Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Кредитні і біржові цикли → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Вступ

Мій інтерес до кредитних циклам і участі кредиту в бізнес- циклах виник в 1980-х рр., Коли професора А. А. Дьомін, Н. В. Расков і Л. Д. Широкорад погодилися з моїми доводами про необхідність доповнити монографію, присвячену становленню і розвитку політичної економії капіталізму, главою з історії створення та розвитку теорій кредиту. Саме тоді відбулося моє детальне знайомство не тільки з фундаментальними працями академіків Е. С. Варги (1879- 1964) та І. А. Трахтенберга (1883-1960), II. Д. Кондратьєва (1892-1938), М. І. Туган-Барановського (1865-1919) і лауреата Нобелівської премії з економіки за 1973 р В. Л. Леонтьєва (1905-1999), а також роботами цілої плеяди видатних радянських економістів - розробників перших народногосподарських балансів, але і з багатьма західноєвропейськими економічними школами, в яких кредит ставилося на чільне місце економічного розвитку і циклу.

Надалі я віддалився від вивчення безпосереднього кредитних і фінансових криз і циклів і основну увагу приділяв проблемам впливу кредиту на економічне зростання і становлення фінансових центрів, а також практичних питань відтворення фондовій біржі (Санкт-Петербурзька фондова біржа, 1990-1995) і управління нею. У той час па економічному факультеті Санкт-Петербурзького державного університету було відкрито кафедру теорії кредиту і фінансового менеджменту. Її творцем і першим керівником став талановитий і надзвичайно працездатний професор Ю. В. Пашкус. Серед проблем кредиту він виділяв циклічність грошово-кредитної політики. Через три роки після його несвоєчасного відходу з життя кафедру очолив професор В. В. Іванов.

На початку 2009 р В. В. Іванов запропонував мені прочитати ряд лекцій, присвячених світовій фінансовій кризі. У той час я тільки завершив свою діяльність в якості консультанта Світового банку в країнах Центру.! ьной і Південно-Східної Азії в програмах заохочення кредитних і біржових ініціатив, розвитку бірж та оздоровлення підприємств через сек'юритизацію заборгованості. В результаті в 2010 р з'явився спеціальний курс - «Біржові і кредитні цикли», який в різних інтерпретаціях читався фахівцям, бакалаврам, магістрам і аспірантам. Структура курсу і його основні положення лягли в основу даного підручника. Читачам пропонується варіант з мінімальною формалізацією матеріалу. Природно, все теорії і концепції, які стосуються до циклічних коливань кредиту, розглянути в одному підручнику неможливо. Обрані тільки деякі теорії, концепції і моделі, які я вважаю найбільш важливими для пояснення теми. Проте запропонований ракурс вивчення кредитних і біржових циклів спрямований на засвоєння основних положень теми. У підручнику пропонується періодизація і класифікація шкіл і течій, що відносяться до проблеми кредитних циклів.

* * *

Кредит - це один з найважливіших «мов» сучасних комунікацій. Його знання необхідно для нормального «спілкування» не тільки в бізнес-співтоваристві, а й у повсякденному житті. Закони кредитного мови, і перш за все, його циклічність дозволяють нс тільки розібратися з багатьма основними економічними процесами і вирішувати різноманітні побутові питання, а й ефективно торгувати на біржі, працювати в банку та інвестиційної компанії, а також в будь-якій сфері народного господарства і в державному апараті .

Кредитні і біржові цикли наділені прогнозної функцією. Тисячоліттями людина намагалася передбачити своє майбутнє. Однак у більшості випадків його супроводжували невдачі. Легендарні провісники - пророки, оракули, шамани, астрологи, містики, шарлатани і провидці - заявляли про надприродних і окультних силах. Для додання достовірного і ексклюзивного виду прогнозами в хід пускалися різні математичні формули і моделі, наукомісткі викладки, графіки, розрахунки, експертні оцінки. Однак очікування далеко не завжди виправдовувалися. Удача частіше приходила лише в рамках однієї фази циклу, коли зберігалися звичні тенденції і підтримувалася відносна стійкість. Кредит підносив несподіванки і постійно підтверджував, що його злети і падіння неминучі.

