Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

3.1. Метод аналізу господарської діяльності, його характерні риси

Метод як спосіб дослідження. Характерні риси методу АХД. Визначення методу АХД.
Під методом науки в широкому сенсі розуміють спосіб дослідження свого предмета. Специфічні для різних наук способи підходу до вивчення свого предмета (в тому числі і АХД) базуються на загальному діалектичному методі пізнання.
Матеріалістична діалектика виходить з того, що всі явища і процеси необхідно розглядати в постійному русі, зміні, розвитку. Тут витік, однією з характерних рис методу АХД - необхідність постійних порівнянь. Порівняння дуже широко застосовуються в АХД. Фактичні результати діяльності порівнюються з результатами минулих років; досягненнями інших підприємств, плановими показниками, середньогалузевими і т.д.
Матеріалістична діалектика вчить, що кожен процес, кожне явище треба розглядати як єдність і боротьбу протилежностей. Звідси випливає необхідність вивчення внутрішніх протиріч, позитивних і негативних сторін кожного явища, кожного процесу. Це теж одна з характерних рис АХД. Наприклад, НТП надає позитивний результат на зростання продуктивності праці, підвищення рівня рентабельності та інші показники, але при цьому треба враховувати і його негативні риси, такі, як забруднення навколишнього середовища, розвиток гіподинамії та ін
Використання діалектичного методу в аналізі означає, що вивчення господарської діяльності підприємств має проводитися з урахуванням всіх взаємозв'язків. Жодне явище не може бути правильно зрозуміло, якщо воно розглядається ізольовано, без зв'язку з іншими. Наприклад, вивчаючи вплив впровадження нової техніки на рівень собівартості продукції, треба враховувати не тільки безпосередню, а й непряму зв'язок. Відомо, що з впровадженням нової техніки збільшуються витрати виробництва, а значить і собівартість продукції.
Але при цьому зростає продуктивність праці, що в свою чергу сприяє економії заробітної плати і зниження собівартості продукції. Звідси випливає, що якщо темпи зростання продуктивності праці будуть більшими, ніж темпи зростання витрат на утримання та експлуатацію нової техніки, тоді собівартість продукції буде знижуватися, і навпаки. Значить, щоб зрозуміти і правильно оцінити те або інше економічне явище, необхідно вивчити всі взаємозв'язки і взаємозалежності з іншими явищами. Це одна з методологічних рис методу АХД.
Важливою методологічною рисою аналізу є і те, що він здатний не тільки встановлювати причинно- наслідкові зв'язки, а й давати їм кількісну характеристику, тобто забезпечувати вимірювання впливу факторів на результати діяльності. Це робить аналіз точним, а висновки обгрунтованими.
Вивчення і вимірювання причинних зв'язків в аналізі можна здійснити методом індукції і дедукції. Спосіб дослідження причинних зв'язків за допомогою логічної індукції полягає в тому, що дослідження ведеться від приватного до загального, від вивчення приватних фактів до узагальнень, від причин до результатів. Дедукція - це такий спосіб, коли дослідження здійснюється від загальних фактів до приватних , від результатів до причин. Індуктивний метод в аналізі використовується в поєднанні і єдності з дедуктивним.
Використання діалектичного методу в АХД означає, що кожен процес, кожне економічне явище треба розглядати як систему, як сукупність багатьох елементів , пов'язаних між собою. З цього випливає необхідність системного підходу до вивчення об'єктів аналізу, що є ще однією його характерною рисою.
Системний підхід передбачає максимальну деталізацію досліджуваних явищ і процесів на елементи (власне аналіз), їх систематизацію і синтез. Деталізація (виділення складових частин) тих чи інших явищ проводиться в тій мірі, яка практично необхідна для з'ясування найбільш істотного і головного в досліджуваному об'єкті.
Вона залежить від об'єкта і мети аналізу. Це складне завдання в АХД, яка вимагає від аналітика конкретних знань сутності економічних показників, а також факторів і причин, що визначають їх розвиток.
Систематизація елементів проводиться на основі вивчення їх взаємозв'язку, взаємодії, взаємозалежності і співпідпорядкованості. Це дозволяє побудувати приблизну модель досліджуваного об'єкта (системи), визначити його головні компоненти, функції, підпорядкованість елементів системи, розкрити логіко-методологічну схему аналізу, яка відповідає внутрішнім зв'язкам досліджуваних показників.
Після вивчення окремих сторін економіки підприємства , їх взаємозв'язку, підпорядкованості та залежності треба узагальнити весь матеріал дослідження. Узагальнення (синтез) є дуже відповідальним моментом в аналізі. При узагальненні результатів аналізу необхідно зі всієї безлічі досліджуваних чинників відокремити типові від випадкових, виділити головні і вирішальні, від яких залежать результати діяльності.
Важливою методологічною рисою АХД, яка випливає безпосередньо з попередньої, є розробка та використання системи показників, необхідної для комплексного, системного дослідження причинно-наслідкових зв'язків економічних явищ і процесів у господарській діяльності підприємства.
Таким чином, метод ЛХД представляє системне, комплексне вивчення, вимірювання та узагальнення впливу факторів на результати діяльності підприємства шляхом обробки спеціальними прийомами системи показників плану, обліку, звітності та інших джерел інформації з метою підвищення ефективності виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.1. Метод аналізу господарської діяльності, його характерні риси "
 1. 30.3. Характерні риси господарського механізму
  господарського
 2. В.В. Ковальов, О.М . Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 3. Запитання до теми
  аналізуйте позиції країн - лідерів у світовій економіці. 4. Стосовно до груп країн і окремих країнах розкрийте характерні риси моделей господарських механізмів. Яка з них найбільш
 4. Запитання до теми
  господарського механізму? 5. Визначте характер участі КНР в міжнародних економічних відносинах. 6. Якою мірою рівень економічного розвитку та особливості галузевої структури господарства КНР відображаються на товарній структурі китайського експорту? 7. Охарактеризуйте роль КНР в русі позичкового і підприємницького капіталу. 8. Яку роль відіграють
 5. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 6. Запитання до теми
  аналізуйте роль держави в економічному житті Японії. 6. Які фактори зумовили конкурентоспроможність японських товарів на зовнішніх ринках? 7. Охарактеризуйте структуру зовнішньої торгівлі Японії. 8. Які характерні риси участі японських компаній у міжнародному русі
 7. 21.1. Характерні риси економічного розвитку
  риси економічного
 8. § 1. Характерні риси сучасного ринку
  риси сучасного
 9. § 1. Характерні риси сучасного світового господарства
  риси сучасного світового
 10. 21.2 Характерні риси соціальної структури господарства
  риси соціальної структури
 11. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  методів і прийомів. Для обробки економічної інформації користуються такими методами, як балансовий, базисний, графічний, і такими прийомами аналізу, як порівняння, угруповання, елімінування. Балансовий метод дає можливість встановити взаємозв'язок показників. В аналізі фінансово господарської діяльності використовуються різні балансові зіставлення і ув'язки. При базисному методі
 12. 2.4. Класифікація методів і прийомів, що використовуються в аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства
  методів і прийомів аналізу фінансово -господарської діяльності економічного суб'єкта. В основі всіх класифікацій лежать різні ознаки. Одним з найбільш інформативних представляється поділ прийомів і методів за ступенем їх формализуемости, тобто по тому, чи можливо і в якій мірі описати даний метод за допомогою якихось формалізованих (в першу чергу математичних) процедур. Дотримуючись цієї
© 2014-2021  epi.cc.ua