Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

2.4. Зв'язок аналізу господарської діяльності з іншими науками

Зв'язок аналізу з економічними, математичними і технологічними науками.
Економічний аналіз дуже тісно пов'язаний з рядом економічних і неекономічних дисциплін. Ці зв'язки з відокремленням аналізу не тільки не звужуються, а, навпаки, стають ще більш численними, що обумовлено в першу чергу місцем аналізу в системі економічних наук, його методологічним характером і ще тією роллю, яку він виконує в системі управління виробництвом на підприємстві.
У першу чергу серед наук, з якими пов'язаний АХД, потрібно виділити економічну теорію, яка, вивчаючи економічні закони, механізм їх дії, створює теоретичну основу для розвитку всіх економічних дисциплін. При проведенні аналітичних досліджень необхідно враховувати дію цих законів. У свою чергу АХД певним чином сприяє розвитку економічної теорії. Численні аналітичні дослідження накопичують відомості про прояв тих чи інших економічних законів. Вивчення цих відомостей дозволяє формулювати нові, раніше невідомі закони, робити глобальні прогнози розвитку економіки країни або світової економіки.
Все сказане майже дослівно можна перенести і на взаємозв'язок аналізу з галузевими економіками. Глибокий аналіз господарської діяльності підприємства неможливо провести, не знаючи економіки галузі та організації виробництва на аналізованому підприємстві. У свою чергу результати економічного аналізу використовуються для вдосконалення організації виробництва, впровадження наукової організації праці, передового досвіду і т.д. Аналіз сприяє підйому економіки конкретних підприємств і галузі в цілому.
Економічний аналіз дуже тісно пов'язаний з плануванням та управлінням виробництвом. В аналізі широко використовуються планові матеріали. Тому аналітик повинен добре знати основи державного регулювання економіки та методику планування виробництва аналізованого підприємства. Водночас науково обгрунтоване планування і керування національною економікою та підприємствами неможливо здійснювати без широкого використання результатів економічного аналізу.
Він створює інформаційну базу для розробки планів і вибору найбільш доцільних управлінських рішень.
Зв'язок аналізу з бухгалтерським обліком також має двоїстий характер. З одного боку, відомості бухгалтерського обліку є головним джерелом інформації при аналізі господарської діяльності. Не знаючи методики бухгалтерського обліку та змісту звітності, дуже важко підібрати для аналізу необхідні матеріали і перевірити їх доброякісність. З іншого боку, вимоги, які ставляться перед аналізом, так чи інакше переадресовуються бухгалтерському обліку. Щоб більш якісно забезпечити аналіз інформацією, зробити її більш оперативною, правдивою, точною, в необхідній мірі деталізованої, доступною і зрозумілою, вся система бухгалтерського обліку постійно вдосконалюється. Для більшої своєї аналітичності бухгалтерський облік змінює форми і зміст регістрів, порядок документообігу тощо
Економічний аналіз тісно пов'язаний також з фінансуванням і кредитуванням підприємств. Без знання діючого порядку фінансування і кредитування відповідних галузей національної економіки, взаємозв'язків з фінансовими і кредитними органами і установами неможливо кваліфіковано проводити аналіз господарської діяльності. З іншого боку, ставки виплат у бюджет, умови отримання кредитів, відсотки виплат за користування кредитами та інший фінансово-кредитний інструментарій постійно удосконалюються з урахуванням результатів аналізу, який показує ефективність впливу цих важелів на виробництво.
Непрості стосунки склалися між аналізом і статистикою. Тут навіть існує думка, що аналіз є одним з розділів статистики, не більше. Обгрунтовується це висновок тим, що більшість методів і способів економічного дослідження однаково використовують обидві науки, що вони використовують однакові джерела інформації, що аналітичне дослідження є просто-напросто одним із завдань статистики. З цим можна було б погодитися, якби не одна обставина. Статистику як науку більш цікавить узагальнення проявів економічного життя, пошук загальних тенденцій розвитку економіки на макрорівні.
