Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів


Суспільство не може перестати споживати, не може перестати виробляти. Для того щоб споживати, потрібно відновлювати спожиті продукти, і тому процес виробництва безперервний. Поняття відтворення означає, що всякий процес виробництва є в той же час процес відтворення.
Суспільне відтворення є постійно повторюваний процес суспільного виробництва в безперервному потоці свого відновлення.
Суспільство не може існувати, не відтворюючи всі елементи виробництва постійно. Іншими словами, щоб економічна система могла існувати, вона повинна відтворювати сировину, засоби виробництва, робочу силу не тільки як елементи виробництва, а й як економічні відносини. Причому суб'єктами цих відносин виступають не окремі економічні агенти, а укрупнені «агреговані» групи, тобто окремі сектори національної економіки, що виступають в якості основних макроекономічних суб'єктів. Основним критерієм виділення макроекономічних суб'єктів є та специфічна роль, яку кожен з них виконує в організації економічної діяльності.
До числа даних суб'єктів відносяться:
- сектор домашніх господарств, що включає всі родини країни і спрямовує свою діяльність на задоволення потреб;
- підприємницький сектор, який об'єднує всю сукупність фірм, що функціонують всередині країни з метою отримання прибутку;
- державний сектор, який представляє собою всі державні інститути та установи. Цей сектор організовує виробництво
1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів 293
суспільних благ і здійснює соціальні виплати, перерозподіляє національний дохід країни між окремими секторами економіки, забезпечує надходження грошей у національну економіку і проводить той чи інший комплекс заходів з регулювання зовнішньоекономічних зв'язків країни. На відміну від інших макроекономічних суб'єктів держава при здійсненні своєї економічної діяльності керується не власними, а загальнонаціональними інтересами;
- іноземний сектор, під яким розуміється сукупність всіх економічних суб'єктів, що мають постійне місцезнаходження за межами країни. Взаємодія іноземного сектора з економічними суб'єктами національної економіки здійснюється на основі зовнішньоекономічних зв'язків через взаємний обмін товарами, послугами, національною валютою і капіталом.
Основна частина взаємозв'язків економічних суб'єктів формується в процесі їх взаємодії на ринках. У макроекономіці розглядаються наступні агрегатні ринки:
- ринок благ, об'єднуючий безліч ринків, на яких реалізується весь обсяг вироблених в країні кінцевих товарів і послуг;
, - ринок цінних паперів (капіталу), який на макрорівні представлений ринком короткострокових державних облігацій;
- ринок грошей, що характеризує весь обсяг угод, пов'язаних з обміном національної валюти на цінні папери;
- ринок праці, на якому продається і купується праця як така (без виділення його окремих видів);
- ринок реального капіталу (машин, обладнання та інше);
- міжнародний валютний ринок, на якому відбувається обмін національних валют.
У ринковій системі господарювання, побудованої на суспільному розподілі праці та економічної відособленості виробників, відтворення можливе за умови, коли всі товари будуть продані, всі засоби виробництва і предмети споживання відшкодовані. Ця умова передбачає дотримання певних народногосподарських пропорцій.
Вперше до цього висновку прийшов французький економіст Франсуа Кене - основоположник макроекономічного аналізу.
Його робота «Економічні таблиці» та статті «Зерно», «Фермери» та ін відкрили Даний напрямок в економічних дослідженнях.
294 Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
Пізніше до процесу відтворення в масштабах суспільства звернувся К. Маркс. Він створив теорію відтворення суспільного капіталу.
Все суспільне виробництво поділяється на виробництво засобів виробництва (1 підрозділ) і виробництво предметів споживання (II підрозділ).
Проблема співвідношення між I і 11 підрозділами суспільного відтворення має величезне значення для розвитку економіки. Вульгарно, спрощено тлумачити в нашій країні догма про переважне зростанні виробництва засобів виробництва поступово зумовила зниження життєвого рівня, звуження об'єктивного рівня розвитку суспільного відтворення. Закономірність переважного зростання I підрозділу суспільного виробництва діє в умов не кількісного накопичення засобів виробництва, а безперервного їх якісного вдосконалення, оскільки є рушійною силою НТП і фактором постійного зростання продуктивності суспільної праці. Що ж стосується нашої країни, то після війни у нас нарощування обсягів виробництва в I підрозділі стало носити самодостатній характер, тобто виробництво заради виробництва.
