, при яких він відчув би інтерес до підвищення ефективності виробництва. Першим таким умовою, підкреслює вчений, може бути збереження заробітної плати на високому рівні. У такому випадку капітал позбавиться можливості легко отримувати прибуток за рахунок скорочення заробітної плати, якщо з певної причини продуктивність праці впаде нижче середнього рівня. Він змушений буде регулярно оновлювати техніку і постійно підтримувати продуктивність праці на такому рівні, щоб вона давала йому нормальну прібиль19.
  Сучасна практика господарювання переконливо свідчить, що рівень заробітної плати, її структура, динаміка, висока частка в загальних доходах - показники, які суттєво впливають на визначення загальної економічної політики підприємства. За таких умов невиправданим є брак в існуючих класифікаціях функцій заробітної плати такої важливої з них, яка відображає вплив оплати роботи на поведінку роботодавця, його мотивацію.
  Таким чином, вважаємо за необхідне розширити перелік основних функцій заробітної плати. Чільне місце тут може належати так званої оптимізаційної функції, сутність якої полягає ось у чому. Заробітна плата як складова собівартості продукції є чинником мотивації власника до вдосконалення технічної бази виробництва, його раціоналізації, підвищення продуктивності праці. Реалізація цієї функції на практиці безпосередньо пов'язана також з впровадженням прогресивних форм і систем заробітної плати, удосконаленням усіх елементів оплати праці. Власник кожного разу зважує, що для нього вигідніше: скоротити персонал, а решті підвищити заробітну плату, замінити частину персоналу машинами або перенести виробництво в іншій країну, де дешевші послуги робочої сили, і т.п.
  Обгрунтовуючи необхідність виділення оптимізаційної (яка стимулює роботодавця) функції заробітної плати як однієї з основних, пропонуємо звернути увагу на таку закономірність. Чим вище рівень розвитку національної економіки, тим повніше вітчизняний ринок наповнюється різними високоякісними товарами та послугами, тим більше економіка зацікавлена в розвитку найрізноманітніших потреб і смаків споживачів, а тим самим - в максимально високому середньому рівні трудових доходів населення. Об'єктивна необхідність зростання загальної маси заробітної плати як основної складової доходів працівників, підвищення її частки у ВВП вимагає проведення економічної політики, спрямованої на підвищення ефективності виробництва, зниження або обмеження зростання витрат на робочу силу в розрахунку на одиницю продукції.
  Таким чином, до основних функцій заробітної плати відносимо відновну, мотиваційну, соціальну, регулювальну і оптимизационную.
  Механізм реалізації основних функцій заробітної плати показаний на рис. 16.1.
  Ці функції заробітної плати тісно взаємопов'язані, і лише при їх загальному дії досягається ефективна організація заробітної плати. Протиставлення, а тим більше гіпертрофія будь-якої з них сприяє, як свідчить світовий і вітчизняний досвід, розвитку кризових явищ в економіці.
  Зауважимо, що кожна функція заробітної плати має власних персоніфікованих носіїв, тобто суб'єктів, які найбільше зацікавлені в її реалізації. Так, у реалізації відтворювальної та мотиваційної функцій заробітної плати найбільше зацікавлені наймані працівники. До регулювальної функції заробітної плати найбільш «схильні» державні органи, які повинні бути зацікавлені в повноцінному функціонуванні ринку праці. У реалізації соціальної функції заробітної плати


  зацікавлені переважно наймані працівники, а також держава як гарант прав і свобод працівників і соціальної справедливості в суспільстві. Проте це не означає, що роботодавці байдужі до реалізації цієї функції, адже порушення принципу соціальної справедливості на практиці стає важливою демотиваційні фактором, а отже, зачіпає інтереси роботодавців.