Для цього вона через середні величини, вибірку або яким-небудь іншим способом намагається виключити нетипові явища, вона майже ніколи не опускається до детального аналізу виробництва на рівні підрозділів підприємства, на рівні робочого місця. Це виключає із завдань статистики пошук резервів, їх обгрунтування, розробку рекомендацій з їх освоєння, що свідчить про істотні відмінності статистики та аналізу господарської діяльності підприємств. Водночас не можна не помітити, що ці науки в значній мірі взаємно збагачуються через обмін інформацією та методи дослідження.
Серед наук не економічного напрямку в першу чергу потрібно виділити математичні та технологічні. Необхідність вирішення складних економічних завдань стала потужним стимулом розвитку математики. Тут досить пригадати хоча б історію виникнення математичного програмування. Використання ж в аналітичних дослідженнях математичних методів істотно підвищило їх авторитет. Аналіз став більш глибоким, обгрунтованим. За допомогою цих методів він може проводитися більш оперативно, охоплювати більшу кількість об'єктів, вивчати значно більше інформації.
Не можна аналізувати той чи інший процес виробництва, не знаючи особливостей технології. Тільки обізнаний у цій галузі економіст може об'єктивно оцінити результати-виробництва, зробити корисні рекомендації щодо їх поліпшення. У той же час потрібно відзначити, що сама технологія виробництва прагне бути більш ефективною і її вдосконалення неможливо без аналітичних досліджень. Яскравий приклад тому - використання методики функціонально-вартісного аналізу.
Таким чином, АХД є синтезованою наукою, яка сформувалася шляхом інтеграції цілого ряду наук і об'єднала окремі їх елементи. У свою чергу результати аналізу використовуються іншими науками при вивченні тих чи інших сторін господарської діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.4. Зв'язок аналізу господарської діяльності з іншими науками "
 1. Предмет і метод економіки
  іншими науками. Економіка і право. Методи економічних досліджень. Наукова абстракція. Економічні закони і категорії. Історія розвитку економіки як
 2. Предмет економічної історії
  господарське життя різних країн у різні історичні епохи, тобто в її історичній еволюції (від первіснообщинного ладу до сучасності). Господарське життя різноманітна, тому економічна історія - багаторівнева наука. Структурними рівнями науки є: - еволюція способів виробництва; - історія господарських механізмів; - історія галузей народного господарства; -
 3. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 4. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 4. Соловйов Г.А. Ревізія і контроль господарської діяльності бюджетних установ. М.,
 5. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 6. Підрозділ II.2. Форми нової вартості
  зв'язок всякого доходу з видом господарської діяльності та формами нової вартості. Цей зв'язок коротко і схематично вказана у таблиці:
 7. 1.3. Предмет і основні методи аналізу господарської діяльності бюджетних організацій
  аналізу господарської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки, що становлять основу економічних відносин, що виникають і складаються на рівні окремих бюджетних організацій в ході виконання ними своїх функцій. Аналіз господарської діяльності вивчає процес формування і причини (фактори) зміни результатів діяльності бюджетних організацій. За допомогою аналізу пояснюється
 8. 2.1. Предмет і об'єкти аналізу господарської діяльності
  аналізу тощо Економіка вивчає вплив загальних, приватних і специфічних законів на розвиток економічних процесів в конкретних умовах галузі або окремого підприємства. Статистика досліджує кількісні боку масових економічних явищ і процесів, які відбуваються у господарській діяльності. Предметом бухгалтерського обліку є кругообіг капіталу в процесі
 9. 2.2.2. Види зв'язків в економічних системах
  аналізі господарської діяльності вирішується кілька завдань: встановлення самого факту зв'язку між аналізованими показниками; вимір тісноти зв'язку між ними; виявлення та порівняльний аналіз факторів, що впливають на величину результатного показника; визначення невипадкового характеру виявлених зв'язків; кількісна оцінка впливу зміни факторів на зміну результатного
 10. ПЕРЕДМОВА
  зв'язок і взаємозалежність і більш комплексно оцінювати і прогнозувати її ефективність. Автор виходив з того, що вивчають даний предмет вже знайомі з питаннями економіки, організацією виробництва на промислових підприємствах, бухгалтерським обліком та звітністю, статистикою, фінансовим менеджментом, маркетингом та іншими суміжними науками. Основним завданням даного курсу є вивчення
 11. 2.2. Зв'язок факторів в економічному аналізі
  аналізі
© 2014-2021  epi.cc.ua