Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Національна економіка Білорусі. Шпаргалка, 2013 - перейти до змісту підручника

31. Передумови і етапи формування ПМЕ. Програма соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2011-20015 рр..

Важливими політичними передумовами формування ПМЕ є:
- побудова соціальної правової демократичної держави;
- еволюція суспільних структур в напрямку інститутів сучасного громадянського суспільства. Для успішної побудови ПМЕ необхідні передумови і перетворення в діючій економічній системі країни:
- в реальному секторі - створення ефективної і конкурентоспроможної економіки на основі структурної перебудови, модернізації та оновлення технологічної бази виробництва, випуску високотехнологічної наукоємної продукції, розвиток сфери послуг;
- фінансовому секторі - формування фінансових структур і механізмів, орієнтованих не тільки на виживання (окупаються, проекти), а й на довгострокові великі проекти національного та міжнародного масштабів;
- інституційно-правовій сфері - побудова системної законодавчої основи, яка закріплює в правовому просторі принципи та інститути соціально орієнтованої ринкової економіки;
- зовнішньоекономічній сфері - орієнтація на принципи відкритості національної економіки зовнішнього світу, багатовекторності зовнішньої політики, що враховує первинність суверенітету нації і держави, вплив процесів глобалізації, регіоналізації, інформатизації, глибоких змін у світовому геополітичному просторі;
- галузі управління та регулювання соціально-економічних процесів - гнучке поєднання прямих і непрямих методів регулювання , вирішення поточних і перспективних завдань на основі нових інформаційних технологій, вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів.
Важливими системними передумовами побудови ПМЕ є також підтримка здорової економічної середовища, забезпечення стабільного економічного зростання, підвищення добробуту населення і цілеспрямоване вдосконалення у зв'язку з цим макроекономічної політики (бюджетно-податкової, грошово-кредитної, валютної, цінової і т.д.). Особливо важливі передумови здорового економічного зростання - зниження інфляції, підтримання ефективної зайнятості, стійкості національної валюти, оздоровлення фінансового становища суб'єктів господарювання, послідовне забезпечення соціальної орієнтації економічних перетворень.
Етапи соціально-економічного розвитку в напрямку ПМЕ.
^ Перший етап (2001-2005 рр..) - Створення необхідних умов для відновлення стійкого економічного розвитку, підвищення рівня життя народу на основі зростання ефективності реального сектора економіки. На цьому етапі передбачається вирішити такі завдання: завершити створення необхідної законодавчо-нормативної бази реформування економіки та ефективного функціонування суб'єктів господарювання; приступити до широкомасштабного реформування та реструктуризації великих і середніх підприємств; здійснити санацію, перепрофілювання і закриття безперспективних підприємств і виробництв з одночасною реалізацією заходів щодо забезпечення зайнятості та подолання структурного безробіття; поліпшити фінансування оздоровлення підприємств і організацій на основі заходів державного макроекономічного регулювання та більш повного використання ринкових механізмів господарювання.

^ Другий етап (до 2010 р.). Основною метою етапу є створення макроекономічних умов для стабільного соціально-економічного та екологічного розвитку, підвищення рівня життя народу на основі зростання ефективності та конкурентоспроможності національної економіки. На цьому етапі має бути завершено створення законодавчо-правової бази сталого розвитку, закладені основи для формування нової моделі білоруської економіки, що забезпечує ефективне відтворення благ і послуг, що володіє потенціалом довгострокового динамічного зростання і дозволяє вирішувати завдання стабільного підвищення добробуту народу, модернізації виробничого апарату, забезпечення безпеки країни, що потребують посилення економічної функції держави в побудові основ ринкової економіки. Буде забезпечений перехід до активної структурної перебудови і модернізації економіки. Пріоритетними напрямками повинні стати - технологічне переозброєння виробництва на базі впровадження наукоємних ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій, стимулювання внутрішніх і зовнішніх інвестицій, державна підтримка малого підприємництва, зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази галузей і сфер, що забезпечують удосконалення людського потенціалу і розвиток науково-інноваційної діяльності .
^ Третій етап (2011-2020 рр..). Метою цього періоду є гармонізація взаємовідносин суспільства і природи на основі розвитку господарської діяльності в межах відтворювальних можливостей біосфери та перенесення акценту в пріоритетах людських цінностей з матеріально-речових на духовно-моральні. На цьому етапі буде формуватися постіндустріальне інформаційне суспільство з новим технологічним базисом, що забезпечує перехід до ресурсозберігаючого типу відтворення, а економічний розвиток - забезпечуватися за рахунок функціонування зрілих інститутів ринкової економіки, поглиблення структурних перетворень, розширення приватного бізнесу, широкого впровадження досягнень науки і техніки, створення екологічно чистих виробництв, прискорення інтеграційних процесів з країнами ближнього і далекого зарубіжжя, збалансованого розвитку територій. Удосконалення соціальних процесів має базуватися на принципах зрілої демократії та громадянського суспільства.
