Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ціни і процентні ставки


Подивимося тепер більш уважно на связьмежду цінами і процентними ставками. Для цієюметою ми повинні звернутися до тієї частини рис 30-1, яка присвячена ринку капіталів, і сосредото-чить увагу на пропозиції реальних остаткові попиті на них. Графік попиту на реальні залишки-ки представлений кривої L на рис. ЗО-За. Коли про-процентні ставки падають, попит на реальні залишки, як ми пам'ятаємо з гл. 29, зростає. Спочатку ре-альна грошова маса - це відношення MQ / PQ. Ре-альна грошова маса, таким чином, задана і, отже, зображується вертикальною лініейпредложенія. Тоді рівновагу на грошовому ринкенаходітся в точці E, де при процентній ставці I0спрос і пропозиція рівні між собою.
Малюнок ЗО-зь показує графік инвестицион-ного попиту J. Інвестиційний попит тим вище, чим нижче процентна ставка, з якою зіштовхуючи-ються фірми, коли беруть кредит, щоб финансиро-
I

Реальна грошова маса (а)
Інвестиції (Ь)
РІС. 30-3. Зростання рівня цін веде до зниження інвестиційного попиту. Зростання цін скорочує реальну грошову массу.Прі даної номінальної грошової маси підвищення цін знижує купівельну спроможність грошей. Це показано на графіку (а) як зрушення пропозиції реальних залишків вліво, що веде до збільшення процентних ставок, так як рівновага перемішається ізточкі E в точку? '. Графік (Ь) показує, що зростання процентних ставок веде до падіння інвестиційного попиту з J0 до I1. Отже, зростання цін веде до скорочення інвестицій, як тільки стає очевидним його вплив на рівень рівноважних відсоток-них ставок
вать витрати на основний капітал. При процентнойставке I0 інвестиційні витрати будуть рівні I0, що показано точкою А на графіку інвестіціонногоспроса.
Тепер простежимо, що відбувається, коли ценирастут. Припустимо, що загальний рівень цін уве-личивается з P0 до P1. Це показано на рис. ЗО-Закак зрушення вліво кривої реальної грошової масси.Как це вплине на процентні ставки? Покупа-кові спроможність грошей падає, і наблюдаетсядефіціт грошей. При поточних процентних ставкахкаждий, щоб знову поповнити свої грошові ре-резерву, прагне реалізувати інші активи. Миможем спостерігати це у вигляді розриву між скор-тівшімся реальною пропозицією грошей і спро-сом на реальні залишки при процентній ставці I0.Но якщо кожен намагається продати облігації зметою поповнити свої грошові резерви, ціни наоблігаціі повинні падати, або, що те ж саме, процентні ставки повинні рости (вікно 30-1). Про-центной ставка повинна рости до тих пір, покаспрос на реальні залишки не впаде до рівня со-Крат пропозиції. Процентна ставка бу-дет, таким чином, рости до рівня I1. Нове рівноваги знаходиться в точці E ', де нова кріваяпредложенія перетинає незмінно крівуюспроса.
Малюнок ЗО-зь показує безпосередній ре-
зультат підвищення процентної ставки. Коли про-центной ставка зростає з I0 до I1, інвестіціонниерасходи падають з J0 до I1. Таким чином, вище-ня рівня цін через зростання процентної ставки ведедо скорочення інвестиційного попиту. Як ми ві-діли в гол. 29, зменшення інвестицій означає па-дення сукупного попиту, так як інвестиції є при-ляють частиною сукупного попиту.
Кожному рівнях-ню доходів тепер буде відповідати скоротивши-шийся попит на товари, так що рівень випускупродукції, при якому сукупний попит равеноб'ему виробництва, повинен падати.
Вплив зрослих процентних ставок на інве-стіціі і сукупний попит показано на рис. 30-4.AD0 - це первісна крива совокупногоспроса при рівні рівноважних доходів Y0. Пріповишеніі цін, а значить, підвищення процентнихставок інвестиції падають, зрушуючи криву сукупність-ного попиту вниз, до AD1. Падіння совокупногоспроса в свою чергу викликає падіння равновес-них доходів до рівня Y1.
У табл. 30-1 представлена (для використання вдальнейшем) схема, що показує, як рівень ценсвязан з ринком капіталів, процентними ставками, сукупним попитом і рівноважним обсягом про-виробництва Перша і остання колонки табл. 30-1содержат основну інформацію: зростання цін веде дозниження рівноважного рівня доходів і витрат.
Вікно 30-1. Ціни облігацій і процентні ставки
Про те, що відбувається на ринку облігацій, часто мож-но почути по радіо чи по телебаченню: «Ціни обли-гацій впали, оскільки процентні ставки зросли». Насправді було б правильніше сказати: «Ціни об-лигаций впали» або «Процентні ставки зросли»,-говорить і те, і інше зайво Яка тут автомати-чна зв'язок?
Облігація - це обіцянка платити определеннуюсумму відсотків щороку (або кожні несколькомесяцев), а потім, коли настане термін погашення обли-гаціі, виплатити її номінал. Припустимо, що про-центной ставка дорівнює 8 і ви хочете зайняти 100 долл.Тогда ви повинні дати зобов'язання платити 8 дол вгодив протягом деякого періоду, скажімо, 20 років, а за-тем виплатити номінал, тобто суму, рівну 100 дол, ко-торую ви зайняли. Припустимо, що ви зайняли 100долл., Продаючи кредитору облігацію - аркуш паперу собязательством платити певний відсоток, а затемвиплатіть номінал Або, якщо хочете, припустимо, що «Форд мотор компані» посіла 100 дол, продавши такуюоблігацію.
При процентній ставці 8 вартість облігації равна100 дол Точно так само як ви змогли отримати 100долл. від кредитора, обіцяючи йому платити, так і кредіторможет продати вашу облігацію за 100 дол отже, ринкова ціна облігації дорівнює 100 дол
Тепер припустимо, що процентна ставка подня-лась до 10. Будь-який новий позичальник, який хоче сьо-годні отримати 100 дол, повинен буде для цього платити
10% на рік, а потім виплатити номінал Яка тоді бу-дет вартість наявної облігації, по якій обидві- щано платити тільки 8 дол на рік протягом 20 наступних щих років? Вона повинна коштувати менше, ніж 100 дол По-чого? Тому що якщо зобов'язання платити 10 дол вгодив протягом 20 років, а потім виплатити 100 дол стоітровно 100 дол, то охочих платити 100 дол за при привілеї отримувати 8 дол на рік протягом наступних років, а потім 100 дол . не знайдеться. Ринкова вартість обли-гаціі, по якій виплачується 8 дол на рік, упадетніже 100 долл.1
Отже, коли процентна ставка зростає, ценаоблігаціі падає. Аналогічно: зниження цін на маю-щиеся облігації еквівалентно зростанню процентної став-ки. Чому? За існуючою облігації обіцяно пла-тить певний відсоток, скажімо, 8 дол
на рік, покане прийде термін погашення. Коли ціна облігації пада-ет, будь-який покупець облігації отримає більше про-центів на долар, який він витратить, купуючи обліга-цію, ніж це було б до того, як ціна облігації упа-ла. Таким чином, процентна ставка, яку він зара-бативает на облігації, вище відсоткової ставки, кото-рую заробляє хто інший, хто купив ту ж об-Лігація за більш високу ціну.
Таким чином, фраза «ціни облігацій падають, таккак зростають відсоткові ставки» описує механізм яв-лення, а не результат, і тому відноситься до логіки, ане до повідомляються новин


