Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г. Вечканова, Г. Вечканов. Економічна теорія, 2010 - перейти до змісту підручника

Питання 99 Підвищення ефективності виробництва - ключова макроекономічне завдання

Відповідь
У літературі є безліч концепцій ефективності виробництва. Читачеві пропонується одна з них. Почнемо з питання, що таке ефективність виробництва?
Ефективність виробництва - дуже складна і багатоаспектне явище. Воно включає в себе техніко-економічну, соціально-економічну ефективність, економічну, соціальну, народно-господарську, госпрозрахункову ефективність; ефективність виробництва та відтворення; приватні поняття ефективності (капітальних вкладень, нової техніки, зовнішньої торгівлі та ін.)
Всі ці аспекти тісно взаємопов'язані між собою і кожний окремо має свою специфіку. Так, ефективність, виражена через техніко-економічні показники, дає уявлення про розвиток продуктивних сил суспільства, результативності їх використання безвідносно до існуючих виробничих відносин. Тому вона є спільною для всіх способів виробництва і дає можливість зіставлення рівнів ефективності виробництва.
Техніко-економічна ефективність має два аспекти: технічний і економічний.
Технічний аспект характеризує рівень розвитку особистого і речових факторів виробництва безвідносно до результатів їх фактичного використання: а) надійність, довговічність, продуктивність та інші властивості засобів праці, б) якість сировини, матеріалів, палива напівфабрикатів; в) прогресивність технології; г) рівень кваліфікації працівників.
Економічний аспект характеризує результативність використання факторів виробництва через такі показники, як продуктивність праці, матеріаломісткість продукції, капіталофондоотдача та інші, які відображають рівень розвитку і використання продуктивних сил, але безвідносно до мети виробництва. Ці показники є загальноекономічними.
Деякі економісти, обмежуючись аналізом результатів виробництва в межах техніко-економічної ефективності, приходять до думки, що ефективність суспільного виробництва не є категорією економічної теорії, а цілком відноситься до області продуктивних сил, що нам представляється помилковим.

Соціально-економічна ефективність відображає результати виробництва з урахуванням існуючих в даному суспільстві виробничих відносин і оцінює їх з точки зору інтересів панівних класів, з боку реалізації безпосередньої мети виробництва. Зміст цієї категорії визначається основним економічним законом даного способу виробництва. Безпосередній зв'язок між основним економічним законом та ефективністю виробництва полягає в тому, що підвищення її не може бути безцільним, а мета виробництва визначається основним економічним законом. Але яка мета виробництва, такі й засоби її досягнення.
В рамках соціально-економічної ефективності можна виділити економічний і соціальний аспекти. Обидва вони висловлюють соціально значущі результати розвитку виробництва, але в першому випадку ці результати виражаються в певних економічних формах, у другому - у своїй безпосередній формі. Володіючи якісною визначеністю, ці аспекти перебувають разом з тим у нерозривній єдності, в основі якого лежить єдина природа - підпорядкованість виробництва реалізації мети виробництва.
Соціальний аспект соціально-економічної ефективності стає формою соціальної ефективності, яка не приймає яких-небудь певних економічних форм і, як правило, не піддається кількісному виміру. Це поліпшення і полегшення умов праці, зміна її характеру та змісту, розвиток творчих функцій, здібностей людей. Крім того, соціальний ефект виникає не тільки в матеріальному, але і в нематеріальному виробництві, наприклад в духовній сфері. Отже, соціальний ефект не обмежується межами матеріального виробництва, його соціально-економічною ефективністю.
Економічний аспект соціально-економічної ефективності відображає результативність виробництва з боку досягнення мети виробництва. Його показники виражають сутність того чи іншого способу виробництва і називаються специфічно-економічними.

Єдність між економічними і соціальними результатами розвитку виробництва не виключає наявності протиріч між ними. Так, додаткові вкладення праці і матеріальних засобів у поліпшення і полегшення умов праці, охорону та оздоровлення навколишнього середовища зазвичай знижують фондоотдачу, хоча, з іншого боку, сприяють зростанню продуктивності праці.
Якщо зміст процесу підвищення економічної ефективності виробництва виражається системою показників, то його сутність повинна знайти вираз в єдиному узагальнюючому показнику.
Вироблення узагальнюючого показника зводиться до знаходження єдиного вирази для сукупної економії споживаного (живої та уречевленої) і авансованого (що нагромаджується) праці, одержуваного від підвищення якості продукції, збільшення продуктивності праці і зниження матеріало-та фондомісткості виробництва. Дана економія матеріалізується в прирості фізичного обсягу фонду споживання, виробленого в одиницю робочого часу. Тому в якості узагальнюючого показника економічної ефективності виробництва пропонується фізичний обсяг фонду споживання (Д п), створюваний у середньому одним продуктивним працівником в одиницю робочого часу:


