Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
І.А. Марчева. Страхування, 2012 - перейти до змісту підручника

8.3. Види перестрахувальних договорів


Перестрахувальні договори поділяються на дві основні групи:
- пропорційне перестрахування (ПП);
- непропорційне перестрахування (НПП).
Основні види договорів пропорційного перестрахування:
- квотний або часткової;
- ексцедентна 'або лімітний;
- квотно-ексцедентний або змішаний.
Крім цих видів договорів іноді застосовуються їх модифікації, які
використовуються в залежності від поставлених цілей. До них відносяться: відкритий
килим, поштовий килим; першочергові, або пріоритетні, передачі та ін
Найбільш простий вид пропорційного перестрахування - договір
квотний, або частковою. Згідно з його умовами перестрахувальник передає в
перестрахування в узгодженій з перестраховиком частці всі без винятку
прийняті на страхування ризики за певним видом страхування або групі
суміжних перестрахування. У цій же частці перестраховикові передається
належна йому страхова премія (страховий внесок), а він відшкодовує
перестрахувальникові в тій же частці всі сплачені ним при настанні страхового
випадку страхові збитки. Таким чином, при квотний договорі цессионарий
повністю поділяє збитки цедента в певній частці. Основним
недоліком квотного перестрахування є необхідність перестрахування
всіх, навіть невеликих рисов, що не представляють для страховика небезпеки.
У механізмі перестрахування по ексцедентна договором визначальним
фактором є «власне утримання»., Яке являє собою
певний рівень утримання страхової суми в межах якої
перестрахувальник утримує на своїй відповідальності тільки певну
частина страхуються ризиків, а решту передає страховикові. Максимум
власної участі страховика в покритті можливого збитку називається
ексцедентом. Відсоток перестрахування - це відношення частки участі
перестраховика до страхової суми даного ризику. Він становить основу для
взаєморозрахунків між перестрахувальником і перестрахувальником по
перестрахувальним платежах і страховій виплаті.
Договір ексцедентного страхувальника є для страхувальника більш
вигідним у порівнянні з квотним, так як забезпечує максимальне
вирівнювання страхового портфеля, що залишається на власному ризик
перестраховика.

Квотно-ексцедентна договір перестрахування являє собою
поєднання двох перерахованих видів. Портфель даного виду страхування
престраховивается квотно, а сума страхування ризиків понад встановлену
квоти підлягає перестрахуванню на принципах ексцедентного договору.
Непропорційне перестрахування базується на поділі
відповідальності перестархователя і перестрахувальника по збитку. В
непропорційному страхуванні відсутня пряма залежність структури
договору від страхової суми. Платою за надане покриття збитку
є певна частина страхового внеску, вона визначається відповідно до
часткою збитку. Призначення непропорційного перестрахування - забезпечення
гарантії платоспроможності страховика за прийнятими ризиками при великому
збитку. Перестрахувальник сам оплачує всі збитки до погодженого в
договорі рівня, перевищення підлягає оплаті перестрахувальником, для якого
встановлюється верхня межа відповідальності. Ліміт відповідальності
перестраховика називаються утриманням в збитку, або пріоритетом, або
франшизою.
Непропорційне перестрахування представлене двома видами
договорів: ексцедента збитку і ексцедента збитковості.
Договір ексцедента збитку служить для захисту страхових організацій від
великих (катастрофічних) збитків. За його умовами перестрахування вступає
в силу тільки тоді, коли остаточна сума збитку по застрахованому ризику
перевищить обумовлену в договорі страхову суму. Водночас
відповідальність перестраховиків понад цю суму також обмежується
певним лімітом. Договір ексцедента збитковості, або «стоп лося» (stop
loss), призначений для захисту збитковості страхової компанії, якщо вона
перевищить обумовлений у договорі відсоток, або розмір. Збитковість, понад
якої діє договір, зазвичай встановлюється з таким розрахунком, щоб
перестрахувальник не міг витягти фінансову вигоду з припадає на його
частку відповідальності, тобто мета договору - не гарантія прибутку
перестрахувальникові, а тільки захист його від додаткових або надзвичайних
втрат. Ліміти відповідальності перестраховиків за договором ексцедента
збитковості встановлюються в межах певного відсотка збитковості.

