Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 28. БЮДЖЕТ, ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА І СУКУПНИЙ ПОПИТ


Величина одного тільки федерального державно-ного бюджету перевищує 1 трлн. дол на рік, а об-щая сума податків, що стягуються органами держав-ного управління всіх рівнів - федеральним, штатів, а також місцевими органами само-врядування, становить близько * / з ВНП. Таким чином, уро-вень державних витрат і податків, несомнен-но, грає провідну роль у визначенні обсягу ви-пуску продукції та зайнятості в економіці.
У цьому розділі наша увага буде зосереджена-чено на викладі двох базових, провереннихпрактікой висновків. По-перше, зростання державних-них витрат збільшує сукупний попит і, сле-послідовно, веде до розширення обсягу випускупродукції і рівня зайнятості. По-друге, збільшен-ня суми податків скорочує особистий наявний-мий дохід домашніх господарств і, отже, призводить до скорочення витрат, обсягу випускупродукції та зайнятості. Однак ми підемо дальшепростой констатації цих загальних результатів і по-дивимося, як виросте ВНП при скороченні подат-гов, наприклад, на 5 млрд. дол або, з іншого сторо-ни, наскільки знизиться випуск при 10-мільярд-ве скорочення рівня державних витрат.
Важливість відповідей на ці питання определяетсятем, що на практиці уряд действітельноіспользует податкову політику і государственниерасходи як інструмент впливу на випускпродукціі і рівень зайнятості. Так, в 1975 р., ко-ли в країні спостерігався серйозний економіческійспад, в числі антикризових заходів використовувалося ісокращеніе податків. Проте до цих пір существуютнекоторие сумніви з приводу того, що іменнопредпрінятое в 1982 і 1983 рр.. значне скор-щення податків допомогло економіці США настільки б-будів відновитися після спаду 1981-1982 рр..
Ми починаємо цю главу з більш докладного ана-лізу моделі визначення рівня доходів, вже зна-комою нам по гол. 25, щоб показати, яким обра-зом розмір державних витрат і рішення обуровне податків в економіці здатні впливати на ве-личину сукупного попиту і обсяг випуску про-дукції.
Про Державні витрати та рішення в об-ласті податків в сукупності становлять фі-скельну політику держави.
Фіскальна політика може як благотворно, так ідосить болісно впливати на стабільність-ність національної економіки.
Якщо правітельствоіспользует заходи фіскальної і / або грошової полі-тики, намагаючись наблизити об'єм випуску продук-ції до його потенційного рівня і поддержатьстабільность цін, це називається політикою стаб-лізації.
Про Політика стабілізації являє со-бій дії уряду по контролю надекономіческой ситуацією з метою максималь-но наблизити об'єм ВВП до його потенциаль-ному рівня і підтримати низькі і стабиль-ні темпи інфляції. Метою політики еконо-мічного зростання є збільшення фактичних обсягів ВНП. Політика ограніченіяделовой активності, навпроти, спрямована науменьшеніе реального обсягу ВНП по порівняй-нію з його потенційним рівнем.
У цьому розділі ми проаналізуємо всі «за» і «про-тив» використання заходів фіскальної політики в це-лях досягнення економічної стабілізації.
Ми розглянемо також деякі фактіческіеданние про величину податків і державних видатків і обговоримо проблему бюджетного дефіциту.
Про Бюджет - це докладний опис расхо-дов, а також фінансових планів отдельнихлюдей, компаній або уряду. Бюджет-ний дефіцит - це перевищення розміру дер-жавних витрат над величиною бюджетних надходжень. Коли правітельствоімеет дефіцит бюджету, то його витрати біль-ше його доходів.
Проблема, яка червоною ниткою проходить черезвсю главу, - це проблема впливу дефіциту дер-жавного бюджету на розвиток національнойекономікі. Протягом майже п'яти років, в період з 1950 по 1987 р., федеральний бюджет США нахо-дился в стані дефіціта1. Практично каждийновий кандидат у президенти обіцяє, що в случаеего обрання він назавжди позбавиться від бюджетногодефіціта, і щоразу виявляється, що з цієїпроблеми майже неможливо впоратися. Послід-ний раз позитивне сальдо (надлишок) федераль-ного державного бюджету, ті. перевищення до-ходів над витратами, спостерігалося в 1968 р. проблему-ма дефіциту турбує людей, і вони хочуть знати, чи може уряд продовжувати рік за годомрасходовать суми коштів більші, ніж складаючи-ють його надходження, не викликаючи при цьому яких-ли- бо негативних наслідків. І якщо для отдельногочеловека абсолютно неможливо постійно тра-тить більше, ніж він отримує, то чому подобноеудается уряду? А якщо уряд в дей-ствительности не здатна це робити, чи може Цеозначає, що одного разу податки повинні будуть статьстоль високі, щоб компенсувати сегодняшнійдефіціт? Ми розглянемо дані про величину бюд-житнього дефіциту і обговоримо необхідність кор-
1 Мабуть, помилка в оригіналі.
Повинно бути: був бездефіцитним. (Прім.науч. Ред.)
Ригування його розміру у зв'язку з наявністю значи-ного дефіциту в період 80-х років.
