Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

1.1. Предмет і метод дослідження економічних процесів

Система економічних наук і перші економічні теорії. Для
того щоб зрозуміти пристрій людського суспільства, з різноманітних процесів і явищ слід виділити ті, які утворюють основу існування людини, а саме господарську або виробничу діяльність, без якої неможливий жоден вид діяльності, так як саме виробництво створює найголовніше умова існування людини - життєві блага. Цю сторону існування людського суспільства вивчають економічні науки. Їх завданнями є пізнання об'єктивних закономірностей економічного ладу суспільства, теоретична систематизація явищ господарського життя, вироблення практичних рекомендацій в області виробництва, розподілу, обміну та споживання життєвих благ. Систему економічних наук утворюють науки загальноекономічні (історія економічних вчень, теорія управління економікою, економічна статистика), функціональні (фінанси, грошовий обіг і кредит, ціноутворення, маркетинг) та галузеві (економіка промисловості, сільського господарства, транспорту).
Теоретичною та методологічною основою економічних наук є економічні теорії. Вони мають довгу і багату історію. Спочатку сформувалася передісторія економічних наук. Вивчення людьми господарських явищ здійснювалося в рамках єдиної науки про суспільство і навколишнього людини природі. Мислителі Стародавнього світу намагалися зрозуміти, описати і передбачити наслідки економічних явищ і процесів. З'явився в IV в. до н.е. термін «економія» (від грец. oikonomike) буквально означав мистецтво управління домашнім господарством. Цій проблемі була присвячена книга давньогрецького філософа Ксенофонта (430-354 до н.е.). Термін «економія», винесене в назву книги, зберігся до наших днів, проте зміст його з
менілось. Якщо в період життя Ксенофонта під ним розумілося мистецтво управління в першу чергу працею рабів, то сьогодні він означає бережливе, раціональне використання природних, матеріальних і трудових ресурсів, грошових коштів і вироблених продуктів. Поряд з терміном «економія» для характеристики специфічних проблем рабовласницького господарства, пов'язаних з мистецтвом наживи стану шляхом торгівлі, використовувалося поняття «хрематистика», запроваджене Арістотелем (384-322 до н.е.). Воно ідентичне поняттю «торговий капітал», проте в термінологічний апарат економічної науки не ввійшло.
Прийнято вважати, що економічна наука бере початок з моменту виходу в світ в 1615 р. книги французького економіста Антуана де Монкретьєн (1575-1621) «Трактат політичної економії». До цього часу відбувся остаточний перехід від уривчастих спостережень і описів подій господарської діяльності до формування цілісних уявлень про природу явищ економічного життя суспільства. Потреби практики, зумовлені становленням буржуазних економічних відносин, призвели до появи економічних теорій, предметом вивчення яких стали закони виробництва та розподілу суспільного багатства. У рамках економічної науки виділилося два напрямки: політична економія багатства і політична економія праці. Перший напрямок знайшло відображення в роботах фізіократів і класиків економічної думки - А. Сміта (1723-1790) і Д. Рікардо (1772-1823) (див. 23.2). Предметом досліджень перших учених-економістів став аналіз об'єктивних основ економічних процесів: механізму збільшення суспільного багатства і розподілу праці, принципів оподаткування і ціноутворення, закономірностей розподілу між членами суспільства створеного продукту як у грошовій, так і в натуральній формі. Англійська політична економія, представлена в першу чергу працями Д. Рікардо, з'явилася одним з джерел економічних досліджень німецького економіста К. Маркса (1818-1883). У порівнянні зі своїми великими попередниками Маркс вивчав економічний устрій суспільства з класових позицій. Він вважав, що в буржуазному суспільстві політична економія виражає інтереси власників виробництва, і прагнув поставити економічну науку на службу інтересам робітничого класу. Предметом свого дослідження Маркс зробив капіталістичний спосіб виробництва і відповідні йому відносини виробництва та обміну.
