Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Е. Ф . Борисов. Економічна теорія, 1999 - перейти до змісту підручника

§ 2. ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ


Екстенсивний зростання.
Перший тип макроекономічного зростання (лат. extensivus - розширюється). У цьому випадку розширення обсягів виробництва відбувається за рахунок трьох факторів: а) основного капіталу (фондів), б) робочої сили і в) матеріальних витрат (природної сировини, матеріалів, енергоносіїв).
Для з'ясування ролі кожного з зазначених факторів у збільшенні випуску продукції застосовується економетрика (наукова дисципліна, що вивчає кількісні процеси в економіці). З її допомогою створюються економетричні моделі зростання національного господарства. Так, при розгляді макроекономічного зростання лауреат Нобелівської премії Роберт Солоу (США) використовував формулу виробничої функції.
Як відомо, виробнича функція показує кількісну залежність (F) випуску продукції (Y) від основного капіталу (К), праці (L) і "землі" (природних, матеріальних ресурсів - N):
Y=F (K, L, N).
Р.Солоу встановив, що модель економічного зростання при відсутності технічного прогресу (тобто при екстенсивному розширенні виробництва) має властивість постійної віддачі від масштабу збільшення факторів:
ZY=F (Z К, ZL, ZN).
Дана формула виражає наступну функціональну залежність. Якщо капітал, праця і матеріальні витрати зростають на величину Z, то й обсяг виробництва збільшиться в Z раз. Саме це властивість характерна для екстенсивного збільшення виробництва: воно прямо пропорційно величині витрачених виробничих факторів. Цю залежність можна наочно представити на графіку (ріс.14.1, с.334).
Екстенсивний зростання виробництва - найпростіший і історично первісний шлях розширеного відтворення. Він має свої переваги. Це - найбільш легкий шлях підвищення темпів господарського розвитку. З його допомогою відбувається швидке освоєння природних ресурсів, а також вдається порівняно швидко скоротити або ліквідувати безробіття, забезпечити велику зайнятість робочої сили.
Такий шлях збільшення виробництва має і серйозні недоліки. Йому властивий технічний застій, при якому кількісне збільшення випуску продукції не супроводжується техніко-економічним прогресом.
Оскільки випуск продукції підвищується в тій же мірі, в якій зростають величини використовуваних виробничих основних фондів, матеріальних ресурсів і чисельність працівників, то на незмінному рівні залишаються кількісні значення таких економічних показників, як фондовіддача, матеріаломісткість і продуктивність праці. Інакше кажучи, загальна ефективність виробництва залишається, у кращому випадку, незмінною.
Екстенсивне розширення виробництва передбачає наявність країні достатньої кількості трудових і природних ресурсів, за рахунок яких можуть збільшуватися масштаби економіки. Так при цьому неминуче погіршуються умови відтворення. Так, все більш старіє обладнання на діючих підприємствах. Через наростаючого виснаження невідтворюваних природних ресурсів припадає витрачати все більше праці і засобів виробництва для видобутку кожної тонни сировини і палива. У результаті економічне зростання у все зростаючій мірі сит витратний характер.
Довгострокова орієнтація на переважно екстенсивний шлях зростання випуску продукції веде національне господарство до тупикових ситуацій.
У нашій країні подолати витратний характер розвитку заважає відставання від середнього у світовій практиці рівня використання сировинних ресурсів. До цього треба приплюсувати велику відсталість технологій, зношеність виробничого устаткування, недостатню кваліфікацію багатьох працівників. За 1986-1990 рр.. в СРСР знос виробничих основних фондів зріс з 38 до 41 відсотка. Фактичні терміни служби промислового обладнання вдвічі перевищували нормативні.
На господарському розвитку країни негативно позначалися диспропорції в розміщенні сировинної і паливно-енергетичної бази. Переважна частина промислового виробництва - більш 2/3 - була зосереджена в Європейській частині, де "елось менше 1/3 всіх природних ресурсів. Видобуток ж паливно-сировинних продуктів у районах Крайньої Півночі і до сходу Уралу вела до їх подорожчання в 1,5 - 2 рази. Стала падати видобуток для, нафти, залізної руди та інших природних засобів виробництва.
Якщо в США показник фондовіддачі в цілому за післявоєнний період практично не змінився, то у нас за останні 25 років він впав майже в 2 рази. За оцінкою західних економістів, Радянський Союз витрачав на виробництво кожної одиниці продукції в 2 - 3 рази більша кількість енергії і сировини, ніж країни Західної Європи та США.