  У реалізації оптимізаційної функції заробітної плати найбільше зацікавлені роботодавці, оскільки саме вони мають отримати певний виробничий результат від використання найманої робочої сили, тому що лише це дає можливість мати очікуваний дохід і водночас власну вигоду - прибуток. Все сказане підтверджує, що гіпертрофія окремих функцій заробітної плати, штучне применшення або завищення їх значення - це свідомий чи несвідомий протиставлення інтересів суб'єктів соціально-трудових відносин, яке може лише поглибити деформації, які спостерігаються у сфері оплати роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "16.1 Заробітна плата в ринковій економіці: сутність і функції"
 1. Глава 11. Ринок робочої сили і заробітна плата
    заробітна плата, доходи населення і їх використання У процесі функціонування підприємств між власниками і безпосередніми виробниками формуються певні економічні відносини, встановлюється рівень оплати робочої сили, відповідні форми заробітної плати. Найважливішими суб'єктами таких відносин є профспілки і держава. Мета теми - розкрити сутність товару
 2. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
    ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки. Причини виникнення регульованої ринкової системи та основні функції держави. Сутність і структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
 3. Номінальна і реальна заробітна плата
    заробітну плату отримує працівник, але і яка кількість товарів і послуг можна на неї придбати. Треба розрізняти номінальну заробітну плату, її грошовий розмір, і реальну заробітну плату, під якою розуміється кількість товарів та послуг, придбаних на дану оплату праці. За інших рівних умов можна вивести співвідношення цих величин: {foto52} де ЗПР - реальна заробітна
 4. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
    заробітна плата і які її основні функції? 5. Дайте характеристику основних форм і систем заробітної плати і порівняйте їх ефективність. 6. Чим відрізняється номінальна заробітна плата від реальної? 7. Які основні види доходів отримує сучасна сім'я і на що їх використовує? 8. Чим відрізняється реальна заробітна плата від реальних
 5. 19.3. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЇЇ ВИДИ
    заробітну плату. На практиці заробітна плата може прийняти форму премій, гонорарів, винагород. Величина заробітної плати залежить від ставки заробітної плати? ціни, що виплачується за одиницю часу (годину, день, тиждень). Необхідно бачити різницю між грошовою, або номінальної, і реальною заробітною платою. Номінальна заробітна плата? сума грошей, одержувана за годину, день, тиждень і т.
 6. Питання для самоперевірки
    заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна праці не залежить від ціни готової продукції? Поясніть відповідь. 13. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з негативним нахилом:
 7. Питання для самоперевірки
    заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна праці не залежить від ціни готової продукції? Поясніть відповідь. 13. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з негативним нахилом:
 8. Глава 7. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" доходи
    заробітної плати, прибутку, ренти. Динаміка ринків праці, капіталу, землі, з одного боку, відображає загальні тенденції суспільного розвитку, з іншого - країнові специфіку. Розуміння загальних закономірностей допоможе побачити країнові специфіку, визначити її ефективні механізми. У розділі розглядаються: - сутність ринку праці та специфічного товару робоча сила;
 9. ТЕМА 10. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
    заробітна плата пов'язана з ринком праці. На ньому бізнесмени-роботодавці вступають в договірні відносини з найманими працівниками. Тут вихідна зв'язок заробітної плати з виробництвом нової вартості істотно доповнюється ринковим відношенням між покупцем і продавцем робочої
 10. Класифікація доходів
    заробітна плата - це сума грошей, отримана працівником за певний проміжок часу (тиждень, місяць і т.д.). Реальна заробітна плата - це номінальна заробітна плата з урахуванням руху роздрібних цін (і тарифів). Так, підвищення номінальної заробітної плати на 15% при зростанні рівня роздрібних цін на 10% дає приріст реальної заробітної плати на 5%. Номінальна заробітна плата може
 11. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
    ринкового господарства. Цивільний кодекс Російської Федерації та «правила поведінки» у ринковій економіці. Ринкова система і фундаментальні питання економіки. Кругообіг товару і грошей. Переваги та недоліки ринкової економіки. Держава в ринковій економіці. Економічні функції держави. Громадські блага та послуги. Методи, форми та інструменти державного регулювання.
© 2014-2022  epi.cc.ua