Принципово інше розуміння предмета економічної науки і завдань, що стоять перед нею, сформувалося наприкінці XIX в. після виходу в світ в 1890 р. книги А. Маршалла (1842-1924) «Принципи економіці» (див. 24.2). Центральною проблемою економічної науки стало дослідження
розподілу обмежених рідкісних ресурсів між альтернативними цілями їх використання. Методологічну основу економіці скла-иили суб'єктивно-психологічний підхід вивчення економічних процесів; принцип «чистої» економічної науки, вільної від політичних проблем і соціальних установок; застосування математичних методів при дослідженні економічних процесів. Бажаючи підкреслити особливу значущість «чистоти» і нейтральності економічної науки, Маршалл замінив термін «політична економія» на «економіці», який у подальшому був прийнятий представниками неокласичних і іеокейнсіанскіх теорій. У першій третині XX в. економіці включала в себе мікроекономічні теорії, в рамках яких почали розроблятися теорії монополістичної конкуренції та олігополії Е. Чемберліна (1899-1967), кумулятивних процесів К. Викселля (1851-1926), недосконалої конкуренції Дж. Робінсон (1903-1983) та ін (див. 24.4).
У 1930-і рр.. виник новий напрям економічної науки - макроекономікаI, в рамках якої стали розвиватися макроекономічні теорії ефективного попиту, зайнятості та безробіття Дж. М. Кейнса (1883-1946), економічного зростання Р. Харрода і Є. Домара, економічної політики Я. Тінбергена (1903 - 1995), циклу і регіональної економіки О. Хансена (1887-1975) та ін У 1940-1950-і рр.. з'явилися спроби поєднати концептуальні положення неокласичних і кейнсіанських теорій. Виникла ідея неокласичного синтезу як теоретичного обгрунтування моделі змішаного типу регулювання економіки. Великий внесок у розробку цієї моделі вніс лауреат Нобелівської премії 1970 американський економіст Пол Самуельсон (р. 1915). Обгрунтований їм неокласичний синтез являв собою об'єднання неокласичної мікроекономіки як теорій формування цін і доходів в умовах ринкової конкуренції з кейнсіанської макроекономікою, що обгрунтовує різні форми діяльності держави в інвестиційної, фінансової, фіскальної політики. Предметом неокласичного синтезу, що розвивається в руслі Економікс, залишилася проблема вибору. Говорячи про предмет Економікс, Самуельсон писав: «Економікс є наука про те, як люди і суспільство з течією часу за допомогою грошей або без їх застосування здійснюють вибір рідкісних продуктивних ресурсів, які могли б мати альтернативні способи використання, для виробництва різних товарів і розподілу їх з метою споживання між різними людьми і групами суспільства в сьогоденні і майбутньому »1. Цей вибір здійснюють і споживачі, і виробники, і держава. При цьому економісти у своїх міркуваннях про економічний виборі виходять з гіпотези про раціональне поведінці людей. Раціональне поведінка - це
1 Самуельсон П. Економікс. М., 1964. С. 25.
Поведінка, спрямоване на досягнення учасниками господарської діяльності максимальних результатів при мінімальних витратах, коли співвідношення результати / витрати є не що інше, як показник ефективності господарювання. Таким чином, в даний час доповнюється склалося уявлення про предмет економічних теорій, які досліджують не тільки поведінку людей в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг, а й проблему ефективного управління обмеженими економічними ресурсами з метою досягнення найбільш повного задоволення різноманітних потреб сім'ї, фірми, суспільства.
В останні роки істотно розширилося коло проблем, що вивчаються економічною наукою. Серед нових економічних віянь можна назвати теорії економіки домінування Франсуа Перру, економіки пропозиції Артура Лаффера і Майкла Фелдстайн, концепції раціональних очікувань Роберта Лукаса, людського капіталу Теодора Шульца і Гері Беккера, інноваційної економіки і підприємницького суспільства Пітера Ф. Друкера, конкурентних переваг і третьої промислової революції Класа Еклунда, розриву з минулим Елвіна Тоффлера, соціально-економічної справедливості Джона Роулза.