У пропонованому нами показнику - виробництво фізичного обсягу фонду споживання в одиницю робочого часу - виражається економія всього споживаного і накапливаемого праці, синтезуються всі основні показники економічної ефективності виробництва: трудомісткість, матеріаломісткість і фондомісткість продукції. Цей показник відображає зростання обсягів виробництва життєвих благ населення і збільшення вільного часу шляхом економії суспільної праці в усіх видах виробничої діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 99 Підвищення ефективності виробництва - ключова макроекономічне завдання "
 1. Глава 5 Класична школа: макроекономічні теорії
  ключовим інструментом аналізу - економічні агрегати: суспільний продукт і сукупні доходи великих суспільних класів . Не дивно, що в роботах класиків політичної економії можна знайти витоки ідей, багато в чому визначили подальший розвиток макроекономічної та грошової
 2. Ключові терміни
  виробництву * Ефективність з обміну * Роль системи ценЕффектівность і розподіл
 3. 3. Функції ринку
  питання: що, як і для кого виробляти? Для цього ринок виконує ряд функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
 4. Позитивна і нормативна економічна теорія
  виробництва товарів і послуг за 1990-1998 рр.. скоротився більш ніж на 45%. На відміну від позитивної нормативна економічна теорія дає рекомендації, рецепти дій. Природно, що це та частина економічної теорії, яка викликає найбільші суперечки серед економістів. Так, російські економісти пропонують досить різні способи активізації економічного зростання в Росії і вирішення ключових
 5. Ключові терміни
  Економічний цикл Макроекономічна динаміка Притримування робочої сили Свої працівники і сторонні Циклічний компонент заробітної плати Короткострокове сукупна пропозиція Довгострокове сукупна пропозиція Витіснення Скорочення податків як фактор зростання
 6. Ключові терміни
  виробництво Ринки Ціни Командна економіка Економіка вільного ринку Невидима рука Змішана економіка Мікроекономіка і
 7. ГЛАВА 5 КЛАСИЧНА ШКОЛА: МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ
  ключовим інструментом аналізу - економічні агрегати: суспільний продукт і сукупні доходи великих суспільних класів. Не дивно, що в роботах класиків політичної економії можна знайти витоки ідей, багато в чому визначили подальший розвиток макроекономічної та грошової
 8. Контрольні питання
  макроекономічного показника? 6. Що таке дефлятор ВВП? 7. Якими методами можна розрахувати ВВП (ВНП)? 8. Як пояснити сутність методу розрахунку ВВП потоком витрат? 9. Які пов'язані з ВВП макроекономічні показники ви знаєте? 10. Які макроекономічні індикатори та індекси цін вам
 9. Розділ IV Макроекономічна рівновага у відкритій економіці
  макроекономічної політики доводиться вирішувати дві основні задачі. Одна з них пов'язана з досягненням внутрішньої рівноваги, під яким розуміється прагнення до повної зайнятості і стабільності цін. Інше завдання передбачає досягнення зовнішньої рівноваги, що вимагає виключення надмірної незбалансованості в міжнародних платежах. Ці завдання тісно пов'язані між собою. Як ми вже знаємо,
 10. Терміни і поняття
  макроекономічної рівноваги
 11. Контрольні питання
  виробництва) і їх характеристика? 10. Чим різняться три моделі кругових
 12. Взаємозв'язок макроекономічних показників
  ефективна національна економіка, тим більше можливостей у кожного підвищити свій життєвий
 13. 2.1. Економічна роль держави
  питання, безумовно, повинні бути прийняті до-увагу вся сукупність специфічних особливостей країни, її традиції та сучасні умови, але перш повинні бути враховані общіе1 тенденції сучасного світового розвитку, становлення но-вої цивілізації , в ході якого істотно, якщо не докорінно, змінюється роль держави. У всякому разі потрібне серйозне критичне переосмислення
 14. ПЕРЕДМОВА
  питань функціонування народного госпо-дарства між економістами існують деякі, часом серйозні, розбіжності. Тому в процесі аналізу макроекономічних про-блем автори знайомлять читача з різними підходами основних макроекономічних шкіл і течій до їх вирішення. Авторський колектив поставив перед собою завдання доступним і лаконічною мовою викласти той мінімум знань, який
 15. 15.2. Теорії макроекономічної рівноваги
  питання про те, наскільки ефективно розподіляються ресурси, то для ринку на макрорівні найбільш важливими є наступні питання. - Наскільки повно використовуються ресурси? - Якому рівню зайнятості трудових ресурсів і завантаженості виробничого потенціалу відповідає сталий рівноважний обсяг виробництва? - Якою має бути роль держави у підтримці макроекономічного
 16. Ключові терміни
  підвищеної ефективності (грошова база) Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) Золотий стандарт Контрольні показники кількості грошей в обігу Правило постійного зростання грошової
 17. Поняття і завдання економічної теорії
  ефективно. Як писав лауреат Нобелівської премії з економіки Пол Самуельсон, в економіці існують три ключові завдання: 1. Які блага виробляти і в яких кількостях? 2. Як виробляти блага, тобто з яких ресурсів і з допомогою якої технології будуть їх виробляти? 3. Для кого виробляти
 18. Запитання для самоперевірки
  підвищення позичкового відсотка понад рівня інфляції? 3. Якими проблемами в перехідній економіці має займатися держава: а) здійснювати імпорт продовольчих товарів; б) надавати допомогу комерційному банку, що знаходиться у важкому фінансовому становищі, в) визначати коло товарів і послуг, необхідних для державних потреб? 4. Який варіант макроекономічної стабілізації
 19. Ключові фактори рішення проблеми: координація національних і міжнародних підсилю
  питання ще в рішеннях Всесвітньої продовольчої конференції ООН в 1974 р., а потім і численних рішеннях ФАО, конференціях руху неприєднання, що проходили в останні десятиліття XX в. Водночас, щоб повною мірою «заробив» внутрішній фактор, необхідне серйозне міжнародне співробітництво. Наприклад, до числа технічних перешкод на шляху підвищення ефективності
 20. Глава 10. Структура макроекономіки, її програвання-вальних динаміка. Структурні кризи
  виробнича динаміка 10.2. Структурні кризи Збалансувати - врівноважити, узгодити, соизмерить Ожегов С. І. Однією з найважливіших макроекономічних проблем є проблема макроекономічної збалансованості, що відноситься насамперед до важливішого-шим макроекономічним структурам. Всяка економічна структура має кількісні та якісні параметри, які з розвитком
© 2014-2022  epi.cc.ua