Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

9.1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ДИНАМІКА


У попередніх розділах для спрощення аналізу розглядалася закрита економіка, яка не має зв'язків із зовнішнім світом. У дію-вительностью національна економіка кожної країни є частиною світового господарства.
Світове господарство (світова економіка) - це сукупність на-нальних економік, їх взаємодіючих частин (галузей, сек-торів, регіонів), пов'язаних поєднанням рухомих факторів виробництва. Національні економіки, що входять до складу світової еко-номіки, що мають міжнародні економічні зв'язки з іншими країнами, характеризуються як відкриті.
Під відкритою економікою розуміється таке господарство, направ-ня розвитку якого визначається тенденціями, що діють у світовому господарстві, зовнішньоекономічні зв'язки посилюються.
Світове господарство розвивається за законами ринку і характеризу-ється наявністю розвиненої ринкової інфраструктури.
В даний час світове господарство може бути представлено наступною структурою:
- світовий ринок товарів і послуг;
- світовий ринок капіталів;
- світовий ринок робочої сили;
- міжнародна валютна система;
- міжнародна кредитно-фінансова система.
Головним зовнішнім ознакою існування світового господарства є пересування товарів і послуг між країнами.
Міжнародна торгівля - сфера міжнародних торгово-ділових відносин, являє собою сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн світу.
Міжнародна торгівля складається з двох зустрічних потоків то-варів: експорту та імпорту - і характеризується торговим сальдо і тор-говим оборотом.
Експорт - продаж товару, що передбачає його вивіз за кордон.
Імпорт - купівля товару, що передбачає його ввезення з-за кордону.
Торговельне сальдо - різниця вартісних обсягів експорту та ім-порту.
Торговий оборот - сума вартісних обсягів експорту та ім-порту.
Причини і вигідність міжнародної торгівлі в різних еко-номічного школах оцінюються по-різному. Історично першими питання «Чому країни торгують один з одним?» Поставили Мерканті-листи, які запропонували струнку теорію міжнародної торгівлі.
Вони вважали, що багатство країни залежить від кількості золота і се-ребра, яким вона володіє, і відстоювали принцип перевищення імпорту грошей над експортом.
Центральне місце в дослідженні питань ефективності навчаючи-стия країни в міжнародній торгівлі і розподілі праці займають класичні теорії абсолютних переваг А. Сміта і порівняльних переваг Д. Рікардо, які в тій чи іншій формі представлені в сучасних роботах, присвячених проблемам зовн-неекономічного взаємодії.
Теорія абсолютних переваг полягає в тому, що країни експортують ті товари, які вони виробляють з мінімальними витратами, тобто у виробництві яких вони мають абсолютну пре-майно та імпортують ті товари, які виробляються іншими країнами з меншими витратами, тобто у виробництві яких пре-майно належить їх торговим партнерам.
Теорія порівняльних переваг полягає в тому, що якщо країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони можуть виробляти з відносно нижчими витратами порівняно з іншими країнами, то торгівля буде взаємовигідною для обох країн, незалежно від того, чи є виробництво в одній з них абсолютно більш ефективним, ніж в іншій.
На питання про те, за якими цінами будуть обмінюватися товари у світовій торгівлі, дав відповідь послідовник Д. Рікардо Джон Стюарт Мілль. В умовах вільної торгівлі, - вважав він, - товари обмінюватимуться при такому співвідношенні цін, яке встановлюється десь у проміжку між існуючими всередині кожної країни відносними цінами на товари, якими вони торгують.
Сучасній модифікацією теорії порівняльних витрат яв-ляется теорія міжнародної торгівлі, заснована на поділі факторів виробництва, яка отримала назву по імені її ство-телей теорії Хекшера - Оліна.
Ця теорія заснована на припущенні, що відмінності в відносних цінах пояснюються різною забезпеченістю країн факторами виробництва, і найбільш важливими її допущеннями є различ-ная фактороінтенсивності окремих товарів і різна факторона-сищенних (див.
рис. 9.1).
Фактороінтенсивності - показник, що визначає відноси-тільні витрати факторів виробництва на створення певного товару (товар 2 є відносно більш капіталомістким, ніж товар 1, якщо співвідношення витрат капіталу і праці на виробництво товару 2 більше, ніж співвідношення цих же витрат на виробництво товару 1).

