Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. В. Довгялло. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

1.5 Економічні категорії і економічні закони

Завдання економічної науки полягає не просто в описі і систематизації фактів реальної дійсності, а в пізнанні їх сутності, внутрішніх, необхідних зв'язків, що не лежать на поверхні явищ. Сутність речей і форми її прояву безпосередньо не збігаючись-ють. Завдання науки і полягає в тому, щоб за зовнішніми явищами вияв-жити їх сутність, внутрішні, необхідні зв'язки і показати, яким обра-зом вони виявляють себе на поверхні цих явищ.
Економічний закон виражає найбільш істотні, устої-чівие, причинно обумовлені зв'язки і відносини між явищами і процесами економічного життя. У процесі пізнання економічних явищ передбачається не тільки опис взаємодії причини і наслідки, а й точне математичне визначення, що виражає цю зави-симость.
Порівнюючи економічні закони і закони природи, можна відзначити спільні риси та відмінності. Спільним для економічних законів і законів при-пологи є те, що вони об'єктивні, не залежать від волі і свідомості людей. Водночас, економічні закони проявляються через свідому, доцільну діяльність людей і безпосередньо зачіпають при-сущі їм економічні інтереси, а закони природи діють стихійно, спонтанно і не зачіпають інтересів. Економічні закони носять істо-річескі минущий характер, недовговічні і мінливі, а закони приро-ди вічні.
Ч е р т а м і економічних законів є, по-перше, їх об'єктах-тивність, хоча вони відчувають на собі вплив практичної діяль-ності людей. По-друге, економічні закони носять історично Прех-Керівний характер. По-третє, економічний закон діє як тенденція, так як закони діють через практичну діяльність людей, ця діяль-ність опосередковується політичними, ідеологічними відносинами, тому економічні закони здійснюються не так безумовно, як за-кони природи. По-четверте, економічні закони діють в системі. Кожній економічній системі притаманна своя система економічних зако-нів.
К л а з с і ф і к а ц і я економічних законів: виділяють загальні та специфічні закони. Загальні, або універсальні закони діють у всіх економічних системах, наприклад, закон узвишшя потреб. Специфічні закони, наприклад, закони товарного виробництва, дію-вують ні при всіх економічних системах.
У процесі наукового пізнання завжди формуються поняття, в кото-яких відбиваються і фіксуються властивості і зв'язки предметів і явищ зовнішнього світу. Такі поняття являють собою ідеальні образи цих предметів і явищ і називаються категоріями.
Економічні категорії - це найбільш загальні поняття, відпрацьовано-жающие істотні, корінні сторони і зв'язку економічної об-ласті реальної дійсності. Економічні категорії - це теоретичному вираження економічного процесу або економічного явища, це наукові абстракції, які виражають ті чи інші сторони виробничих відносин. Кожна наука має свій набір категорій. Наприклад, у математиці це - число, сума, функція, інтеграл і т. д. У фізиці - маса, тіло, сила, швидкість, імпульс і т. д. В економічній теорії основні категорії - товар, гроші, вартість, ціна, капітал , прибуток.
Економічні категорії з'являються в процесі наукового абстрагі-вання, в результаті проникнення в сутність економічного явища. Економічні категорії є результатом аналізу і в той же час передумовою для його здійснення на більш високому рівні. Економі-етичні категорії дають можливість дослідження економічних відносин, вони виражають взаємозв'язку і взаємозалежності економічних явищ. Економічні категорії взаємодіють і за певних умо-вах переходять один в одного, тобто економічні категорії - це ланки в єдиній логічно стрункої наукової системі. Система категорій має раз-ную ступінь розробленості, залежить від наукової школи, від потенціалу школи і глибини проведеного аналізу.
Економічні категорії володіють такими ч е р т а м і, як, по-перше, об'єктивність. Вони висловлюють реальні економічні відносини і не залежать від волі і свідомості людей. По-друге, вони носять історично скороминущий характер, т. к. немає вічних явищ, немає і вічних категорій. По-третє, розвиток категорій йде від простого до складного. Так, наприклад, товар - категорія більш проста, ніж гроші, а гроші - простіше, ніж капі-тал. По-четверте, всі категорії діють в системі. Виділяють загальноекономічні категорії, які відображають умови функціонування економічної системи в цілому, і особливі категорії, які відображають процеси, що відбуваються в окремих економічних підсистемах.
Запитання для повторення і самоконтролю
1 Наскільки важливе вивчення економічної теорії?
2 Які функції в системі економічних наук виконує економічна тео-рія?
3 Поясніть, які взаємозв'язку між економічними фактами, теорією і економічною політикою.
4 У чому суть методології економічних досліджень?
5 Яку роль відіграє економічна теорія в прогнозуванні розвитку націо-нальної економіки?
6 Чим різняться нормативний і позитивний економічний аналіз?
7 Проаналізуйте і поясніть значення тієї обставини, що економічна теорія не є лабораторної наукою.
8 Визначте спільне і відмінності між окремими школами економічної теорії.
9 Чому ідеологи меркантилізму виступали за проведення державою полі-тики протекціонізму?
10 Як А. Сміт обгрунтовує необхідність забезпечення економічної сво-боди і політику невтручання держави в економіку? Що таке «невидима рука ринку»?
11 Поясніть сенс поняття «маржиналистская революція».
12 Охарактеризуйте історичні умови виникнення кейнсіанської концеп-ції. У чому сенс «кейнсіанської революції»?
13 Які заходи державного впливу на ефективний попит пропонує Дж. М. Кейнс?
14 Назвіть спільні риси та відмінності економічних законів і законів приро-ди.
