Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. Основи економічних знань, 2006 - перейти до змісту підручника

4.6. Економічний ризик


Економічний ризик-«це образ дії в неясній, невизначеній обстановці». Або «це ситуативна характеристика діяльності, що складається в невизначеності її результату і можливі несприятливі наслідки у випадку неуспіху».
Про економічний ризик, зокрема, можна говорити стосовно до процесів прийняття рішення в умовах невизначеності. У цьому випадку ризик постає у вигляді сукупності ймовірних економічних, політичних, моральних та інших позитивних і несприятливих наслідків, які можуть настати при реалізації вибраних рішень.
Крім того, ризик є атрибутом, тобто невід'ємною властивістю, новаторською, інноваційної економічної діяльності. Для того щоб охарактеризувати його в цій якості, розглянемо, що являє собою поняття «ситуація ризику». Акт розуміння людиною того, що він зіткнувся з ситуацією ризику, можна зафіксувати терміном «усвідомлення ризику». Це необхідний комплект взаємозв'язку існуючої ситуації ризику і ризикованої дії.
Усвідомлення змісту ситуації ризику дозволяє людині зняти, дозволити її шляхом вибору і реалізації однієї з наявних альтернатив, тобто шляхом вчинення ризикованого дії. Цей процес знаходить своє вираження в понятті «ризик», яке постає моделлю «зняття невизначеності».
Таким чином, економічний ризик - це діяльність суб'єктів господарської життя, пов'язану з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, у процесі якого є можливість оцінити ймовірності досягнення бажаного результату, невдачі і відхилення від мети, що містяться в обираних альтернативах.
Таким чином, ризик - це небезпека невдачі, непередбачених втрат в умовах невизначеності економічної ситуації. У директивно-планової, командно-адміністративній економіці економічна обстановка формується зверху в наказовому порядку у вигляді набору правил і норм. Жорстка система централізованих установок і приписів сковувала ініціативу, придушувала підприємливість, але дозволяла діяти в детермінованих, заданих заздалегідь умовах.
Рух до ринку - насамперед це дорога до економічної свободи. Зникає дію директивних планів, примусовий розподіл ресурсів, фіксованих цін. Це створює свободу для вибору рішень, підвищення прибутку одних і збитку інших. Перехід до ринку означає попадання в зону господарського ризику. Завдання підприємця - не заходить за допустимі межі ризику, що не уникати ризику, а передбачити його, прагнути знизити до можливо низького рівня.
Підприємницький ризик посилюється такими обставинами:
- нечіткістю і безперервного мінливістю законодавчих і нормативних актів, що регулюють економічну діяльність;
- необов'язковістю і безвідповідальністю господарюючих суб'єктів усіх видів і рівнів;
- розривом економічних зв'язків між колишніми республіками і регіонами, нестійкою політичною і економічною обстановкою.
- Стереотипом мислення основної маси населення.
На жаль, в економічній науці і практиці медичного господарювання відсутні теоретичні положення про господарському ризику, погано розроблені методи оцінки ризику стосовно до виробничих ситуацій та видами медичної діяльності, відсутні рекомендації про методи зменшення і запобігання ризику.
Теорія підприємницького ризику слабка і в країнах з розвиненою ринковою економікою. Але там є величезний досвід ризикового підприємництва.
У нашій країні є досвід визначення ступеня ризику в страховій діяльності, але він не застосуємо у виробничому підприємництві, так як в страховій справі підприємця цікавить компенсація ризику, а не запобігання шкоди, запобігання втрати ресурсів або недоотримання доходів в порівнянні з варіантом, розрахованим на раціональне використання ресурсів.
В абсолютному вираженні ризик може визначатися величиною можливих втрат у матеріально-речовинний (фізичному) або вартісному (грошовому) вимірі, якщо збиток піддається такому виміру. У відносному вираженні ризик визначається як величина можливих втрат, за яку приймається або майновий стан підприємця, або загальні витрати, або очікуваний дохід. Стосовно до підприємства в якості бази для визначення відносної величини ризику доцільно приймати вартість основних фондів і оборотних коштів, намічені сумарні витрати (поточні і одноразові), розрахунковий прибуток (доход). Зниження базових величин відбувається в результаті втрат. Підприємницькі втрати - це, в першу чергу, випадкове зниження підприємницького прибутку. Величина таких втрат і характеризує ступінь ризику.
Розуміння сутності економічного ризику пов'язане із з'ясуванням функцій, які він виконує при здійсненні господарської діяльності в умовах невизначеності. До числа таких функцій відносяться регулятивна і захисна функції.
