Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. В. Довгялло. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

1.4 Методи економічної науки. Позитивна і нормативна еко-номічного теорія

Економічна теорія при дослідженні сутності економічних явищ використовує різні методи. Метод - від грецького слова «metodos» - шлях до чого-небудь. Метод в економічній науці - це сукупність прийомів, способів, принципів теоретичного дослідження предмета, відбиваного в системі її категорій і законів. Метод - це спосіб досягнення істини, виявлення сутності економічних про-процесів.
Між предметом і методом науки існує причинно-наслідковий зв'язок: специфіка методу визначається характером і особ-ностями предмета. Економічна наука, на відміну від природничих наук, не може користуватися ні хімічним реактивом, ні мікроскопом. Те й інше повинна замінити сила наукової абстракції.
В економічній науці застосовуються методи: загальний світоглядних ський, загальнонаукові і приватні.
Загальним світоглядним методом є діалектичний метод. Метод матеріалістичної діалектики - це вчення про найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства і людського пізнання. Діалект-чний метод передбачає наступні принципи: розгляд явищ в їх всебічної зв'язку, взаємозалежності і взаємодії, тобто як оп-ределенную систему з внутрішньо притаманними їй елементами. Взаємозв'язок і взаємодія ведуть до зміни елементів і їх відносин у системах і цим обумовлюють рух цих систем. Закони діалектики покази-вають внутрішнє джерело розвитку, яким чином відбувається процес і загальний напрям розвитку.
Загально методи: метод наукової абстракції, аналіз і синтез, індукція і дедукція, єдність логічного та історичного підходів, єдність кількісного і якісного аналізу, системний підхід.
Метод наукової абстракції передбачає звільнення наших уявлень про предмет дослідження від приватного, випадкового, коротко-тимчасового, одиничного і знаходження в них сутнісного, постійного, типового.
У процесі застосування цього методу формуються наукові знання - система категорій і законів.
Абстрактне мислення породжує методи аналізу та синтезу. Аналіз передбачає уявне розкладання, розчленування явища на його складові частини. Синтез - це уявне з'єднання частин явища, дослідження його як єдиного цілого.
Економічна теорія використовує також методи індукції та дедук-ції. Індукція - це рух думки від одиничного до загального, від знання меншою мірою спільності до знання більшою мірою спільності. На основі частковостей логічно виводяться загальні положення, принципи. Індукція йде від фактів до теорії, від приватного до загального. Дедукція - це рух думки від загального до одиничного, від знання більшою мірою спільності до знання меншою мірою спільності. Дедукція - це зворотний процес, ко-гда на базі загальних положень обгрунтовуються ті чи інші зокрема еко-номічного процесів, об'єктів. Дедуктивний метод йде від загального до ча-стному, від теорії до фактів.
Метод єдності логічного та історичного вперше застосував в «Капіталі» К. Маркс. Історичний аспект передбачає вивчення еконо-вів явищ в тому вигляді, в якому вони існували, з усіма подроб-ностями і в усьому різноманітті. При цьому сприймаються і випадковості, і другорядні обставини, що були в дійсному историче-ському процесі. Під цим кутом зору в історичній послідовності викладаються і економічні категорії, кожна з яких відображає певну сторону економічних явищ. Логічний аспект - це вивчення явищ головним чином з точки зору логіки їх розвитку, загального, закономірного, повторюваного в реальному історичному процесі. Це дослідження в чистому вигляді, у відверненні від всіх наявних випадковостей, другорядних обставин.
Це спосіб відображення внутрішніх зв'язків, закономірностей дійсного історичного процесу в теоретично послідовній формі.
Єдність якісного та кількісного аналізу. Якісний аналіз уточнює сутність об'єкта, кількісний аналіз - вважає, висуває математичну формулу.
Найбільш складне завдання пізнання - застосування системного подхо-так, тобто привести отримані висновки в систему, виявити координацію і субординацію категорій і законів, які відображали б об'єктивну структуру досліджуваного суспільного організму.
Приватні методи дослідження - це математичні методи, гра-фические, статистичні, економіко-математичне моделювання, екс-перімент. В економічній науці існує цілий напрямок, пред-ставники якого надають особливого значення математичним методам дослі-нання економічних процесів і систем. Для практичного вико-тання економічної науки застосовується економіко-математичне мо-делірованіе.