В Основних положеннях «Програми соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2011 - 2015» роки дано оцінка соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь в 2006 - 2010 роках і аналіз становища Республіки Білорусь в світі, визначені зовнішні та внутрішні чинники економічного розвитку, цілі, завдання, основні напрями, пріоритети та очікувані результати соціально-економічного розвитку національної економіки на 2011 - 2015 роки, напрями та заходи щодо їх реалізації, в тому числі шляхи модернізації економічних інститутів та системи державного регулювання.
1. ВВП повів на 70%. Далі Світовий ек криза негативно позначилася на розвитку. Трохи приріст кризові процеси і приріст ВВП. Експорт відвів у 3 рази. Модернізація електроенергетики. Обсяг збору зерна повів в 1.3 рази. Реконструйовані і побудовані молочні ферми, свиней і птиці фабрики. Досягнута повна самозабезпеченість по стратегічним видам продуктів харчування. Імпорт менше 10%. Увел експорт продовольства в 2 рази. Соціальна інфраструктура села повів на 1481 поселення нового типу. 120 тис нових раб місць на підприємствах малих і ср міст. З будівництва житла на одну людину республіка займає перше місце на пострадянському просторі. Рівень золотовалютних резервів виріс з 1 січня 2006 р. по 1 жовтня 2010 року в 4,6 рази. Значно зменшилася чисельність малозабезпеченого населення - з 12,7 відсотка у 2005 році до 5,4 відсотка в 2010 році. Сповільнилися темпи скорочення чисельності населення. Очікувана тривалість життя збільшилася з 68,8 року в 2005 році до 71 року в 2010 році. Рівень малюкової смертності у порівнянні з 2005 роком скоротився в 1,7 рази і є найнижчим серед країн СНД. за узагальнюючим показником рівня соціально-економічного розвитку країн - індексом розвитку людського потенціалу Білорусь зайняла 68-е місце з 182 держав, випередивши всі країни СНД, і увійшла разом з Росією і Казахстаном в групу країн з високим рівнем розвитку людського потенціалу. Збереглася недостатньо ефективна структура економіки, що виражається у високих імпортоемкості, матеріаломісткості та енергоємності продукції, що випускається, щодо низької продуктивності праці і, як наслідок, недостатньої конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва. Знижується ефективність інвестицій і повільними темпами збільшується обсяг залучення в економіку прямих іноземних інвестицій. Слабкою залишається сприйнятливість підприємств і організацій до інновацій. Як і раніше спостерігається незбалансованість у зовнішній торгівлі. Державна політика в 2011 - 2015 роках буде спрямована на вирішення зазначених проблем та подолання обмежень економічного зростання, що дозволить забезпечити стійкі темпи соціально-економічного розвитку країни та суттєве підвищення рівня добробуту населення в середньостроковій перспективі. Рівень життя зростатиме динамічніше. Білоруський рубль збереже стабільність. Нові та модернізовані підприємства забезпечать людям гідні робочі місця, а країні зростання експорту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31. Передумови і етапи формування ПМЕ. Програма соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2011-20015 рр.. "
 1. Тема 3 Основні етапи розвитку капіталізму вільної конкуренції
  передумови та наслідки війни північно - американських колоній за незалежність. Промисловий переворот в США. Фермерський шлях розвитку капіталізму півночі США. Плантаційне рабство на півдні США. Економічні результати громадянської війни 1861-1865р. Становлення капіталізму вільної конкуренції в Японії. Проблеми загального і особливого в економічному розвитку в епоху капіталізму вільної
 2. Тема 2 Основні риси розвитку первіснообщинного, рабовласницького та феодального способів виробництва
  етапи розвитку Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Економіка античних держав. Загальне та особливе в розвитку давньогрецьких міст - держав і Стародавнього Риму. Античне рабовласництво і його особливості. Криза рабовласницького ладу. Основні напрямки колонізації, процеси феодалізації. Загальне та особливе в розвитку західноєвропейських країн в епоху феодалізму. Економічний розвиток Франкського
 3. Додаток 9 вузлів ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  етапи розвитку економічної
 4. ЧАСТИНА 2. Стратегія регіональної маркетингової діяльності
  етапи маркетингової діяльності регіональної адміністрації. 5. Основні характеристики товарів і послуг, вироблених і реалізованих економічними суб'єктами, розташованими в