Сучасне суспільне виробництво охоплює не тільки матеріальне виробництво (I і II підрозділу), але також нематеріальну сферу - виробництво нематеріальних послуг і благ, що складає в сукупності своїх галузей III підрозділ, і, нарешті, сферу військової економіки, яку доцільно виділити в IV сферу. Така структура суспільного виробництва враховує сучасні докорінні якісні зрушення. Крім того, це дозволяє глибше зрозуміти, що III і IV підрозділи ніяких матеріальних субстанцій споживчого та виробничого призначення самі по собі не виробляють (крім конверсії). Звідси висновок: матеріальним джерелом поповнення III і IV підрозділів, а також товарного покриття (забезпечення) споживчого попиту цих підрозділів є суспільний продукт, створюваний I і II підрозділами (тобто їх галузями) суспільного виробництва. Це необхідно для збалансованості суспільного господарства.
Структура суспільного виробництва тисне на темпи і масштаби відтворення. Подолання застійного, а зараз кризового стану економіки Росії можливе через нормалізацію структури суспільного виробництва.
1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів 295
Господарська діяльність у національній економіці разюче різноманітна. Між господарюючими суб'єктами існують самі різні відносини. Підприємства виробляють і продають; домогосподарства споживають і накопичують; державні бюджетні установи стягують податки і задовольняють колективні потреби. Для того щоб спростити всі безліч заплутаних процесів у національній економіці, безперервне повторення актів виробництва і споживання можна представити у вигляді моделі економічного обороту (рис. 12.1)
Однакові господарські одиниці об'єднуються (агрегуються) в сектори (господарюючі суб'єкти), а аналогічні господарські операції - у величини потоку (потік товарів і послуг, або товарний обіг, і грошовий (монетарний) потік, або грошовий обіг).
Основним творящим ланкою економічного обороту є підприємства (фірми), що виготовляють необхідні суспільству (до-домогосподарств) продукти та послуги. Підприємства функціонують не ізольовано, а в тісному, необхідної для їх існування зв'язки не
Грошові доходи (прибуток, рента, заробітна плата)
Витрати
РИНОК РЕСУРСІВ
Оплата Ресурси ресурсів
Податки
Субсидії
Земля, праця,
капітал,
підприємницька здатність
Трансферти
УРЯД
Товари та послуги
Виручка від продажу
ДОМОГОСПОДАРСТВА
Податки
Товари
Оплата та послуги, державних товарів
РИНОК ПРОДУКТІВ
Споживчі витрати
Рис.
12.1. Модель економічного обороту, або кругообіг доходів і витрат
296 Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
тільки з покупцями, що створюють попит на їх продукцію, але і з рухом ресурсів. Ці взаємозв'язки здійснюються через купівлю-продаж на споживчому ринку, де реалізується продукція виробництва, і на ринку ресурсів, де купуються фактори виробництва. Постійне відновлення, повторення і продовження цих взаємозв'язків є критерієм суспільного виробництва.
У ринковій економіці форма зв'язків ринкова. Це означає, що все знаходяться в економічному обороті блага мають двояку форму буття: натурально-речову та грошову. На схемі видно, що ці форми не просто співіснують, а протистоять один одному. Напрямки їх руху протилежні: натурально-речова форма - проти годинникової стрілки, а грошова - за годинниковою стрілкою.
Вихідним пунктом, домінантою економічного обороту благ є домогосподарства, які для задоволення своїх потреб в їжі, одязі та інших благах пропонують в якості ресурсів виробництва землю, працю, капітал, підприємницькі здібності. Але домогосподарства, з іншого боку, являють собою і кінцевий продукт економічного обороту, і його кінцеву мету. Виробництво, в кінцевому рахунку, функціонує для забезпечення споживання. Таким чином, мета споживання досягається через продаж ресурсів, продуктивне їх споживання, виробництво і продаж матеріальних благ.
Домашні господарства сплачують державі прямі податки (прибутковий, на заробітну плату, поземельний, за володіння автомобілем та інші), а отримують від держави заробітну плату і платню, трансфертні платежі (державні виплати, пенсії, стипендії, дотації на квартирну плату).
Трансферні платежі - це передача доходів, що не вимагає будь-яких прямих відповідних послуг економічного характеру.
Підприємства (фірми) сплачують державі непрямі податки (податок з обороту, промисловий податок, акциз) і прямі податки (на прибуток корпорацій, внески на соціальне страхування), а отримують від держави трансфертні платежі у формі субсидій , податкових пільг, премій, пільгових позик, оплати поточних витрат бюджетних організацій.