Економічно недоцільним виявилося і будівництво нових підприємств. Виробничі основні фонди в 1990 р. вже досягли понад 1,9 трлн.
рублів. Завантаження ж маються машин і устаткування залишалася низькою: у машинобудування, наприклад, вони діяли лише в 1,2 -1,3 зміни. Більше того, все нове обладнання ішло на новобудови, а на діючих підприємствах продовжували працювати давно застарілі машини. Звідси випливає серйозна проблема: яким чином розширювати виробництво без став традиційним широкомасштабного нового будівництва?

У 80-х роках в СРСР ускладнилася і демографічна ситуація: низька народжуваність при порівняно високій смертності, майже наполовину знизився приріст трудових ресурсів. Країна вперше встала перед проблемою: як збільшувати випуск продукції без всякого приросту трудових ресурсів?
Перераховані проблеми наочно показують, що екстенсивний шлях економічного зростання давно вичерпав себе. Він неминуче вів до загального занепаду виробництва, що і відбулося (як ми побачимо в даній темі). Виходом з такої ситуації є інтенсифікація відтворення.
Інтенсивний тип зростання виробництва.
Більш складний тип економічного зростання інтенсивний (фр. intensif - напруга).
Його головна відмітна ознака - підвищення ефективності виробничих факторів на базі технічного прогресу.
При даному типі розширеного відтворення з'являється новий фактор економічного зростання - підвищення ефективності всіх традиційних факторів. У силу цього виробнича функція перетвориться. Її найпростіше вираження таке:
Y=AF (K, L, N).
У даній формулі А - це сукупна продуктивність факторів. З формули видно: якщо величина витрат виробничих факторів не міняється, а їх сукупна виробник-юність А збільшується на 1%, то обсяг виробництва зростає також на 1%.
Правда, в індустріально розвинених країнах не можна знайти в чистому вигляді перший або другий типи економічного зростання: вони поєднуються в якомусь співвідношенні. Наприклад, розрахунки по США показали наступне. У 1950-1985 рр.. щорічний приріст обсягу ВНП склав 3,2%. З них 1,2% приросту (або 40%) забезпечено за рахунок сукупної ефективності виробничих факторів.
Природно, що інтенсивний тип зростання економіки грунтується на широкому використанні більш ефективних засобів виробництва. Збільшення його масштабів забезпечується за рахунок застосування більш прогресивної техніки, передових технологій, досягнень науки, більш економічних предметів праці, підвищення кваліфікації кадрів. Завдяки цим факторам досягається також підвищення якості продукції, зростання продуктивності праці, ресурсозбереження, поліпшення використання наявної матеріальної бази виробництва.
Інтенсивне розширене відтворення має низку особливостей. Це - більш прогресивний тип економічного 'зростання, оскільки вирішальну роль у піднесенні ефективності речових умов виробництва починає грати новий "мотор" - досягнення науки і техніки. У зв'язку з цим в масштабі суспільства розвивається виробництво науково-технічної інформації, яка, в кінцевому рахунку, втілюється в усі більш ефективні засоби виробництва. Одночасно система освіти, підготовки та перепідготовки кадрів забезпечує підвищення культурно-технічного рівня працівників.
Безсумнівним достоїнством інтенсивного збільшення виробництва є те, що воно долає перепони економічного зростання, породжені відомою обмеженістю природних ресурсів. Господарський розвиток переводиться на нові рейки - на основу безперервного науково-технічного та економічного прогресу. Найбільш вигідним фактором його розширення стає ресурсозбереження. Наприклад, щоб зберегти 1 тонну умовного палива (7000 ккал) шляхом застосування нової технології, потрібно в 3-4 рази менше витрат у порівнянні з витратами на видобуток такого ж обсягу палива.
Тим часом інтенсифікація пов'язана з глибокою прогресивною перебудовою структури народного господарства, широкою підготовкою кадрів ініціативних і високопрофесійних працівників. Особливості інтенсивного типу розширеного відтворення полягають у тому, що при ньому неможливі дуже високі темпи економічного зростання, а разом з тим науково-технічний прогрес може викликати безробіття, яка посилюється в трудоізбиточних регіонах країни.
Залежно від тих чи інших напрямків економії виробничих ресурсів розрізняють кілька видів інтенсифікації (рис. 14.2.).
