Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

9.3. Послідовність проведення функціонально-вартісного аналізу

Етапи виконання досліджень з ФВА. Програма окремих етапів ФВА.
У різних літературних джерелах при описі послідовності проведення ФВА виділяють різну кількість етапів. Правда, незалежно від кількості етапів сама програма аналізу не змінюється. Тому ми при викладі цього питання будемо грунтуватися на вимогах методики, яка була офіційним документом в колишньому СРСР і містила сім етапів: підготовчий, інформаційний, аналітичний, творчий, дослідний, розробка рекомендацій і впровадження.
Зупинимося докладніше на роботах, які виконуються на кожному з перерахованих етапів.
Підготовчий етап. Одним із завдань, яка повинна вирішуватися на цьому етапі, є популяризація методу, в результаті чого створюються сприятливі умови для виконання певних аналітичних досліджень. Тут же вибирається об'єкт майбутнього дослідження, створюється тимчасова дослідницька група з фахівців різного напрямку для більш повного охоплення всіх інженерно-економічних і технологічних особливостей об'єкта. За відсутності у цих фахівців знань з ФВА їх направляють на курси з вивчення методики. На цьому етапі розробляється детальний календарний план виконання дослідження. Крім того, на підготовчому етапі оформляються всі нормативні документи, які пов'язані з проведенням ФСА (наказ керівника про проведення аналізу певного об'єкта, залученні певних працівників до виконання цієї роботи, матеріальної зацікавленості працівників за результатами аналізу тощо).
Інформаційний етап. Головне завдання, яке вирішується на цьому етапі, - збір, вивчення та узагальнення різноманітних даних про досліджуваний об'єкт. Вони повинні відображати умови виробництва, реалізації та споживання вироби, новітні досягнення в галузях науки і техніки, так чи інакше пов'язаних з цим об'єктом, утримувати всю без винятку економічну інформацію, що має відношення до аналізованого об'єкту. Даний етап нерідко називають фундаментом ФВА, тому що від повноти і достовірності інформації, що збирається в чому залежить успіх наступних етапів ФВА.
Аналітичний етап. На даному етапі насамперед проводяться деталізація досліджуваного об'єкта на функції, їх класифікація, визначення вартості кожної з них. Практично це означає створення функціонально-вартісний моделі об'єкта. В результаті проведених досліджень повинні бути виявлені зони найбільшої концентрації витрат (у тому числі і непотрібних), тобто найбільш перспективні зони з точки зору завдань ФСА. На підставі цього формулюються задачі з удосконалення об'єкта з метою скорочення витрат на його виробництво, вибираються напрямки подальшого дослідження.
Творчий етап. На цьому етапі здійснюється розробка варіантів спрощення і здешевлення конструкції виробу або технології.
Тут вирішуються завдання по поєднанню функцій, можливості ліквідації непотрібних функцій, здешевлення елементів конструкції, встановлюються різні варіанти виконання основних функцій, проводиться обговорення та відбір найбільш реальних варіантів з точки зору їх реалізації.
У розробці пропозицій бере участь весь творчий колектив. Внесені пропозиції реєструються в спеціальному журналі, доступному всім бажаючим. Після скорочення або припинення кількості пропозицій, що надійшли починається їх обговорення та обгрунтування усіма учасниками творчого колективу. В якості експертів можуть залучатися й інші фахівці. Обговорення ведеться зазвичай у формі круглого столу. Для обгрунтування ефективності кожної пропозиції використовуються методи "мозкової атаки", "мозкового штурму", синектичний, морфологічний, "Дельфи", ПАТЕРН та ін
Метод "мозкової атаки" або конференції ідей передбачає генерування ідей членами експертної групи в творчій суперечці при особистому контакті фахівців. Тривалість кожного засідання не більше 45 хв., Тривалість генерування 1-2 хв., Не допускається на першому етапі критика внесених пропозицій.
Різновидом цього методу є "мозковий штурм", коли одна група експертів висуває ідеї, а інша їх аналізує.
Синектичний метод передбачає при генеруванні ідей використання аналогій з інших галузей знань і фантастики.
