Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

13.2 Організаційні форми комп'ютеризації аналізу

З переходом економіки на ринкові відносини провідне значення набувають прямі господарські зв'язки, розвиток яких стає пріоритетним і в ЕІВС. Тому можна стверджувати, що основний обсяг економічної інформації буде використовуватися на горизонтальному рівні. Відповідно можна виділити наступні напрямки аналізу, які отримають розвиток при горизонтальних зв'язках:
дослідження ринку з метою визначення перспективного попиту на продукцію, що випускається чи може проводитися даним підприємством;
пошук посередників у реалізації продукції або дослідження можливості організації власної мережі торговельних підприємств;
пошук постачальників сировини, матеріалів і комплектуючих виробів для виробництва продукції;
вивчення ринку науково-технічних розробок , передового досвіду організації виробництва, управління, перспективних технологій;
оцінка перспектив розвитку підприємств, які виробляють аналогічну продукцію, і відповідно можливих обсягів виробництва і рівня цін на неї;
вивчення платоспроможності підприємств для визначення доцільності вкладення власних коштів у їх розвиток.
Ці напрямки аналізу, що виходять за рамки дослідження виробничо-господарської діяльності підприємства, слід розглядати як зовнішню аналітичну діяльність, здійснювану на горизонтальному рівні.
В умовах самостійності підприємств, удосконалення економічних методів управління виникають різноманітні організаційні форми спільного ІПС. Можливість і доцільність інтеграції окремих видів ЕІВС залежать від наступних факторів:
сумісності інформаційного, програмного і технічного забезпечення окремих видів ЕІВС;
рівня прямий (зниження витрат на збір і обробку інформації) та непрямої (зростання результуючого показника - прибуток підприємства або зміни формуючого її компонента - зниження матеріальних витрат і т.д.) ефективності інтеграції окремих видів ЕІВС.
Найбільш перспективне функціональне суміщення АСУ і АРМ при комп'ютеризації аналітичних робіт в рамках підприємств і об'єднань. При цьому логіко-інформаційна зв'язок між АРМ економіста-аналітика і АСУ повинна бути не одностороння, а двостороння - по вертикалі. АРМ економіста-аналітика в свою чергу може мати функціональну зв'язок з автоматизованими робочими місцями соціолога-економіста, бухгалтера, економіста цеху - горизонтальний рівень. На рис. 13.1 представлена логіко-інфомаційно взаємозв'язок описаних компонентів ЕІВС.

Малюнок 13.1 - Логіко-інформаційна сумісність компонентів в ЕІВС
Технічний рівень сучасних персональних ЕОМ, на базі яких створюються АРМ, дозволяє робити їх інформаційно-сумісними один з одним. Тому інформація, підготовлена на АРМ бухгалтера, може використовуватися без повторної фіксації даних в АРМ економіста-аналітика. Для невеликих підприємств таку систему взаємопов'язаних АРМ можна pacсматрівать як вид АСУ з розподіленою обробкою інформації (рис. 13.2).
Організація інформаційного забезпечення АРМ повинна вестися одноманітно: дані і показники, які використовуються в декількох АРМ, мати однакові описание (дескриптори), як і програми вибірки даних з магнітних дисків різних АРМ. Загальним повинен бути так само каталог оброблюваних і створюваних системою документів.

Малюнок 13.2 - Принципова схема АСУ з розподіленою обробкою інформації
Функціональна інтеграція АСУ - ППП здійснюється через спільне використання системного програмного забезпечення - операційних систем.
У даному випадку ЕІВС можна розглядати як систему, що має централізовану форму обробки інформації. При цьому необхідно забезпечити вибірку інформації для пакетів прикладних програм з бази даних АСУ або її автономний введення. Описи даних і показників (дескриптори) в АСУ - ППП повинні бути ідентичними.
