Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

1.1. Сутність поняття «світова економіка»


Протягом всієї історії людства економічний прогрес суспільства пов'язаний з розвитком поділу праці, в тому числі національно-територіального, міжнародного поділу-лення праці. Різні форми обміну економічною діяльністю між країнами призвели до появи специфічних, міжнародних зв'язків і відносин і формуванню світової еко-номіки. Світова економіка являє собою глобальну, цілісну систему національних господарств, що існує як багатоукладне економічний простір, засноване на взаємодії і взаємозалежності всіх його елементів.
Активну участь у міжнародному поділі праці, розгалужена система Мірохост-зяйственних зв'язків, опосредующая міждержавні потоки матеріальних і фінансових ресурсів, є необхідною умовою забезпечення ефективного виробництва товарів і послуг навіть для найбільш розвинених і великих держав світу. Лише завдяки міжнародному сотрудничест-ву національної економіки у своєму розвитку можуть, спираючись на випуск тих видів продукції, у виробництві яких вони мають які-небудь переваги, забезпечувати потік відсутніх споживчих і виробничих товарів. По суті зовнішні економічні угоди про-продовжували логіку внутрішніх угод: і там, і тут присутня одна мета - максимізація корисності для споживачів і доходів для виробників.
Усі відмінності між внутрішніми і зовнішніми господарськими зв'язками стосуються ско-реї форми їх реалізації, ніж істоти самих процесів. Разом з тим у міжнародних відно-шеніях маються досить суттєві відмінності від, створених усередині стра-ни, що поряд зі зростаючою значимістю світового господарства призвело до формування специфічні-чеський галузі економічного знання - теорії світової економіки. Світова економіка як наука - це частина теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності господарського взаемодії між різними державами в галузі міжнародного обміну товарами і ус-лугами, рух робочої сили, капіталів і фінансових потоків.
З точки зору методології аналізу між розділами міжнародної економіки немає чіткого поділу на мікро-і макрорівень, так як у кожному міжнародному відношенні відображаючи-ються інтереси як окремих суб'єктів цих відносин, так і національного господарства в цілому. Спираючись на теорію світової економіки, вчені намагаються пояснити і передбачити структуру і обсяг міжнародних угод, оцінити їх вплив на внутрішню економіку і рекомендо-вать таку національну політику щодо світогосподарських зв'язків, яка максими-зірует національний добробут.
Дослідження сутності та форм прояву міжнародних відносин у процесі здійснення торгових, фінансово-кредитних та інших зовнішньоекономічних операцій з це-ллю задоволення потреб національної економіки у виробничих ресурсах і бла-Гах становить предмет світової економіки. Вивчаючи розвиток і функціонування цих відносин, світова економіка покликана виводити відповідні закони і, спираючись на них в теоре-тичні узагальненнях, давати рекомендації для учасників міжнародних економічних зро-лок.
Об'єктом світової економіки виступають зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів цих угод, тенденції розвитку міжнародних зв'язків і контактів.
Світова економіка не є простою сумою доданків, а являє собою гло-бальну економічну систему, в якій економіки окремих країн настільки взаємозв'язок-ни і переплетені між собою, що їх відтворення, ізольоване один від одного, стає практично неможливим. Зростаюча і міцніюча цілісність сучасного світу дозволяє говорити про формування світового господарства як єдиної цілісності.
Світове господарство слід розглядати як історичну і політико-економічну категорію. Його зародження почалося в XV-XVI ст. Просторовими передумови-посиланням для цього процесу стали Великі географічні відкриття, а соціальними та еконо-тичними - ліквідація в Європі феодальних відносин, поява в масовому масштабі наймано-го праці та буржуазії як класу, розвиток торгівлі, поширення капіталістичної ману-фактури і підвищення на цій основі ефективності використовуваних факторів виробництва. Хоча в XVI-XVII ст. базою міжнародного поділу праці була природна основа - відмінності го-сударств по природно-кліматичних умов, географічному положенню, корисним иско-паєм і т. п., вже тоді розвиток зовнішньої торгівлі призвело до виникнення світового ринку - сфери стійких товарно-грошових відносин між країнами . Саме світовий ринок послужив вихідним пунктом освіти світового господарства.
