Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Карасьов. Економіка, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ. МІСЦЕ ГАЛУЗІ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


Об'єкт економіки цієї галузі - промисловість. Вона сформувалася на першому, тобто Загалом етапі поділу праці.
Галузі промисловості виробляють як засоби виробництва (група «А»), так і предмети споживання (група «Б»). У товарній продукції промисловості на частку групи «А» припадало приблизно три чверті, а на частку групи «Б» - одна чверть. Таке співвідношення груп «А» і «Б» склалося до початку реформ, до перехідного періоду до ринку. Зрозуміло, кінцева мета промисловості - виробництво предметів споживання (група «Б»), а засоби виробництва (група «А») призначені для цього. У кожній галузі промисловості це співвідношення різне.
Кожна галузь промисловості формується своєрідно з урахуванням її специфіки. Виходячи з вищесказаного, харчову промисловість, наприклад, можна визначити як сукупність галузей промисловості і окремих виробництв, спеціалізованих на випуск продуктів харчування. Харчова промисловість-це частина всієї промисловості, що об'єднує сукупність однорідних харчових і переробних підприємств, характери-зуется єдністю споживчого призначення виробленого кінцевого продукту харчового призначення, переробна, як правило, сировина сільськогосподарського походження й приваблива специфічною матеріально-технічною базою у вигляді системи машин і апаратів і відповідним складом кадрів харчовиків.
До складу харчової промисловості входять понад 40 спеціалізованих галузей, підгалузей і окремих виробництв. Всі їх об'єднує насамперед єдність споживчого призначення виробленого специфічного продукту-продукту харчування, що, у свою чергу, визначає специфічні вимоги до вихідної сировини, застосовуваної технології, системі машин і всієї матеріально-технічній базі і, звичайно ж, до персоналу.
Точно так само можна сформулювати поняття машинобудівної, металургійної, легкої промисловості та інших галузей і дати їм відповідну характеристику.
Галузі промисловості класифікуються за різними напрямками в залежності від характерних ознак, що лежать в основі формування галузі - від призначення продукції, характеру використовуваної сировини, застосовуваної технології і т.д.
У складі промисловості маються галузі добувної, переробної, обробної промисловості.
Залежно від особливостей організації виробництва розрізняють сезонні і несезонні галузі. До сезонних галузей належать, як правило, більшість переробних галузей агропромислового комплексу, тобто галузей, спеціалізованих на первинній обробці сезонного сільськогосподарської сировини та ряд інших галузей добувної та обробної промисловості.
За способом обробки сировини і напівпродуктів, тобто залежно від застосовуваної технології і відповідно використовуваної системи машин і апаратів промисловість ділиться на галузі з переважанням біохімічної, мікробіологічної та хімічної основою і галузі з превалюючою механічної основою обробки предметів праці.
До перших, що використовують апаратурні процеси, типово відносяться - хімічна, мікробіологічна, окремі галузі харчової промисловості. До других, що застосовують систему машин - машинобудівна, легка, частина галузей харчової промисловості.
Промисловість тісно пов'язана з усіма галузями народного господарства. На частку її падає значна частина перевезених різними видами транспорту вантажів. Галузі промисловості - найбільші замовники будівництва. Вельми тісні зв'язки між промисловістю, сільським господарством, будівництвом, транспортом. Саме об'єктивно сформовані тісні взаємозв'язки між цими найбільшими галузями сформували агропромисловий комплекс, паливно-енергетичний комплекс, домобудівний і т.д.
Провідна роль промисловості в системі народногосподарського комплексу та всієї національної економіки загальновідома та очевидна.