Істотне значення має логіко-інформаційна взаємозв'язок аналітичних підсистем АСУ підприємств і загальноекономічних відомств для вирішення спільних завдань внутрішнього і зовнішнього аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств. При цьому можливі два підходи: прямі зв'язки і зв'язок через внеотрас-ліві госпрозрахункові ОЦ.
Перший напрям пов'язаний із створенням методик комп'ютеризованого аналізу основних показників, що характеризують виробничо-господарську і соціальну діяльність підприємств. При цьому потрібні два види типових методик - орієнтованих на стандартний набір показників, наявних у формах статистичної звітності, і використовують розширений набір соціальних та економічних даних. В обох випадках методики повинні реалізувати можливості методів регресійної-кореляційного аналізу, методу головних компонент та інших методів кількісного аналізу, використання яких дозволяє підвищити аналітичність окремих даних, розглядати їх у взаємозв'язку з іншими показниками, як у статиці, так і в динаміці.
При цьому створюються нові інформаційні сукупності без розширення звітних даних, що мають підвищені споживчі властивості для процесу управління. Вони можуть ефективно використовуватися уТРежденіямі банківської і фінансової системи, постачальними органами та галузевими міністерствами, відомствами.
Структура методик комп'ютеризованого аналізу за даними звітності підприємств промисловості повинна мати наступний вигляд:
аналіз формування, розподілу і використання прибутку;
аналіз матеріалізованої праці;
аналіз живої праці, її оплати та соціального розвитку колективу підприємства;
аналіз виконання зобов'язань щодо постачання продукції.
Можна запропонувати таку угруповання факторів, що впливають на виробничо-господарську і соціальну діяльність підприємства:
політичні (форми власності, взаємини виробничих одиниць з місцевими Радами народних депутатів та ін.);
соціально-економічні (фондоозброєність, системи організації та оплати праці, умови праці та відпочинку, система підвищення кваліфікації, ритмічність поставки продукції тощо).
Це угрупування є узагальненням впливу політичних, соціальних, економічних, технічних, технологічних та управлінських факторів, які практично неможливо розглядати ізольовано, у відриві один від одного. Так, високопродуктивний верстат за недосконалої технології виробництва продукції та низьку зацікавленість працівників в результатах своєї праці дає менший економічний ефект, ніж менш продуктивне обладнання, яке експлуатується в більш сприятливому середовищі - соціальної, економічної та технологічної. Тому в ході аналізу діяльності підприємства вплив на неї окремих складових слід розглядати взаємопов'язано, опосередковано як систему показників, що характеризує соціально-економічні процеси. Це перша передумова створення даної угруповання.
Друга передумова - ступінь впливу, керованість цих процесів з боку колективу предпріятіятельності і відповідно на соціальний розвиток трудового колективу, можна об'єднати у дві групи: зовнішні і внутрішні чинники.
Зовнішні - це ті фактори, які не залежать від діяльності підприємства. До них належать: діючі форми власності, рівень оптових цін на сировину і матеріали, нормативи платежів до бюджету тощо Оскільки встановлюються вони на тривалий термін, вплив зовнішніх факторів можна прийняти за постійну величину, коректуючу на змінну, залежну від діяльності підприємства, тобто від внутрішнього фактора.
До внутрішніх, регульованим на рівні підприємства, факторів відноситься все, що не регламентовано на галузевому, регіональному та загальнодержавному рівнях управління, незалежно від приналежності підприємства до тієї чи іншої галузі та форми його організації (підприємство, об'єднання , фірма і т.д.) або власності (державне, кооперативне, орендне, спільне, приватне). У сукупності всі внутрішні фактори є соціально-економічними, оскільки діяльність підприємства можна розглядати тільки з позицій її корисності для суспільства, трудового колективу, груп усередині нього і окремої людини.