Методологія дослідження економічних процесів. Специфіка і широта предмета економічних теорій припускає специфіку методології і методів дослідження досліджуваних об'єктів. Методологія - це загальний підхід до вивчення економічних явищ, заснований на особливих принципах побудови та способи пізнання. Він може бути суб'єктивним, діалектико-матеріалістичним, емпіричним, раціоналістичним. В даний час в науці панує раціоналістичний підхід до вивчення економічних процесів, що передбачає пізнання об'єктивних законів економічної цивілізації на основі цілісного дослідження економічної системи незалежно від класового складу товариства.
Методологія грунтується на методах. Метод - це сукупність прийомів і операцій теоретичного і практичного дослідження економічних явищ. Він дозволяє привести в систему набір подій і фактів, встановити між ними зв'язки і на цій основі виявити напрями і тенденції їх розвитку. Одним з основних методів економічної науки є діалектичний метод - загальний для всіх фундаментальних наук метод пізнання, який докладно описується і вивчається в курсі філософії. Суть його стосовно до економіки полягає в наступному. Господарське життя, економічна діяльність людей розглядаються в їх безперервному розвитку. З безлічі конкретних фактів, епізодів, подій виділяються найбільш типові, властиві даній економічній системі. Їх дослідження дозволяє зрозуміти сенс і зміст подій і фактів, внутрішню логічний зв'язок між ними, а також
напрямки розвитку самої економічної системи. Іншим методом, часто вживаним в економічних дослідженнях, є метод наукової абстракції. Він припускає, що з усього спектру характеристик, що дають уявлення про об'єкт дослідження, виділяються головні, постійні, сутнісні (типові) риси. Відволікаючись від усього приватного, тимчасового, випадкового, дослідник отримує можливість не тільки більш точно описати утримання об'єкта, а й виявити закономірності його розвитку. Абстрагуючись від другорядного, дослідник обгрунтовує наукові категорії, тобто поняття, що виражають головні - окремі або узагальнені - характеристики економічного процесу або явища як об'єкта свого дослідження. Вища ступінь наукової абстракції - виявлення, формулювання і по можливості математична формалізація економічного закону, який розкриває сутність об'єкта, його найбільш стійкі внутрішні і зовнішні зв'язки.

Важливе місце в дослідженні господарського життя суспільства займає принцип єдності історичного і логічного. Він припускає, що досліджуються не тільки логічний взаємозв'язок і динамічну взаємодію елементів системи, але і той факт, що кожен з них історично розвивається і змінюється.
Складовими частинами методу економічних теорій є аналіз і синтез. Як ми знаємо, економічні відносини між людьми утворюють складну систему. Один із прийомів її дослідження - розкладання системи на окремі складові частини і вивчення кожної з них окремо. Досягається це за допомогою аналізу. Він може бути позитивним або нормативним. Позитивний аналіз означає вивчення економічних явищ і суб'єктів такими, якими вони постали перед дослідником. Збір, опис, аналіз статистичних даних та економічних фактів відбуваються без їх оцінки: гарні вони чи погані, достатні або недостатні і т.п. Позитивний аналіз об'єктивної дійсності як метод пізнання однаковий для всіх наук - суспільних та природничих. Нормативний аналіз - це дослідження з позицій вже наявного теоретичного або практичного уявлення про те, як повинні здійснюватися економічні процеси в певних умовах. Цей метод включає в себе оцінки певних явищ, відзначає відхилення від норми, наприклад дуже високий рівень інфляції, неприпустимо низькі темпи зростання виробництва, несправедливий розподіл доходів тощо Для отримання цілісної картини про досліджуваної системі досліджені за допомогою аналізу елементи з'єднуються в єдине ціле - так за допомогою синтезу дослідник одержує загальне уявлення про вивчається явище.