Ця модель характеризує економічний оборот в закритій національній економіці. Кругообіг відкритої національної економіки ускладнюється додаванням ще одного господарюючого суб'єкта - іноземного сектора. Іноземний сектор пов'язаний з іншими еконо-
2. Показники функціонування національної економіки 297
мическими суб'єктами трьома основними способами: 1) імпорт товарів і послуг, який надходить в країні на ринок продуктів, а відбитий в моделі кругообігу зустрічний потік грошових платежів - з ринку продуктів в іноземний сектор економіки; 2) експорт товров і послуг; 3) проведення різного роду міжнародних фінансових операцій, пов'язаних як з отриманням позик і наданням позик, так і з трансакційними угодами з купівлі-продажу реальних і фінансових активів.
Постійне повторення і продовження цих процесів і складає зміст суспільного відтворення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів "
 1. 1. Суспільне відтворення та кругообіг доходів і продуктів
  суспільного виробництва в безперервному потоці свого відновлення. Суспільство не може існувати, не відтворюючи всі елементи виробництва постійно. Іншими словами, щоб економічна система могла існувати, вона повинна відтворювати сировину, засоби виробництва, робочу силу не тільки як елементи виробництва, а й як економічні відносини. Причому суб'єктами цих відносин
 2. Висновки
  суспільного виробництва в безперервному потоці свого відновлення. 2. Сучасне суспільне виробництво охоплює не тільки матеріальне виробництво (I і II підрозділу), а й нематеріальну сферу (III підрозділ) і сферу військової економіки (IV підрозділ). 3. Макроекономічні суб'єкти національної економіки включають сектор домашніх господарств, підприємницький сектор,
 3. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
  суспільного капіталу. Таким чином, банки, на думку Шумпетера, є особливим феноменом розвитку, які, виступаючи від імені народного господарства, видають повноваження на здійснення нових виробничих комбінацій. Вони виступають як необхідні посередники між бажанням здійснити інновацію і можливістю зробити це. Плата за надання таких можливостей і являє собою відсоток,
 4. Основа розвитку суспільства - матеріальне виробництво
  суспільні відносини. Сукупність виробничих відносин, матеріальний базис суспільства визначають форми свідомості, юридичну та політичну надбудову. Право, політика, релігія управляються базисом; взаємозв'язок між двома сторонами суспільного організму надзвичайно складна і суперечлива. Діючі в суспільстві соціологічні закони виражають принцип відповідності між продуктивними
 5. Глосарій
  громадська »(в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах , централізоване планування як основа господарського механізму Ажіо - надбавка до ціни облігації, що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною, а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну товару і послуги
 6. Теорія відтворення
    суспільного продукту. Передумови теорії. Основу теорії становлять Марксова схеми відтворення - абстрактні теоретичні моделі, побудовані на цілому ряді спрощують передумов. По-перше, Маркс оперує «природними» величинами, користуючись стандартною для класичної політекономії передумовою про відповідність ринкових цін вартостям (природним цінами, в термінах Сміта), що
 7. Структура капіталу за Марксом
    суспільний продукт. Таким чином, вартість суспільного продукту може бути представлена як сума вартості продуктів двох підрозділів: Q,=С, + V, + Мх, О2=Сг + Уг + М2. 115 По-третє, Маркс лише в особливо важливих для нього випадках проводить відмінність між авансованих капіталом (запасом) і споживаним капіталом (потоком капітальних витрат). Як правило, він виходить з
 8. Капітал і перетворені форми додаткової вартості
    суспільного продукту: показуючи, як може бути реалізований весь продукт, Маркс показує, як одночасно відтворюється капіталістичне відношення. Мова йде не тільки про принципову можливість відшкодування та накопичення капіталу, а й способі розподілу його приросту між класами суспільства. На відміну від аналізу товару дослідження капіталу Маркс поширює на його внутрішню
 9. 1. Макроекономіка - складова частина сучасної економічної теорії. Основні макроекономічні проблеми
    суспільне відтворення. Суспільним відтворенням називається процес безперервного самопідтримки і самовозобновления економічної діяльності та економічної активності в окремих країнах і світовому господарстві в цілому. Суспільне відтворення можна представити у вигляді моделі кругообігу ресурсів, продуктів і доходу (Див. мал. 1).
 10. 2.1. Система національного рахівництва. Класифікація рахунків СНС
    суспільного продукту, розрахованої за єдиною для всіх країн, що використовують СНР, методикою і придатною для міжнародних зіставлень. Іншими словами, СНС - це міжнародний стандарт розрахунку основних макроекономічних показників. СНС використовується для макроекономічного аналізу з метою вивчення та вдосконалення національної економіки, а також для складання економічних прогнозів
© 2014-2022  epi.cc.ua