Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 4.3. Визначення порівняльної ефективності інвестиційних проектів

Показники порівняльної ефективності інвестицій використовуються у разі, коли необхідно зробити вибір між різними варіантами інвестиційного проекту, спрямованого на створення умов для економії всіх видів ресурсів шляхом впровадження будь-яких нововведень або удосконалень в технічної, організаційної та інших сферах з мінливими вартісними параметрами.
У будівельній індустрії можна виділити наступні напрямки діяльності, в рамках яких можуть бути здійснені
інвестиційно-будівельні та інноваційні проекти:
1) застосування прогресивних проектних технологій і конструкторських рішень; впровадження новітніх та розробка типових технологій будівельно-монтажних робіт;
2) технічне переозброєння та впровадження нової техніки в організаціях у таких цілях:
а) комплексної механізації будівельно-монтажних робіт, скорочення використання ручної праці і. як наслідок, зниження витрат;
б) застосування в будівництві нових матеріалів і технологій їх використання;
в) виробництва сучасних будівельних матеріалів і виробів;
г) впровадження енергозберігаючих технологій;
3) розвиток системи управління капітальним будівництвом на всіх рівнях:
а) оптимізація організаційно-управлінських структур;
б) впровадження інформаційних технологій та економіко-математичних методів.
Будь-які господарські заходи, спрямовані на досягнення зазначених цілей, тягнуть за собою певні витрати і маєте з тим призводять до отримання певного результату. Оцінюється ефективність проведених заходів шляхом зіставлення отриманих вигод і витрат.
В основі побудови показників порівняльної ефективності лежать такі поняття:
К - капітальні вкладення (інвестиційні вкладення, початкові витрати), р.;
С - поточні витрати, р. / рік;
Тс-тривалість будівництва або реконструкції (термін виконання робіт) об'єкта, рік.
Конкретний зміст, що вкладається в наявні показники К, С і Тс, що змінюються в залежності від сфери застосування коефіцієнтів порівняльної ефективності, представлено в табл. 4.1.
Таблиця 4.1
Економічний зміст основних складових порівняльної ефективності

    Найменування показника
Види проектів Капіталовкладення,

К
Поточні витрати,

С
Тривалість будівництва,
Будівництво об'єктів Виробничі Кошторисна вартість будівництва Собівартість будівництва Термін будівництва або реконструкції
  Невиробничі

Експлуатаційні витрати

Розвиток техніки і

технології

виробництва
Вартість

основних і

оборотних

фондів
Собівартість

монтажних

робіт
Термін

виконання

робіт
Впровадження нових матеріалів      
Розвиток механізації виробництва Вартість

нових технологій
Собівартість робіт механізованим способом Термін експлуатації
Розвиток системи управління

Вартість засобів управління (технічного і програмного забезпечення) Витрати на експлуатацію


Для визначення порівняльної ефективності застосовують такі показники:
? приведені витрати;
? термін окупності додаткових капіталовкладень;
? ефект за наведеними витратами;
? коефіцієнт ефективності додаткових капіталовкладень.

Наведені витрати, р. / Рік, розраховуються за формулою:
(4.1)
де - приведені витрати, р. / рік; З поточні експлуатаційні витрати, р. / рік; К-капіталовкладення, р. / рік; Е - коефіцієнт приведення капітальних вкладень.
Коефіцієнт приведення за змістом аналогічний коефіцієнту дисконтування? з формули (4.12).
Якщо виникає необхідність розрахувати приведені витрати за весь період функціонування проекту, можна скористатися формулою:
(4.2)
де К (t) - капіталовкладення на t-му кроці розрахунку; С (t) - поточні витрати на t-му кроці розрахунку;? - Коефіцієнт дисконтування проекту; Тс - тривалість функціонування проекту.
Кращим вважається той варіант, у якого приведені витрати нижче.
Ефект за наведеними витратами, р. / Рік, визначається як різниця приведених будівельних та експлуатаційних витрат:
ЕПР=(С1-С2) + (К1-К2) Е (4.3)
або
(4.4)
де К1 К2 - капіталовкладення відповідно по першому і другому варіантам; С1 С2 - поточні експлуатаційні витрати по першому і другому варіантам; 31пр, 32пр наведені витрати по першому і другому варіантам.
Коефіцієнт ефективності додаткових інвестиційних вкладень (коефіцієнт порівняльної економічної ефективності) показує, який ефект у вигляді економії поточних витрат викликають додаткові капіталовкладення.
(4.5)
Він характеризує величину зниження річних поточних витрат на один рубль додаткових капіталовкладень.
Величина, зворотна коефіцієнту порівняльної ефективності, називається терміном окупності додаткових капіталовкладень Т0, характеризує час, рік., Протягом якого додаткові інвестиції окупаються за рахунок приросту економічних результатів або зниження поточних витрат і визначається з рівності
(4.6)
де Кd (t)=К2 К1 - додаткові капіталовкладення на t-му кроці розрахунку, p.;
Cd (t)=С1 - С2 - економія поточних витрат на t-му кроці розрахунку, р.; Т0 - термін окупності додаткових капіталовкладень.
Якщо капіталовкладення вважаються одноразовими і результати інвестування за варіантами відрізняються лише експлуатаційними витратами, то термін, рік окупності можна визначити за формулою
(4.7)
Для виявлення кращого варіанту коефіцієнти Еф і Т0 порівнюються зі значеннями, відповідними тієї нормі прибутковості інвестованого капіталу, яка задовольняє інвестора.
Приклад. Припустимо, що підприємство виробляє деякий продукт А, попит на який чутливий до новинок на ринку. У зв'язку з цим підприємство, щоб не втрачати свою нішу на ринку, змушене модернізувати виробництво з метою освоєння нового продукту з поліпшеними споживчими якостями.
Реалізація ідеї передбачає два альтернативних взаємовиключних варіанти (табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Витрати на реалізацію варіантів модернізації

