Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

2.1. Види витрат та їх значення для фірми


Для збільшення свого прибутку фірма прагне мінімізувати витрати. Поведінка фірми принципово різниться залежно від того, в якому з двох періодів - короткостроковому або довгостроковому - вона функціонує.
Короткостроковий період в діяльності фірми - це період часу, протягом якого фірма не має можливості ввести до ладу нові виробничі потужності і може змінювати тільки ступінь завантаження цих виробничих потужностей.
Довгостроковий період - це період часу, протягом якого всі фактори виробництва є змінними, а отже, в межах даного періоду фірма може розширити виробничі потужності.
У рамках короткострокового періоду всі витрати діляться на дві частини: постійні та змінні витрати.
Постійні витрати (fixed costs - FC) - це витрати, величина яких незмінна, навіть якщо змінюється обсяг виробництва. Більше того, вони існують навіть тоді, коли продукція взагалі не випускається. До постійних витрат відносяться орендна плата, амортизаційні відрахування, адміністративно-управлінські витрати, заробітна плата допоміжного персоналу тощо
Графічно постійні витрати являють собою пряму лінію, паралельну осі абсцис (рис.2).

Рис.2. Постійні витрати

Відсутність зв'язку між розмірами випуску і постійними витратами не зменшує їхньої впливу на процес виробництва. До них відносяться багато витрати, що визначають технологічний рівень виробництва та перспективи розвитку фірми, в тому числі, витрати на НДДКР і виплати за використання патентів, витрати на навчання та підвищення кваліфікації працівників. Змінні витрати (variable costs - VC) - це витрати, величина яких змінюється в залежності від збільшення або зменшення обсягу виробництва. До них відносяться витрати на сировину, електроенергію, оплату праці робітників, витрати на допоміжні матеріали тощо
Величина змінних витрат змінюється в тому ж напрямку, в якому змінюється випуск продукції.
Динаміка змінних витрат нерівномірна. На початку діяльності фірми в умовах розширення обсягу виробництва змінні витрати зростають швидшими темпами, ніж зростає вироблена продукція (перший відрізок). У міру досягнення оптимальних обсягів випуску темпи зростання змінних витрат знижуються (другий відрізок). У даному випадку темпи зростання обсягу виробництва випереджають темпи зростання змінних витрат. Однак подальше розширення виробництва призводить до прискорення зростання змінних витрат (третій відрізок) і в цьому випадку обсяг виробництва зростає повільніше, ніж зростають змінні витрати (рис.
3).

Рис.3. Змінні витрати.
Сума постійних і змінних витрат для кожного обсягу виробництва утворює загальні (валові) витрати (total costs - TC).
TC=FC + VC
Графічно загальні витрати зображуються шляхом накладення кривих постійних і змінних витрат (рис. 4). При нульовому обсязі виробництва валові загальні витрати дорівнюють величині постійних витрат. Далі, при нарощуванні обсягу виробництва загальні витрати збільшуються, відображаючи перевищення постійних витрат на величину змінних витрат у відповідній точці.
Виробника часто цікавить величина не стільки загальних витрат, скільки середніх витрат, тобто величина витрат у розрахунку на одиницю продукції. Цей вид витрат має особливе значення для розуміння ринкової рівноваги, так як підприємець прагне їх мінімізувати.

Рис.4. Загальні витрати фірми
Середні постійні витрати (average fixed costs - AFC) визначаються шляхом ділення постійних витрат на обсяг виробництва.
FC
AFC=
Q
На графіку (мал. 5) крива AFC має негативний нахил. Оскільки при збільшенні обсягу виробництва постійні витрати розподіляються на більшу кількість виробленого продукту, то середні постійні витрати знижуються, що для фірми служить потужним стимулом збільшення виробництва.

Рис.5. Середні постійні витрати
Середні змінні витрати (average variable costs - AVC) визначаються шляхом ділення змінних витрат на обсяг виробництва.

На графіку (рис.6) крива AVC спочатку носить низхідний характер, так як виробництво поступово виходить на оптимальний рівень завантаження виробничих потужностей і темп зростання витрат відстає від темпу зростання виробництва. Потім вона близька за формою до горизонтальної лінії, так як досягається технологічно оптимальний обсяг випуску, і середні змінні витрати стають мінімальними (при обсязі Q1). Після чого починається різке зростання кривої, так як при перевантаженості потужностей спостерігається швидке зростання витрат.

Рис.6. Середні змінні витрати
Середні змінні витрати відіграють важливу роль в аналізі економічного стану фірми, а саме, положення її рівноваги і перспектив діяльності, у тому числі розширення або скорочення виробництва, або навіть виходу з галузі.
Середні загальні витрати (average costs - AC) - це витрати на одиницю продукції, які визначаються шляхом ділення загальних витрат на кількість випущеної продукції.


Графічно середні витрати зображуються підсумовуванням кривих середніх постійних і середніх змінних витрат і мають чашеобразную (U - образну) форму (мал. 7).

Рис.7. Середні загальні, середні змінні та середні постійні витрати
Середні загальні витрати мають особливе значення. По-перше, вони дозволяють визначити, при якому обсязі виробництва витрати на одиницю продукції будуть мінімальними.
По-друге, порівняння середніх витрат з ціною дозволяє визначити величину прибутку. Залежно від того, вище або нижче ціни виявляються середні витрати, випуск товарів прибутковий або збитковий для фірми, що, відповідно, дозволяє фірмі вибрати правильну стратегію і тактику.
Визначення загальних і середніх витрат буває недостатньо для аналізу поведінки фірми. Тому вводиться ще одне поняття - граничні витрати.
Граничні витрати (marginal costs - MC) - це збільшення загальних витрат на виробництво додаткової одиниці продукції.