Договір ексцедента збитковості призначений для захисту збитковості
страхової компанії, якщо вона перевищить обумовлений у договорі відсоток, або
розмір. Збитковість, понад яку діє договір, зазвичай встановлюється з
таким розрахунком, щоб перестрахувальник не міг витягти фінансову вигоду з
припадає на його частку відповідальності, тобто мета договору - не гарантія
прибутку «перестрахувальникові», а тільки захист його від додаткових або
надзвичайних втрат. Ліміти відповідальності перестраховиків за договором
ексцеденту збитковості встановлюються в межах певного відсотка
збитковості.
Крім основних, базисних договорів ексцедента збитку і ексцеденту
збитковості в страховій практиці зустрічається ряд інших видів, які
являють собою, як правило, видозмінені або комбіновані форми
основних договорів: «діючий килим», «катастрофічний килим»,
«перестрахування найбільших вимог».
Активне перестрахування полягає в передачі, пасивне - в прийомі
ризику. На практиці активне і пасивне перестрахування часто проводиться
одним і тим же страховим товариством одночасно, тобто воно виступає в трьох
особах: страховика, перестраховика і перестрахувальника, залежно від видів
страхування. Інтерес, переданий у перестрахування, в міжнародній практиці
носить назву аліментів, а отриманий - контралімента.
Таким чином, перестрахування? вторинний перерозподіл ризику,
система економічних відносин, відповідно до якої страховик
приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності по ним виходячи зі своїх
фінансових можливостей передає на узгоджених умовах іншим
страховикам з метою створення по можливості збалансованого портфеля
договорів страхування, забезпечення фінансової стійкості і рентабельності
страхових операцій.
З метою організації перестрахування компанії створюють страхові пули
та перестрахувальні пули.
Концептуальну схему перестрахування (графік) можна вивчити,
наприклад, в [54]. Показники перестрахової діяльності в РФ див., наприклад,
[66] і [69].
Література по темі:
[53, c.288-306]
[56, c.75-87]
[58, c.184-213]
[62, c.255-282]
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 8.3. Види перестрахувальних договорів "
 1. 8.2. Форми перестрахування
  види відповідальності, об'єкти; 3) разовий, непостійний характер відносин між контрагентами; 4) укладення окремого договору при перестрахуванні кожного ризику (договору прямого страхування). Факультативне перестрахування дає можливість перестрахувальникам отримати повну інформацію про прийнятому на перестрахування об'єкті і ступеня страхового ризику, коректувати в кожному випадку
 2. Програма курсу «Страхування»
  види. Доходи, витрати і прибуток страховика. Особливості банкрутства страхових організацій. Практикум по темі. Тема 5. Майнове страхування. Сутність майнового страхування. Майно, збиток, дійсна вартість майна, страховий портфель. Страхування державної власності. Страхування майна громадян. Страхування засобів транспорту та вантажів. Морське страхування.
