Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

36. РОБОЧА СИЛА

У ринкових умовах функціонування економіки робоча сила виступає предметом купівлі-продажу.
Товар «робоча сила» має ряд специфічних особливостей, найважливішими з яких є:
1) працівник як власник робочої сили наділений певними правами, захист яких забезпечує держава. Роботодавець зобов'язаний дотримуватися встановлених та прийняті в суспільстві норми законодавчого права у сфері трудових відносин;
2) товар «робоча сила» є провідним фактором виробництва, що забезпечує конкурентоспроможність і економічне зростання;
3) працівнику необхідно підтримувати свою функціональну здатність до продуктивної праці незалежно від продажу робочої сили шляхом споживання певного набору життєвих благ;
4) працівник дає можливість роботодавцю використовувати його робочу силу до моменту її оплати в грошовому вираженні, тим самим кредитуючи підприємця;
5) споживча вартість робочої сили визначається рядом характеристик, серед яких важливе значення мають досвід, знання, кваліфікація. Специфіка робочої сили обумовлює різні моделі ціноутворення.
З позиції відтворювального підходу, застосованого до товару «робоча сила», виділяються чотири основні фази:
1) формування. Фаза формування якісних функціональних здібностей до трудової діяльності включає шкільну, вузівську, виробничу підготовки, підвищення кваліфікації идр.;
2) розподіл і обмін. Фази розподілу та обміну робочої сили припускають найм, звільнення і переміщення працівників;
3) використання. Фаза використання робочої сили увазі безпосереднє її участь в доцільною, практичної діяльності. Ціна робочої сили з позиції відтворювального підходу повинна покривати витрати, які здійснив власник робочої сили по всіх чотирьох розглянутих фазах. Ціна робочої сили, грошовим вираженням якої виступає заробітна плата, повинна забезпечувати розширене відтворення і якісний розвиток робочої сили. До найважливіших функцій заробітної плати в ринковій економіці належать стимулювання працівника до високопродуктивної праці, забезпечення соціальної справедливості, облік заходи живої праці в процесі формування ціни продукту.

