Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

9.2. Принципи організації функціонально-вартісного аналізу

Рання діагностика, пріоритетність, оптимальна деталізація, виділення провідної ланки - головні принципи ФВА. Інші принципи ФВА.
З метою забезпечення найбільшої віддачі від виконання робіт з ФВА необхідно дотримуватися ряду основних правил при проведенні аналітичного дослідження. Найбільш важливими є наступні.
Принцип ранньої діагностики. Сутність його полягає в тому, що величина виявлених резервів залежить від того, на якій стадії життєвого циклу виробу проводиться ФВА: передвиробничої, виробничої, експлуатації, утилізації. Як правило, зайві витрати в основному закладаються на етапі проектування. Отже, найбільший ефект від проведення аналізу може бути отриманий на цьому етапі, коли можна попередити зайві витрати не тільки на виготовлення виробу, а й на підготовку його виробництва. На стадії промислового випуску продукції розмір ефекту знижується за рахунок того, що вже проведені роботи із забезпечення його функціонування (створення виробничих потужностей, виготовлення оснащення, придбання обладнання тощо), налагоджений виробничий процес. Втручання в цей процес не обійдеться без втрат. Ще більші втрати будуть при внесенні змін у конструкцію виробу на стадії його експлуатації. Тому найбільш доцільно проводити ФВА при конструкторській розробці виробів. Наприклад, ліквідувати помилку при розробці вироби в 10 разів дешевше, ніж у процесі виробництва і в 100 разів дешевше, ніж у процесі експлуатації виробу споживачами.

