Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. В. Довгялло. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

2.1 Поняття потреби. Класифікація потреб.

Нужда - це почуття, яке відчуває людина при відсутності або нестачі того, що йому необхідно мати.
Потреба - це потреба, яка прийняла форму конкретної необхідно-сти.
Кінцевою метою функціонування економіки є максимально повне задоволення потреб суспільства та індивідів. Свідомий процес створення матеріальних благ і послуг є основним способом задоволення потреб.
Виробництво - це доцільна діяльність людей, спрямована на задоволення їхніх потреб.
Виробництво і потреби роблять взаємний вплив один на одного. З одного боку потреби направляють і створюють стимул для виробництва конкретних видів матеріальних цінностей і надання послуг, з іншого боку виробництво і технічний прогрес розширюють якість і кількість потреб.
Закон узвишшя потреб - з розвитком суспільства якість і кількість потреб постійно зростає.
Закон спадної інтенсивності (насичення потреб) - чоло-вік, випробовуючи безліч потреб, найбільш інтенсивно споживає якусь частину певного товару і в міру його споживання спочатку відбувається процес зменшення, а потім і повного насичення потребно -сти.

Існують різні підходи до класифікації потреб:
1) від необхідності процесу виробництва:
- неекономічні - це потреби, які можуть бути удовлетво рени без наявності виробництва (потреба в повітрі, сонячному теплі і т. д.);
- економічні - це потреби, для задоволення яких необ-ходимо процес виробництва (автомобіль, меблі, житло і т. д.);
2) від сфери реалізації:
- матеріальні (потреби людини в їжі, одязі);
- духовні (потреби в освіті, культурі, відпочинку, вірі, твор-честве і т. д.);
- соціальні (потреби в кар'єрному зростанні, самовираженні, мило-сердиться т. д.) ;
3) від черговості задоволення:
- первинні (необхідні) потреби, задоволення яких не-можливо відкласти в часі на тривалий термін, і які не можуть бути заміщені іншими потребами (у повітрі, в їжі);
- вторинні (надлишкові) потреби, задовольняються після пер-первинних і можуть бути заміщені на інші потреби (відвідування теат-ра).
4) за рівнем задоволення:
- повністю задовольняються;
- частково задовольняються;
- неудовлетворяющие;
5) від масштабів і структури виробництва:
- абсолютні (максимальні) - це потреби, орієнтовані на граничні можливості виробництва, заснованого на останніх досягнень-женіях науки і техніки.
Вони задають орієнтир виробництву і підлягають задоволенню в перспективі;
- дійсні (підлягають задоволенню) - це потреби, що підлягають задоволенню в умовах досягнутого рівня виробництва і науково-технічного прогресу ;
- фактично задовольняються - це потреби, які задовольнив ряются в даний час.
У структурі потреб істотну роль відіграє співвідношення між-ду матеріальними і духовними засобами їх задоволення. З розвитком-ем суспільства прагнення до задоволення потреб в різноманітних послугах зростає, а в товарах скорочується. Структура потреб залежить від рівня доходів споживачів, так при зростанні доходу його частка, яка витрачається на товари нижчої якості, скорочується, а на високоякісні товари зростає.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1 Поняття потреби. Класифікація потреб. "
 1. 1.2.1. Виробництво і потреби: поняття потреб і їх види, поняття виробництва і його цілі.
  Поняття взаємозумовленості виробництва і потреб, можна говорити про кінцеву мету виробництва, якої є задоволення потреб. Виробництво - це процес праці або взаємодія людини з природою з метою створення продукту, який задовольняє його потреби. Результатом виробництва виступає економічне благо як засіб, що задовольняє потреби.
 2. 1. Економічні потреби і блага
  потреби. Їх можна розділити на дві частини: духовні та матеріальні потреби. Хоча це розподіл умовно (так, важко сказати, до духовних або матеріальним потребам належить потреба людини в знаннях), однак у більшій частині воно
 3. Тема 2. ПОТРЕБИ ЯК ОСНОВНИЙ МОТИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ
  потреби. Потреби - це потреби людей, що виражаються в благах, товари, послуги, потрібних для життєдіяльності та розвитку. Незадоволені потреби є для людини спонукальним мотивом, стимулом до трудової діяльності щодо створення або придбання відсутніх йому благ. Ступінь задоволення потреб людей залежить від рівня розвитку сфери: матеріального виробництва і
 4. Контрольні питання
  класифікація »? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 5. 1. Потреба і корисність
  потреби людини. Серед них можна виділити ті, з якими пов'язане саме існування людини, - потреби в їжі, одязі, житлі. Поряд з ними є інші потреби, які виникають, змінюються, зникають разом з розвитком цивілізації, духовним, економічним і технічним прогресом. Межі між цими потребами дуже рухливі. Причому один і той же благо в одних умовах
 6. 3. Вірно - невірно
  потреби ростуть безмежно. 3.2. У всіх країнах зростання потреб випереджає розвиток
