Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

3.2. Системний підхід в аналізі господарської діяльності

Уявлення про системному підході. Особливості системного підходу в науковому дослідженні. Окремі етапи системного аналізу господарської діяльності.
Системний підхід - це напрям у методології дослідження. Він базується на вивченні об'єктів як складних систем, які складаються з окремих елементів з численними внутрішніми і зовнішніми зв'язками. Системний підхід дозволяє глибше вивчити об'єкт, отримати більш повне уявлення про нього, виявити причинно-наслідкові зв'язки між окремими частинами цього об'єкта.
Головні особливості системного підходу - динамічність, взаємодія, взаємозалежність і взаємозв'язок елементів системи, комплексність, цілісність, підпорядкованість, виділення провідної ланки. Системний підхід в економічному аналізі дозволяє розробити науково обгрунтовані варіанти вирішення господарських завдань, визначити ефективність цих варіантів, що дає підставу для вибору найбільш доцільних управлінських рішень.
У самому процесі системного аналізу можна виділити кілька послідовних етапів.
На першому етапі дослідження об'єкт аналізу представляється як певна система. Для цього спочатку виділяють окремі частини об'єкта, які можуть розглядатися як елементи системи. Причому в конкретних випадках система може мати кілька рівнів, тобто кожен з виділених елементів першого рівня можна розглядати як самостійну систему (підсистему). Крім того, на першому етапі аналізу повинна бути сформульована мета розвитку системи, завдання, які вона вирішує, зв'язок з іншими системами, взаємозв'язки між окремими елементами, функціонування кожного елемента і системи в цілому.
Основна мета другого етапу системного аналізу - підбір показників, які здатні дати найбільш повну та якісну оцінку всім без винятку елементам, взаємозв'язкам (внутрішнім і зовнішнім), а також умовам, в яких існує система.
На третьому етапі розробляється загальна структурно-логічна схема досліджуваної системи. Графічно вона зазвичай представляється у вигляді блочного малюнка, де кожному елементу відповідає певний блок. Окремі блоки пов'язані між собою стрілками, які показують наявність і напрямок внутрішніх і зовнішніх зв'язків системи. Тут же підібрані на попередньому етапі показники розподіляються за елементами та зв'язків системи, уточнюється їх перелік (виключаються ті, що дублюють один одного, замінюються недостатньо інформаційні і т.д.).
Весь наступний четвертий етап аналізу присвячується побудові в загальному вигляді економіко-математичної моделі системи. При цьому на основі якісного аналізу визначаються математичні форми всіх рівнянь і нерівностей системи. На цьому етапі за допомогою різних методів повинні бути визначені коефіцієнти всіх рівнянь і нерівностей, функції мети і параметри обмежень.
В результаті за підсумками виконаної роботи буде отримана економіко-математична модель, яка може використовуватися для економічного аналізу обраного об'єкта.
Останній, п'ятий етап аналізу називається "робота з моделлю". Його найкраще робити на ПЕОМ у формі діалогу. Шляхом заміни окремих параметрів економіко-математичної моделі (коефіцієнтів, обмежень), які характеризують ті чи інші фактори виробництва, визначають значення функції. Порівняння цих показників з фактичними, плановими та іншими дозволяє оцінити підсумки господарювання, вплив факторів на величину результативних показників, визначити джерела і обсяг невикористаних внутрішньогосподарських резервів.