Метод "Дельфи" передбачає анонімне опитування спеціально підібраної групи експертів за заздалегідь підготовленим анкетам з подальшою статистичною обробкою матеріалу. Після узагальнення результатів опитування запитується думка експертів щодо спірних питань. В результаті забезпечується перехід від інтуїтивних форм мислення до дискусійних.
Для цього методу характерна ізольованість в роботі і незалежність суджень кожного члена експертної групи. Тут повністю виключається вплив психологічних факторів, таких, як навіювання, думка більшості або авторитетних осіб і т.п.
Назва методу ПАТЕРН складається з перших літер англійських слів, що означають допомогу плануванню допомогою кількісної оцінки технічних даних. Сутність його полягає в тому, що досліджувана проблема розчленовується на ряд подпроблем, окремих завдань і елементів, які шикуються в "дерево рішень". Визначаються коефіцієнти важливості кожного елемента, що підлягають експертній оцінці. Оцінки окремих експертів піддаються відкритого обговорення. Даний метод отримує користь від ділового взаємовпливу експертів, не виключаючи негативних наслідків конформізму.
Морфологічний метод заснований на використанні морфологічних матриць, за допомогою яких забезпечується системний пошук взаємозв'язків між усіма її елементами в рамках досліджуваної проблеми. У лівій її частині наводяться всі функції досліджуваного об'єкта, а в правій - всілякі способи їх здійснення.

На заключному етапі із загальної кількості пропозицій має залишитися 2-3 найбільш привабливих і перспективних, на думку фахівців, варіантів удосконалення об'єкта. До того ж ці пропозиції потребують більш детального дослідження, а інший раз і експериментальної перевірки.
Творчий етап є вирішальним, оскільки саме в ході його починається зародження нового, вдосконаленого об'єкта, окреслюються його контури.
Дослідницький етап. Експериментальна перевірка висунутих пропозицій - головне завдання дослідницького етапу. Для її рішення зазвичай проводяться всі необхідні технічні, технологічні та економічні розрахунки, перевіряється відповідність нового варіанта продукції умовам її використання споживачами. Інший раз розрахунків недостатньо. Тоді створюються досліджувані зразки об'єкта і проводиться їх випробування як з точки зору пристосованості до існуючого виробничого обладнання, так і з точки зору умов доставки до споживача та експлуатації.
Рекомендаційний етап. На цьому етапі має бути зроблений остаточний вибір варіантів змін досліджуваного об'єкта, який би не знижував його споживчих якостей. При цьому оформляється вся необхідна документація по вибраному варіанту вдосконаленого об'єкта. Узгоджуються всі що до нього зміни з споживачами та постачальниками. Для того щоб організувати виробництво нового виду продукції або хоча б нової моделі того ж самого виду продукції, слід узгодити багато різних питань з органами Держстандарту, пожежними, санітарними, екологічними та іншими службами. Тут же розробляються плани-графіки впровадження результатів аналізу у виробництво. Необхідна документація виробничого характеру передається технологічним, економічним і іншим зацікавленим службам.
Етап впровадження - останній етап по всьому циклу ФСА. Після його закінчення повинні бути вирішені всі питання, пов'язані з організацією виробництва нового варіанту аналізованого вироби. Для фахівців, зайнятих безпосередньо у виробництві, повинні бути проведені консультації, а при необхідності - курси підвищення їх кваліфікації. Протягом усього терміну освоєння нового варіанту повинен здійснюватися контроль з боку фахівців тимчасового творчого колективу. На цьому ж етапі підводяться результати проведеної роботи, визначається економічний ефект від її проведення, оформляється звіт про результати аналізу, вирішуються питання матеріальної зацікавленості учасників розробки і впровадження результатів ФВА.