Через телебачення, друк, Інтернет постійно надходить величезна кількість інформації про поточної та майбутньої діяльності банків і бірж, фінансових центрів і офшорів, поширюються прогнози про кредитну заборгованість, інвестиції і біржових індексах, а рейтингові агентства засвідчують стан суверенної і приватної заборгованості, відповідно до якої трейдери, кредитори і інвестори оцінюють свої активи.

Наскільки достовірна інформація, що надходить? Чи можна їй довіряти? Чи існує взагалі сама можливість точно відображати не тільки майбутні, а й поточні позиції кредиту і фінансових продуктів в інформаційному потоці? І якщо така можливість існує, то з якою точністю і тимчасовим лагом надходить необхідна інформація? Відповіді на ці запитання не однозначні, але в ході їх розгляду уточнюються і легше засвоюються читачами багато характеристики і властивості кредитних циклів, а також причини поточних і тривалих біржових коливань.

Для чого потрібен кредит? Який функцією він володіє в нашому суспільстві? Що означає його цикл? Формально відповіді на дані питання досить прості: виняткова функція кредиту - ефективна акумуляція і перерозподіл капіталу на поворотній основі для потреб реальної економіки. Однак на практиці все значно складніше. Справа не тільки в тому, що кредит з інструменту, який служить господарству, перетворився на самодостатній і самодостатній, що розвивається за власними законом феномен. Його механізм і інтереси дедалі частіше відходять від реальних потреб економіки. Вони націлені на приріст грошово-кредитної маси, в тому числі за рахунок вимивання капіталу з реальної економіки, причому розвиток відбувається в циклічній формі, що накладає відбиток на його функції, особливості руху і силу впливу на господарство. Відмінність сучасного кредиту полягає, перш за все, в тому, що він став надзвичайно складним. За своїми масштабами розвитку кредит значно перевершив інші форми вартості, в той час як його призначення залишається переважно колишнім - посередництво і перерозподіл. Для ефективного виконання своєї місії будь-який посередник повинен бути непомітним і скромним, а також допомагати тим, кому він служить, інакше він не зможе реалізовувати своє призначення. Однак за останні 30 років склалася зовсім інша картина: посередник у багатьох відношеннях перевершив тих, кого він обслуговував і для кого призначався. Виявилися і інші особливості кредиту: що зберігається тривалий час низька процентна ставка позбавила його здатності виступати в якості стимулюючої основи розвитку господарства і антициклічного регулювання.

В цілому ряді випадків кредит передає імпульси, які є руйнівними не тільки для всієї грошово-фінансової системи, але і для економіки в цілому. Разом з тим значно зросла його творча місія - поставка ресурсів для економічного розвитку і стимулювання прогресу. Однак кредит все частіше замикається на рішення власних завдань і служить інтересам надзвичайно роздутого кредитного ринку, циклічність якого стає визначальною його характеристикою. Знання кредитних циклів є необхідною умовою вивчення теорії кредиту. Воно необхідне не тільки для більш повного засвоєння знань про сучасний стан кредиту, по і для більш глибокого з'ясування основ державної грошово-кредитної політики, розуміння бізнес-циклів і умов економічного зростання.

Наука про кредитні циклах має справу з коливаннями кредиту і грошей в традиційному їх значенні. Крім того, вона розглядає пов'язані з кредитом події і процеси, а також зміни поведінки ринкових агентів на різних етапах циклу. Коливання повторюються з розумними інтервалами, і їх аналіз в кінцевому рахунку надає необхідну інформацію, яка дозволяє досить точно визначати їх причини та встановлювати послідовність подій, виділяти зміну векторів руху.