Описаний підхід до аналізу має суттєві переваги порівняно з іншими: він забезпечує комплексність і цілеспрямованість дослідження; методологічно обгрунтовану схему пошуку резервів підвищення ефективності виробництва; об'єктивну оцінку результатів господарювання; оперативність, дієвість, обгрунтованість, точність аналізу і його висновків. Отримана економіко-математична модель може багаторазово використовуватися в аналізі і служити хорошим засобом обгрунтування управлінських рішень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. Системний підхід в аналізі господарської діяльності "
 1. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 2. 1.8. Системний підхід до аналізу фінансово-господарської діяльності
  Сучасне підприємство здійснює свою діяльність в специфічному просторово-часовому контексті, в певних юридичних рамках. Кожен день керівникам підприємства доводиться вирішувати безліч завдань, оперативних і тактичних, пов'язаних з розміщенням ресурсів, випуском максимально задовольняє запитам споживачів продукції, причому в процесі виробничої діяльності
 3. 2.3. Принципи аналізу господарської діяльності
  Державний підхід, науковість, комплексність, системність, об'єктивність, дієвість, плановість, своєчасність, достовірність, демократизм, ефективність як характерні риси АХД. Аналітичне дослідження, його результати та їх використання в управлінні виробництвом повинні відповідати певним вимогам. Ці вимоги накладають свій відбиток на саме аналітичне
 4. Література
  1. Аналіз господарської діяльності в промисловості / / Под ред. В.І. Стражева. 4-е вид. Мн., 1999. 2. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 4. Соловйов Г.А. Ревізія і контроль господарської діяльності
 5. Література
  1. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 2. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Під ред. В.І. Стражева. Мн., 1998. 3. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський
 6. C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум, 2011
  У навчально-методичний посібник включені методичні засоби, що забезпечують організацію навчального процесу на основі системно-діяльного підходу. Комплект методичного забезпечення з навчальної дисципліни «Історія економіки» містить пояснювальну записку-обгрунтування до вивчення курсу, програму курсу, плани семінарських занять, навчальні завдання для практичної роботи та перевірки отриманих
 7. ПЕРЕДМОВА
  Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється економічному
 8. 90. «Тектологія» А. А. Богданова: застосування системного підходу
  . Олександр Олександрович Богданов (Малиновський) (1873-1928) розробив «тектологію» - загальну системну науку, що являла першу спробу здійснити системно-кібернетичний аналіз функціонування та управління соціальними структурами. А. Богданов висунув ідею, згідно з якою одні й ті ж закони і принципи мають місце як у різних сферах людської діяльності (виробництві,
 9. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
  Аналіз фінансово господарської діяльності (аналіз ФХД) - це детальне розчленування досліджуваного об'єкта на частини з метою вивчення та виявлення тенденцій зміни процесів і явищ під впливом різних факторів. Він вивчає взаємодію управлінських, технічних і економічних процесів та їх вплив на економічні результати діяльності підприємства і спрямований на оцінку її ефективності
 10. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 11. Принцип рівноваги
  В економічних дослідженнях важливе місце займає принцип рівноваги, який спочатку використовувався виключно в природознавстві. Потім ідея рівноваги стала визнаватися як універсальної для всього всесвіту. Стосовно до соціальних і економічних систем рівновагу розглядається не як механічна, а як складна органічна система з внутрішніми механізмами саморегуляції.
 12. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  Комплексний аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність
 13. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  Економічна статистика є однією з найбільш важливих галузей статистики як наукової діяльності та виду практичної діяльності органів державної статистики. Економічна статистика займається вивченням кількісної боку різних масових економічних явищ і процесів суспільного життя з урахуванням їх якісної сторони. Мета економічної статистики полягає в
 14. Література
  1. Закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності» від 18.10 .94 р. № 3321-ХИ. 2. Положення «Про безготівкові розрахунки в Республіці Білорусь» від 31.01.97 р. № 849. Затверджено Правлінням Національного банку РБ 27.12.96 р. № 36. 3. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 4. Аналіз господарської діяльності в
 15. 1. Економічні агенти
  З обмеженості економічних ресурсів випливає необхідність господарської діяльності. Часто господарську діяльність називають простіше - економікою. При цьому, як зазначалося вище, економічна (господарська) діяльність є не що інше, як постійна робота з оцінки, порівняно, відбору альтернативних варіантів використання економічних ресурсів. У господарській діяльності беруть участь
 16. Література
  1. Абакумова Н.Н., Подовалова Р.Я. Політика доходів і заробітної плати: Учеб. посібник. М., 1999. 2 . бутеніл В.Є. Стимули економічного розвитку. Мн., 1999. 3. Лопухіна Е.А. Розподіл доходів: структура, форми, рівність, нерівність, бідність: Навчально-методичний посібник. Мн., 1995. 4. Методика економічного аналізу діяльності НДІ і КБ / ЦНДІ «РУМБ», 1983. 5. Самбірський В.І.,
 17. План семінару
  Елементи економічної науки в працях античних мислителів. Меркантилісти про предмет економічної науки. Фізіократи: новий підхід до створення багатства і предмету економічної теорії. Класична школа політичної економії та її внесок у розвиток науки. Марксистські уявлення про завдання та цілі політичної економії. Кейнсианский аналіз макроекономіки. Інституційний підхід до
© 2014-2021  epi.cc.ua