Інтенсифікація економічного зростання трудосберегающих капіталосберегающій всебічна
рис.14.2. Види інтенсифікації виробництва
трудосберегающих вид інтенсифікації припускає, що нова техніка витісняє з виробництва робочу силу. В цьому випадку темпи зростання випуску продукції випереджають темпи зміни чисельності працівників.
Інакше кажучи, весь приріст виробництва досягається частково або повністю за рахунок підвищення продуктивності праці.
Такий вид інтенсифікації найбільш характерний для початкових періодів розвитку машинного виробництва - індустріалізації народного господарства. Технічний прогрес, а отже, витіснення робочої сили з виробництва відбувається швидше всього в I підрозділі (виробництві засобів виробництва) і повільніше - в II підрозділі (виробництві предметів споживання). Очевидно, що в цьому випадку відтворення набирає темпи головним чином за рахунок засобів виробництва, особливо тих, які випускаються заради самого виробництва. Не випадково даному виду економічного зростання органічно властиве гостре протиріччя: між прискореним зростанням виробництва заради виробництва і всі великим відставанням від нього виробництва предметів споживання. Таке протиріччя , природно, несприятливо позначається на життєвому рівні населення.
капіталосберегающій вид інтенсифікації: завдяки застосуванню більш ефективних машин і устаткування, сировини і матеріалів досягається економне витрачання засобів виробництва. У такому випадку технічна будова капіталу знижується або, по Принаймні, сповільнюється його збільшення. Ці процеси в найбільшій мірі стали виявлятися на початковому етапі, коли широко освоювалися високопродуктивне автоматичне обладнання, здешевлює продукцію, а також досягнення хімії полімерів і інші високоефективні речовинні фактори виробництва.
Нарешті , всебічна інтенсифікація - це такий вид економічного зростання, при якому використовуються всі зазначені форми ресурсозбереження. Тоді заощаджуються і трудові, і речовинні умови виробництва. Даний вид економічного зростання практично впроваджується в умовах сучасного етапу НТР новітньої технологічної революції.
Всебічна інтенсифікація веде до якісного оновлення всього процесу розширеного відтворення.
Нова якість економічного розвитку.
На противагу витратному екстенсивному нарощуванню виробництва всебічна інтенсифікація забезпечує антізатратную траєкторію економічного зростання. Вона наочно зображена на графіку (рис. 14.3.), де наведені умовні дані.

Ми бачимо, що найшвидше зростає обсяг національного (НД), трохи повільніше збільшується випуск засобів виробництва (Ко) і чисельність робочої сили (Р). У підсумку зниження вартість одиниці продукції (Сс), розширене ж відтворення здобуває якісно нові риси (ріс.14.4.). Нова якість економічного розвитку виражається насамперед у зростаючій економічності виробництва національного доходу: зменшуються витрати праці і засобів виробництва подружжю на одиницю національного доходу. Істотно поліпшується все господарське розвиток, неухильно підвищується науково-технічний рівень і якість продукції, що випускається.
Це є прямим наслідком переходу до більш високого технологічного способу виробництва.
Нова якість економічного розвитку Економічність виробництва Зростання технічного рівня Прогресивність стуктури господарства Збільшення кінцевого продукту Зростання частки споживання
Ріс.14.4. Якісні риси всебічної інтенсифікації
Нове проявляється в створенні сучасної структури народного господарства. У загальному обсязі виробництва підвищується питома вага наукомістких галузей. Сюди відносяться приладобудування, випуск ЕОМ, електротехнічна промисловість, атомна енергетика, виробництво синтетичних смол, пластичних мас, прогресивних конструкційних матеріалів, інші галузі, що використовують досягнення НТР.
Прогрес ми бачимо і в тому, що зменшується частка проміжного продукту і відповідно збільшується питома вага кінцевого продукту, що йде у споживання. Така структурна зміна - результат економного витрачання сировини, матеріалів і енергоносіїв при створенні кожного виробу.
Поліпшення розширеного відтворення досягається, коли в складі національного доходу зростає частка продуктів споживання в порівнянні з засобами виробництва, що йдуть для накопичення. В результаті підвищується рівень і якість життя населення, росте соціальна ефективність господарського розвитку.
  При новій якості економічного розвитку істотно змінюються пропорції відтворювального процесу. Щодо повільніше зростає виробництво засобів виробництва і, навпаки, виникає тенденція до прискорення виробництва предметів споживання.
