Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

7. Некомуністичні смешанниеекономікі


Як і соціалістичні країни, промислово раз-кручені некомуністичні країни дуже разнооб-різному за своєю структурою і способам функціонує-вання. У всіх цих країнах величезну роль в економічній житті відіграє держава, регулюю-щее розподіл ресурсів, але, незважаючи на це, отводящее важливу роль ринковим силам.
У Франції та Скандинавських країнах правитель-ства розробляють економічні плани. У Фран-ції плани розробляються на чотири роки. Оніназиваются індикативними, оскільки указиваютчастному сектору ймовірне чи бажане на-правління розвитку економіки на наступні чоти-ри роки. Плани розробляються комісією з пла-нування, яка проводить інтенсивні кон-сультації з приватним бізнесом та іншими зацікавленими сторонами.
Аж до середини 80-х років французький пра-вительство намагалося керувати економікою посеред-ством володіння банківською системою і низкою сек-торів промисловості. Прихід до влади в 1985 г.консерватівного уряду означав возвращеніебанков у приватну власність, початок распродажізначітельной частини промисловості, знаходила-ся у власності держави, а також поступового-ний демонтаж інших залишків централизованногоуправления економікою, зокрема контролю надценамі на хліб.
У післявоєнний період аж до 1973 р. еконо-міка Франції розвивалася дуже швидко. Потім,
16 Цікавий і докладний огляд змін в угорській економіці заостанні 30 років, а також дискусій, якими супроводжувалися ці змі-ни, дає в своїй статті Янош Корнай; см. Janos Kornai, «TheHungarian Reform Process: Visions, Hopes and Reality », Journal ofEconomic literature, December 1986.
Коли ціни на нафту зросли в 4 рази, її зростання, так-само як і зростання більшості інших західних країн, сповільнилося. Подивимося, чи зможе економікаФранціі в результаті переходу до більш свободномуринку повернути свої колишні прекрасні позиції?
У 60-ті роки Західну Німеччину вважали чудомкапіталістіческого розвитку. Після другої миро-вої війни протягом декількох років у Захід-ної Німеччини діяв контроль над цінами іекономіка перебувала в стані застою. У 1948 г.контроль над цінами був знятий, а масштаби центру-лізованного управління економікою були сокраще-ни. Німецька економіка почала розвиватися над-вичайно швидко. Частково це відбулося благодарятому, що Сполучені Штати відповідно спланом Маршалла забезпечили фінансування длявідновлення Західної Європи.
Незважаючи на те що західно-германська еконо-міка вважається динамічною і заснованої на вільних ринку, масштаби втручання правитель-ства у функціонування економіки досить зна-ве. Більше 40% ВНП вилучається государствомв вигляді різного роду податків. Відносини між го-державу, робітниками і підприємцями харак-теризует тісною співпрацею. Робочі име-ют своїх представників у радах директорів корпорацій.
Економічний розвиток Японії действітельнопоходіт на диво. У період 1960-1979 рр.. дохід надушу населення в Японії зростав із среднегодовимтемпом 9,4%. При такому темпі доходи удваіваютсяменее ніж за 8 років. Втім, швидкий економіч-ський зростання не є для Японії якимось фено-меном Починаючи з 1868 р., коли Японія пріступілак створенню сучасної економіки, темпи її раз-розвитку, як правило, були вищі, ніж в інших стра-нах (см гл.35). Рівень доходів на душу населенняв Японії в даний час наблизився до показу телю Сполучених Штатів.
У чому ж секрет японського економічного ро-ста? Тут переплелося безліч чинників. Частьзаслуг належить менеджерам японських корпо-рацій, ретельно планують випуск нової про-дукції на довгострокову перспективу. Некоториекрітікі висловлюють невдоволення тим грунтовний-ством, що японський уряд, тісно связанноес промисловістю, надає японським ек-Спортер незаслужені переваги. Визна-ленна роль приписується також системі образо-вання, що формує хороші трудові навички іобеспечівающей високий рівень базової образо-вання.