Регулятивна функція має суперечливий характер і може виступати в двох формах - конструктивною і деструктивною. Конструктивність проявляється, зокрема, в тому, що ризик при здійсненні економічних завдань виконує роль своєрідного каталізатора, бо йому притаманні активність, спрямованість у майбутнє, пошук новаторських рішень.
Деструктивний характер регулятивної функції проявляється в тому, що прийняття та реалізація рішень з необгрунтованим ризиком ведуть до волюнтаризму, авантюризму. У цьому випадку ризик виступає як дестабілізуючий чинник і являє собою сумнівне підприємство.
Практика показує, якщо відбувається реальне перетворення ризику в інструмент регулювання економічних відносин, то це допомагає людям виробляти навички орієнтування в невероятностной світі, в якому ми постійно живемо, формувати такі потрібні в умовах економічної реформи властивості мислення, як альтернативність, варіантність, диалектичность, вміння долати несприйнятливість сучасного економічного механізму до новацій, вводити в нього елементи саморегуляції ринку.
Захисна функція ризику має також два аспекти: історико-генетичний і соціально-правовий. У першому випадку мова йде про те, що вже на ранніх етапах розвитку цивілізації люди стихійно шукали засоби і форми захисту від можливих небажаних наслідків. Наприклад, створення спеціальних запасних резервів на випадок неврожаю або військової облоги міста.
В даний час така передбачливість проявляється у формі створення та функціонування фондів ризику, медичного обладнання, здатного працювати автономно від зовнішніх джерел енергії, все це сприяє стабілізації економічної, господарської та виробничої діяльності.

Суть соціально-правового аспекту захисної функції полягає у забезпеченні права новатора на ризик. Ініціативним, заповзятливим людям потрібен захист, правові, політичні та економічні гарантії, що виключають у разі невдачі покарання працівника, який пішов на цей ризик.
Практична реалізація захисної функції пов'язана з впровадженням в кримінальну, господарське та трудове законодавство категорії правомірного ризику. У сучасних умовах право на ризик має, мабуть, не менше значення, ніж, наприклад, закон, що дає людям можливість на необхідну оборону.
Подальша характеристика сутності і функцій економічного ризику пов'язана з аналізом його різновидів. Один з можливих критеріїв виділення різновидів ризику пов'язаний з рівнем вирішення управлінських, економічних і виробничо-медичних програм.
Майбутнє ринку медичних послуг, який сьогодні багато в чому є невизначеним, залежить насамперед від продуманості, обгрунтованості загальної стратегії розвитку, узгодженості дій різних рівнів управління, утримання впроваджуваних у практику економічних, правових, політичних, організаційних заходів , що зменшують негативні наслідки ризику, компенсуючих можливі витрати. До цих заходів відноситься вміле використання законів комерційного ринку, ринку капіталу, праці і засобів виробництва,, ліцензійні вимоги до підприємства і персоналу, податкова політика виключає надмірні доходи і зменшує можливості матеріально-фінансових зловживань.
Таким чином, ми можемо виділити такі основні види ризику в діяльності підприємства:
- виробничий ризик, пов'язаний з виробництвом медичних товарів, послуг, із здійсненням будь-яких видів медичної діяльності . Серед головних причин виникнення виробничого ризику - можливе зниження передбачуваних обсягів виробництва, зростання матеріальних та інших витрат, сплата підвищених відрахувань та податків, складність сервісного обслуговування медичного обладнання та задоволення ліцензійних вимог.
- комерційний ризик, що виникає в процесі реалізації товарів і послуг, вироблених або закуплених підприємством. Причини комерційного ризику: зниження обсягу реалізації внаслідок зміни кон'юнктури, підвищення закупівельної ціни товарів, непередбачуване зниження обсягу послуг, втрати товару в процесі обігу, підвищення витрат обігу, моральне старіння послуг та обладнання.