 3. 53 ДОГОВІР: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, СТРУКТУРА, ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ
  договору. На всіх цих стадіях відповідно до норм закону та звичаями ділового обороту повинні бути прийняті сутність договору, його вимоги, обов'язки, права і відповідальність сторін. Зміст договору включає в себе сукупність вимог, які передбачені законом і засновуються самими сторонами договору, права та обов'язки сторін. Якщо між сторонами досягнуто згоди з
 4. Стаття 610. Термін договору оренди
  договором. 3. Законом можуть встановлюватися максимальні (граничні) строки договору для окремих видів оренди, а також для оренди окремих видів
 5. Договір купівлі-продажу лісових насаджень
  договором купівлі-продажу лісових насаджень здійснюється продаж лісових насаджень, розташованих на землях, що перебувають у державній або муніципальній власності. Купівля-продаж лісових насаджень здійснюється відповідно до ЛК. До договору купівлі-продажу лісових насаджень застосовуються положення про договори купівлі-продажу, передбачені Цивільним кодексом РФ, якщо інше не
 6. Глосарій
  перестрахувальних договорів, є формою заохочення перестраховиком перестрахувальника за надання участі в перестрахувальних договорах і обачне ведення справи. Тантьема виплачується щорічно в певному відсотку з суми чистого прибутку, отриманого перестрахувальником від проходження перестрахувальних договорів, в яких він
 7. 12. Система і зміст договорів по операціях з нерухомістю
  види договорів: 1) оплатне договори, їх сутність полягає в тому, що кожен з учасників договору отримує благо: права або майно 2) безоплатні, до них належать договори дарування, спадщини і т. д.; 3) консенсуальні, для них необхідно тільки угода сторін; 4) реальні, для них досить фактичної передачі майна, яка є предметом договору; 5) остаточний
 8. Ціна контрактна
  договорі купівлі-продажу або в договорі виконання робіт, узгоджена між продавцем і покупцем у ході укладання
 9. Стаття 606. Договір оренди
  договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. ... Продукція і доходи, отримані орендарем у результаті використання орендованого майна відповідно до договору, є його
 10. 9.1. Страховий ринок: сутність і структура
  перестрахувальні компанії. В якості покупців виступають страхувальники - фізичні та юридичні особи, які вирішили оформити договір страхування з тим чи іншим продавцем. Посередниками між продавцями і покупцями є страхові агенти та страхові брокери, своїми зусиллями сприяють укладенню договору страхування. Специфічний товар, пропонований на страховому ринку, - страхова
 11. 7.5. Колективне страхування
  види колективного страхування: - тимчасове поновлюване страхування тривалістю в один рік, без додаткових виплат або з ними, - страхування з уповільненою виплатою капіталу; - ренти за вдівство, сирітству та інвалідності; - ренти на випадок пенсії. Сторонами в договір про колективному страхуванні життя, крім страховика, входять страхувальник, група застрахованих та
 12. Договір оренди лісової ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності
  договором оренди лісової ділянки , що перебуває у державній або муніципальній власності, орендодавець надає орендареві лісову ділянку для використання в цілях, передбачених статтею 25 ЛК. Об'єктом оренди можуть бути тільки лісові ділянки, що перебувають у державній або муніципальній власності і пройшли державний кадастровий облік. Договір оренди лісової
 13. Стаття 5. ГРОМАДЯНСТВО (ЮРИСДИКЦІЯ)
  договір про громадянство. 5.2. Юридична особа вважається які під юрисдикцією держави, якщо воно уклало з державою договір про юрисдикції. 5.3. Договір про громадянство (юрисдикції) діє протягом обумовленого в договорі строку за умови, що відповідна особа вчасно сплатило передбачений договором цивільний (подушний) податок. 5.4. Таким чином, громадянство
 14. 32 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ: СУТНІСТЬ І ВИДИ
  види відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що випливають із законів РФ, нормативних актів та укладених договорів. Виконання зобов'язань підприємцем забезпечується за допомогою економічних санкцій, заставою, утриманням майна підприємства-боржника, поручительством, завдатком та іншими способами, які передбачені законом або договором. При цьому
 15. 54. Страхування нерухомості
    договору майнового страхування. Договір укладається між громадянином чи юридичною особою (страхувальником) та страховою організацією (страховиком). Як страховиків виступають юридичні особи, створені для здійснення страхування, перестрахування і отримали ліцензії у встановленому законодавством порядку. Договір майнового страхування - це угода між
 16. Питання 57 Страховий бізнес
    договору про страхування здійснюється передача вантажу негативних наслідків діяльності при настанні певних подій (страхових випадків) з суб'єкта на страхову організацію. Страхові компанії представляють собою організації, які виступають як страховики майна і життя своїх клієнтів і що зобов'язуються відшкодувати клієнтам збитки при настанні страхового випадку. Як правило, у страхуванні
© 2014-2022  epi.cc.ua