Витрати Варіанти проекту
1 2
Капітальні вкладення К, млн р.. 47.6 133.0
У тому числі:    
реконструкція будівлі - 35.0
обладнання 35.
0
75.0
підготовка персоналу 9.6 18.2
інші. 3.0 4.8
Поточні витрати С, млн р.. 490.5 313.9
У тому числі:    
первинні 460.9 267.5
постійні 29.6 46.4

З вихідних даних видно, що перший варіант, очевидно, передбачає незначну модернізацію існуючого обладнання (може бути, його часткову заміну), перепідготовку персоналу і супроводжується високими поточними витратами при відносно невисоких капіталовкладеннях.
Другий варіант передбачає створення нового ресурсо-та енергозберігаючого виробництва і вимагає значних капіталовкладень, проте дозволяє істотно знизити поточні витрати на виготовлення тієї ж кількості продукції.
Потрібно вибрати найбільш оптимальний варіант розвитку виробництва.
Розрахунок показників порівняльної ефективності наведено в табл.4.3.
Таблиця 4.3
Показники порівняльної ефективності інвестицій

Варі-ант проек-та Термін окупаемос -ти додаткових інвестицій, Те, рік Еконо-мія поточних витрат СТ, р. / рік. Вдосконалені капіталовкладення Кд, р. / Рік Коефіцієнт ефективності додаткових інвестиційних вкладень Еф Ефект за наведеними витратами, ЕПР р . / рік. Коефіцієнт приведення, Е Наведені витрати, Зпр
1-й 0.48 176.6 85.4 2.06 91.2 0.75 526.2
2-й 0.48 176.6 85.4 2.06 91.2 0.75 413.6