Поряд з аналізом і синтезом в теоретічеекщтосдед ^ використовуються індукція і дедукція. При
ся перехід від вивчення одиничних фактів до загальних висновків і положенням. Дедукція, навпаки, дозволяє перейти від загальних висновків до відносно приватним судженням. На базі виявляються закономірностей можлива побудова економічних моделей - наочних (у вигляді графіків, схем, діаграм, таблиць) зображень реально подій. Наприклад, виявлені закономірності функціонування ринку за наявності безлічі дрібних виробників (продавців) аналогічної продукції дають модель вільної, або досконалої, конкуренції. Аналіз взаємозалежних ціни, попиту та пропозиції дозволяє представити графічну модель ринкової рівноваги. Дослідження триває шляхом руху від абстрактного до конкретного, коли логічні схеми, моделі, висновки перевіряються реальною економікою. Практика виступає критерієм істинності теорій, життєвості сформульованих законів.
У сучасній економічній науці широко використовується функціональний аналіз, оскільки досліджувані об'єкти, як правило, знаходяться в певній залежності між собою. Якщо одна змінна величина, наприклад ринковий попит, залежить від іншої змінної величини, наприклад ціни товару, то в наявності функціональна залежність між ними. При зниженні ціни товару величина попиту на нього, або кількість продажів, при інших рівних умовах зростає. Попит є функція ціни, а ціна виступає незалежної змінної, або аргументом. Вираз «за інших рівних умов» означає, що в даному випадку розглядається вплив на попит тільки одного фактора - ціни, а всі інші фактори (нецінові), як, наприклад, зміна грошових доходів населення або вплив реклами на покупців, не враховуються.
  Одним із сучасних методів дослідження та прогнозування економічних процесів є економіко-математичне моделювання. Воно дозволяє у вигляді математичних формул уявити стан економіки, варіанти розвитку, оцінити і зіставити витрати за різними варіантами і представити прогнозні результати і неминучі наслідки того чи іншого вибору.
  Методом перевірки певних теоретичних концепцій чи пошуку найбільш ефективних шляхів розвитку фірми, галузі, регіону виступають економічні експерименти на мікро-і макрорівнях. Важливо здійснювати їх у строго регламентованих, розумних межах, коли перевіряються моделі органічно вписуються в діючу економічне середовище, а не ламають історично розвинулися і нормально функціонуючі соціально-економічні зв'язки.
  Основні функції економічної теорії. Використовуючи розглянуті методи, економічна теорія виконує свої основні функції - пізнавальну, методологічну, практичну. Пізнавальна функція
  жономіческой теорії полягає в дослідженні, вивченні об'єктивної реальності, в даному випадку - економічного життя суспільства на певному його етапі, в пізнанні й характеристиці законів функціонування економічних систем, причин і умов їх зародження та розвитку. Будучи фундаментальними науками, економічні теорії виступають методологічною основою для всіх прикладних економічних наук, таких як економіка промислового підприємства, економіка сільського господарства, фінансовий менеджмент, логістика тощо У цьому виявляється методологічна функція економічних теорій. Практичну функцію економічні теорії виконують у взаємодії з економічною політикою. Отримуючи соціальне замовлення, вони формулюють і розкривають суть економічних проблем, з якими стикається країна, галузь, фірма, показують шляхи і необхідні ресурси для їх подолання і тим самим виступають теоретичною основою економічної політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.1. Предмет і метод дослідження економічних процесів"
 1. 1.1. Предмет і методи макроекономіки
    предмет і методи дослідження. Предметом вивчення макроекономіки є функціонування національної економіки, система її внутрішніх зв'язків, що розглядаються як єдине ціле. Об'єкти дослідження в макроекономічній теорії: | макроекономічні показники (ВВП, ВНП, НД і пр.); | економічну поведінку (економічне зростання, циклічність економіки, темпи інфляції, рівень безробіття);
 2. Висновки