 7. Г Л А В А 1 ПОТРЕБИ РЕСУРСИ
  потреб обмеженими ресурсами. Що ж таке потреби, від чого вони залежать? Що необхідно для їх задоволення? Які проблеми виникають у зв'язку з безмежністю потреб і обмеженістю ресурсів? Ось питання, які будуть розглянуті в цій
 8. Споживча вартість
  потребу людей називається споживною вартістю. До тих пір, поки існують працю і потреби людей, цим властивістю будуть володіти продукти праці і природи. Тому в первісному своєму прояві споживча вартість - це природна властивість блага, який дозволяє її називати природною споживчою вартістю. Необхідно відзначити, що один і той же продукт праці може
 9. 4. Виробництво, розподіл, обмін і споживання
  потреб є основні матеріальні потреби, і задовольняти їх покликана і здатна тільки економіка. Водночас прогрес в економіці в чималому ступені визначається тим, яких успіхів люди досягли в інших областях своєї діяльності. Люди організують виробництво тих чи інших благ з метою задоволення своїх потреб. Розглянемо процес виробництва з точки зору
 10. Поняття економічних потреб і благ
  потреби можна назвати економічними потребами. Вони виражаються в тому, що ми хочемо різних економічних благ. У свою чергу, економічні блага - це матеріальні та нематеріальні предмети, точніше, властивості цих предметів, здатні задовольняти економічні потреби. Економічні потреби - одна з основних категорій в економічній теорії. На зорі людства
 11. Контрольні питання
  класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому її
 12. 1. Попит
  потреби, які підтверджуються платоспроможністю споживачів. Тому в рамках теорії попиту споживачі - це покупці, що володіють певними грошовими коштами. Ринок не визнає потребу, не підтверджену платоспроможністю покупця. У зв'язку з цим можна сказати, що потреби - це наші бажання і устремління володіти тими чи іншими благами, тоді як попит - це наша
 13. 3.3. Функції податків
  потребами і ресурсами, забезпечується раціональне використання природних багатств. За допомогою податків держава вирішує соціальні та економічні проблеми суспільства. При цьому практика виявила деякі функції податків, які можна представити наступною схемою: Рис. 9.1-Функції податків. Фіскальна - основна. Покликана формулювати доходи для реалізації
 14. Глава 6 За шляху до головної мети
  потреби і якості в контексті всієї діяльності з управління якістю продукції. Ось ця думка: «бажаність відомих предметів, або їх значення як благ, визначається не подальшими суб'єктивними станами задоволення, а відомими і невідомими об'єктивними взаєминами цих предметів з нашою тілесною або духовною природою». Ця думка конкретизує зміст головної мети
 15. 59. СПОЖИВЧЕ ПОВЕДІНКА
  поняття «потреба» полягає в економічному мотиві людини, що виникає з необхідності або бажання споживати різні об'єкти багатства (як речові, так і духовні). Класифікація потреб 1. Первинні потреби: їжа, сон, одяг. 2. Вторинні потреби: самовираження, розвага, духовний розвиток. Вторинні потреби задовольняються, після того як задоволені
 16. Глава 3. Економічні агенти. Власність і доходи
  потреби, блага і ресурси. Тепер мова піде про учасників економічного процесу, тобто про тих, хто виробляє блага і реалізує потреби, а також про їх власності та
 17. 67. Потреби та інтереси в контексті трудового поведінки
  потреби можна визначити як турботу людини про забезпечення необхідних засобів і умов для власного існування. Потреби людини є її внутрішнім побудником до активності в різних сферах діяльності. Необхідно враховувати повноту людських потреб, пріоритети та рівні задоволення потреб, індивідуальні особливості людини, які породжують
 18. Загальні поняття соціального прогресу
  поняття багатопланові. Тут же вони вживаються в їх вузькому значенні. Соціальне вираз економічного зростання розглядається в обмеженому числі кількісних і якісних характеристик, що включають розвиток і збагачення потреб людини, звільнення від соціальної нерівності, розширення свободи його вибору. Ці критерії безпосередньо характеризують умови життя людей, і в кінцевому
 19. Безмежність потреб і обмеженість економічних ресурсів як основа економічної теорії
  потреби безмежні. Це поєднання двох типових для господарського життя ситуацій - безмежність потреб і обмеженість ресурсів - утворює основу всієї економіки, економічної теорії. По суті, це наука, «вивчає, яким чином суспільство з обмеженими, дефіцитними ресурсами вирішує, що, як і для кого виробляти», або, кажучи по-іншому, вона «досліджує проблеми
 20. 3.1. Об'єктивні умови і протиріччя економічного розвитку
  понятих і т.д. Тільки при усвідомленні потреб виникає мотивація до праці. У цьому випадку потреби набувають конкретну форму - економічного інтересу. Економічний інтерес - це форма прояву економічних потреб. Засоби, за допомогою яких задовольняються потреби, називаються благами. Одні з них є в необмеженій кількості, наприклад повітря, інші - в
© 2014-2022  epi.cc.ua