Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Віддача від масштабу на практиці


На рис 8-9 показані деякі фактичні дан-ні про середніх витратах. Малюнок 8-9а базіруетсяна вивченні цементних заводів, а рис 8-9Ь - наізученіі середніх витрат виробництва пива напівоваренних заводах різних розмірів в Ан-глії. У обох галузях є економія від масш-таба (падаюча LAC) при всіх обсягах випуску,
особливо при низьких. І немає свідоцтв убуває-щей віддачі від масштабу при будь-якому обсязі випус-ка
Показана на (Ь) крива LAC є наіболеетіпічной з безлічі такого роду кривих, оце-наних для обробних галузей промисло-вості. Середні витрати швидко знижуються прінізкіх обсягах випуску. З ростом випуску средніеіздержкі продовжують падати, але не настільки бистро.Прі високих обсягах випуску LAC стає посуществу горизонтальною; має місце або постій-ная віддача від масштабу, або відносно незначну-кові економія від масштабу. Негативна еко-номія від масштабу зустрічається надзвичайно редкопрі вивченні обробних галузей промисловості.
Економісти зробили спроби виміряти длянекоторих галузей обсяг випуску, при которомекономія від масштабу стає відносно не-суттєвою для індивідуальної фірми. Цей мі-мінімально ефективний масштаб (MES) обичноопределяется як найменший масштаб виробниц-ства, при якому подвоєння випуску обусловлівалоби скорочення середніх витрат у межах 5%.
У табл. 8-6 містяться оцінки мінімально ефективну масштабу для деяких обробляю-
152 Частина 2: Попит, пропозиція і ринки товарів
щих галузей промисловості. Масштаб заданий какабсолютним обсягом випуску, так і у відсотках ксовокупному випуску даної продукції в США.Із показаних галузей тільки виробництво побутово-вих холодильників має MES, що перевищує 10% їх сукупного випуску в США.
Існує не-скільки інших галузей такого роду, не показаний-них у таблиці, але для більшості галузей MESсоставляет менше 10% сукупного випуску США.
Підсумовуючи сказане, можна відзначити, чтодля багатьох фірм, зокрема в обрабатывающейпромышленности, дійсно існує значна економія від масштабу, але ця економія, як правило, перестає бути значимою при об'емахвипуска, малих щодо розміру всій галузі (щодо загального обсягу виробництва даннойотраслі) 12. Криві LAC цих фірм стають прак-тично горизонтальними при високих обсягах ви-пуску, а їх середні витрати наближаються до по-стоячи. Такого роду криві часто характеризу-ються як Ь-образні криві LAC Це як якщо бивосходящая частина кривої LAC на рис 8-7 була биотрезана і замінена горизонтальною лінією.
Для інших фірм, особливо для діючих усфері послуг, U-подібна крива довгострокових середовищ-них витрат, ймовірно, добре описує условіяформірованія витрат. Починаючи з цього моменту, ми будемо мати справу головним чином з U-образ-
12 Два зауваження по суті. Перше в деяких галузях, як, напри-мер, в електроенергетиці, економія від масштабу може бути сущест-кої при всіх обсягах випуску Такі галузі, звані естест-веннимі монополіями, розглядаються в гл.13 і 14 Друге амери-канський ринок більшої частини вироблених товарів є самимкрупним в світі. На менших ринках, на зразок тих, що існують в раз-країнах, що розвиваються, навіть єдине підприємство, охвативающеесвоімі поставками весь ринок, може виявитися не в змозі вос-користуватися всіма перевагами економії від масштабу. Це озна-чає, що спроби, що робляться малими країнами стати самод-статочной, виробляючи все для власного споживання, схоже, опиняються дуже дорогими щодо альтернативи виробниц-ства та експорту одних товарів та імпорту інших.

ТАБЛИЦЯ 8-6. Обсяги випуску, при яких економіяот масштабу стає незначною
МінімальноОтрасль по ефективний MES у% до
виробництву масштаб (MES) випуску США
Сигарет 36 млрд. сигарет на рік; 6,6
2275 занятихКрасок, політури та 10 млн. галонів на рік; 1,4
лаків 430 зайнятих
Нерезіновой взуття 1 млн. пар на рік; ОД
230 занятихБитових 800000 шт. на рік 14,1
холодильників
Джерело L W. Weiss, «Optimal Plant Size and the Extent of SuboptimalCapacity», in RT Masson and PX). Quails (eds.), Essays in Honor of Joe & Bain, Bellinger, Cambridge, Mass, 1976. Для розрахунку останнього столбцабил використаний випуск США 1967 року.
