Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

1.2. Міжнародний поділ праці як ос-нова формування світогосподарських зв'язків


Основою світогосподарських зв'язків служить міжнародний поділ праці (МРТ), яке по своїй суті рівнозначно суспільному поділу праці. Проте процеси спе-ціалізації виходять далеко за рамки національних господарств. МРТ передбачає стале використання праці та ресурсів на виготовлення товарів і послуг, для виробництва яких нація має природні або придбані переваги.
Які ж чинники дають тій чи іншій країні переваги у виробництві різних видів продукції і тим самим сприяють поглибленню МРТ?
Перший фактор пов'язаний з природними перевагами. До них відносяться запаси при-рідних ресурсів, специфічні кліматичні умови. Так, Саудівська Аравія має порівняльні переваги у видобутку нафти і виробництва нафтопродуктів, Бразилія - в виробництв-ве кави, Канада - у вирощуванні пшениці. До природних переваг можна віднести і з-биток населення щодо інших ресурсів, що дозволяє, наприклад, Індії робити дуже трудомістку, але досить конкурентоспроможну продукцію (текстиль, взуття і т. д.).
Інші фактори пов'язані з набутими перевагами. Наприклад, надлишок ма-шин і устаткування щодо інших ресурсів стимулює спеціалізацію на виробництві капіталомістких виробів. Так, США і Японія виробляють автомобілі. Країни, що вкладають значні кошти в освіту населення та виробництво знань, набувають сравнітель-ве перевагу у виготовленні високотехнологічної та наукомісткої продукції. Так, США спеціалізуються у виробництві новітніх систем комп'ютерів, реактивних літаків, косми-чеських апаратів, а Японія робить промислову та побутову радіо-, аудіо-та відеотехніку.
На поглибленні МРТ позначається такий фактор, як відмінності у звичках, смаках і перевагах населення різних країн. Навіть коли дві країни забезпечені однаковими ресур-самі і використовують їх з однаковою ефективністю, кожна з них буде пожинати плоди від спеціалізації, якщо смаки і уподобання населення обох країн значно різняться. Диференціація переваг у споживанні призведе до торгівлі між ними, а торгівля, у свою чергу, сприяє спеціалізації, якщо дана країна бажає використовувати своє порівняй-валий перевагу. Норвегія і Швеція ловлять рибу і виробляють м'ясо приблизно в оди-наково умовах і кількостях, однак шведи воліють споживати м'ясо, а норвежці - ри-бу. На основі спеціалізації (риба - у Норвегії, м'ясо - у Швеції) обидві країни за допомогою тор-говли отримують додатковий ефект.
І, нарешті, останній фактор поглиблення МРТ полягає в економії на масштабах виробництва. Якщо який-небудь виробничий процес підпорядкований закону економії на масштабі, очевидна тенденція до зниження середньої вартості одиниці продукції в міру зростання обсягу її виробництва, то країна обов'язково отримає додатковий ефект при спеціалізації на виробництві конкретного продукту. Така спеціалізація дозволить даній країні робити найбільший в порівнянні з іншими країнами обсяг аналогічної продукції при найменшою ціною.
МРТ є тим об'єднуючим началом, яке і створило світову економіку як систему. Головними напрямками поглиблення МРТ стали розширення міжнародної спеціалі-зації і кооперування виробництва. Міжнародна кооперація (МК) і міжнародна спе-ціалізація (МС) не тільки є видами МРТ, але і виражають його суть, МС виробництва раз-вивается по двох лініях - виробничої та територіальної. Виробнича спеціалізовані-ція може бути предметної, технологічної, подетальної та поузловой. Територіальна спе-ціалізація стосується одиничних країн, групи держав, великих регіонів з виробництва певної продукції.
Заснована на МРТ міжнародна кооперація праці означає стійкий обмін між-ду країнами продуктами своєї діяльності. Вона є зворотним боком МРТ. В основі кооперації лежить спеціалізація виробництва. Саме вона, обособляя виробників, заставши-ляет їх знову і знову спілкуватися один з одним, погоджувати обсяги виробництва та реалізації, забезпечуючи тим самим зустрічний рух товарної продукції. Завдяки міжнародній КОО-Пераціму відбувається об'єднання фінансових, матеріальних, інтелектуальних ресурсів країн для досягнення певного економічного ефекту.