    предмет. Перші економічні школи вважали предметом економічної науки національне багатство, марксизм - виробничі відносини, маржина-лізм - поведінка людини і фірми, кейнсіанство - функціонування (поведінка) національної економіки в цілому і т.д. 2. Неокласичний синтез дозволив прийти до висновку про те, що всі визначення предмета економіки як науки розкривають різні
 3. Висновки
    предмет. Перші економічні школи вважали предметом економічної науки національне багатство, марксизм - виробничі відносини, маржина-лізм - поведінка людини і фірми, кейнсіанство - функціонування (поведінка) національної економіки в цілому і т.д. 2. Неокласичний синтез дозволив прийти до висновку про те, що всі визначення предмета економіки як науки розкривають різні
 4. Предмет і метод економіки
    досліджень. Наукова абстракція. Економічні закони і категорії. Історія розвитку економіки як
 5. Глава 1. Предмет і метод економічної теорії
    предмета політичної економії. Економічні закони і категорії, їх класифікація. Метод економічної теорії та його структурна характеристика Кожна наука має свій предмет. Політична економія і набула широкого поширення за кордоном економіка в її західній версії (економіці) - два відносно самостійних ланки в системі економічних знань. Але сам термін «політична
 6. Глава 2. Предмет і метод економічної теорії
    предмет дослідження економіки як науки трактувався однозначно, інші погляди не вивчалися або оголошувалися ненауковими. Якщо взяти до уваги, що друге тисячоліття розвивалося під гаслом «Знання - сила», а гаслом третього тисячоліття буде «Мислення - могутність», то слід визнати доцільність вивчення різних поглядів, з тим щоб виробити свою власну
 7. Глава 2. Предмет і метод економічної теорії
    предмет дослідження економіки як науки трактувався однозначно, інші погляди не вивчалися або оголошувалися ненауковими. Якщо взяти до уваги, що друге тисячоліття розвивалося під гаслом «Знання - сила», а гаслом третього тисячоліття буде «Мислення - могутність», то слід визнати доцільність вивчення різних поглядів, з тим щоб виробити свою власну
 8. Лекція 2 Тема: ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ЇЇ ФІЛОСОФСЬКІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
    предмета економічної теорії. До них відносяться: - предмет і метод економічної теорії; - функції економічної теорії; - моделі людини в економічній
 9. 47. Ідейно - теоретичні умови формування економічного вчення А. Маршалла
    предмета економічних досліджень Маршалл запропонував змінити назву економічної науки: замінити термін «політична економія» на «економікс», яким він назвав свою головну працю - шеститомні «Принципи" економікс ". А. Маршалл змінив назву науки для того, щоб підкреслити зміна самого предмета: економічне життя суспільства повинна розглядатися поза політичним контекстом,
 10. 92. Соціологічні дослідження у сфері праці
    методів, який дозволяє систематизувати процеси, відносини, взаємозв'язки, залежності і робити обгрунтовані висновки і рекомендації. Конкретне соціологічне дослідження - це система теоретичних і емпіричних процедур, що сприяють отриманню нового знання про досліджуваний об'єкт для вирішення конкретних теоретичних і соціальних проблем. Функції соціологічних досліджень: 1)
 11. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
    методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 12. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
    методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    методології / / ТНЕ818. 1994. Вип. 4. Хаусман Д. Економічна методологія в двох словах / / Світова економіка і міжнародні відносини. 1994. № 2, 3. КейнсДж.Н. Предмет і метод політичної економії (1891): Русск.пер.М., 1899. Менгер К. Підстави політичної економії (1871): Рос. пер. Одеса, 1903; Дослідження про методи соціальних наук (1883): Рос. пер. СПб., 1894. Мілль
 14. Синтез визначень
    предмет економічної теорії чи політичної економії як дослідження нормальної життєдіяльності людського суспільства: дослідження багатства і частково людини, точніше, стимулів до дії і мотивів до протидії. У такому визначенні підкреслюється роль людини в економіці. Предметом економіки як науки, згідно кейнсіанської школі, стає функціонування національної
© 2014-2022  epi.cc.ua