 5. 5. Соціальне регулювання
  передумова економічного, так само як останнє - передумова
 6. Лекція 1 Тема: ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  етапи становлення та розвитку економічної науки. Зміст економічних шкіл, теорій і концепцій аналізується у світлі трактування ними предмета економічної теорії. Особлива увага звертається на характерні риси російської економічної школи, її відмінності від західних концепцій, які обумовлені специфікою російської
 7. Республіка Комі
  Податок введений Законом Республіки Комі від 24.11.2003 г . N 67-РЗ "Про податок на майно організацій на території Республіки Комі". Авансові платежі сплачуються у три строки: чи не пізніше 5 травня, 5 серпня і 5 листопада поточного року. Податок після закінчення податкового періоду сплачується не пізніше 10 квітня року, наступного за минулим податковим періодом. Податкова ставка - 2,2%. Податкові пільги
 8. Республіка Комі
  Податкові пільги для окремих категорій платників податків установлюються Законом Республіки Комі "Про податкові пільги на території Республіки Комі та внесення змін до деяких законодавчих актів з питання про податкові пільги ". Фізичним особам пільги надаються щодо одного зареєстрованого на них транспортні засоби за
 9. Запитання до теми
  етапи розвитку китайського господарства. 4. Які характерні риси господарського механізму? 5. Визначте характер участі КНР в міжнародних економічних відносинах. 6. Якою мірою рівень економічного розвитку та особливості галузевої структури господарства КНР відображаються на товарній структурі китайського експорту? 7. Охарактеризуйте роль КНР в русі позичкового
 10. 45. Економічна безпека в системі національної безпеки. Рівні і найважливіші види економічної безпеки.
  Формування ефективної системи сталого розвитку та створення відповідних механізмів виховання та освіти. Все це сприятиме формуванню соціально орієнтованої економіки країни і забезпечення її НБ. Для забезпечення НБ необхідні розвиток всебічного та взаємовигідного співробітництва з іншими державами, збереження і зміцнення існуючих систем міжнародної та
 11. Запитання до теми
  соціального розвитку ДРК відносять до найменш розвиненим країнам? 4. Чи існує стійкий зв'язок між динамікою міжнародних цін на сировину і темпами економічного зростання ДРК? 5. Розкрийте характер участі Демократичної Республіки Конго в світогосподарських зв'язках. 6. Чому в структурі припливу іноземного капіталу порівняно з іншими найменш розвинутими
 12. Система соціального захисту (страхувальна мережа)
  програм велфері, покликаних забезпечувати бідних посібниками в розмірах, що залежать від ступеня їх бідності. Як зрозуміло з назви, програми системи соціального захисту існують для захисту тих, хто по тійабо іншої причини не заробляє в умовах ринкової економіки досить для поддержаніяопределенного рівня життя, нормативи которогоустанавліваются даними програмами. Система соціальної
 13. Республіка Марій Ел
  Система оподаткування у вигляді ЕНВД введена на території Республіки Марій Ел в 17 муніципальних утвореннях і застосовується щодо всіх видів підприємницької діяльності, зазначених у пункті 2 статті 346.26 НК
 14. Розділ IV ОСОБЛИВОСТІ перехідній Росії
  етапи ринкових перетворень; - теорія економічної
 15. Спеціальні програми в структурі ГО
    програми. Це насамперед: Програма розвитку ООН (ПРООН), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), Університет ООН (Юню) та Навчальний та науково-дослідний інститут ООН
 16. 1. Предмет і завдання курсу.
    формування національної економіки Республіки Білорусь, розробки та реалізації соціально-економічної політики держави, розкриває способи ефективного використання потенціалів національної економіки та функціонування господарських комплексів у ринковому середовищі. Фактично «Національна економіка» - той предмет, в рамках якого відбувається зіставлення теоретичних уявлень про
 17. Республіка Марій Ел
    Земельний податок на території Республіки Марій Ел введений в 17 муніципальних утвореннях. Ставки податку відповідають граничним ставками, встановленими статтею 394 НК
 18. Теми рефератів
    етапи об'єднання російських земель в централізовану державу. Передумови петровських перетворень. Сутність реформ Петра 1. Розвиток сільського господарства і промисловості. Передумови "Великих реформ". Криза 1921 року. Процес згортання непу і формування командно-адміністративної системи. Даний методичний посібник є додатком для самостійної практичної роботи
© 2014-2022  epi.cc.ua