Об'єктивною основою міжнародної кооперації виступають зростаючий рівень роз-ку виробництва, ступінь його поділу на галузі, підгалузі та окремі види виробництва. Складність виробленої продукції виключає здійснення масового або великосерійного випуску всіх компонентів машин і устаткування на одному підприємстві. Виробниче ж кооперування створює можливість для підприємств шляхом порівняно невеликого зростання покупок комплектуючих домогтися значного збільшення випуску кінцевої продукції, в тому числі і що йде на експорт. В цілому за економічною природою міжнародна кооперація є продуктивною силою, що дозволяє досягти корисного результату в самих різних областях (виробництві, збуті, наукових дослідженнях та іншому) при менших витратах, ніж якби учасники діяли нарізно.
Міжнародне кооперування представляє такий тип відносин, якому свойст-венни довгостроковість, стабільність і регулярність зв'язків між підприємствами-партнерами. В умовах кооперації міжнародна торгівля все більш зводиться до заздалегідь узгодженим по-ставками товарів між кооперуються сторонами. У цьому випадку торгівля виступає вже не як діяльність, яка здійснюється між самостійними підприємствами і служить для обміну їх надлишків, а як істотна передумова і момент самого виробництва.
Міжнародне кооперування має різноманітні форми прояву. За видами виділяють промислове співробітництво, виробниче кооперування, науково-технічне кооперування, кооперування в області проектування і будівництва об'єктів, кооперування в області збуту та ін За кількістю об'єктів кооперування може бути одно-предметним і багатопредметного. За структурою зв'язків - внутрішньо-і міжфірмових, внутрішньо-і міжгалузевих, горизонтальним, вертикальним, змішаним. Спільними відмітними призна-ками міжнародного кооперування є узгодження сторонами умов спільної діяльності, координація діяльності підприємств-партнерів з різних країн, закріплення в договірному порядку об'єктів кооперування, розподіл між партнерами завдань у рам-ках узгодженої програми.
Різноманітність видів міжнародного кооперування зумовлює і існування різних організаційних форм зв'язків. До класичних методів виробничих зв'язків у промисловості з виготовлення продукції належить підрядне кооперування, тобто коопе-рірованіі через договір. При підрядному кооперуванні одна із сторін угоди доручає іншій виконання певної роботи відповідно до заздалегідь обумовленими вимогами щодо термінів, обсягів, якості виконання. Підрядне кооперування своєю метою ставить перш за все скорочення витрат виробництва та пошук нових ринків збуту.
На практиці міжнародна виробнича кооперація може реалізовуватися і через створення міжнародних господарських об'єднань - змішаних компаній, промисло-вих консорціумів, асоціацій, що дозволяють більш оперативно вирішувати виробничі зада-чи, знімати заважають економічному співробітництву протекціоністські бар'єри, усувати торгові мита і т. п. Змішані компанії передбачають обмін акціями між фірмами, розподіл акціонерного капіталу між фірмами-засновниками або придбання іно-дивними компаніями частки пакета акцій національної компанії, але без права контролю. Про-промислові консорціуми представляють собою тимчасові угоди, що виникають між незалежно в юридичному відношенні фірмами; промислові асоціації - це тимчасові Угоді, що виникають за допомогою внесення договірними сторонами частини капіталу та розподілу отриманого доходу пропорційно цим вкладом. Організаційною формою виробничо-технологічного співробітництва можуть також виступати спеціалізовані координаційні органи межфирменной діяльності, представлені окремими особами або групами осіб, наділеними юридичними повноваженнями однієї або декількох країн, в МЕЖАХлах яких здійснюється співробітництво.
Міжнародне кооперування виробничої діяльності не може успішно здійснюватися без науково-технічного співробітництва, форми і способи реалізації якого також різноманітні: обмін наукомісткої продукцією, обмін патентами, ліцензіями, обмін спе-ціалістів.
Обмін науково-технічною інформацією, участь у міжнародних симпозіумах зазвичай здійснюються на некомерційній основі, комерційний обмін притаманний прикладним дослідженням. Провідною формою цієї співпраці є передача технологій, здійснюва-ляемая по таких каналах, як ліцензійне співробітництво, інжиніринг, консалтинг та ін
Усі країни світу так чи інакше включені в МРТ. Його розширення і поглиблення вимагають продуктивні сили, які відчувають потужний вплив технологічних революцій. Поглиблення МРТ супроводжується інтернаціоналізацією господарського життя, паралельним розвитком різних форм взаємодії та обміну його результатами. З прогресом МРТ зростає рівень єдності, внутрішньої взаємопов'язаності даної економічної системи (локальної, національної, регіональної та навіть світової).