- фінансовий ризик - це ризик, що виникає у сфері відносин підприємства з банками та іншими фінансовими інститутами. Фінансовий ризик діяльності підприємства вимірюється найчастіше співвідношенням величини позикових коштів до величини власних коштів. Чим вище це співвідношення, тим більшою мірою підприємство залежить в своїй діяльності від кредиторів. Тим більше і фінансовий ризик, бо припинення кредитування або жорсткість умов кредиту може спричинити за собою зупинку виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.6. Економічний ризик "
 1. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  План: Введення 1. Сучасні теорії підприємництва 2. Функції та характеристики підприємництва 3. Ризик у підприємницькій діяльності 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики
 2. 3. Ризик у підприємницькій діяльності
  ризику в економіці буде збільшуватися. Необхідно не хаті-гать, а прогнозувати, оцінювати ризик і не переходити його допустимі межі. В оцінці ступеня ризику велика роль інтуїції, яка основи-ється на минулому знанні. Інтуїція і розрахунки доповнюють один дру-га. Ризик - це ймовірність збитків у порівнянні з планованим дохо-дом, вимірюється ймовірністю певного рівня втрат. Ризики
 3. 7.СТАВКА ЗНИЖЕННЯ
  ризик втрат зростає у міру збільшення рахунку з кожним кроком в 10.000 доларів, то і знижуватися він буде в тих же пропорціях. Якщо число контрактів збільшується з 10 до 11 при наявності 100.000 доларів, то перехід з 11 до 10 відбувається тільки при падінні рахунку нижче 100.000 доларів. Зниження ризику - це було перше, про що я почав думати після того, як прийшов до висновку про те, що
 4. Поняття інвестиційних ризиків та їх оцінка
  економічної, зовнішньоекономічної) в країні та перспективи її розвитку можна говорити про соціально-політичних (внутрішньоекономічних, зовнішньоекономічних) ризиках. Соціально-політичний ризик оцінюється насамперед виходячи з того, наскільки стабільна ситуація в країні з точки зору соціально-політичних змін, які можуть змінити економічну політику країни настільки, що це призведе
 5. Підприємницький дохід
  економічна категорія. Підприємницький дохід - це та плата, яку отримує підприємець за свою організаторську роботу з об'єднання і використанню економічних ресурсів, за ризик збитків від використання цих ресурсів, за господарські ініціативи (інновації) і монопольну ринкову владу. В економічній теорії підприємницький дохід ділять на дві частини, що утворюють основу
 6. Терміни і поняття
  ризик
 7. 4.2. Методи аналізу інвестиційних проектів
  економічної ситуації. При управлінні інвестиційним портфелем період окупності може допомогти у визначенні часу входу в проект і часу виходу з проекту. Дисконтування нормами віддачі, скоригованими на ризик. Норми дисконтування, які враховують всі ступені ризику, можуть коригуватися для компенсації інвестору взяття на себе додаткового ризику. Аналіз
 8. 1. Сучасні теорії підприємництва
  ризик невизначеності (Cantilion 1755, Hamilton 1876, Knight 1921). Ця пасивна функція підприємця (він на себе бере ризик) є ознакою динамічної економіки і узгоджується з функціями підприємця, описаними в "активних"
 9. 11.3.2. Інвестиційний клімат та інвестиційні ризики
  економічна ситуація і перспективи її розвитку; 3) зовнішньоекономічна діяльність та її перспективи. Кожен фактор ризику має свою частку й оцінюється в балах. Тому можна кількісно виміряти як окремі групи факторів ризику, так і визначити інвестиційний клімат в цілому. Згадані вище групи факторів ризику показують ситуацію в найважливіших для іноземного інвестора сферах
 10. Інженер, грунтуючись на даних аналогічних перехресть, стверджує: установка світлофора знизить ризик неіз-бажаних
  ризик неіз-бажаних аварій протягом його терміну експлуатації з 1,6% до 1,1%. Наскільки доцільно фінансування встановлення нового світлофора? Для відповіді на питання ви збираєтеся вдатися до аналізу «витрати-вигоди», але стикаєтеся з проблемою: щоб порівняння мало сенс, витрати і вигоди необхідно визначати в одних і тих же одиницях виміру. Витрати визначаються в доларах, а
 11. РОЗДІЛ 5 Торгівля на Імпульсі Акції Індексу Доу, NASDAQ і Торгівля по Новинам
    ризик. Але ризик є невід'ємною частиною і торгівлі та повсякденному житті взагалі. В одних ситуаціях слід проявити розсудливість, в інших - краще покладатися на інтуїцію. Лише в дуже рідкісних і досить певних випадках перевага повністю на стороні Дейтрейдер і великий ризик може бути дійсно виправданий. Але коли це відбувається, йдеться про отримання набагато більшої прибутку, ніж
 12. Стаття 96. Основні положення про акціонерне товариство
    ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості належних їм
 13. Теорії прибутку
    економічних ресурсів (факторів виробництва) була описана вище. Її поділяють більшість економістів. Решта теорії швидше доповнюють її. Компенсаторна та інноваційна теорії прибутку, по суті, зводять прибуток до підприємницького доходу і тому розглядають її як плату (компенсацію) підприємцю за його підприємницьку діяльність. Причому ця плата складається з двох частин:
 14. 3.2.3. Визначення ставки дисконтування
    ризику (альтернативна вартість капіталу). Розглянемо деякі методи визначення ставки дисконтування. Метод підсумовування. Метод заснований на зіставленні прибутковості і ризиків доступних альтернативних інвестицій. Ставка дисконтування розраховується в результаті додавання процентних складових (премій), що відображають додаткові ризики, властиві інвестиційному проекту, до ставки
© 2014-2022  epi.cc.ua