Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
О.С. Белокрилова. Теорія перехідної економіки. Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

2. Напрями реструктуризації


Реформа підприємств - це зміна принципів їх дії, рест-руктурізація, спрямована на поліпшення управління, підвищення ефек-тивності виробництва та конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зниження витрат, а також міра держпідтримки цих через трансформаційних змін.
Створення умов для нормального функціонування підприємств здійснюється в напрямку інституційних перетворень і через первинне фінансове оздоровлення.
Інституційні перетворення спрямовані, насамперед, на:
1. ліквідацію існуючого з 1992 р. розриву між фінансовим і реальним секторами економіки на основі зниження процентної ставки нижче нормальної рентабельності промислових підприємств. Для цього необхідно:
- знизити прибутковість державних цінних паперів і ставки рефі-нансування ЦБ до менш ніж 20% річних,
- затвердити процедуру банкрутства, що забезпечує повернення креди- тов банкам і втрат за рахунок майна боржника,
- встановити тісну взаємодію держави і банківського сек-тора - в умовах кризи в банківській сфері надавати коммерче-ським банкам стабілізаційні кредити, але за умови їх спрямування в реальний сектор,
- посилити валютний контроль за банками, обмежити вивіз ка-питала, змінити оподаткування банків для збільшення їх внеску до бюджету;
2. регулювання цін природних монополій. Ціни природних монополістів (ПЕК) обумовлюють неконкурентоспроможність російських товарів, перевищують світові. Для державного регулювання цін природних монополістів необхідно:
- пряме державне встановлення цін;
- введення "коридору" цін;
- введення двоставкових тарифів;
- ув'язка рівнів цін на продукцію з можливою реструктуризацією боргів підприємств.
Створення нормальних умов для функціонування підприємств передбачає також фінансове оздоровлення підприємств.
Для первинного фінансового оздоровлення підприємств потрібна ре-структуризація їх заборгованості, що включає:
1.аннулірованіе штрафів з перерахувань до бюджету,
2.реструктурізацію прямого боргу - через переклад на спецрахунки і - поставки продукції в рахунок його заборгованості бюджету.

3. видачу кредиту з мінімальною ставкою;
4. взаємозалік боргів інших суб'єктів державі.
Реструктуризація повинна стати основою економічного зростання, але це вимагає:
- подолання недоліків проведеної приватизації, в результаті якої так і не з'явилися ефективні власники,
- підвищення ефективності вітчизняної промисловості через забезпечення інтересів власників і усунення безконтрольності ме-неджеров.
Критерії дієздатності та перспективності підприємств:
- готовність власників і менеджерів здійснити реальні кроки з реструктуризації;
- наявність шансів на відновлення або досягнення конкуренто-спроможності;
- можливість участі в "кластерах розвитку", тобто в групах підприємств, спільно створюють конкурентоспроможну продукцію - модель "групового порятунку" в оборонній промисловості.
Якщо підприємства-боржники не відповідають даним вимогам, то повинна бути здійснена процедура банкрутства через передачу ефек-тивному власнику, для санації при збереженні профілю або пере-профілювання, або ліквідація. Для цього необхідна реструктуризація ція власності - додаткова емісія акцій і використання ви-доручень коштів або самих акцій для погашення заборгованості бюджетів ту. Це означає збільшення частки федеральної чи муніципальної собст-ності в капіталі підприємств. Реструктуризація власності необ-ходима тому, що ваучерна приватизація не вирішила ставилися перед нею завдання: 1) створення шару приватних власників, 2) залучення ресур-сов на ринку цінних паперів, 3) приплив іноземних інвестицій.
Держава лишилось контролю в силу розпорошення акцій, ефек-тивні власники не з'явилися через недостатній захист права власності. У результаті переважна маса підприємств виявилася пів-ністю у владі директорів. При цьому директорський корпус Росії рас-пался на дві групи:
- перша група - ті, хто намагається врятувати підприємства, оскільки про-ладают великими або контрольними пакетами акцій;
- друга група - розкрадачі акціонерної власності через ме-нізми перекачування капіталу в інші фірми.

Економічною основою для додаткової емісії акцій може стати дооцінка капіталу з урахуванням можливої прибутковості в майбутньому з по-міццю незалежних ріелтерів.
Якщо в результаті оцінки вартість капіталу виявиться більше раніше емітованих акцій, то на величину перевищення потрібно здійснити випуск додаткових звичайних (голосуючих) акцій, які по-Гашана заборгованості перед бюджетами. Можливий також викуп під-приємства у приватних власників.
Повернення підприємств державі може бути забезпечений в ході са-нації перспективних підприємств, що мають велику заборгованість перед бюджетом. Однак це створить законні - і не порушують механізмів ринкової економіки - підстави для посилення впливу державного-ва на діяльність менеджерів. Стане можливим звільнити тих менедже-рів, які зайняті лише розкраданням капіталу.
Підходи до створення системи управління державними паку-тами акцій:
- створення державних або державно-приватних (федеральних або регіональних) холдингових компаній для управління паку-тами акцій технологічно пов'язаних підприємств;
- передача пакетів акцій у власність інтегрованих структур в обмін на передачу у федеральну власність даної групи;
- представництво держави в АТ,
- договір трасту, якщо ставиться мета отримання доходів державного-вом.
Такий механізм заснований на комерційних засадах максимізації доходу.