Можна сказати, що цілісність сучасного світового господарства ще тільки форми-руется. На певному історичному етапі єдність і внутрішня взаємозалежність між-народної господарської системи стали проявлятися на рівні однієї окремо взятої країни. На-нальних-державна форма організації господарського життя, показавши свою високу продуктивність, поступово витіснила попередні організаційно-економічні струк-тури. Протягом довгого часу вона представлялася єдино можливою і природний-ної.
З часом національно-державні рамки стають все тіснішими для розвитку продуктивних сил, включаючи розподіл праці, його кооперування і т. д. Їх роз-нення все енергійніше виходить за ці рамки: поглиблюється МРТ, з'являється широка мережа шляхів пові-домлення, збільшуються й удосконалюються міжнародні телекомунікаційні зв'язки і т. д. У таких умовах об'єктивно потрібні більш масштабні та ефективні способи ведення господарській діяльності, що відрізняються від традиційних форм організації суспільного виробництва. Природно, що такий новою структурою не може стати відразу все світове госпо-ство. Спочатку створюються регіональні об'єднання країн, близьких географічно, з зіставивши-мим рівнем ринкового розвитку і типом господарювання.
Істотна відмінність комплексної регіональної інтеграції від попередніх ступенів інтеграції виявляється в тому, що в деяких регіонах взаємодію національних господарств починає переходити в їх взаємопроникнення, а часом в зрощування. Схематично веде до економічної інтеграції розвиток можна викликати наступній взаємопов'язаної (зі зворотним зв'язком) ланцюжком: розвиток виробничих сил - міжнародний поділ праці - інтернаціоналізація виробництва - економічна інтеграція.
Основними етапами інтеграційного процесу є: створення зони вільної торгівлі, митного союзу, спільного ринку, економічного союзу, формування повної інте-грації з єдиною економічною політикою, спільною валютою і т.д. Найбільш повний розвиток ре-регіональна економічна інтеграція отримала в Західній Європі в рамках Європейського союзу.
В теорії світової економіки, як і в будь-якій суспільній науці, не існує абсо-лютно однозначних або абсолютно помилкових уявлень, категорій, теорем і т. д. Між-рідні економічні відносини характеризують форми спілкування та способи впливу всіх країн світу у сфері економічного співробітництва в системі світового господарства. У структуру міжнародних економічних відносин, що відображають міжнародні зв'язки, входять наступних щие реальні процеси і відповідні їм теоретичні категорії:
- міжнародна торгівля товарами і послугами;
- міжнародний рух капіталів, технологій і зарубіжних інвестицій;
- міжнародна міграція робочої сили;
- міжнародна торгівля фінансовими інструментами (валютою, цінними паперами, кредитами) і міжнародні розрахунки;
- міжнародні відносини в сфері інформації та науково-виробничого співробітництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. Міжнародний поділ праці як ос-нова формування світогосподарських зв'язків "
 1. 24.3. Німецька економіка в світогосподарських зв'язках
  світогосподарських зв'язків, надаючи великий вплив на світове господарство. Компанії займають провідне місце в світі у розвитку практично всіх видів зовнішньоекономічних
 2. Глава 1. Теорія світогосподарських зв'язків. Основні концепції міжнародної торгівлі, їх розвиток
  міжнародної торгівлі, їх
 3. 23.3. Європейський Союз у системі світогосподарських зв'язків
  як єдиного суб'єкта в експорті капіталу у формі прямих інвестицій становить приблизно таку ж величину. За відносними показниками участі у світогосподарських зв'язках ЄС не виділяється серед провідних центрів світового господарства. Фактична відкритість його господарства знаходиться на рівні США та Японії імпортна квота
 4. РЕЗЮМЕ
  світогосподарчої сфері становить головний зміст МЕВ в ринковій економіці. Принципи бізнесу пронизують всі форми МЕВ. На сучасному етапі все зростаюче значення набувають нові напрямки і форми бізнесу в МЕВ. Серед них виділяються лізинг і факторинг. Розвиток цих напрямків і форм збагачує МЕВ, відображаючи нові якісні моменти світогосподарських
 5. Г Л А В А 16 МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