  Розглядаючи наведені графіки, можна подумати, що економічне зростання завжди йде по прямій. Але це не зовсім так.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ"
 1. 3. Типи економічного зростання
    типи економічного зростання в чистому вигляді не існують. Тому при аналізі реального економічного зростання, а не його теоретичних моделей краще говорити про переважно екстенсивному або переважно інтенсивному типі економічного зростання. В даний час прийнято віднесення економічного зростання до того чи іншого типу залежно від питомої ваги приросту реального ВНП (ЧНП),
 2. Терміни і поняття
    економічного зростання Ефективність економічного зростання Якість економічного зростання Фактори економічного зростання (фактори попиту, пропозиції, розподілу) Типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний Моделі економічного зростання (Кобба - Дугласа, Р. Солоу, Я. Тінберген-на, Харрода - Домара, Дж. Робінсон, В. Леонтьєва) Концепція ендогенного зростання (нова теорія зростання)
 3. § 1. СУЧАСНА ТЕОРІЯ макроекономічного зростання
    типи економічного зростання (які нам належить вивчати в даній темі). У ряді країн є істотні особливості національного господарства, які обумовлені додатковими економічними труднощами і суперечностями. У зв'язку з цим замість однозначної перспективи збільшення національного доходу на душу населення в економічній теорії виникли два абсолютно різних і протилежних один
 4. 3. Економічний розвиток і економічне зростання. Вимірювання, фактори і типи економічного зростання
    типи економічного зростання. Класична політекономія (Ж.Б.Сей) враховувала три чинники економічного зростання, в якості яких розглядала такі фактори виробництва, як праця, земля, капітал. Сучасна економічна наука ділить фактори економічного зростання на прямі (фактори, що лежать на стороні сукупної пропозиції) і непрямі (фактори, що лежать на стороні сукупного попиту).
 5. Питання до іспиту
    типи державного втручання в економіку. Ринок і державне втручання. 21. Функції держави в сучасній ринковій економіці. 22. Основні напрями і методи державного регулювання сучасної ринкової економіки. 23. Функції та види грошей. Грошові агрегати. Сучасна грошова система. 24. Пропозиція грошей і попит на гроші. Кількість грошей в обігу.
 6. Коментарі
    типи, 59-62, 237-241 Ідеї, роль, 168-183 Ідеологія: вплив, 608; панівна, 177; марксистський сенс, 8, 72, 76, 80, 195; світогляд і, 169-178, 182; традиціоналізм і , 181 Витрати: бухгалтерський облік, 319-328; зовнішні, 614-621; обмежувальних заходів, 696-697; підприємницькі, 322; виробництва, 322, 347; реальні, 371, 596; зниження, 326; порівняльні, 150-155; транспортні,
 7. Економічне зростання
    типи і фактори економічного зростання. Збільшення виробничих можливостей і зростання потенційного ВВП пов'язані із зміною або кількості, або якості ресурсів. Відповідно виділяють два типи економічного зростання: екстенсивний та інтенсивний. Економічне зростання, обумовлений збільшенням кількості ресурсів, простим додаванням факторів, являє собою екстенсивний тип економічного
 8. Види безробіття. Природний рівень безробіття
    типи безробіття відносяться до категорії «безробіття пошуку». Однак, як і фрикційна, структурна безробіття являє собою явище неминуче і природне навіть у країнах з високорозвиненою економікою, оскільки вона пов'язана з природними процесами в розвитку і русі робочої сили. Структура попиту на продукцію різних галузей постійно змінюється і також постійно змінюється галузева
 9. 1. Конкуренція: поняття і види. Ефективність конкурентних ринків
    типи організації. Конкуренція як економічний процес може бути представлена у вигляді сукупності певних дій суб'єктів господарювання. Ці дії акумулюються у вигляді економічного циклу, який включає наступні послідовні відтворювальні процеси: - формування матеріально-речових елементів виробництва і трудового колективу; - організація
 10. 3. Інфляція: типи, причини, наслідки
    економічній літературі XX століття він отримав широке поширення після Першої світової війни. Інфляція - це процес переповнення каналів обігу грошовою масою понад потреби товарообігу, що викликає знецінення грошової одиниці і загальний тривалий зростання товарних цін. Деякі економісти вважають, що процес інфляції, який розуміється просто як знецінення грошей, такого ж древнього
© 2014-2022  epi.cc.ua