Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

9.1. Попит, закон попиту, фактори, що визначають попит


В основі формування попиту лежать потреби. Але не всяка потреба враховується ринком і перетворюється на попит. Бажання отримати той чи інший товар (послугу) повинно доповнюватися можливостями споживача, тобто ринок враховує лише платоспроможні потреби.
Під попитом розуміється кількість товару, яку бажають і можуть придбати покупці в одиницю часу в конкретній ринковій ситуації.
Попит залежить від багатьох факторів. Найважливішою детермінантою ринкового попиту прийнято вважати ціну товару.
Відповідно до закону попиту, за інших рівних умов, попит тим більше, чим нижче ціна товару. Умова «за інших рівних умовах» підкреслює визначальну роль ціни товару, але в той же час говорить про існування інших (нецінових) чинників, які можуть вплинути на ринковий попит. Графічно взаємозв'язок величини попиту і ціни відображається кривою попиту (рис. 1.1), що має негативний нахил для більшості товарів. Крива попиту не відображає дію «інших чинників», вважаючи їх постійними величинами.
Спрямованість кривої попиту пояснюється дією наступних цінових факторів:
- ефектом заміщення;
- ефектом доходу.
Ефект заміщення - зміна в споживанні товару у відповідь на зміну в його ціні, що розглядається тільки як результат відносної зміни ціни по відношенню до цін інших товарів. При зниженні ціни на певний товар у покупця з'являється стимул придбати його більше, замінюючи інші товари, що задовольняють аналогічну потребу, ціна яких стала відносно вище. Іншими словами, споживачі вважають за краще замінювати дорогі товари більш дешевими.

Рис. 9.1. Крива попиту


Ефект доходу - зміна в споживанні товару у відповідь на зміну в його ціні, що розглядається тільки як результат зміни реального доходу споживачів в результаті зміни ціни аналізованого товару. Так зниження ціни одного з товарів при попередньому розмірі номінального доходу і незмінних цінах інших товарів дає споживачеві можливість придбати більшу кількість даного товару, не скорочуючи покупки інших, або витратити вивільнені кошти на інші товари. У цьому випадку мова йде про підвищення купівельної спроможності і реального доходу споживача, а не про заміну одного товару іншим.
Ступінь впливу ефекту заміщення і ефекту доходу на обсяг попиту залежить і від споживача, і від товару. Ефект заміщення не буде діяти або буде проявлятися в незначній мірі, якщо у споживача сформувалися стійкі смаки, які він не бажає змінювати, якщо у даного товару немає замінників, або при достатньому рівні споживання товарів першої необхідності та при колишніх цінах.
Ефект доходу буде діяти в меншій мірі у більш багатих споживачів при покупці порівняно дешевих товарів.
Цінові фактори діють не ізольовано, а у взаємодії один з одним. У різних ситуаціях може переважати більш сильний вплив одного з них. Для більшості товарів ефект доходу і ефект заміщення діють в одному напрямку, викликаючи більший обсяг покупок при зниженні ціни на товар. Але існують ситуації, коли їх дія може бути різноспрямованим.
Наприклад, в умовах нерозвиненого ринку або в кризовому його стані підвищення цін на відносно дешеві товари першої необхідності, що займають значне місце в бюджеті споживача, може привести в дію ефект Гіффена. Бідні домашні господарства будуть змушені взагалі відмовитися від більш дорогих і якісних товарів і, щоб задовольнити найбільш нагальні потреби, будуть більше купувати цих подорожчали товарів, які все ж залишаються відносно дешевими. Наприклад, при підвищенні ціни на хліб або картопля, найбідніші верстви населення відмовляться немає від їх споживання, а скоротять покупки більш дорогих продуктів харчування, таких, як м'ясо, фрукти і т.п. Крива попиту в даному випадку буде мати позитивний нахил. Ефект доходу переважує ефект заміщення. Такі товари отримали назву товарів Гіффена, по імені англійського економіста Роберта Гіффена, що виявив і обгрунтував подібні ситуації.
Інша ситуація - ефект Веблена, або «демонстративне споживання». Товари Веблена - це насамперед престижні товари, від придбання яких деякі споживачі відмовляються саме тому, що вони стали доступними для інших верств населення. І, навпаки, попит з боку таких споживачів на дорогі ексклюзивні товари може навіть зрости при підвищенні їх ціни, якщо основною метою їх придбання є міркування престижу, демонстрації досягнутого рівня та якості життя.