Схема 9. Регіональний механізм управління державної власністю
Місцевий орган влади буде впливати на підприємства через своїх представників - регіональне агентство економічного розвитку і агентство з довірчого управління госсо6ственностью з метою збору податків та реалізації регіональних програм економічного раз-розвитку.
Збільшення частки місцевих органів в капіталі підприємств створить умови для залучення інвестицій за рахунок емісії муніципальних цінних паперів або надання гарантій приватним інвесторам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Напрями реструктуризації "
 1. ТЕМА 5. Концепція та напрями формування підприємств у перехідній економіці Росії
  План: 1.Необходімость реформування підприємств. 2. Напрями реструктуризації. 3.Внутренняя реструктуризація. Програмна анотація. Концепція реформування підприємств. Методи реструктуризації-ції підприємств. Комерціалізація. Демонополізація. Антимонополь-ве регулювання і розвиток конкуренції. Конверсія. Формування механізму функціонування державних і муніципальних
 2. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  Перехід від національних економік до економіки єдиного світу - надто великий стрибок. Внаслідок цього виникають регіональні торговельні блоки як природні щаблі в еволюційному процесі, провідному до справді світовій економіці. Однак ці блоки призводять до деяких суперечливим тенденціям. Блоки просуваються в напрямку більш вільної торгівлі всередині кожного блоку, але в той же час між
 3. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
  Важливими напрямками економічних перетворень в перехідній економіці є перебудова структури економіки і формування відкритої економіки. Структурна перебудова економіки розвинених країн відбувалася у вельми стислі історичні строки - одне, два десятиліття. Причина цього - значне прискорення темпів розвитку НТП, новітні форми і методи організації та управління інноваційними
 4. Опції кредиту
  Кредит виконує насамперед перераспределительную функцію. За його допомогою вільні грошові капітали і доходи підприємств, домашніх господарств, держави акумулюються і перетворюються в позичковий капітал, який передається за плату (у вигляді відсотка) у тимчасове користування. Через кредитний механізм позичковий капітал перерозподіляється на основі повернення між галузями господарства, прямуючи
 5. Взаємозв'язок банківських операцій
  Сучасний банк виконує до 100 видів операцій і послуг. Всі вони пов'язані між собою. Насамперед, існує залежність між активними і пасивними операціями. Банки оперують переважно чужим капіталом, тому масштаби кредитування та інвестування банківських коштів в чому залежать від здатності кредитної установи залучити вільний грошовий капітал і заощадження. Водночас
 6. Основні напрямки та інструменти грошово-кредитної політики Росії
  Головні завдання в даній області визначені в щорічно розробляються Центральним банком РФ Основних напрямах грошово-кредитної політики та спільних заявах Уряду РФ і Центрального банку РФ про економічну політику. У 1994 - першій половині 1998 р. найбільш дієвим засобом виконання основного завдання грошово-кредитної політики - стримування інфляції - було дотримання
 7. Умови ринкової адаптації підприємств
  Ефективне функціонування підприємств повинно спиратися на створення цілком певних передумов. При цьому акціонування підприємств і їх подальша приватизація є далеко не єдиною умовою ефективної ринкової адаптації. Крім цього необхідно: - формування механізмів ефективного сучасного управління підприємствами; - проведення організаційної, виробничої та
 8. Методи реструктуризації підприємств
  Реструктуризація підприємства - це широке коло заходів, спрямованих на підвищення економічної ефективності та ринкової конкурентоспроможності. Будучи по суті процесом ринкової адаптації суб'єктів реального сектора, реструктуризація може проводитися двома принципово різними шляхами. Перший - проблеми реструктуризації можуть вирішуватися безпосередньо на мікрорівні економіки, тобто
 9. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 10. 20.1. Фінанси підприємств і бюджет
  Фінанси підприємств - вихідна ланка всієї фінансової системи держави, оскільки саме в сфері матеріального виробництва створюються валовий внутрішній продукт суспільства, первинні грошові накопичення, які надходять у порядку перерозподілу в централізовані фонди грошових коштів та забезпечують основну частину доходів бюджетної системи. Фінансування розвитку підприємств сфери
© 2014-2022  epi.cc.ua