Цей принциповий підхід визначає цілі та завдання, вид аналізу, пріоритетність соціальної та економічної складової діяльності підприємства. Так, оскільки міністерства досліджують насиченість ринку продукцією підприємств галузі, то проводиться ними аналіз повинен давати оцінку відповідності попиту і пропозиції цієї продукції, цін на неї і споживчих властивостей. Це, з позиції суспільства, характеризує діяльність підприємства. Основним, з позицій трудового колективу, в оцінці ефективності діяльності підприємства є величина прибутку від реалізації виробленої продукції. Населення, яке живе поруч c підприємством, оцінює його діяльність за рівнем забрудненості навколишнього середовища, шуму, радіації і т.д. Таким чином, значимість соціальної складової змінюється, але присутній вона постійно, визначаючи відповідну діяльність як соціально-економічну.
Залежно від ієрархічного рівня здійснення аналітичних робіт частина зовнішніх факторів може розглядатися як внутрішні і навпаки. Наприклад, для цеху зовнішніми є такі фактори, як загальнозаводські витрати, величина фонду споживання підприємства і т.д. На рівні підприємства ці фактори є внутрішніми. Але принцип класифікації факторів залишається єдиним - ступінь їх впливу на результати виробничо-господарської діяльності підприємства, його підрозділів і т.д.
В угрупованні факторів важливим видається їх розподіл на кількісні і якісні. Причому це безпосередньо пов'язано з організацією обробки інформації на ЕОМ, для чого використовуються різні математичні методи аналізу і відповідно програмне забезпечення. Всі існуючі методики аналізу виробничо-господарської діяльності орієнтовані на обробку кількісної інформації. Це обмежує можливості дослідження різних напрямків діяльності підприємства, коли оцінка дається людиною виходячи з його суб'єктивного розуміння процесу. Але в сумі суб'єктивні оцінки приносять об'єктивні результати, об'єктивні з точки зору трудового колективу, що більш важливо, ніж відомчий аналіз, оскільки колектив буде відчувати вплив від рішень, прийнятих на основі цього аналізу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.2 Організаційні форми комп'ютеризації аналізу "
 1. 2. Організаційні форми підприємств
  організаційні
 2. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики підприємництва. Ризик у підприємницькій діяльності. Організаційні-правові форми підприємництва в РФ. Критерії класси-фікації
 3. Яка структура організаційно-економічних відносин?
  Організаційно-економічних відносин складається при здійсненні наступних істотних практичних завдань: - як об'єднати всіх зайнятих в господарстві під єдиним початком для досягнення спільної мети, а також розділити людей для виконання окремих видів робіт; - в яких господарських формах працювати; - хто і як буде керувати виробничої роботою людей. У зв'язку з цим
 4. Організаційно-управлінська структура виробництва
  організаційно-економічні відносини. Відносини, через які відбувається реалізація правових форм господарювання і які знаходяться на стику базису і надбудови, називаються організаційно-управлінськими відносинами. Ці відносини або сприяють розвитку, або деформують організаційно-економічну структуру виробництва. Причому остання є і реальним матеріальним носієм
 5. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 6. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  організаційно-правових формах підприємництва в
 7. Контрольні питання і завдання
  організаційно-правових форм підприємств? 8. Яка організаційна форма була б, з Вашої точки зору, найбільш раціональної для: - страхової компанії; - бензоколонки; - юридичної консультації; - промислового комплексу з видобутку та переробки нафти? 9. Порівняйте різні організаційно-правові форми підприємств і опишіть переваги і недоліки тієї чи іншої форми. Яка
 8. Організаційно-управлінські відносини
  організаційними відносинами, що виникають власне на основі самого виробництва, існують організаційні відносини, породжувані функціонуванням правових і політичних відносин, насамперед відносин адміністративного та господарського права, що безпосередньо примикають до сфери суспільного виробництва. З ними пов'язані процеси управління та регулювання економіки в цілому, окремих
 9. Організаційно-економічна структура виробництва