Доходи
РІС 30-4. Підвищення процентних ставок скорочує со-сукупними попит і доходи. Зростання цін веде до підвищення про-процентних ставок, що скорочує інвестиції. Крива совокупногоспроса зсувається вниз, від AD0 до AD1. Рівноважні доходи пада-ють з Y0 до Y1
Відновлюючи всі ці кроки у зворотній послідовності, ви повинні вміти бачити, як паденіецен веде до зниження процентних ставок, під-вищення витрат і рівноважних доходів.
Сукупний попит і рівень і ^ н
Взаємозв'язок, встановлена в табл. 30-1, можетбить проілюстрована за допомогою діаграмми.Рісунок 30-5 показує зв'язок між цінами іравновеснимі доходами на стороні попиту Кріваясовокупного попиту, позначена AD, показиваетсвязь між цінами, обсягом виробництва і рас-ходами, що є результатом взаімодействіяринка товарів і ринку капіталу Рух вдолькрівой призводить до змін процентних ставок, інвестицій, витрат і обсягу виробництва Фор-мально крива AD може бути визначена слідую-щим чином:
1 Якщо процентна ставка зросте до 10, то ринкова вартість обліга-ції, за якою протягом наступних 20 років виплачується 8 дол в ві-де відсотків, а потім 100 дол, складе тільки близько 83 дол Такіевичісленія можуть бути зроблені з використанням формул современнойстоімості, описаних у додатку до гл. 17.
567ТАБЛІЦА 30-1. Зв'язок між цінами і сукупним попитом
(1)
(2)
(3)
(4)

Зростання цін скорочує реальнуюденежную масу
Надлишковий попит на
реальні залишки веде кросту процентних ставок
Підвищені відсоткові ставки Скорочення сукупного
скорочують інвестиції попиту знижує рівноважний
і сукупний попит рівень доходів і витрат