Граничні витрати мають стратегічне значення, так як показують, у скільки обійдеться фірмі збільшення обсягу випуску продукції на одну одиницю, і визначає межі прибуткового обсягу виробництва. Для цього граничні витрати порівнюють із середніми витратами і ринковою ціною товару. Поки величина граничних витрат у міру розширення виробництва залишається менше величини середніх витрат, останні знижуються, а отже, ефективність виробництва зростає. Але коли граничні витрати перевищать середні витрати, останні почнуть зростати, а ефективність виробництва - падати.
Граничні витрати тісно пов'язані з середніми загальними і з середніми змінними витратами. Графіки всіх цих витрат мають чашеобразную (U - образну) форму, причому графік МС перетинає графіки AVC і AC в точці їх мінімуму (рис 8).


З MC AC

AVC


0 Q
Рис.8. Граничні і середні витрати
3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1. Види витрат та їх значення для фірми "
 1. 15. Міжрегіональні курси валют
  види і фірми, які торгують між собою на основі золотого стандарту, не мають наміру змінювати величину своїх залишків готівки. Їх купівлі та продажу породжують вимоги, що роблять необхідними міжрегіональні платежі. Але у відповідності з нашим припущенням ці міжрегіональні платежі рівні за величиною. Сума, яку жителі А повинні виплатити жителям В, дорівнює сумі, яку жителі В повинні виплатити
 2. Коментарі
  види, 400-401; випуск в обіг державою, 386; гнучкий стандарт, 738, 741; гарячі, 433-434; рушійна сила, 389-391; грошове ставлення, 385, 390, 402-403, 427-431, 511-513; грошовий сертифікат, 406, 413, 415; заступники грошей , право вимоги, 404-406; здорові, 211, 733; імпорт і експорт, 422; капітал і, 485-488; якість законного платіжного засобу, 732; кількісна теорія, 40, 55,
 3. 4.6. Додаткова інформація
  види договорів. Наприклад, при системі іпотечного кредитування через банк можуть укладатися такі види договорів: кредитний договір, договір позики, договір купівлі-продажу нерухомості, договір підряду на будівництво. Залежно від виду договору відносини сторін будуть певною мірою регулюватися чинним законодавством РФ або іншими нормативними документами,
 4. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  види торгових обмежень, вони збільшують витрати торгівлі і зменшують вигідність обміну. Як зазначав Генрі Джордж, епіграфом з якого ми почали справжню главу, торговельні обмеження еквівалентні блокаді, що встановлюється урядом проти свого ж власного народу, і шкода від неї настільки ж великий, як і від ворожої блокади. У табл. 4 наводяться дані про торгові
 5. 3. Виручка і прибуток фірми
  види бізнесу, можна було б отримати більший прибуток. Бухгалтерський прибуток нічого не говорить про становище підприємства в порівнянні з іншими фірмами. Нормальна ж прибуток свідчить про те, що бізнес йде не гірше, ніж в середньому по економіці. Підприємство, у якого бухгалтерська прибуток дорівнює нормальної, отримує нульову економічний прибуток. Наявність же позитивної економічної прибутку
 6. Види конкуренції
  види конкурентних структур: а) велика кількість самостійних виробників деякого однорідного товару і маса відокремлених споживачів даного товару. Структура зв'язків така, що кожен споживач, в принципі, може купити товар у будь-якого виробника, виходячи з власної оцінки корисності товару, його ціною і власними можливостями придбання даного товару. Кожен
 7. Процентна ставка
  види активів (коштів), що вкладаються в господарську діяльність з метою отримання доходу. Це їх фінансовий визначення. За економічним змістом інвестиції - це витрати на створення, розширення і технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу. В економічній літературі розрізняють інвестиції валові та чисті. Валові інвестиції
 8. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  види індексів цін: - індекс споживчих цін; - індекс оптових цін; - індекс цін - неявний дефлятор ВНП; - індекс експортних та імпортних цін. Найбільш часто використовується показник рівня цін - індекс споживчих цін - це відношення ціни споживчого кошика в поточному році до її ціни в базисному році. При обчисленні цього індексу беруть до уваги не всі кінцеві товари і
 9. Висновки
  витрат обігу і прискорює рух грошових потоків, а також сприяє прискоренню концентрації та централізації капіталу. Форми кредиту надзвичайно різноманітні: комерційний, банківський, споживчий, державний, міждержавний, натуральний і грошовий, короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий, довгостроковий спеціальний, лізинг, факторинг, фарфейтінг, траст. 14.
 10. Тема 18. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ЇХ ВИДИ, ДИНАМІКА
  витрат. Виробництва без витрат не буває. Витрати - це витрати на придбання факторів виробництва. Витрати можна вважати по-різному, тому в економічній теорії, починаючи з А. Сміта і Д. Рікардо, існують десятки різних систем аналізу витрат. До середини ХХ в. склалися загальні принципи класифікації: 1) за методом оцінки витрат і 2) по відношенню до величини виробництва (рис.
© 2014-2022  epi.cc.ua