При аналізі попиту необхідно враховувати не тільки зміна ціни товару, але і безліч інших факторів, здатних вплинути на кількість товарів та послуг, придбаних споживачами на ринку в конкретний період часу. До цих пір вони розглядалися як «інші рівні умови». Різна роль і дія ціни і нецінових факторів знайшли відображення в економічних категоріях: зміна величини попиту і зміна попиту.
Зміна величини (обсягу) попиту пов'язане із зміною ціни даного товару і виражається в пересуванні вздовж кривої попиту від однієї точки до іншої, т.
е. в переході від однієї комбінації "ціна - кількість товару» до іншої на тому ж графіку попиту.
Зміна попиту пов'язане зі зміною нецінових факторів. Воно відбивається зміщенням кривої попиту вправо (при його збільшенні) або вліво (при зменшенні) від первинного положення.
Основними неціновими факторами попиту є:
- споживчі переваги (смаки), які можуть змінюватися під впливом реклами, зміни моди, сезону і т.д.;
- число покупців на ринку;
- грошові доходи покупців;
- якість товару і сфера його використання споживачем;
- ціни на взаимозаменяющие та / або взаємодоповнюючі товари. Зростання цін на товари-замінники (чай і кава; яловичина і свинина) веде до збільшення попиту на аналізований товар і зрушенню графіка попиту на нього вправо. І, навпаки, підвищення ціни на супутні товари (фотоапарат і фотоплівка; автомобіль і бензин) викликає зниження попиту на аналізований товар і зміщення графіка попиту ліворуч;
- споживчі очікування зміни ринкової ситуації (майбутніх цін або доходів).
Функція попиту - функція, що визначає залежність попиту від всіх впливають на нього факторів. Зазвичай вона задається алгебраїчно:
Qd=? +? 1хР +? 2хРs +? 3х Рс +? 4 х I +? 5 х Т +? 6 х N +? 7 х Е, (9.1)
де Qd - попит на товар,
? - Частина обсягу попиту, що визначається екзогенно, або змінними, спеціально не згаданими у функції попиту;
? 1,? 2,? 3, ...? 7 - коефіцієнти функції попиту, що ілюструють граничний вплив кожної незалежної змінної на кількість запитуваної товару;
Р - ціна товару;
Рs - середня ціна товарів-замінників;
Рс - середня ціна взаємодоповнюючих товарів;
I - дохід споживачів;
Т - смаки і переваги споживачів;
N - кількість покупців;
Е - очікування покупців.
У спрощеному вигляді функцію попиту можна представити таким чином:
Qd=? -? х P, (9.2)
де Р - ціна товару, а параметри? і? відображають зміну нецінових факторів попиту. При зміні величини? відбувається зрушення кривої, а зміна величини? змінює нахил кривої. Знак мінус відображає зворотну залежність між рівнем ринкової ціни і кількістю продукції, на яку пред'являється попит.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.1. Попит, закон попиту, фактори, що визначають попит "
 1. Проблемні питання
  попит? Величина попиту? Сформулюйте закон попиту. Що означає крива попиту? Чому крива попиту носить характер низхідній лінії? 2. Які потрібні аргументи, які підтверджують, що між Р і Q існує зворотний зв'язок? 3. Які найважливіші нецінові детермінанти ринкового попиту? Покажіть графічно зміни в попиті і зміни величини попиту. 4. Як поняття попиту пов'язане з поняттям
 2. Лекція 7 Тема: МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, ринкова рівновага
  попит на товар і його характеристика: закон попиту, крива попиту , еластичність попиту; - пропозицію товару і його крива; - ринкове
 3. Взаємозв'язок попиту і ціни
  попитом і ціною. Попит - це платоспроможна потреба, тобто сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за потрібні їм товари. Закон попиту відбиває назад пропорційну залежність попиту від ціни: чим вища ціна - тим нижче попит (рис. 4.3). Рис.4.3 «Ціна - попит» {foto15} При цьому фактором стимулювання попиту може виступити зниження цін, яке також має свої
 4. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  попиту і свідчать про його дії? 2. У чому полягає зміст закону пропозиції? 3. Дайте визначення закону попиту та пропозиції і проаналізуйте його взаємозв'язок з законами попиту і пропозиції. 4. Який механізм дії закону спадної прибутковості і як він впливає на зміст цього закону? 5. Назвіть основні фактори, що впливають на попит і цінову еластичність попиту. 6.
