Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

5.1. Основи теорії попиту та пропозиції

Попит в умовах ринку має важливе значення. Інтуїтивне уявлення про попиті мають все: це потреба в певних благах. В економічній теорії зазвичай розглядають платоспроможний попит.
Попит-бажання і здатність людей купувати товари на ринку за деяких цінах. Неважко помітити, що між ціною і кількістю покупок існує зворотна чи негативна залежність, тобто чим нижче ціна товару, тим більша його кількість може бути куплено за інших рівних умов. Ця залежність, вперше математично сформульована А. Курно, отримала назву закону попиту. Графічне зображення кривої попиту є крива попиту D (від англійського demand - попит).
Схема 15.
Крива попиту.

Крива попиту


Попит на товар визначається всією кривою попиту. Переміщення по цій кривій, наприклад з A в B, показує зміну величини попиту.
Величина попиту - це та кількість товару, які споживачі готові купити на ринку при даних цінах при інших рівних умовах. Зміна величини попиту відбувається під дією цінових факторів при цьому сам попит не змінюється.
Зрушення кривої попиту вправо означає збільшення попиту, зсув кривої вліво - зменшення попиту. Зміна попиту відбувається під дією нецінових факторів (cхема 16)
Cхема 16.


Таким чином, зміна попиту пов'язане зі зміною будь-якої з змінних, що підпадають під припущення про «інших рівних умов». Прикладом є реакція споживачів на певні групи товарів.
Субститутів (взаємозамінні) - це такі пари товарів, для яких зростання ціни одного з них викликає зростання попиту на інший товар (свинина і яловичина, молоко і вершки і т. п.)
Комплементи (взаємодоповнюючі) - це такі пари товарів, для яких зростання ціни на один з них викликає падіння попиту на інший (автомобілі і покришки, магнітофони та касети і т.
п.).
Нормальні товари (вищої категорії) - це товари, попит на які збільшується в міру зростання доходу.
Товари нижчої якості (нижчої категорії) - це товари, попит на які зменшується в міру зростання доходу. Серед товарів нижчої якості виділяють особливу групу товарів Гіффена, попит на які різко збільшується при скороченні доходу. Прикладом названих груп товарів можуть служити торти (нормальний товар), звичайна булка хліба (товар нижчої якості) і картопля (товар Гіффена).
Пропозиція - це бажання і здатність продавців реалізувати товар на ринку.
Між ціною і кількістю пропонованого продукту існує пряма залежність, тобто чим вища ціна товару, тим більша його кількість (за інших рівних умов) буде вироблено і запропоновано до реалізації, і навпаки. У цьому полягає закон пропозиції. Його графічне зображення є крива пропозиції S (від англійського supply - пропозиція).
Схема 17.
Крива пропозиції.

Крива пропозиції


Пропозиція характеризує вся крива пропозиції. Рух по кривій пропозиції з A в B пов'язано із зміною величини пропозиції.
Величина пропозиції - це така кількість товару, яку продавці можуть і хочуть реалізувати на ринку при даних цінах. Зрушення кривої S [1] вправо або вліво означає, що змінилося пропозицію (відповідно збільшилася або зменшилася) під дією нецінових факторів.
Схема 18.


У результаті взаємодії попиту і пропозиції встановлюється ринкова ціна. Вона фіксується в точці, в якій перетинаються криві D і S. Ця точка називається точкою рівноваги, а ціна й обсяг - рівноважними. Тільки в цій точці ціна влаштовує продавця і покупця. При цьому діють такі закони ринкового ціноутворення:
- ціна прагне до такого рівня, при якому попит дорівнює пропозиції;
- якщо під впливом нецінових факторів відбудеться підвищення попиту за незмінної реченні або скорочення пропозиції при незмінному попиті, то ціна зросте, якщо, навпаки, при незмінній пропозиції попит скоротиться або при незмінному попиті збільшиться пропозиція і ціна підвищиться.

Схема 19.
Ціни і ринкові зони.