Принцип пріоритету. Так як метод ФВА не має поки широкого розповсюдження і не охоплює всілякі об'єкти (види продукції, технології тощо), а кількість фахівців, які володіють методикою, обмежена, в першу чергу ФСА повинні підлягати вироби і процеси, які знаходяться на стадії конструкторської розробки і будуть вироблятися у великих масштабах. Це дозволить, з одного боку, максимізувати ефект ФВА при мінімально можливих витратах на його проведення. Крім того, значний ефект, отриманий в цьому випадку, буде сприяти більш широкому визнанню ФВА.
Принцип оптимальної деталізації. Головний сенс ФСА - виділення споживчих функцій, властивих об'єкту. Але якщо досліджуваний об'єкт досить складний, то в результаті його поділу на функції останніх може утворитися дуже багато (десятки, а то й сотні). Така вузька деталізація робить дуже громіздкою, малозрозумілою програму аналізу і навряд чи сприятиме швидкості та результативності його виконання. Якщо на практиці зустрічається проблема дослідження складних об'єктів, то її краще вирішити в два етапи:
1) розподіл об'єкта на великі частини (окремі вузли машин або пристосування, більш-менш відокремлені групи технологічних операцій);
2) виконання ФВА кожного з виділених більш дрібних об'єктів.
В окремих випадках при попередній деталізації може з'ясуватися, що найбільш цікавою для аналізу є яка-небудь одна частина об'єкта.
Вивчення же інших недоцільно з погляду ефективності аналізу.
Принцип послідовності. Виконання комплексу робіт з ФВА вимагає певної послідовності в дослідженні, насамперед попереднього вивчення майбутнього об'єкта і всіх обставин, які пов'язані з його виробництвом і використанням. При цьому необхідно користуватися логічною схемою деталізації - від загального до окремого (об'єкт - вузол - функція). Слід мати на увазі, що при виконанні ФСА результати його проведення на кожному етапі залежать від повноти і якості виконаних робіт на попередніх етапах.
Принцип виділення провідної ланки (ліквідації вузьких місць). Майже завжди при аналізі з'ясовується, що або в господарському комплексі, або в окремо взятому виробі існує якась частина, яка вимагає великих витрат на забезпечення життєздатності цього об'єкта або стримує одержання ефекту від його функціонування (використання). Очевидно, що з точки зору аналізу дослідження найбільш доцільно спрямувати на ліквідацію цих стримуючих обставин або напрямів. Завдяки такому вибору напрямків дослідження мінімальні витрати на проведення ФВА приведуть до активізації всієї аналізованої системи і значно підвищать загальний ефект від її функціонування.
Використання викладених принципів, може істотно підвищити ефективність робіт з ФВА.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2. Принципи організації функціонально-вартісного аналізу "
 1. Принцип рівноваги
  принцип рівноваги, який спочатку використовувався виключно в природознавстві. Потім ідея рівноваги стала визнаватися як універсальної для всього всесвіту. Стосовно до соціальних і економічних систем рівновагу розглядається не як механічна, а як складна органічна система з внутрішніми механізмами саморегуляції. В останні десятиліття ідею рівноваги все більше і
 2. 2. Витрати і ціна
  функціональне призначення, проте, в кінцевому рахунку, прямо або побічно проявляє себе в тому чи іншому факторі виробництва, ціна якого зумовлює витрати останнього. Тому питання про пояснення походження витрат на основі їх вартісної, або грошової трактування залишається відкритим. Виходить, що ціни визначають витрати, тоді як витрати формують
 3. 4. Принцип переваги
  принципу причинно-наслідкових зв'язків зумовила пошук нових напрямів розвитку економічної теорії. В результаті був узятий на озброєння функціональний принцип замість причинно-наслідкового підходу, принцип граничної корисності був замінений принципом переваги одного набору благ іншому. По-перше, це зняло таке складне питання, як виявлення основи вартості та ціни, бо тепер можна
 4. Функціональні бар'єри
  організаційні структури функціонального типу мають ряд позитивних рис. Діючі фахівці мають високу кваліфікацію. Ці структури - ефективний спосіб організації виконання постійно повторюваних, рутинних завдань, які потребують оперативного прийняття рішень. Ці структури легко управляються. Водночас структури функціонального типу мають і велике число недоліків.
 5. 1. Функціональне призначення.
  Організація повинна виробляти і постачати на ринок для досягнення успіху. Концептуальні установки пояснюють, як людські, технічні та фінансові ресурси мають бути об'єднані в одне ціле для досягнення поставлених завдань. Досвід обстеження різних компаній говорить про те, що необхідно провести аналіз ситуації і зрозуміти, які дії, як і навіщо необхідно здійснювати в першу
 6. Кого вчити?
  Функціонально-вартісному аналізу. Тут діють програми перепідготовки інженерів старших віків для роботи в області САПР і автоматизації виробництва. Співробітники компанії здійснюють численні поїздки до Японії для навчання. Проводяться семінари з управління якістю, які дозволяють керівникам ввести показники якості в систему стратегічного планування та оцінки.
 7. Основні терміни і поняття
  функціональний аналіз, моделювання, графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм , кейнсіанство,
 8. Глава XII Перебудова організації
  організаційні структури, які можуть забезпечити вирішення двох завдань. Перша - створити умови для виробництва і швидкої доставки високоякісної продукції та послуг при одночасному підвищенні рівня ефективності роботи. Друга - забезпечити розробку, освоєння і постачання на новий ринок нових видів виробів. При створенні таких структур керівники компаній повинні подолати три
 9. § 4. Гнучке підприємство - організація XXI століття
  принцип "кожна компанія за себе" послабив здатність американських фірм координувати діяльність, що охоплює весь вартісної потік. Таким чином, характерною рисою американської моделі є верховенство принципу індиві-* дуалізму. Функціональний поділ праці підпорядковане цілям самозбереження фірми у вартісному потоці. Японські бізнесмени підкреслюють значущість інтересів
 10. 1.3. Предмет і основні методи аналізу господарської діяльності бюджетних організацій
  організацій є складним об'єктом дослідження, який вивчається такими науками, як економічна теорія, макро-та мікроекономіка, планування, фінанси, статистика та ін Безпосереднім предметом аналізу господарської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки, що становлять основу економічних відносин, що виникають і складаються на рівні окремих бюджетних організацій в
 11. 2. Наукове виробництво і його продукт
  принцип, спосіб, метод. Причому в переважній своїй частині він піддається вартісній оцінці і, отже, виступає у формі товару. Як і будь-який товар, продукт науки володіє споживною вартістю і вартістю. Однак і в тому, і в іншому своїх властивостях він має яскраво вираженою специфікою. Розглянемо особливості споживчої вартості продукту науки і складові компоненти його
 12. Додаток 2 Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб
  функціональної класифікації, млрд. руб Джерело: Дані Мінфіну
 13. Запитання для самоперевірки
  принципи зіставлення вартісних макроекономічних показників? 6. Розрахуйте: а) ВВП; б) ЧВП; в) чистий національний доход, використовуючи наведені нижче умовні дані СНС, млрд. ден. од.:
 14. Висновки
  принципом «здорового глузду», а використовує такі загальнонаукові методи дослідження, як аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, діалектичну, формальну і математичну логіку , рівноважний і нерівноважний принципи, кількісні та якісні оцінки. 2. За допомогою аналізу виділяють окремі сторони явища з метою встановлення їх специфіки. Синтез ж об'єднує розчленовані аналізом частини для
 15. 1.1.3. Метод економічної теорії
  принципи, закони. Дедукція - (виведення) рух думки від загального до приватного, одиничного, від теорії (гіпотези) до фактів. Даний метод називають гіпотетичним. Позитивний аналіз - досліджує взаємозв'язки економічних явищ такими, які вони є. Він констатує зв'язок між явищами вже підтверджену фактами. Нормативний аналіз - вивчає економічні явища, взаємозв'язку з
 16. 2.2.2. Види зв'язків в економічних системах
  функціональна і стохастична. Зв'язок називається функціональної (або жорстко детермінованої), якщо будь-якому значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення ознаки результативного. Система називається жорстко детермінованої, якщо за даних початкових умов вона переходить в єдино можливе (зовсім визначене) стан. Аналіз жорстко
© 2014-2022  epi.cc.ua