, через абсолютні розміри факторів виробництваРис. 9.1. Межі виробничих можливостей країн при різній наделенности факторами виробництва
Теорема Хекшера - Олина: кожна країна експортує ті факто-роінтенсівние товари, для виробництва яких вона володіє відно-сительно надлишковим фактором виробництва, і імпортує ті това-ри , для виробництва яких вона відчуває відносну недос-таток факторів виробництва.
Новітні теорії міжнародної торгівлі:
- або розвивають принципи класичних теорій, поширюючи їх на більшу кількість товарів, країн і факторів виробництв-ва;
- або вивчають окремі сторони міжнародної торгівлі, ко-торие з яких-небудь причин залишилися непоясненим класичне-ськими теоріями;
- повністю заперечують класичні теорії, оголошуючи їх уста-застарілих, і пропонують власні пояснення міжнародної тор-гівлі.
Як приклад можна привести теорію конкурентних пре-майн М. Портера, теорію специфічних факторів виробництва, теорію попиту і реверсу в міжнародній торгівлі та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 9.1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ДИНАМІКА "
 1. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  мування, тому їх виробництво орієнтоване на певний ринок. У наш час за попередніми домовленостями між виробниками та споживачами на світовий ринок надходить близько 70% усіх товарів, причому основну масу з них виробляють гігантські монополістичні об'єднання. - По-третє, державне регулювання шляхом цілеспрямованого впливу державних установ
 2. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  мировалось розподіл продуктів Вільний вибір покупцями всіх видів товарів. Монополія держави у зовнішній торгівлі Свобода зовнішньоекономічної діяльності підприємців Чиста монополія держави Конкуренція всіх товаровласників. Після другої світової війни державний монополізм переборювався в Іспанії, Японії, Чилі та деяких інших країнах. Накопичений тут досвід
 3. Циклічність розвитку
  світовій економіці виявляються багатокомпонентними, складаючись з декількох складових з різними періодами і механізмами коливань. Середньострокові загальноекономічні цикли (цикл Маркса-Жугляра). В останні три десятиліття світова економіка пережила три найбільших в останньому п'ятдесятиріччя циклічних кризи (скорочення виробництва). У 1974-1975 рр.. при зменшенні росту ВВП фізичний
 4. Коментарі
  мування суперего на місце батьківського контролю встає самоконтроль. [14] психоаналіз метод психотерапії та психологічне вчення, розвинуте З. Фрейдом в кінці XIX початку XX ст., Що ставить в центр уваги несвідомі психічні процеси і мотивації. Витіснення зі свідомості неприйнятних для нього потягів (переважно сексуальних) і травмуючих переживань розглядається
 5. Визначення економічного зростання
  світового доходу. Нерівноправні взаємини бідних і багатих країн породжують тенденцію до поглиблення розриву в доходах. Зростання в багатьох країнах часто відбувається за рахунок бідних країн. Таким чином, економічне зростання як процес характеризується системою показників, які представляють собою зіставлення результатів виробництва в часі. Можна порівнювати національний дохід, валовий
 6. Запитання для самоперевірки
  світового господарства? Які його основні риси? 2. Що таке міжнародний поділ праці і які теорії МРТ ви знаєте? 3. Охарактеризуйте структуру світового господарства. 4. Що ви розумієте під економічною інтеграцією і інтернаціоналізацією? У чому їх відмінність? 5. Які типи інтеграції та основні види інтеграційних об'єднань ви знаєте? 6. За допомогою яких показників
 7. Глосарій
  світову валютну систему Валютний арбітраж - операції з метою отримання прибутку з різниці валютних курсів однієї і тієї ж грошової одиниці на різних валютних ринках (просторовий арбітраж) або різниці в динаміці курсу (часовий арбітраж) Валютний курс - співвідношення обміну двох грошових одиниць або ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни
 8. § 18. Сутність і структура ринку
  мирование товарного обігу і ринку. Водночас, ринок як самостійне явище являє собою складне утворення, що має свою власну структуру, специфічні умови функціонування і розвитку. З часу виникнення ринку різні напрями та школи економічної думки неоднозначно трактували його сутність. Економічний зміст поняття «ринок». У працях А. Сміта і
 9. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  мирование дієвих стимулів до праці. По-третє, всебічний розвиток людини передбачає прогрес не тільки людини-працівника, а й людину-власника. Але такий підхід правомірний переважно для країн Західної Європи, він не поширюється на Китай, Індію та ряд інших країн. Критерій власності не заперечують окремі західні вчені. Проте американський соціолог Д. Белл,
 10. § 43. Бюджетна і податкова системи
  мування і використання фондів грошових ресурсів. З одного боку, вони виражають відносини привласнення частини необхідного та додаткового доходу, що виникають між державою, суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами. З іншого - це грошові фонди та фінансові ресурси, що опосередковують рух матеріальних і людських ресурсів. Сутність фінансів більш повно розкривається в
© 2014-2022  epi.cc.ua