Про Крива сукупного попиту для каждогоуровня цін задає рівноважний рівень випу-ска продукції, при якому планіруемиерасходи дорівнюють доходам.
Рух уздовж кривої вгору, скажімо, від А до А ', зображує графічно покроковий процес в по-послідовності, наведеної в табл. 30-1.
Крива сукупного попиту показує равновес-вий рівень доходів і зайнятості для кожного рів-ня цін, при якому ринки товарів і грошей Урава-новешіваются. Але досі нічого не було ска-зано про те, що визначає ціни. Щоб пріступітьк цього питання, нам необхідно звернутися до сфе-ре пропозиції і розглянути поведінку фірм, що продають товари і послуги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ціни та процентні ставки "
 1. 16. Процентні ставки і грошове відношення
  ціни золота впала, то на основну суму позики, яка виплачується боржником (в сріблі), можна було б купити меншу кількість золота, ніж те, яке було витрачено кредитором в момент початку операції . Тому він ризикне видати позику в В тільки в тому випадку, якщо різниця ринкових процентних ставок між А і В досить велика, щоб покрити очікуване падіння ціни срібла проти ціни золота.
 2. 2. Інтервенція
  ціни і процентні ставки встановлюються державою; вони є ставками заробітної плати, цінами і процентними ставками тільки зовні, а фактично вони виступають кількісними параметрами державних наказів, що визначають посаду, дохід, споживання і рівень життя кожного громадянина . Держава керує всією виробничою діяльністю. Директор заводу підпорядковується державі,
 3. Сутність і функції ринку
  ціни, процентні ставки на кредит об'єктивну інформацію про попит та пропозицію товарів і послуг на ринку. Сучасний ринок перетворюється на гігантський комп'ютер, збирає й обробляє величезні обсяги інформації і видає узагальнені дані про стан ринку і умови реалізації товарів і послуг. Функція економічності передбачає скорочення витрат обігу в сфері споживання (витрат
 4. Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва (теорема Хекшера-Оліна-Самуельсона)
  ціни на товари, що беруть участь у світовому товарообороті, мають тенденцію до вирівнювання. Це призводить і до вирівнювання співвідношення цін на фактори виробництва, що використовуються при створенні цих товарів у різних країнах. Характер цієї взаємодії був розкритий американським економістом П. Самуельсоном, що линули з основних постулатів теорії Хекшера-Оліна. Відповідно до теоремою
 5. Глава 4. державою смешаннойекономіке
  ціни, процентні ставки іпроізводство. Уряду сучасних промислово розви-тих країн щорічно вилучають у вигляді податків від чет-верти до половини ВНП, а витрачають зазвичай не-скільки більше тієї суми, яку вони получаютот збору податків. Оскільки державні орга-ни грають настільки велику роль в економіческойжізні, то для того, щоб зрозуміти функціонування ня сучасної економіки, ми
 6. Грошова і фіскальна політика
  ціни також подвоюються. Тогдареальная грошова маса повернеться до свого першо-початкового значення, і при будь-якому даному уровнедоходов, скажімо, Y0, ринок товарів і грошей сновабудет в стані рівноваги, хоча рівень цін по-височів. Відповідно крива AD 'на рис. 30-7начерчена так, щоб для кожного рівня реальногооб'ема виробництва рівень цін на AD' був в 2раза вище, ніж на AD4. У цьому випадку
 7. 3. Апріорі і реальність
  ціни, заробітну плату, процентні ставки і т.д. Тільки шляхом застосування праксиологических схем ми здатні отримати досвід щодо актів купівлі-продажу, причому незалежно від того, чи можуть наші почуття одночасно сприймати рух людей і нелюдських елементів зовнішнього світу. Без допомоги праксіологічного знання ми б не змогли нічого дізнатися про засоби обміну. Якби ми підійшли до
 8. 5. Коріння ідеї стабілізації
  ціни і майбутні витрати виробництва. Бухгалтерський облік, який намагається визначити результат минулої діяльності, знаходиться в такому ж становищі, оскільки спирається на оцінку основних засобів, запасів і дебіторської заборгованості. Незважаючи на невизначеність, економічний розрахунок в змозі успішно виконувати поставлені перед ним завдання, оскільки ця невизначеність не випливає з недоліків
 9. 15. Химера неринкових цін
  ціни, якщо деякі з визначальних їх були б іншими. Ці фантастичні моделі не більш розумні, ніж химерні спекуляції на тему можливого перебігу історії, якщо, наприклад, Наполеон був би убитий в битві на Аркольском мосту або якщо Лінкольн наказав би майору Андерсону піти з форту Самтер. Не менш марним заняттям є роздуми про те, якими ціни повинні бути. Будь-якому
 10. 3. Попит на гроші та пропозиція грошей
    ціни за них. Просто особливістю цих цін є те, що їх не можна висловити мовою грошей. Говорячи про товари і послуги, ми маємо на увазі грошові ціни. Говорячи про гроші, ми маємо на увазі купівельну спроможність щодо товарів. Попит на засоби обміну існує, тому що люди хочуть зберігати їх у запасі. Кожен суб'єкт ринкового суспільства бажає мати у своєму розпорядженні певну
© 2014-2022  epi.cc.ua