 5. КРИВА ПОПИТУ
  попиту на товар (кількістю товару, яку можуть і хочуть придбати покупці) і його ринковою ціною при незмінних інших (нецінових) факторах, що впливають на попит. Крива попиту графічно відображає закон попиту, згідно з яким чим вище ціна, тим менше величина попиту при інших рівних
 6. 2. Специфіка закону попиту в перехідній економіці
  попиту і про-позиції. Як відомо, попит пов'язує кількість товару з їх ціною. Кількість товару, на яку пред'явлений попит, визначається сле-дують факторами: - яку ціну; - смаками покупців; - доходами; - розподілом доходу серед домогосподарств; - ціною на товари-замінники; - загальним числом покупців; - інфляційними очікуваннями. Особливості попиту в перехідній
 7. 1.3.3. Попит і пропозиція в механізмі ринку
  попиту. Вираз закону попиту: а) алгебраїчне: Qd=F (P), де Qd - обсяг попиту на товар, F (P) - ціна товару. P б) табличне (див. таб. 1.2): Таблиця 1.2. - Шкала попиту Ціна (P) Обсяг попиту Qd 500 400 300 200 5 7 9 12 Ціна (P) Обсяг попиту Qd
 8. 6 . Зрушення кривої попиту
  попиту, В своюочередь зміни у шкалі попиту на будь товаробусловлівают зміни рівноважної ціни і рав-новесного кількості виробленого товару. Двапрімера покажуть, яким чином можна вико-ти схему «попит - пропозиція» для аналізу це-го
 9. похідний попит
  попит на виробничі ресурси (фактори виробництва), що визначається попитом на товари, при виробництві яких використовуються ці
 10. Еластичність попиту
  попиту під впливом того чи іншого фактора. Ступінь реакції попиту на ці чинники піддається кількісному вимірюванню за допомогою коефіцієнта еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів, доходів споживачів і т.д.), що визначають попит. Розглянемо спочатку коефіцієнт
 11. 7. ПОНЯТТЯ ПОПИТУ, ВЗАЄМОДІЯ ЦІНИ І ПОПИТУ
  попиту - максимальна кількість одиниць послуг і благ, яке споживач готовий купити за фіксованою ціною в одиницю часу. Між ціною і попитом є тісний взаємозв'язок. Ціна, призначена продавцем, відбивається на рівні попиту на товар. Цей взаємозв'язок пояснюється двома економічними принципами (законом попиту і ціновою еластичністю попиту) і сегментацією ринку. Відповідно до закону попиту,
 12. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію)
 13. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне
 14. Многофакторная модель попиту
  попит нецінових факторів. Відомо багато законів, що показують вплив факторів на попит. Назвемо деякі з них: Замінність товарів: чим більше хороших замінників товару, тим еластичніший попит. Питома вага видатків на товар в доході споживача: ніж більше місце займають витрати на товар у бюджеті споживача, тим вище еластичність попиту. Час: чим довше період
 15. Ключові терміни
  попит Проміжні продукти Кінцеві продукти Первинні фактори виробництва Гранична прибутковість фактора Гранична цінність фактора Реальний рівень зарплати (для окремої фірми) Крива попиту на фактор виробництва, що пред'являється фірмою Галузева крива попиту на фактор
 16. СУКУПНИЙ ПОПИТ
  попиту на товари і послуги в країні, який визначається як сумарний попит споживача на споживчі товари плюс послуги підприємств, фірм, підприємців, а також на інвестиційні товари. Сукупний попит залежить насамперед від доходів населення і
 17. Ключові терміни
  попиту за ціною Еластичний попит Абсолютно еластичний попит Нееластичний попит Абсолютно нееластичний попит Попит одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле Перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої необхідності
 18. Попит і величина попиту
    попит і величину попиту. Припустимо, що під впливом тих чи інших факторів (збільшення доходів, ажіотаж, стабілізація або дестабілізація соціально-економічної ситуації) відбуваються зміни в попиті. Припустимо, люди прагнуть закупити певний товар про запас. Ринок почне відчувати тиск з боку покупців, з боку попиту. А, як ми вже знаємо, крива попиту повинна буде
© 2014-2021  epi.cc.ua