З розрахунків видно, що всі показники порівняльної ефективності мають позитивне значення. Термін окупності менше року. Наведені витрати першого варіанту більше, ніж другий. Отже, здійснення реконструкції доцільно проводити за другим варіантом.
До недоліків методу слід віднести те, що він не враховує грошових потоків у періоді, тому два варіанти проекту з однаковими наведеними витратами, але різної тимчасової структурою витрат будуть вважатися рівноцінними. Неможливо також зробити вибір у разі, якщо другий варіант передбачає не тільки більші порівняно з першим капіталовкладення, а й має більш високі експлуатаційні витрати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4.3. Визначення порівняльної ефективності інвестиційних проектів "
 1. 107. Проектне фінансування
  певного банківського синдикату, очолюваного банком-менеджером. Банк, організуючий проектне фінансування, виділяє шість етапів інвестиційного циклу: 1. Пошук об'єктів для інвестицій. 2. Оцінка рентабельності і ризику проекту. 3. Розробка схеми кредитування. 4. Висновок взаємопов'язаних угод з учасниками проектного фінансування. 5. Виконання виробничої,
 2. Терміни і поняття
  інвестиційних процесів q-теорія інвестицій Капітальний (інвестиційний) проект Проектний аналіз Стадії життєвого циклу проекту розрахункові (тіньові) ціни «З проектом - без проекту »Найменші витрати Вартість грошей у часі Майбутня вартість Поточна вартість Складний відсоток Дисконтування Ставка дисконту фактор складного відсотка Фактор дисконтування
 3. § 4.6. Принципи визначення суспільної ефективності
  визначенні суспільної ефективності проекту на рівні галузі або регіону методика розрахунку не змінюється, однак до складу результатів і витрат включаються тільки ті, які відносяться до даного регіону або галузі, без повторного рахунку і без урахування витрат одних учасників у складі інших. У разі реалізації великомасштабних міжнародних проектів рекомендується розраховувати інтегральний
 4. «З проектом - без проекту»
  інвестиційного проекту, доцільно порівнювати дві майбутні альтернативні ситуації: а) фірма здійснила свій проект , б) фірма не здійснювала цей проект. Подібний прийом, часто називають «з проектом - без проекту». У модифікованому вигляді цей прийом можна представити у вигляді формули: {foto96}, (18.4) де Вінвей - вигода (дохід) від інвестиційного проекту;? Впр - зміни в
 5. 12.8. Аналіз складу і динаміки довгострокових вкладень
  певну суму прибутку. Будь-яке інвестиційне рішення грунтується на оцінці: а) фінансового стану підприємства і доцільності участі його в інвестиційній діяльності; б) розміру інвестиції та джерел фінансування; в) вигідності різних інвестиційних проектів. Підприємства можуть вкладати інвестиції в дочірні суспільства, залежні товариства, спільні підприємства, інші
 6. Напрями проектного аналізу
  визначення найбільш придатною для даного інвестиційного проекту техніки і технології. 2. Комерційний аналіз (маркетинговий), в ході якого аналізується ринок збуту тієї продукції, яка буде проводитися після реалізації інвестиційного проекту, тобто скільки потрібно виробляти цієї продукції, і ринок закуповуваної для проекту продукції (насамперед ціна на неї). 3. Інституційний
 7. Сутність проектного аналізу. Проектний цикл
  визначення прибутковості перетворюється на тривалий, аналіз всіх стадій і аспектів інвестиційного проекту. В результаті проектний аналіз став концепцією, яка закладається в основу інвестиційних проектів у країнах з ринковою економікою. У концепції проектного аналізу склався свій підхід до стадій проекту і аспектів його аналізу. У міру підготовки та реалізації капітальний проект проходить "життєвий
 8. 4.1. Критерії ефективності інвестиційних проектів
  визначення ефективності інвестиційного проекту, визначається з урахуванням тривалості створення, експлуатації і, якщо необхідно, ліквідації об'єкта, періоду досягнення заданих характеристик прибутковості, вимог і переваг інвестора. Зіставлення інвестиційних проектів здійснюється шляхом застосування певних критеріїв ефективності, основними з яких є чиста
 9. 46. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т. д. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що показують співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Дані показники застосовують для оцінки діяльності
 10. Інші показники ефективності
    ефективності (прибутковості) відносяться найменші витрати, рентабельність, термін окупності. Суть прийому «найменші витрати» була описана вище, показник найменших витрат - це величина витрат на проект по найменш дорогому варіанту. Рентабельність проекту визначається як співвідношення між усіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами на нього. Якщо
 11. Який показник ефективності краще?
    певних випадках, рентабельність є відображенням NPV, а термін окупності як показник має занадто великі недоліки. У більшості випадків у кращого проекту зазвичай і максимальна позитивна NPV, і одночасно IRR вище, ніж у альтернативних проектів. Але нерідкі і протилежні ситуації. У цьому випадку рекомендується орієнтуватися насамперед на NPV як показник, що дає
 12. § 6.1. Проектна підготовка будівництва
    визначення дій, спрямованих на її досягнення. Інвестиційний проект визначається як сукупність організаційно-правових та розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності. Інвестиційно-будівельний проект пов'язаний з реалізацією повного циклу вкладення інвестицій в будівництво і реконструкцію підприємств, будівель і споруд - від початкового
 13. 11.3.3. Зниження ризиків
    певної ставки до вартості авансируемого на проект початкового капіталу; 2) створення (розширення) резервного фонду фірми як страховки від можливих втрат від інвестиційної діяльності за кордоном; 3) страхування від політичного ризику через приватні страхові компанії, а також через державні і напівдержавні організації та служби. До таких організацій належить, в
 14. Чиста приведена вартість
    інвестиційного проекту. Її визначають як різницю між поточною приведеною вартістю потоку майбутніх доходів (вигод) і поточної теперішньою вартістю потоку майбутніх витрат на реалізацію і функціонування проекту впродовж усього циклу його життя: {foto101}, (18.7) де NPV-чиста приведена вартість (англ. net present value); В, - вигода (дохід) від проекту в році t; С, - витрати на
 15. Внутрішня норма прибутковості
    визначення - це той максимальний відсоток, який може бути виплачений для мобілізації капіталовкладень в проект. Обчислення внутрішньої норми прибутковості здійсненно тільки на комп'ютері зі спеціальною програмою або на спеціальному фінансовому калькуляторі. У звичайних умовах визначити внутрішню норму прибутковості можна серією спроб, в який NPV обчислюється при різних ставках дисконту.
© 2014-2022  epi.cc.ua