    міжнародних економічних відносин. На домашинного стадії виробництва торгівля базувалася на відмінностях у природно-кліматичних умовах країн, їх географічному положенні, наявності тих чи інших ресурсів, носила епізодичний характер і грала невелику роль в економіці окремої країни. Значний поштовх світовій торгівлі дали великі географічні відкриття. Перехід на індустріальну
 6. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
    міжнародному поділі праці. ОБ'ЄКТИ МЕВ - товари, послуги та матеріально-грошові та трудові ресурси, які є предметом міжнародного обміну. СУБ'ЄКТИ МЕВ - економічно відособлені боку, здійснюють міжнародний обмін. МЕХАНІЗМ МЕВ - система економічних інструментів, організаційних заходів та інститутів, що забезпечують здійснення
 7. 2. Класичні теорії міжнародної торгівлі
    світогосподарських зв'язків. Висновки, що містяться в цих теоріях, стали свого роду відправними аксіомами для подальшого розвитку економічної думки в розглянутій
 8. Г Л А В А 18 МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
    міжнародну міграцію робочої сили. Межстрановое переміщення робочої сили носить специфічний характер, оскільки робоча сила є не тільки об'єктом, а й суб'єктом міжнародних економічних
 9. РЕЗЮМЕ
    міжнародним поділом праці та економічним відокремленням партнерів. Особливості МЕВ пов'язані з їх специфікою як міжнародних і випливають з особливо великих розмірів господарського простору, обмеженою мобільності факторів виробництва та деяких видів ресурсів, дій спеціальних економічних інструментів. Як об'єктів МЕВ виступають товари та послуги, а також ресурси, що залучаються
 10. Тест
    міжнародний поділ праці; в) виникнення фінансового капіталу; г) переростання капіталізму досконалої конкуренції в державно-монополістичний капіталізм. 4. Міжнародний поділ праці вигідно з наступних причин, крім: а) внаслідок відмінностей природно-кліматичних умов, б) в силу підвищення масштабів концентрації виробництва до світового рівня попиту, а значить
 11. Роль зовнішньоекономічної політики
    міжнародного поділу праці. З її допомогою уряду прагнуть забезпечити економічні і політичні умови, що полегшують національному капіталу пристосування до змін на міжнародних ринках. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною економічної і зовнішньої політики в цілому. Характерною рисою зовнішньоекономічної політики західних країн є ототожнення ними
 12. 31.4. Зовнішньоекономічні зв'язки Бразилії
    світогосподарських зв'язків. Провідну роль серед них відіграє зовнішня
 13. 3. МІЖНАРОДНА спеціалізації та кооперування виробництва: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, спрямованість розвитку
    міжнародна спеціалізація і кооперування (кооперація) виробництва (МСКП) - нерозривні і зумовлюють один одного суспільні явища, що мають складний і суперечливий характер. МРТ - ширша економічна категорія в порівнянні з міжнародним кооперуванням, що є головною формою прояву МРТ. У свою чергу, міжнародне кооперування грунтується на спеціалізації
 14. РЕЗЮМЕ
    міжнародних економічних відносин і насамперед ринок послуг, на частку якого припадає до тридцяти відсотків всього обсягу світогосподарських зв'язків. Загальним наслідком перерахованих вище тенденцій стає посилення міждержавного регулювання. Міжнародні організації і насамперед ГАТТ і СОТ, що спеціалізуються на зовнішній торгівлі і міжнародних економічних відносинах
 15. Висновки
    міжнародної торгівлі є безпрецедентно високі темпи її зростання, концентрація товарного обміну в зоні розвинених країн, збільшення в світовому товарообігу частки промислових, в першу чергу, наукомістких товарів. 2. Теорії міжнародної торгівлі пройшли в своєму розвитку ряд етапів разом із розвитком світової економічної думки. 3. Класичні теорії міжнародної торгівлі заклали основи
 16. 3. ЕКОНОМІЧНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ. НАЦІОНАЛЬНА І МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
    міжнародного поділу праці, масштабів і ролі МЕВ ставлять на практичні рейки проблеми взаємозалежності країн. Сьогодні вкрай важко, якщо неможливо назвати країну в світі з повною економічною незалежністю. На ділі це пов'язано з господарською і політичною ізоляцією. Більш-менш віддаленим прикладом такого роду була Албанія. Але це не принесло і не могло принести її жителям
© 2014-2021  epi.cc.ua