Саме промисловість технічно озброює і переозброює все народне господарство, генерує і постачає передові індустріальні технології іншим галузям. Нарешті, в ній виробляється більше половини валового внутрішнього продукту і національного доходу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ. МІСЦЕ ГАЛУЗІ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ "
 1. Коментарі
  характеристика К. Марксом сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшло вже не про те, правильна чи неправильна та чи інша теорія, а про те, корисна вона для капіталу чи шкідлива, зручна чи незручна ... Безкорисливе дослідження поступається місцем боям найманих писак, неупереджені наукові вишукування, замінюються упередженою, догідливою апологетикою
 2. 10.4. Аналіз фонду заробітної плати
  характеристика рівня середньої заробітної плати та факторів її зміни; 4) оцінка співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати працівників НДІ. Фонд заробітної плати (ФЗП) є найважливішим економічним показником, на формування якого впливає велика кількість факторів. У процесі аналізу ФЗП вивчається його динаміка і структура в розрізі категорій
 3. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки.
  Характеристики динаміки економічної кон'юнктури використовуються наступні економічні параметри: - циклічні, які у фазі підйому збільшуються, а у фазі спаду - зменшуються (завантаження виробничих потужностей, загальний рівень цін, агрегати грошової маси та ін.); - контрциклічні, які у фазі підйому зменшуються, а під час спаду збільшуються (рівень безробіття, запаси готової
 4. Особливості перехідної економіки в Росії, її головні завдання та шляхи їх вирішення
  характеристика вихідного стану сучасних перехідних процесів в російському суспільстві. Сформована протягом десятиліть соціалістична система цінностей і орієнтації продовжує проявлятися в дії факторів не тільки економічних (обумовлюючи труднощі і своєрідність реформування економіки), а й позаекономічних, що мають особливо важливе значення в перехідних станах. Росія
 5. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  характеристик людини у своїй роботі вводить два основних поняття: "почуття симпатії" і "внутрішній спостерігач" (совість). При цьому основою симпатії Сміт вважав здатність людини силою уяви ставити себе на місце інших людей і відчувати за них. Залишаючись на позиції існування природних законів, Сміт стверджує, що справедливо те, що природно, а природно прагнення
 6. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  характеристику лейбористської партії на тому ж II конгресі Комінтерну в 1920 р. В. І. Ленін вказував, що лейбористська партія в ос-новних складається з робочих, але з цього зовсім не випливає, що всяка партія, що складається з робітників, є в той же час і політичної робочої партією. Це залежить від того, чим вона керується, який зміст вкладає в свою діяль-ність і в свою
 7. Біржові індекси
  характеристики динаміки цін акцій зареєстрованих на них компаній. Нью-Йоркська фондова біржа ввела такий показник в 1966 р. Її приклад в 1973 р. пішла Американська фондова біржа , ввівши аналогічний показник для 800 зареєстрованих на біржі компаній. За аналогічним принципом будується система біржових індексів у всіх країнах з розвиненим ринком цінних паперів. Так, японським
 8. Глосарій
  характеристики продукції підприємства, які вигідно відрізняють його від конкурентів і забезпечують стійке положення на ринку Конкурентоспроможність фірми - реальна і потенційна здатність фірми виготовляти та реалізовувати товари або надавати послуги, які за ціновими і нецінових (якісним) характеристикам більш привабливі для покупців, ніж товари та послуги інших фірм -
 9. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  характеристика етапів післявоєнного розвитку ФРН {foto52} Зміна умов економічного розвитку ФРН, особливо зовн-них, обумовлене різким зміною співвідношення курсу марки до валют інших розвинених країн наприкінці 70-х рр.., оголило різні структурні перекоси в західнонімецької економіці, накопичені за минулий період. Економічна структура, що характеризувалася надмірно високою
 10. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  характеристикою сучасного етапу розвитку світової економіки є розпад світової соціалістичної систе-ми і перехід цих країн від командно-адміністративної до ринкової системи. Незважаючи на серйозні країнові відмінності в проведенні економі -чеських реформ, всі вони умовно діляться на дві групи: радикальні і еволюціоністські. Практика показує, що країни, котрі стали на шлях радикальних
© 2014-2022  epi.cc.ua