Маркетинг і робоча сила. Маркетинг робочої сили спрямований на забезпечення балансу сил попиту та пропозиції робочої сили з метою оптимального задоволення потреб сторін соціально-трудових відносин. Метою маркетингу робочої сили служить створення ефективної системи регулювання зайнятості населення.
Маркетинговий підхід до дослідження ринку робочої сили дозволяє:
1) підвищити ступінь інформіруемості, вибірковості та результативності соціально-трудових відносин;
2) забезпечити ефективне регулювання процесів формування, розподілу, обміну та використання трудових ресурсів;
3) сформувати високу економічну культуру працівників і роботодавців;
4) підвищити рівень і якість життя населення країни через забезпечення ефективного використання робочої сили у виробничій діяльності та задоволення інтересів і потреб усіх сторін соціально-трудових відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 36. РОБОЧА СИЛА "
 1. Марксизм про особливості ринку праці
  робоча сила» і фізичного капіталу. Якщо робоча сила в процесі праці створює вартість, то всі інші види ресурсів лише переносяться на нову вартість самою працею. Це кардинально відрізняє робочу силу від всіх інших ресурсів, забезпечує її ключове значення в суспільному виробництві. Крім того, марксисти думають, що ринок робочої сили, хоча і підкоряється загальним ринковим
 2. Глава 11. Ринок робочої сили і заробітна плата
  робоча сила і її вартість. Заробітна плата, її форми і функції. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання У процесі функціонування підприємств між власниками і безпосередніми виробниками формуються певні економічні відносини, встановлюється рівень оплати робочої сили, відповідні форми заробітної плати. Найважливішими суб'єктами таких
 3. Г Л А В А 18 МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
  робочої сили. Межстрановое переміщення робочої сили носить специфічний характер, оскільки робоча сила є не тільки об'єктом, а й суб'єктом міжнародних економічних
 4. Рівень безробіття розраховується як процентне відношення числа безработ-них до загальної
  робочої сили: Рівень безробіття=БСТ розраховує показник рівня безробіття як для всього дорослого насе-лення, так і для окремих соціальних груп. Крім цього, БСТ використовує дані опитування для визначення частки робочої сили у загальній чисельності дорослого населення, що обчислюється як виражене у відсотках відношення робочої сили до чисельності дорослого населення країни: х 100 Частка
 5. Теорія додаткової вартості
  робоча сила ». На відміну від класиків, які вважали, що товаром виступає сама праця, Маркс стверджує, що робітник продає не праця, а робочу силу, тобто свою здатність до праці. Як і всякий товар, робоча сила, по Марксу, має споживчу вартість і вартість. Вартість цього товару відповідає вартості життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої сили, а ось його
 6. Теорія додаткової вартості
  робоча сила ». На відміну від класиків, які вважали, що товаром виступає сама праця, Маркс стверджує, що робітник продає не праця, а робочу силу, тобто свою здатність до праці. Як і всякий товар, робоча сила, по Марксу, має споживчу вартість і вартість. Вартість цього товару відповідає вартості життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої сили, а ось його
 7. Глава 13 Населення і робоча сила в світовому господарстві
  робочої сили залучають до себе зростаюче увагу фахівців, політиків і громадськості. Причини цього полягають у тому, що демографічна ситуація, становище з використанням робочої сипи, що складаються в окремих країнах і регіонах, в чому впливають на стан і перспективи їх економічного і соціального розвитку, на розстановку економічних і політичних сил в регіональному та
 8. Терміни і поняття
  робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці Державне регулювання ринку праці Біржа праці Управління працею в фірмах Крива Філіпса Допомога по безробіттю Пропозиція робочої сили Попит на робочу силу Форми оплати праці Економічна демократія Трудові відносини Мотивація праці Теорія «людського капіталу» Продуктивність
 9. Трудові відносини
  робоча сила - капітал (підприємці) складається в основному під впливом попиту та пропозиції на робочу силу, що визначаються потребами посилення конкурентоспроможності американської продукції і підвищенням її наукоємності. Використовуються нові підходи до управління робочою силою, що мають на меті гнучке управління і контроль над робітниками і службовцями і імітують співучасть працівника в справах
 10. 1.1.12.2. РОБОЧА СИЛА ЯК ТОВАР
  1.1.12.2. РОБОЧА СИЛА ЯК
 11. 19.1. ПРАЦЯ І РОБОЧА СИЛА. ОСОБЛИВОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ ЯК ТОВАРУ
  робочій силі? фізичної та розумової здібності людини до праці. У процесі праці людина використовує як фізичні, так і розумові здібності. У ринковій економіці робоча сила продається власнику капіталу і в зв'язку з цим виступає як товар. Вона має специфічну споживчу вартість: сприяє не тільки створенню нового продукту, а й нової вартості. Наприклад, рука
 12. БЕЗРОБІТТЯ. ЇЇ ПРИРОДНИЙ РІВЕНЬ І Закон Оукена
  робочої сили, яка визначається наступним чином. Населення - особи, які не досягли 16 років - особи, які перебувають у спеціалізованих установах - особи, які вибули зі складу робочої сили=робоча сила (працююча і безробітна). До безробітних відносяться лише ті, хто активно шукає роботу. Економічні втрати від безробіття вимірюються шляхом розрахунку відставання фактичного ВВП від ВВП
 13. 116. Особливості та види міжнародної міграції
  робочу силу роблять зовнішні міграції, тобто еміграції та імміграції, або відповідно виїзд працездатного населення з даної країни і в'їзд в неї. Зовнішні міграції грали і грають багатосторонню роль у розвитку людства, виступаючи формою пристосування людини до мінливих умов його існування. У результаті міжнародної міграції за кордон переміщується товар особливого властивості -
 14. 1.2.2. Виробничі ресурси та їх види
  робоча сила, підприємницька здатність); - інформаційні. Особливість економічних ресурсів, як і економічних благ, полягає в їх
 15. 34. Економіка країни в роки Великої Вітчизняної війни і післявоєнний період (1941-1985 рр..)
  Робітників і селян викликали неприязнь держав, що прагнуть до нового переділу світу. Вони бачили в нашої країни не тільки противника їх домагань на нові території, а й багатий об'єкт для цих
 16. 25. Міжнародна міграція трудових ресурсів
  робітників, цілі галузі економіки знаходяться в залежності від імпорту робочої сили. У Франції іммігранти становлять 1/4 зайнятих у будівництві, 1/3 - в автомобілебудуванні; в Бельгії - половину гірників; в Швейцарії - 40% всіх будівельних робітників і т.д. У той же час для більшості країн, що розвиваються, які здійснюють експорт робочої сили, відмова від нього означав би втрату найважливішого валютного
© 2014-2022  epi.cc.ua