Процес розвитку світового господарства прискорився завдяки переходу провідних країн до машинного виробництва в результаті промислового перевороту кінця XVIII - початку XIX в. Машинне виробництво зменшило залежність спеціалізації і кооперування від природний-ної основи і підсилило їх зв'язок з технологічним фактором. При цьому національні ринки ока-залісь недостатньо ємними для великого масового виробництва, що зажадало активізації зовнішньої торгівлі. В останній чверті XIX в. процес утворення світового господарства прискорило зародження монополій. Вони посилили усуспільнення виробництва у вигляді концентрації та централізації капіталу і створили передумови для виходу міжнародних відносин за товарні ринки і поширення їх на грошові ринки і ринки капіталу. На рубежі XIX-XX ст. капіталістичне виробництво стає світовим, а відтворення капіталу - інтернаціональним, що означає формування світового господарства як цілісної системи.
Світове господарство являє собою надзвичайно динамічне утворення. У про-процесі його еволюції можна виділити декілька найбільш важливих етапів: 1910-1930-і рр.., 1950-1970-і рр.., Кінець 1980-х рр.. по теперішній час.
Основними рисами першого етапу є наростання нестійкості економічних зв'язків між країнами, порушення колишніх господарських зв'язків, обумовлене Першою світовою війною; руйнування єдності світового капіталістичного господарства революцією 1917
в Росії, початкове блокування Радянської Росії розвиненими державами світу, але в подальшому формування стратегії мирного співіснування з нею; посилення тенденцій до ізольованого розвитку країн світового господарства як наслідок світової економічної кризи кінця 20-х - початку 30-х рр.., загальне зниження ролі експорту і імпорту товарів, праці і капіталу.
На наступному етапі, що наступив після Другої світової війни, відбулася нова ломка структури світового господарства. У світі склалися дві економічні системи - світове капіталістичне і світове соціалістичне господарство. Капіталістичне світове господарство грунтувалося на принципах ринкової економіки, соціалістичне - на планово-розподільних принципах. Контакти в господарській сфері між країнами цих систем со-чета з протиборством і змаганням. Капіталістичне світове господарство зайняло в системі світових економічних зв'язків домінуюче положення, важливим елементом розвитку яких в цей період стали транснаціональні корпорації (ТНК).
У 50-60-і рр.. XX в. в систему світового господарства стали входити країни, звільняю-щіеся від колоніальної залежності (що розвиваються). Аж до кінця 80-х рр.. світове господарство являло сукупність національних господарств промислово розвинених країн, раз-Віва і соціалістичних країн.
Важливою рисою цього етапу розвитку світового господарства є також зближення рівнів розвитку США та інших промислово розвинених країн, формування трьох центрів со-пернічества: США - Західна Європа - Японія.
На сучасному етапі розвитку в результаті розпаду наприкінці 80-х - початку 90-х рр.. со-соціалістичного системи господарства і ринкових перетворень в колишніх соціалістичних країнах світове господарство знову починає набувати рис однорідного освіти. Активи-зація співробітництва між країнами, зближення їхніх політичних та економічних структур - найважливіша характеристика сучасного етапу розвитку світового господарства.
В цілому світовому господарству кінця XX - початку XXI в. притаманні такі особливо-сті:
- розвинена сфера міжнародного руху факторів виробництва; міжнародні форми виробництва, в першу чергу в рамках ТНК;
- відносно відособлена міжнародна фінансова сфера, прямо не пов'язана ні з рухом товарів, ні з рухом факторів виробництва;
- система міжнаціональних, наднаціональних, державних і недержавних механізмів регулювання; економічна політика держав, яка виходить із принципів відкри-тої економіки;
- перехід найбільш розвинених країн до постіндустріальних, інформаційних економі-кам; глобалізація світової економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1. Сутність поняття «світова економіка» "
 1. 11.1. Взаємозв'язок національної економіки та світового господарства
  поняття: «світова економіка», «світове господарство», «всесвітнє господарство». Для зручності будемо вважати ці поняття синонімами. Світова економіка - це сукупність національних економік, тісно пов'язаних між собою і виступаючих як цілісна система. Водночас світова економіка - це розділ економічної науки, що досліджує економічні процеси на глобальному
 2. Примітки
  поняття «економічна наука» і «економіка» вживаються як синоніми, хоча слово «економіка» може використовуватися також у значенні «народне господарство». 2 Тут і далі розглядаються витрати не суспільства, а фірми, тобто окремого господарського ланки. 3 Органічна будова капіталу виражається ставленням засобів виробництва до робочої сили. У ході НТП частка засобів виробництва
 3. Що означає слово «економіка»?