Залежно від особливостей конкретного об'єкта, технології його виробництва та інших причин методика виконання ФВА може істотно відрізнятися. Але в будь-якому випадку загальні принципи методології повинні зберігатися і виконуватися.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.3. Послідовність проведення функціонально-вартісного аналізу "
 1. 2. Витрати і ціна
  функціональне призначення, проте, в кінцевому рахунку, прямо або побічно проявляє себе в тому чи іншому факторі виробництва, ціна якого зумовлює витрати останнього. Тому питання про пояснення походження витрат на основі їх вартісної, або грошової трактування залишається відкритим. Виходить, що ціни визначають витрати, тоді як витрати формують
 2. 9.2. Принципи організації функціонально-вартісного аналізу
  послідовності. Виконання комплексу робіт з ФВА вимагає певної послідовності в дослідженні, насамперед попереднього вивчення майбутнього об'єкта і всіх обставин, які пов'язані з його виробництвом і використанням. При цьому необхідно користуватися логічною схемою деталізації - від загального до окремого (об'єкт - вузол - функція). Слід мати на увазі, що при виконанні ФСА
 3. Кого вчити?
  Функціонально-вартісному аналізу. Тут діють програми перепідготовки інженерів старших віків для роботи в області САПР і автоматизації виробництва. Співробітники компанії здійснюють численні поїздки до Японії для навчання. Проводяться семінари з управління якістю, які дозволяють керівникам ввести показники якості в систему стратегічного планування та оцінки.
 4. Основні терміни і поняття
  функціональний аналіз, моделювання, графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм , кейнсіанство,
 5. 2.1. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу.
  Проведення: - розрахунковий; - експертний. 2) По завданням: - виявлення поточного стану; - вибір варіанта; - контроль і т.п. 3) За видами показників: - натуральні; - трудові; - фінансові. 4) За видами спеціалізації: - стаціонарні; - поліклінічні; - лікувально-діагностичні. 5) За сферою аналізованих явищ: - медичні; - економічні;
 6. 5.6. Використання коефіцієнтів Фібоначчі в Хвильовий Теорії Елліотта
  послідовність Фібоначчі однією з основ теорії технічного аналізу. І саме в Хвильовий Теорії числах Фібоначчі відводиться таке почесне місце. Вони роблять можливим визначення довжини розвитку кожної з хвиль як за ціною, так і за часом. Корисність використання числової послідовності Фібоначчі в технічному аналізі важко переоцінити. Тому творіть, вигадуйте, пробуйте. Чи не
 7. 1. Функціональне призначення.
  Функціональне призначення і набір цілей, або ціннісних орієнтирів, які визначають особливості її створення і роботи. Працівники всіх рівнів компанії безпосередньо залучаються у розвиток цієї системи і орієнтуються на відповідні концептуальні установки. Функціональне призначення системи полягає у відповіді на питання, що організація повинна виробляти і постачати на ринок для
 8. Принцип рівноваги
  функціональному аналізі. Останній став одним із принципів системного дослідження соціальних процесів і явищ як структурно розчленованої цілісності, кожен елемент якої має строго функціональне призначення. При цьому в якості структурних утворень розглядаються цінності і норми, що володіють відповідними механізмами регуляції діяльності людей. Використання принципу рівноваги
 9. 60. Поняття валютного курсу
  проведення наступних операцій: - взаємного обміну валютами при торгівлі товарами, послугами, при русі капіталів і кредитів. Експортер обмінює виручену іноземну валюту на національну, так як валюти інших країн не можуть звертатися в якості законного купівельного і платіжного засобу на території даної держави. Імпортер обмінює національну валюту на іноземну для
 10. 11.3. Планування аналітичної роботи
  проведення. Тому на кожному підприємстві вся робота з проведення аналізу повинна плануватися. На практиці можуть складатися наступні плани: комплексний план аналітичної роботи підприємства; тематичні плани. Комплексний план зазвичай складається на один рік. Розробляє його фахівець, якому на підприємстві доручено керівництво аналітичною роботою в цілому. Цей план за змістом
 11. § 4. Гнучке підприємство - організація XXI століття
  послідовно переходило від виконання однієї функції до іншої. У результаті формування нових знань було утруднено. На перший взгляд.кажется, що три моделі орієнтації бізнесу взаємно виключають одне одного. Однак існує четверта модель, при якій гнучке підприємство покликане задовольняти інтереси індивіда, функціонального поділу праці і компанії. І тут основна проблема
 12. Додаток 2 Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб
  функціональної класифікації, млрд. руб Джерело: Дані Мінфіну
© 2014-2022  epi.cc.ua