Ціни і ринкові зони


Сумісний криві попиту та пропозиції. Отримана точка перетину E - точка рівноваги, де P1-рівноважна ціна, а Q1 - рівноважний обсяг. Всю координатну площину криві D і S ділять на чотири різні зони, які можна описати таким чином:
I - зона можливих покупок, але неможливих продажів (дефіцит);
II - зона можливих продажів, але неможливих покупок (надлишок);
III - зона неможливих покупок і продажів (мертва зона);
IV - зона найбільш сприятливих угод.
За втручання держави у встановлення цін говорять про політичний ціноутворенні.
Ціна стелі - максимальна ціна дає очікуваний результат лише в разі, якщо вона нижче рівноважної. Вона служить для захисту споживачів і створює, як правило, перевищення попиту над пропозицією і утворення «чорного ринку».
Ціна підлоги - мінімальна ціна, яка служить для захисту виробників і створює перевищення пропозиції над попитом. Вона має сенс тільки тоді, коли вище рівноважної. Однак прагнення виробників в умовах перевиробництва (наприклад, сільгосппродукції) позбутися товару веде до утворення «сірого ринку».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1. Основи теорії попиту та пропозиції "
 1. Глава 10. Попит і пропозиція. Механізми встановлення рівноважних цін
  заснувати положення, згідно з яким ціна зумовлюється виключно співвідношенням попиту і пропозиції. Однак при такому підході залишалося відкритим питання про субстанції ціни при рівності попиту і пропозиції. Крім того, попит і пропозиція, в свою чергу, залежать від ринкових цін. Чим вище ціни, тим менше попит і більше пропозиція, чим нижче ціни - тим більше попит і менше пропозиція.
 2. Аналіз теорії переваги ліквідності розширить наше розуміння короткострокових економічних
  теорії переваги ліквідності розширить наше розуміння короткострокових економічних коливань. 'Пава 32. Сукупний попит і грошово-кредитна та фінансово-бюджетна політика Теорія переваги ліквідності 3 класичній роботі «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» для пояснень ня факторів, що визначають процентну ставку, Дж. Кейнс запропонував теорію переваги ліквідності, яка,
 3. Тема 4 Теорія попиту та пропозиції
  теорії. Бюджетна лінія. Крива байдужості споживача. Карта кривих байдужості. Умова рівноваги споживача згідно ордіналістіческой теорії. Попит: поняття і чинники, що визначають попит. Еластичність попиту. Види еластичності і фактори, що впливають на неї. Пропозиція: поняття і чинники, що визначають пропозицію. Еластичність пропозиції та фактори, що впливають на неї. Ринкова рівновага і
 4. 1. Попит
  теорії, перейдемо до детального розгляду попиту та пропозиції. Попит виражає тільки потреби, які підтверджуються платоспроможністю споживачів. Тому в рамках теорії попиту споживачі - це покупці, що володіють певними грошовими коштами. Ринок не визнає потребу, не підтверджену платоспроможністю покупця. У зв'язку з цим можна сказати, що потреби - це
 5. Закон Сея
  основі класичної моделі економічної рівноваги лежить закон Сея, згідно з яким саме виробництво товарів створює дохід, рівний вартості вироблених товарів. Інакше кажучи, будь-який обсяг продукції, що випускається автоматично забезпечує дохід, достатній для закупівлі всього її обсягу, тобто пропозиція породжує свій власний попит. Тому можна умовно віднести всіх класиків,
 6. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію)
 7. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне
 8. Ключові терміни
  попиту Обсяг покупок Шкала попиту Крива попиту Пропозиція Обсяг пропозиції Об'емпродаж Шкала пропозиції Крива пропозиції Надлишковий попит (дефіцит) Надлишкова пропозиція (надлишок) Рівноважний обсяг Взаємозамінні товари (товари-субститути) Взаємодоповнюючі (комплементарні) товари Нормальний товар Нижча благо, або нижчий товар Зрушення кривої Рух
 9. 3. Аналіз корисності і попиту
  теорії попиту, відмежовуючись від гедонізму Бентама - Джевонса. Тут відчувається відгук на критику мар-жіналістской теорії з боку психологів за те, що вона дотримується застарілої гедоністичної концепції людини, рухомого лише прагненням отримувати насолоди від задоволення своїх потреб. Маршалл погоджується з тим, що потреби (і чим далі, тим більше) випливають з
 10. Глава 6. Попит, пропозиція, ціна
  попит, пропозиція і ціна. Як вже зазначалося, ринок є механізм взаємодії покупців і продавців, в ході якого вони, співвідносячи попит і пропозиція товару, визначають його
 11. 3. АНАЛІЗ КОРИСНОСТІ І ПОПИТУ
  теорії попиту, відмежовуючись від гедонізму Бентама - Джевонса. Тут відчувається відгук на критику маржиналистской теорії з боку психологів за те, що вона дотримується застарілої гедоністичної концепції людини, рухомого лише прагненням отримувати насолоди від задоволення своїх потреб. Маршалл погоджується з тим, що потрібно (і чим далі, тим більше) випливають з діяльності,
 12. Ключові терміни
  попиту за ціною Еластичний попит Абсолютно еластичний попит Нееластичний попит Абсолютно нееластичний попит Попит одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле Перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої необхідності
 13. 1. Неокласичний підхід
  основі лежать постулати класичної теорії А. Сміта. Її дотримуються в основному неокласики (П. Самуельсон, М. Фелдстайн, Р. Холл) , а в 80-ті роки її підтримували також прихильники концепції економіки пропозиції (Д. Гилдер, А. Лаффер та ін.) Прихильники цієї концепції вважають, що ринок праці, як і всі інші ринки, здатний до автоматичного саморегулювання і залишається стійким і
 14. Питання до заліку
  основа життя суспільства. Потреби. Вільні і економічні блага. 2. Предмет економічної теорії. Економічні відносини, економічні категорії та економічні закони. 3. Основні етапи розвитку економічної теорії. 4. Методи економічної теорії. 5. Функції економічної теорії, і її значення в формуванні економічної політики та раціональної економічної поведінки.
 15. 3. Теорії економічного зростання
  основі двох джерел: неокласичної теорії, що йде своїм корінням до теоретичних поглядів Ж.Б. Сея і що отримала закінчене вираження в роботах американського економіста Дж.Б. Кларка (1847-1938), і кейнсіанської теорії макроекономічного
© 2014-2022  epi.cc.ua