Курс «Кредитні та біржові цикли» - більше ніж простий опис злетів і падінь кредиту. В рамках курсу пропонується цілий ряд основних моделей, які наочно ілюструють причини і умови коливань. Підвищена увага приділяється прогнозної функції моделювання та механізму її використання в біржовій практиці. Демонстровані в підручнику схеми і моделі є абстракціями, вони не настільки багаті, щоб охопити всі кредитні параметри. Моделі пропонуються для того, щоб зобразити найважливіші аспекти поведінки кредиту, а також економіки під впливом розширення і стиснення грошової маси і зміни ціни грошей. При всій своїй спрощеності вони є важливим інструментом пізнання і поточного спостереження за ходом кредитного циклу. У ряді випадків моделі дозволяють впливати на його хід. Природно, така можливість виникає переважно на індивідуальному рівні, при торгівлі на фондовому, валютному і ф'ючерсному ринках.

Циклічність кредиту викликається різними причинами; в цілому їх можна систематизувати в дві великі групи. Перша група визначається внутрішніми обставинами його розвитку, а друга - зовнішніми. Циклічний погляд на кредит дозволяє не тільки побачити його минуле в специфічному вигляді, але і повніше підготуватися до майбутніх його змін.

І. К. Ключников

 1. Балансовий метод аналізу територіальної рухливості населення
  Подання предметної області у вигляді балансової матриці з успіхом використовувалося вітчизняними та зарубіжними економістами при вирішенні найрізноманітніших завдань. Баланс руху населення є статистичну таблицю, що характеризує формування чисельності та структури населення в результаті його
 2. Багатогранність конкуренції
  конкуренція - це незалежні дії учасників ринку, спрямовані на формування більш привабливого для споживача пропозиції. Конкурентне середовище - такий стан економічного середовища бізнесу, при якому: всі бажаючі можуть запропонувати більш привабливий варіант товару або послуги; споживачі мають
 3. Австрійська економічна школа
  Людвіг фон Мізес вирішив, що кількісна теорія грошей в своїй основі правильна, але критично ставився до положення про пропозицію грошей без відповідного попиту на них і поясненню причин, які змінюють попит на гроші. Тому Мізес вважав, що класична кількісна теорія не в змозі пояснити механізм
 4. Аналіз і прогнозування зовнішньоторговельної діяльності
  Прогнозування зовнішньої торгівлі грунтується на аналізі звітних статистичних даних про попередньому стані досліджуваного об'єкта. Мета прогнозу - визначити майбутні тенденції зміни основних факторів, таких як загальноекономічний стан і фінансовий стан країни, розвиток науково-технічного прогресу
 5. Ак-модель
  Для того щоб технічний прогрес був ендогенних, у виробників повинні бути стимули для інвестицій в нові технології. Однак в рівновазі на конкурентних ринках факторів виробництва доходи факторів збігаються з їх граничними продуктами. В силу позитивної однорідності неокласичної виробничої функції
 6. Адаптивні очікування в моделі ad-as
  Ми почнемо з розгляду випадку так званих адаптивних очікувань. Це, мабуть, найбільш давно використовується економістами тип очікувань, які досить просто моделювати. Формально термін «адаптивні» стосовно очікуванням був, мабуть, вперше використаний в роботі Кеннета Ерроу та Марка Нерлова в
 7. Зростання і освіченість
  Ефективність праці збільшується по експоненті з ростом освіченості (формула (6.4)). Дохід є функція обсягу ефективної праці: де 0 < а < 1. Витрати праці рівні різниці ресурсу часу суспільства і часу навчання: L = T - S. Досліджуємо темп економічного зростання в двох випадках: коли витрати
 8. Збудники фінансових криз
  Перес стверджувала, що фінансовий капітал виступає активним і перетворює економіку інструментом тільки на перших двох фазах техніко-економічного розвитку. Він долає і в необхідних випадках усуває старі погляди і підходи і формує нові. Новий стан економіки, відповідне стадії панування фінансового
© 2014-2021  epi.cc.ua