15 Назвіть риси економічних категорій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.5 Економічні категорії і економічні закони "
 1. 7. Економічні категорії і закони
  В результаті проведених досліджень виробляються і формулюються економічні категорії і закони. Економічні категорії - це наукові абстракції, що відображають об'єктивно існуючі економічні відносини, їх різні прояви і сторони. Економічні закони - це необхідні, стійкі, повторювані причинно-наслідкові і функціональні зв'язки і взаємозалежності економічних
 2. Історичний характер законів
  Під впливом розвитку продуктивних сил, вдосконалення виробничих відносин відбувалося і відбувається зміна економічних систем, зміна одного соціально-економічного ладу іншим. В основі цих змін лежить відмирання одних економічних відносин і зародження і розвиток інших. Отже, згідно історичному процесу розвитку людської цивілізації, економічних
 3. Економічна категорія і закон
  За допомогою абстрактного мислення крок за кроком відбувається розкриття сутності економічних явищ, що вимагає формування певних логічних понять, більш-менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями є,
 4. Економічна категорія і закон
  За допомогою абстрактного мислення крок за кроком відбувається розкриття сутності економічних явищ, що вимагає формування певних логічних понять, більш-менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями
 5. § 3. Економічні закони і категорії, їх класифікація sssn
  § 4. Метод економічної теорії та його структурні
 6. Питання 19 Економічні категорії: сутність, види
  Відповідь Економічні категорії - абстракції суспільних стосунків виробництва. Кожна економічна категорія як наукове поняття характеризує сутність певного явища. Їх відкриття є початковим моментом пізнання економічної реальності. Економічні категорії - це не назви речей і предметів, що не їх властивості (фізичні, смакові, естетичні тощо), а відображення в
 7. Лекція 22 Тема: ВЛАСНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ. ПРИВАТИЗАЦІЯ І роздержавлення
  Об'єктом аналізу в даній темі є такі питання, як: - сутність власності як економічної категорії; - закони власності і присвоєння; - форми власності; - приватизація та
 8. Словник економічних категорій
  З ХХ століття багато економістів вказують на невизначеність економічних категорій, як на дуже «поширене зло». Це слід вважати проявом оцінки слів у пізнанні, притаманною науці з давнини. У зв'язку з цим необхідно приділяти особливу увагу вивченню словникового складу, лексики і т.п. як елемент економічної освіти. В даний час видано багато економічних
 9. 2. Гранична дохідність і граничні витрати ресурсу
  Для підприємства особливе значення має прояв закону спадної віддачі фактора виробництва, тоді як в умовах дії законів постійної або зростаючої продуктивності воно незмінно отримує прибуток. При спадної віддачі підприємство буде розширювати виробництво продукції доти, поки приріст доходу буде перевищувати приріст витрат на додатково залучаємо одиниці ресурсів.
 10. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Коли і як виникла економічна теорія як наука? 2. Які основні відмінності між економічною теорією і політичною економією? 3. Що таке економічна система і яка її структура? 4. Дайте змістовну характеристику продуктивних сил та їх структурних елементів. 5. Чому не слід ототожнювати організаційно-виробничі та економічні відносини? 6. Що
 11. Республіка Комі
  Податок введений Законом Республіки Комі від 24.11.2003 р. N 67-РЗ "Про податок на майно організацій на території Республіки Комі". Авансові платежі сплачуються у три строки: чи не пізніше 5 травня, 5 серпня і 5 листопада поточного року. Податок після закінчення податкового періоду сплачується не пізніше 10 квітня року, наступного за минулим податковим періодом. Податкова ставка - 2,2%. Податкові пільги
 12. Предмет і метод економіки
  Що вивчає економіка? Її функції і місце серед інших наук. Економічна теорія і економічна політика. Зв'язок економіки з іншими науками. Економіка і право. Методи економічних досліджень. Наукова абстракція. Економічні закони і категорії. Історія розвитку економіки як
 13. Стаття 98. Освіта акціонерного товариства
  1. Засновники акціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного капіталу товариства, категорії акцій та порядок їх розміщення, а також інші умови, передбачені законом про акціонерні
 14. Республіка Комі
  Податкові пільги для окремих категорій платників податків установлюються Законом Республіки Комі "Про податкові пільги на території Республіки Комі та внесення змін до деяких законодавчих актів з питання про податкові пільги". Фізичним особам пільги надаються щодо одного зареєстрованого на них транспортні засоби за
 15. 39. Категорії земель
  Відповідно до Земельного кодексу Російської Федерації землі підрозділяється на сім категорій. Всі категорії земель використовуються виключно за цільовим призначенням. До першої категорії відносять землі сільськогосподарського призначення - це землі, які знаходяться за межею поселень, надаються для потреб сільського господарства і призначені тільки для цих цілей. У землях сільського господарства
 16. Т е м а ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ПРЕДМЕТ І МЕТОД
  Ключові поняття: економічна теорія, мікроекономіка, макро-економіка, метод індукції та дедукції, метод наукової абстракції, норма-тивна економічна теорія, позитивна економічна теорія, Мерканті-лизм, фізіократи, класична політична економія, марксизм, маржі-налізм, неокласична школа, кейнсіанство, інституціоналізм, економічні категорії, економічні
 17. Саратовська область
  Від сплати податку звільняються, зокрема: - Герої Радянського Союзу, Герої Російської Федерації, громадяни, нагороджені орденом Слави трьох ступенів, учасники Великої Вітчизняної війни, ветерани бойових дій згідно з Федеральним законом "Про ветеранів" ; - громадяни, які зазнали впливу радіації внаслідок ліквідації Чорнобильської катастрофи, а також категорії громадян, прирівняні
© 2014-2022  epi.cc.ua