  Поняття, що застосовується в науці, техніці, мистецтві. Поняття - це думка, яка узагальнює ознаки будь-якого предмета, явища. Зазвичай термін строго відповідає одному поняттю. Скажімо, термін «валюта» позначає грошову одиницю даної держави, а також самі грошові знаки іноземних держав. Сторінки історії Слово «економіка» (від грец. Oikos - будинок; nomos: - вчення, закон) вперше
 4. І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка», 2008
  Даний навчальний посібник призначений для студентів неекономічних спеціальностей всіх форм навчання. У ньому представлено зміст лекційних занять, згідно з навчальною програмою. Рекомендоване навчальний посібник сприяє глибшому і якісному вивченню дисципліни «Економіка». Наведено список літератури, яка може бути корисна студентам при підготовці до занять та виконанні
 5. Поняття світової економіки
  «світова економіка», «світове господарство», «всесвітнє господарство» розглядаються в даному підручнику як синоніми. Світовій економіці (світовому господарству, всесвітньому господарству) можна дати широке і вузьке визначення. По широкому визначенням, світова економіка - це сума всіх національних економік світу. По вузькому визначенням - це сукупність тільки тих частин національних економік, які
 6. Глава 1 Світове господарство - цілісна система
  поняття «світова економіка», «світове (глобальне) господарство ». Очевидно, що світ при всій його складності і суперечливості в економічних відносинах являє собою певну цілісність,
 7. Розділ V СВІТОВА ЕКОНОМІКА
  Світова економіка чинить все більший вплив на національне господарство будь країни, у тому числі Росії. Водночас світова економіка має свої власні проблеми, відмінні від проблем національних економік. Тому світове господарство є традиційним предметом вивчення з боку економічної
 8. Передмова до третього видання
  поняття, глосарій) спрощують і організовують самостійну роботу студентів. Підручник базується на прикладах і статистикою, взятих переважно з російської господарського життя. Велика увага в ньому приділяється найбільш гострим для Росії питань економічної теорії та практики: ролі держави в перехідній економіці, господарським реформам перехідного періоду, особливої ролі зовнішньоекономічної
 9. Глава 21. Закони розвитку світового господарства
  сутність світового господарства, розглянути основні закони та закономірності його розвитку, їх соціально-економічні
 10. Розділ V ВСЕСВІТНЯ ЕКОНОМІКА
  У всіх розділах підручника було показано, що мікро-, мезо-та макроекономіка знаходяться в певних господарських відносинах з багатьма країнами. У розділі V докладніше розглядаються особливості міжнародних економічних відносин та світового господарства: - характерні риси сучасного світового господарства; - інтернаціональні економічні відносини; - сучасні міжнародні торговельні
 11. Запитання для повторення
  сутність світового ринку? 2. Яке визначення світового господарства? 3. У чому відмінність світового господарства від світового ринку? 4. Які риси характеризують світове господарство? 5. Яка структура світового господарства? 6. Які суб'єкти світового господарства? 7. Які країни можна віднести до центру, а які до периферії? 8. У чому сутність нової моделі розвитку промислово розвинених країн?
 12. ЕКОНОМІКА ЗАКОНУ
  ЕКОНОМІКА
 13. РОЗДІЛ 4 СВІТОВА ЕКОНОМІКА
  РОЗДІЛ 4 СВІТОВА
 14. 3. ЕКОНОМІКА В релігійного світосприйняття
  3. ЕКОНОМІКА У релігійних
 15. Глава 2 ПОДАТКИ, ЕКОНОМІКА, ДЕРЖАВА
  Глава 2 ПОДАТКИ, ЕКОНОМІКА,
 16. ПРОГРАМА КУРСУ «ЕКОНОМІКА» ВСТУП
  ПРОГРАМА КУРСУ «ЕКОНОМІКА»
 17.  Частина шоста. Деформованими РИНКОВА ЕКОНОМІКА
    Частина шоста. Деформованими РИНКОВА
 18.  Тема1. ЕКОНОМІКА: ЇЇ ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ, СТРУКТУРА І СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ
    Тема1. ЕКОНОМІКА: ЇЇ ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ, СТРУКТУРА І СИСТЕМНА
 19.  ТЕМА 9. ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА: ТОРГІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА; ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС; ВАЛЮТНИЙ КУРС
    ТЕМА 9. ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА: ТОРГІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА; ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС; ВАЛЮТНИЙ
© 2014-2022  epi.cc.ua