  організаційно-технічних і організаційно-економічних відносин відособлення і усуспільнення виробництва в їх єдності і протилежності утворює організаційно-економічну структуру виробництва, яка відображає досягнутий суспільний рівень розподілу праці та усуспільнення виробництва. Організаційно-економічна структура виробництва, представлена конкретними формами
 10. Висновки
    організаційна та економічна відособленість. Підприємство виступає як господарюючий суб'єкт, що має права юридичної особи (наявність відокремленого майна, самостійна майнова відповідальність, самостійний виступ у цивільному обороті від свого імені). 2. Кожне підприємство можна охарактеризувати за формами власності, роду підприємницької діяльності, галузевої
 11. Контрольні питання
    організаційні форми управління підприємствами В умовах перехідної економіки
 12. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008
    організаційно - правові форми бізнесу, ринки факторів виробництва. Теоретичний матеріал викладається з використанням графічного аналізу, що сприяє розумінню різних граней функціонування ринкового механізму. Призначається для студентів вищих навчальних закладів очної, заочної та дистанційної форм навчання за напрямами механічного та технологічного
 13. Контрольні питання
    організаційно-правові структури існують у недержавному секторі? 3. Які особливості акціонерних товариств у Росії? 4. Які особливості тіньової економіки та її основні
 14. 6.2. Ковзні середні (Moving Averages) та їх особливості
    комп'ютеризації. Що стосується ковзають середніх, то їх сигнали точні і недвозначні. Інша справа - наскільки їм варто довіряти. Проблема вибору власного порядку ковзної середньої, підходящого під аналіз потрібного періоду кожного цінового тренда, виявилася настільки важливою, що метод став окремою 92 гілкою технічного аналізу. Головна перевага при використанні ковзних
 15. Організація як сполучна ланка системи
    організаційне початок, який виступає тим стрижнем, навколо якого концентруються силові лінії взаємозв'язків як у базисі, так і в надбудові. У зв'язку з тим, що організаційне початок як метод пізнання застосовано до будь-яких природних і соціальних явищ і процесів, бо в їх основі лежить організація як невід'ємний і визначальний атрибут їхнього існування, його цілком логічно використовувати
 16. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
    організаційної роботи в охороні здоров'я зараз є збереження традиційно високого рівня кваліфікації персоналу, забезпеченість лікарняних установ кадрами, збереження і підвищення якості обслуговування населення, тому в умовах постійно зростаючого рівня плинності кваліфікованих кадрів і зниження рівня оплати праці працівників бюджетної сфери завдання управління вимагають прийняття
 17. Який шлях до єдиної системи економічних відносин?
    організаційно-економічних відносин. Однак найпереконливіший показник життєвої сили того чи іншого напрямку економічної теорії - це перевірка його істинності на практиці. Підсумки XX і початку XXI століть служать достатньою підставою для фактичного виявлення істини. По-перше, аналіз в попередньому параграфі соціально-економічних відносин показав, що цей тип відносин між
 18. 13.2. Основні форми безробіття
    форми безробіття: 1. Фрикционную, обумовлену, як правило, приватними особливостями і перевагами людей. Вона припускає "виштовхування" і "втягування" людей у виробничий процес у зв'язку з непереборними обставинами і причинами особистісного характеру: зміною місця проживання, професії, етапів життя - навчанням, виходом на пенсію, народженням та доглядом за дитиною і т. д. Динаміка життя
 19. Організаційно-економічні відносини
    організаційно-технічним всі відносини, що виникають у процесі відокремлення та усуспільнення виробництва, і на цій підставі відносити останні виключно до продуктивним силам або до характеристики їх стану. Адже вимоги розвитку продуктивних сил, виражені в організаційно-технічних відносинах, можуть бути реалізовані в залежності від реакції пануючих відносин
 20. 13.1. АРМ менеджера як компонент інформаційно-обчислювального середовища
    організаційних, методичних, правових, інформаційних та технологічних - пов'язаних з використанням ЕОМ в управлінні. Середовищем, в якій відбувається взаємопроникнення елементів аналізу та синтезу, є економіко-математичні методи, наприклад корреляціоннс-регресійний аналіз і ряд інших методів, одно використовуваних як для аналізу, так і для синтезу. Причому залежно від того, що
© 2014-2022  epi.cc.ua