Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

14.2. Аналіз використання технологічного устаткування

Показники, що характеризують використання технологічного устаткування. Порядок їх обчислення і аналізу. Розрахунок впливу факторів на зміну випуску продукції.
Після аналізу узагальнюючих показників ефективності використання основних фондів більш детально вивчається ступінь використання окремих видів машин і устаткування.
Аналіз роботи обладнання базується на системі показників, що характеризують використання його чисельності, часу роботи та потужності.
Розрізняють обладнання наявне і встановлене (здане в експлуатацію), фактично використовуване у виробництві, що у ремонті і на модернізації, і резервне. Найбільший ефект досягається, якщо за величиною перші три групи приблизно однакові.
Для характеристики ступеня залучення обладнання у виробництво розраховують наступні показники:
коефіцієнт використання парку наявного обладнання:

коефіцієнт використання парку наявного обладнання


коефіцієнт використання парку встановленого обладнання:

коефіцієнт використання парку встановленого обладнання


Різниця між кількістю готівкового та встановленого обладнання, помножена на планову середньорічну вироблення продукції на одиницю обладнання, - це потенційний резерв зростання виробництва продукції за рахунок збільшення кількості діючого обладнання.
Для характеристики ступеня екстенсивного завантаження обладнання вивчається баланс часу його роботи. Він включає:
календарний фонд часу - максимально можливий час роботи обладнання (кількість календарних днів у звітному періоді множиться на 24 год і на кількість одиниць встановленого обладнання);
режимний фонд часу (кількість одиниць встановленого обладнання множиться на кількість робочих днів звітного періоду та на кількість годин щоденної роботи з урахуванням коефіцієнта змінності);
плановий фонд ~ час роботи обладнання за планом.
Відрізняється від режимного часом знаходження обладнання в плановому ремонті і на модернізації;
фактичний фонд відпрацьованого часу.
Порівняння фактичного і планового календарних фондів часу дозволяє встановити ступінь виконання плану по введенню обладнання в експлуатацію за кількістю і термінами; календарного і режимного - можливості кращого використання устаткування за рахунок підвищення коефіцієнта змінності, а режимного і планового - резерви часу за рахунок скорочення витрат часу на ремонт.
Для характеристики використання часу роботи устаткування застосовуються такі показники:
коефіцієнт використання календарного фонду часу:

коефіцієнт використання календарного фонду часу


коефіцієнт використання режимного фонду часу:

коефіцієнт використання режимного фонду часу


коефіцієнт використання планового фонду часу:

коефіцієнт використання планового фонду часу


питома вага простоїв у календарному фонді:.

Питома вага простоїв у календарному фонді


де Тф, Тп, Тр, Тк - відповідно фактичний, плановий, режимний і календарний фонди робочого часу обладнання; ПР - простої устаткування .
Під інтенсивної завантаженням обладнання мається на увазі випуск продукції за одиницю часу в середньому на одну машину (1 машинно-годину). Показником інтенсивності роботи устаткування є коефіцієнт інтенсивного його завантаження:

коефіцієнт інтенсивного завантаження


де ЧВф, ЧВпл - відповідно фактична і планова середньогодинна вироблення.
Узагальнюючий показник, комплексно характеризує використання обладнання, - коефіцієнт інтегральної навантаження - являє собою добуток коефіцієнтів екстенсивного і інтенсивного завантаження обладнання:

коефіцієнт інтегрального навантаження


У процесі аналізу вивчаються динаміка цих показників, виконання плану і причини їх зміни.

По групах однорідного обладнання розраховується зміна обсягу виробництва продукції за рахунок його кількості, екстенсивності і інтенсивності використання:


де Ki - кількість i-ro обладнання; Дi - кількість відпрацьованих днів одиницею обладнання; Ксмi-коефіцієнт змінності роботи обладнання; Пi-середня тривалість зміни; ЧBi-вироблення продукції за один машинно-годину на i-м обладнанні.
Розрахунок впливу цих чинників виробляється способами ланцюгової підстановки, абсолютних і відносних різниць.
Методика розрахунку способом ланцюгової підстановки (за даними табл 141) -


Методика розрахунку способом абсолютних різниць:


Результати факторного аналізу показують, що план з випуску товарної продукції перевиконано за рахунок збільшення кількості обладнання і виробітку продукції за один машинно-год. Надпланові цілоденні, внутрішньозмінні простої устаткування і зниження коефіцієнта змінності викликали зменшення обсягу товарної продукції на суму 8345 млн руб., Або на 8,7% по відношенню до плану. Отже, більш повне використання обладнання на даному підприємстві можна розглядати як можливий резерв збільшення виробництва продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.2. Аналіз використання технологічного обладнання "
 1. 3.3.1. Технічний аналіз
  аналізується місце розташування підприємства, його філій і підрозділів, наявність і потреба в технологічному обладнанні, обгрунтованість графіків введення інженерних і виробничих споруд в дію, відповідність їх технічним та екологічним стандартам і нормам, рівень кваліфікації фахівців, які необхідні для обслуговування та експлуатації технологічних об'єктів. Ретельна
 2. Питання 42. Статистика обладнання
  аналіз наявності, складу, стану та використання двох груп устаткування - виробничого та енергетичного. Виробничим обладнанням називаються знаряддя праці, які використовуються для безпосереднього впливу на предмет праці в процесі виробництва продукції. При вивченні виробничого обладнання велике значення мають угруповання обладнання за виробничим і
 3. 34. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ
  аналізі технічного стану обладнання слід розглянути, які заходи вживаються на підприємстві для заміни застарілого, непридатного для модернізації обладнання, тобто який коефіцієнт поновлення: чим вищий цей коефіцієнт, тим більшою ступеня оновлено обладнання. Коефіцієнт модернізації - це відношення числа модернізованих одиниць обладнання до загального числа обладнання
 4. 35. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПО ПОТУЖНОСТІ
  аналізу необхідно виявити, наскільки повно використовуються потужності обладнання і підприємства в цілому, для цього проводиться аналіз використання потужності кожного виду обладнання, що бере участь в потоці. Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання визначається як відношення фактичної кількості вироблених в зміну (добу) виробів до сумарної потужності обладнання. Потужність
 5. 41. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І УПРАВЛІННЯ
  аналізі витрат на обслуговування виробництва і управління слід: оцінити динаміку витрат як в цілому, так і по окремих видах; оцінити зміни витрат у розрахунку на 1 руб. обсягу продукції; оцінити виконання кошторисів витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування; вивчити причини перевищення або економії планових витрат. При аналізі порівнюються темпи зростання обсягу продукції з
 6. 2.2. Закон спадної граничної продуктивності
  технологічно обмежена, тобто існують технологічні кордону збільшення обсягів виробництва при даних ресурсах і технології. Наприклад, при даній технологічній основі виробництва, при фіксованих факторах (обладнання, виробничі площі) продуктивність додаткового працівника після досягнення певної завантаження обладнання починає знижуватися. Наприклад,
 7. Структура і аналіз основного капіталу
  аналізі важливі не тільки величини кожного з цих коефіцієнтів, але і різниця між ними. Наприклад, при високому коефіцієнті оновлення та низькому коефіцієнті вибуття на фірмі зростає частка старих фондів (як це й відбувалося в нашій країні в 70-80-х рр..). При протилежному поєднанні обсяги основних фондів скорочуються (що й відбувається в Росії в 90-і рр..). Коефіцієнт зносу - це частка в
 8. соціотехніческогоконструювання
  аналіз роботи всієї компанії саме з цією
 9. Структура капіталовкладень
  технологічній структурі основних фондів, як зазначалося в гл. 14, було підвищення активної частини - машин і устаткування, а в останній - підвищення частки сучасної електронної та електрифікованої техніки. Наприкінці 90-х років вона становила до 30% по всьому господарству, що було основним зрушенням у технологічній структурі капіталовкладень в останній чверті XX століття. Висока частка машин
 10. Аналіз позитивних зовнішніх ефектів аналогічний аналізу негативних екстерналій.
  Аналізу негативних екстерналій. На рис 10.3 представлений ринок роботів. Через технологічного переливу соціальні витрати виробництва роботів менше, ніж приватні издерж-ки. Отже, плановик-соціолог прийме рішення про виробництво більшої кількості роботів, ніж приватний ринок. У цьому випадку уряд може інтерналізований зовнішні ефекти за допомогою субсидування
 11. 10.9. Вибір варіанту машин і устаткування
  технологічного рішення буде становити різницю у витратах на верстатах з ручним керуванням і автоматах: (10000 + 0,2 х 3000) - (1000 + 2 х 3000)=10600 - 7000=3600 тис. руб. Таким чином, необгрунтоване технологічне рішення привело до втрат у розмірі 3600 тис.
© 2014-2021  epi.cc.ua