Економічна теорія використовує також позитивний і нормативний методи дослідження. Позитивний метод передбачає опис і систе-матизацію фактів, практичних даних, на основі яких формулюються-ються економічні закони, виводяться категорії. Нормативний метод заснований на аналізі практичної діяльності і має на меті вироблення рекомендацій щодо досягнення максимальної ефективності діяльності. Можлива класифікація розділів загальної економічної теорії на пози-тивне та нормативну економіку згідно використанню того або друго-го з описаних методів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.4 Методи економічної науки. Позитивна і нормативна еко-номічного теорія "
 1. Позитивна і нормативна економічна теорія
  економічна теорія пояснює, як функціонує економіка, як суспільство вирішує ключові економічні завдання . Вона описує, аналізує, але не дає рекомендацій. Подібний підхід називають позитивним, а аналітичну частину економічної теорії - позитивної економічної теорією. Так, позитивна економіка пояснює, чому в Росії обсяг виробництва товарів і послуг за 1990-1998 рр.. скоротився
 2. Терміни і поняття
  методи
 3. Т е м а ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ПРЕДМЕТ І МЕТОД
  метод індукції та дедукції, метод наукової абстракції, норма-тивна економічна теорія, позитивна економічна теорія, Мерканті-лизм, фізіократи, класична політична економія, марксизм, маржі-налізм, неокласична школа, кейнсіанство, інституціоналізм, економічні категорії, економічні
 4. Позитивна і нормативна економіка
  економічної теорії полягає в тому, щоб, по-перше, описати і пояснити процеси виробництва та обігу, по-друге, забезпечити належне економічну поведінку суб'єктів господарювання. В обох випадках ми спочатку маємо справу з позитивною економікою, а потім - з нормативною. Позитивна економіка описує факти, умови, відносини у сфері економіки, взаємозв'язки між ними, найбільш
 5. Висновки
  методів наукового пізнання - це і наукова абстракція, і аналіз і синтез, індукція і дедукція, системний метод, історичний і логічний; економіко-статистичний, математичний, графічний, моделювання, функціональний, позитивний і нормативний аналіз, економічний експеримент. 8. Необхідно розрізняти економічні категорії (логічні поняття, що відображають найбільш обшие і суттєві
 6. Висновки
  методів наукового пізнання - це і наукова абстракція, і аналіз і синтез, індукція і дедукція, системний метод, історичний і логічний; економіко-статистичний, математичний, графічний, моделювання, функціональний, позитивний і нормативний аналіз, економічний експеримент. 8. Необхідно розрізняти економічні категорії (логічні поняття, що відображають найбільш обшие і суттєві
 7. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ
  метод має два якісно різних сенсу: метод як загальний принциповий підхід до об'єкта дослідження і метод як конкретний прийом, інструмент дослідження. Як загальний принциповий підхід: К. Маркс: «Мій діалектичний метод по своїй основі не тільки відмінний від гегелівського, але є його протилежністю. Для Гегеля процес мислення, який він перетворює під ім'ям ідеї в
 8. Проблемно-еврістічні питання для самотестування
  методи Дослідження; камералістіка; позитивний и нормативного методу Дослідження; фіскальна соціологія; еклектика; економіка добробуту; оптимум Парето, Поліпшення за Парето; суспільне благо; Суспільний вибір; free rider problem; модель Ліндаля-Вікселля. 2. В чому полягають позитивний и нормативний методи Дослідження ФІНАНСОВИХ Явища? Если позитивний метод заклікає вівчаті дійсність з метою
 9. В принципі ми можемо підтвердити або відкинути позитивні твердження після вивчення фактів.
  економічну теорію, пам'ятайте про різницю між позитивними і нормативними твердженнями. Економікс - спроба пояснення «пристрої» еко-номіки. Водночас часто метою нашої науки стає пошук можливостей підвищення ефективності функціонування економіки. Коли ви чуєте еко-номістів, що робить нормативні твердження, ви знаєте, що він виступає не в ролі вченого, а як політик.
 10. Проблемні питання
  методи і специфічні: в чому їх відмінність? 3. Яка суть економічних законів? Чому вони об'єктивні ? А може бути, економічні закони? суб'єктивні? Перш ніж відповісти? подумайте. Сім разів відміряй, а один раз? відріж. Ой, як це важливо в житті! Які ж економічні закони ви знаєте? 4. Макроекономіка, медіум-і мікроекономіка? в чому їх відмінність? Чи є між ними зв'язок або вони
 11. Однак еволюційна і молекулярна біологія - раз-ні області науки, кожна з яких розглядає специфічні
  методи пізнання. Точно так само і у мікроекономіки і у макро-економіки специфічні предмети досліджень, вони грунтуються на відмінності-них підходах, методах, теоріях і часто їх викладають як окремі курси. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Що об'єднує економічну теорію з іншими науками? Дайте визначення мікроекономіки та макроекономіки. Економіст в ролі політика 2'чень часто економістів
© 2014-2022  epi.cc.ua