Вими кривими LAC але ми будемо також ссилатьсяв деяких місцях на криві LAC, подібні ізо-бражения на рис 8-9, які представляють віз-розтане віддачу від масштабу при всіх об'емахвипуска
| Не існує простої відповіді на питання, вочто обходиться виробництво товару, крім каю «Етозавісіт від ...». Два представлених тут разлічіяявляются особливо важливими. Середні іздержкіпроізводства будь-якого конкретного обсягу випускакукурузних пластівців будуть відмінними від предель-них витрат, пов'язаних із збільшенням обсягу іхвипуска. І середні, і граничні витрати в довгостроковій періоді будуть, як правило, отлічатьсяот тих, які вони в короткостроковому періоді Затемми використовуємо ці відмінності з тим, щоб зрозуміти, як фірми вирішують питання про обсяги про-позиції вироблених ними товарів і послуг.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Віддача від масштабу на практиці "
 1. Висновки
  віддачі або спадної граничної продуктивності. Продуктивність праці визначається відношенням обсягу продукції до витрат праці. 6. Виробництво здійснюється на окремому підприємстві (як правило, Однопрофільне виробництво) і фірмі (багатопрофільне виробництво). Фірми розрізняються за асортиментом продукції, що випускається, за сферами застосування капіталу, за формами власності та по
 2. Позитивний і негативний ефект масштабу
  віддачі можна, тільки розширивши масштаби виробництва, відкривши новий цех з новим обладнанням. На цьому новому, більш великому підприємстві (крива середніх валових витрат АТС2) закон спадної віддачі почне діяти при більшому обсязі випуску, і мінімальні витрати на одну булочку будуть досягнуті при випічці 2000 шт. щодня. Якщо ми й далі будемо розширювати підприємство, то крива середніх
 3. Висновки
  віддачі. Його суть полягає в тому, що при розширенні використання у виробництві якого-небудь одного змінного ресурсу (за умови, що всі інші ресурси є постійними) віддача від нього спочатку зростає, а потім це зростання сповільнюється. У результаті граничний продукт (додаткова продукція, вироблена за рахунок збільшення кількості ресурсу на одиницю) на певному етапі почне
 4. Глосарій
  віддачі - збільшення використання одного змінного ресурсу в поєднанні з незмінною кількістю інших ресурсів на певному етапі веде до припинення зростання віддачі, а потім і до її скорочення Закон спадної граничної корисності - із збільшенням обсягу споживання корисність кожної наступної споживаної одиниці продукції менше корисності попередньої Закон Енгеля - закон, відповідно
 5. § 22. Причини виникнення і сутність монополій
  віддачу, вилучаючи або істотно зменшуючи при цьому інвестиції в більш важливі, з точки зору широких верств населення, виробництва. Монополії і олігополії витрачають значні ресурси на збереження і зміцнення монополістичних позицій, утвердження своєї влади. Вони стримують, обмежують конкуренцію - рушійну силу економічного прогресу, тому П. Самуельсон називав монополію
 6. § 1. ОСВІТА ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
  віддачі рядових працівників. Адже в цих системах гнучка частина заробітку виходить з фінансових підсумків роботи компаній, які залежать не тільки від роботи персоналу, але і від положення на ринку збуту, рівня оподаткування та інших зовнішніх факторів. Тому зараз все більш широко застосовується система "розподілу доходів", при якій рівень оплати праці безпосередньо залежить від виробітку і
 7. § 2. ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  віддачі від масштабу збільшення факторів: ZY=F (Z К, ZL, ZN). Дана формула виражає наступну функціональну залежність. Якщо капітал, праця і матеріальні витрати зростають на величину Z, то й обсяг виробництва збільшиться в Z раз. Саме це властивість характерна для екстенсивного збільшення виробництва: воно прямо пропорційно величині витрачених виробничих факторів. Цю
 8. Глава 14. Государствоп проблемамонополій
  віддача від масш-таба. В умовах досконалої конкуренції перебуваючи-ня рівноваги в галузі досягалося б в точці В, в якій довгострокова крива пропозиції LMCпересекается з кривою ринкового попиту D. Але висловах монополії випуск обмежений рівнем, при якому MR - LMC. Звідси випливає, що об'еммонопольного випуску становить тільки QM, а мо-нопольная ціна дорівнює Рм, що вище її конку-
 9. НОВА ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
  віддачею від масштабу ». Якщо виробництво має таку властивість, досконала конкуренція неможлива - в рівновазі, тобто коли існуючі фірми не хочуть йти з ринку, а ті, хто ще не увійшов, не хочуть входити, у фірм може бути позитивна прибуток. Уявімо собі дві фірми в двох різних країнах, що виробляють два приблизно однакових товару. Такі, щоб придбання одного робило для
 10. ВИКЛИК ЧАСУ
  віддачу ресурсів, що може бути підтверджено професійними розрахунками. Крім того треба врахувати, що вони забезпечують додаткове поповнення кадрів, відповідне зростання податкових надходжень, розширення збуту продукції, вимивання зайвих посередників і зниження цін. Залучені при цьому приватні інвестиції повинні мати державні гарантії та страхування від можливих ризиків. Більш
© 2014-2022  epi.cc.ua