Якщо в країні є бюджетний дефіцит, пра-вительство змушене шукати шляхи, щоб покритьсуществующее перевищення рівня своїх расходовнад величиною бюджетних надходжень. У більшості випадків воно робить це, займаючи кошти унаселення, продаючи державні облігаціі.Облігація являє собою зобов'язання виплив-тить її власнику в певний момент в буду-щем певну суму грошей. Постійно прибе-гаю до подібних позиками, уряд накапліваетсвой борг перед населенням Борг уряду на-селищу країни називається державним дол-гом
Про Державний борг являє собойнакопленную суму заборгованості прави-тва населенню країни.
Бюджетний дефіцит і відповідний йому при-ріст державного боргу були, без сумніву, од-ними з перших у списку макроекономічних про-блем 80-х років. Оскільки дефіцит зберігався ізгода на рік, то державний борг також безупинно зростав і досяг воістину астрономич-ського рівня. Так, в 1987 р. національний государ-жавного борг Сполучених Штатів знаходився науровне 2 трлн. дол, що становило більше 7000 долл. на кожного жителя країни. Останнім питанням ваналізе фіскальної політики, якому ми наме-рени приділити увагу, буде вплив держав-ного боргу на національну економіку.
А почнемо ми з розгляду основних момен-тов, що відносяться до державних доходів і рас-ходам Потім ми перейдемо до вивчення того, Яким чином державний сектор економіки можетбить включений в нашу модель визначення сукупність-ного попиту
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Глава 28 . Бюджет, Фіскальна політика і СУКУПНИЙ ПОПИТ "
 1. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 р. одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 2. Макроекономіка
  главах сьомий ча-сти. Зокрема, ми застосовуємо цю модель в гол. 31для дослідження економічного циклу, которийінтерпретіруется як результат зрушень крівихспроса та пропозиції. Ми проводимо разлічіемежду кривими пропозиції для довгострокового ікраткосрочного періодів. Ми також обговоримо роль, яку відіграє ступінь гнучкості цін і зарплати втом, наскільки швидко економіка повертається всостояніі
 3. Агрегирование
  бюджету - кредитором або позичальником на фінансовому ринку. Крім того, держава регулює і організовує функціонування ринкової економіки, тобто створює і забезпечує інституційні основи (законодавча база, система безпеки, система страхування, податкова система тощо) для її функціонування, інакше кажучи, розробляє «правила гри»; забезпечує і контролює пропозицію
 4. Цілі та інструменти фіскальної політики
  бюджетно-податкова) політика, як і монетарна політика, - це різновид антициклічної (стабілізаційної) політики, спрямованої на згладжування циклічних коливань економіки, тобто стабілізацію економіки в короткостроковому періоді. Метою фіскальної політики є стабільне економічне зростання, повна зайнятість (відсутність циклічного безробіття) і стабільний рівень цін (відсутність
 5. Вплив інструментів фіскальної політики на сукупний попит
  бюджету дорівнює одиниці. мультиплікативний ефект мають і трансферти, які становлять хіба «антіналогі». Вони так само, як і податки, надають непрямий вплив на сукупний попит, тобто через споживчі витрати. Зростання трансфертів веде до зростання наявного доходу, а їх скорочення - до зменшенню наявного доходу. (Строго кажучи, трансферти змінюють величину особистого доходу,
 6. Види фіскальної політики
  бюджеті. Автоматична (недискреційна) фіскальна політика заснована на дії вбудованих (автоматичних) стабілізаторів. Вбудовані (або автоматичні) стабілізатори представляють собою інструменти, величина яких залишається незмінною, але сама наявність яких (встроенность в економічну систему) автоматично стабілізує економіку, стимулюючи ділову активність при спаді і стримуючи
 7. Типи фіскальної політики
  бюджетної політики держави можуть лежати різні концепції: концепція щорічно балансируемого бюджету; концепція балансування бюджету в ході економічного циклу; концепція функціональних
 8. Податковий мультиплікатор
  бюджет і сумою виплачених урядом трансфертів. Податкова функція має вигляд Т=Ta + tY, де Та - автономні податки, які не залежать від величини доходу Y (наприклад, податки на нерухомість, спадок і т.д.); - гранична податкова ставка . Податковий мультиплікатор робить набагато менший вплив на зменшення сукупного попиту, ніж мультиплікатор державних витрат на його
 9. Висновки
  бюджетному дефіциту. 2. Державний бюджет - річний план державних витрат і джерел їх фінансового покриття (доходів). Найважливіші функції держбюджету - розподільна і контрольна. Він займає центральне місце в системі державних фінансів. 3. Фінанси - це система сформованих у суспільстві відносин з формування і використання фондів грошових коштів або фінансових
 10. Політика «дешевих» і «дорогих» грошей
  бюджету та погашення частини боргу замість рефінансування рівнозначно збільшенню ліквідності банківської системи. Таргетування - встановлення цільових орієнтирів зростання одного або декількох показників грошової маси. Регулювання форвардних і ф'ючерсних операцій шляхом встановлення обов'язкової маржі, тобто реально внесеної суми по угоді. Зазначені та інші інструменти грошово-кредитної
© 2014-2022  epi.cc.ua