Величезна заслуга в японському економічному ро-сте, звичайно ж, належить і трудящим, чьяггреданность компанії чужа американському обра-
зу мислення. Тим часом компанії на цю відданий-ність відповідають взаємністю, надаючи своімработнікам-чоловікам практично пожізненнуюработу. Робітників не звільняють, коли предпріятіепережівает труднощі. Оскільки частина ежегоднойзарплати виплачується у вигляді премії, яка за-висить від рівня прибутку, японські фірми напрактиці застосовують гнучку систему оплати труда.Ето дозволяє їм під час спаду підтримувати стабільну чисельність працівників.
У чому сенс усіх цих уривчастих розповідей оразлічних країнах і різних економіках? Толь-ко в тому, що всі країни стоять перед лицем одних тих же економічних проблем: «що», «як» і «для кого», проте вирішують вони їх різними способами. Одні покладаються головним чином на ри-нок, інші ж відкидають його. Порівняння темповекономіческого зростання свідчить про те, чтотемпи зростання централізовано планованих еконо-мік не обов'язково вище, ніж економік, використовують-чих ринок у процесі розподілу ресурсов.Точно так само і використання ринку не гарантує-ет швидкого економічного зростання. У дійсно-сти виявляється, що централізовано планіруемиеекономікі досягають свого швидкого зростання за счетнаращіванія інвестицій у важку промисло-ність ціною зниження споживання. Цим еконо-Мікам так і не вдалося забезпечити для трудящіхсяболее високий рівень споживання, який повинен був би з'явитися наслідком економічного ро-ста.
У 80-ті роки у всіх промислово розвинених стра-нах - як тих, що управлялися централізовано, так і тих, що орієнтувалися на ринок, - темпиекономіческого зростання порівняно з рівнем 60-хи 70 - х років сповільнилися. Багато з цих країн про-ратілісь до більш широкого використання ринкуі зменшенню державного втручання векономіку, сподіваючись відновити колишні темпироста. Подивимося, які будуть результати етогоповорота в економічній політиці, в частностісмогут чи держави бути послідовними припереході до більш вільного ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Некомуністичні смешанниеекономікі "
  1. 6. Пряме втручання держави в споживання
    Досліджуючи економічні проблеми интервенционизма, ми не повинні вивчати ті дії держави, метою яких є вплив безпосередньо на вибір споживачем споживчих товарів. Будь-який акт державного втручання у виробництво має надавати непрямий вплив на споживання. Оскільки втручання держави змінює стан ринку, то воно також має змінити і оцінки
  2. ПЛИТА П'ЯТА: багатополярний світ БЕЗ домінуючої держави
    Американське лідерство в глобальному капіталізмі після Другої світової війни природно відбулося з воєнного стану Америки наприкінці цієї війни. У дуже реальному сенсі американська економіка була світовою економікою. Всі повинні були продавати американцям або купувати в американців, оскільки це був єдиний народ, який мав гроші, щоб їх витрачати, і мав у своєму розпорядженні майже двома третинами
  3. 1. Недосконале конкурентні ринки
    На зовсім конкурентному ринку є мно-дружність продавців і покупців, жоден з кото-яких не є достатньо великим для того, що-б впливати на ринкову ціну. Внаслідок цього поку-Пателі і продавці на конкурентному ринку розглядають ціну як незмінну і находящуюсявне їх контролю. Щоб максимізувати свої при-були, продавці вибирають такий обсяг випуску, при якому граничні
  4. 6. Інші країни коммуністіческогоблока
    Радянський Союз і Китай являють собою двекрупнейшіе економіки серед всіх централізований-но керованих соціалістичних чи комуністи-чеських країн. Разом з тим вони є країнами, в найменшій мірі орієнтованими на ри-нок. Інші країни Східної Європи, в частностіЮгославія і Угорщина, відводять цінами і частнойініціатіве більш значну роль в економіч-ської життя, ніж Радянський
© 2014-2022  epi.cc.ua