Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

9. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА. SWOT АНАЛІЗ

Зовнішнє середовище підприємства - сукупність активно діючих суб'єктів і сил, які знаходяться поза сферою безпосереднього контролю з боку об'єктів аналізу, але можуть вплинути на її стратегію.
За ступенем впливу на процеси, що протікають в рамках підприємства, виділяють дві групи зовнішніх факторів: віддаленого впливу, що представляють макросферу (економічні, природні, науково технічні, демографічні та політико правові); безпосереднього впливу ближнього оточення, або галузеві фактори (споживачі, конкуренти, постачальники, ринок).
Зовнішній аналіз передбачає використання декількох методів; переважно він є частиною SWOT аналізу; (S - Strengths - сильні сторони; W - Weaknesses - слабкі сторони; O - Opportunities - можливості; T - Threats - загрози) .

SWOT аналіз включає визначення та оцінку сильних і слабких сторін підприємства в їх взаємодії з потенційними загрозами і можливостями зовнішнього середовища.
При SWOT аналізі можливості визначаються як обставини, що створюють підприємству умови виробляти нові дії: випустити новий продукт, завоювати нових клієнтів, впровадити нову технологію, перебудувати виробничі та господарські процеси і т. п.
Загроза - це те, що може завдати шкоди підприємству, позбавити його існуючих переваг: поява нових конкурентів, випуск товарів замінників і т. п.
SWOT аналіз доцільно проводити в кілька етапів з використанням нескладних табличних форм.
На першому етапі перераховуються сильні і слабкі сторони підприємства, сприятливі можливості і загрози, наприклад: сильні сторони: висока якість продукції, допомога місцевої адміністрації, кваліфікований персонал; слабкі сторони: відсутність нових видів продукції, слабкий маркетинг , недолік фінансів; загрози: жорстка конкуренція, очікування з боку покупців кращої якості продукції, більшої різноманітності її асортименту; можливості: випуск нових взаємозамінних матеріалів, заміна застарілого обладнання, розширення асортименту продукції.

На наступному етапі аналізу можна виконати його кількісну оцінку за допомогою великої експертної оцінки значущості встановленого поєднання характеристик умов діяльності підприємства. Підсумовуючи отримані оцінки, можна визначити загальну значущість сильних і слабких сторін, загроз і можливостей зовнішнього середовища, а також порівняти їх.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА. SWOT АНАЛІЗ "
 1. 11. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  аналізу - виявити стратегічну ситуацію всередині підприємства, що характеризує поточний стан бізнесу і використання різноманітних ресурсів. По суті, аналіз внутрішнього середовища підприємства мало відрізняється від принципів, що використовуються при аналізі зовнішнього середовища. Тут також широко використовується SWOT аналіз, що виявляє сильні і слабкі сторони підприємства. У цьому випадку розглядаються всі сфери
 2. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
  аналіз, - перший вид аналізу, що визначає ситуації, в яких знаходиться підприємство, тобто виявляє обставини, що впливають на весь хід його виробничої, господарської та фінансової діяльності. Цілі діагностики - виявити місце, яке займає підприємство в загальному економічному просторі, його поточні виробничі можливості, споживані трудові, матеріально технічні та
 3. 1. Витрати виробництва: зовнішні і внутрішні
  аналізі господарської діяльності будь-якого комерційного підприємства займає аналіз витрат і доходу в тій чи іншій формі. Вся сукупність витрат, пов'язаних з використанням ресурсів і послуг для виробництва продукції, називається витратами виробництва. Останні в залежності від їх ставлення до власності підприємства і характеру обліку підрозділяються на зовнішні, або явні і внутрішні, або
 4. 10. АНАЛІЗ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА (PEST АНАЛІЗ)
  аналізу (P - Political legal - політико правові, E - Economic - економічні, S - Sociocultural - соціокультурні, T - Technological forces - технологічні фактори) - виявлення та оцінка впливу найважливіших факторів макросередовища на результати поточної і майбутньої діяльності підприємства. При цьому встановлюються події, що не підконтрольні підприємству, але впливають на результати господарювання. PEST
 5. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналіз фінансового стану підприємства - актуальна проблема для всіх без винятку користувачів інформацією. Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система
 6. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 7. 12. ГАЛУЗЕВИЙ АНАЛІЗ
  аналізу основним об'єктом дослідження є господарська галузь - сукупність підприємств, що конкурують на одному споживчому ринку з аналогічними товарами і послугами. Мета галузевого аналізу - визначення привабливості галузі та її окремих товарних ринків. Існують наступні стадії аналізу галузі: визначення економічних характеристик галузевого оточення; оцінка ступеня
 8. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  аналіз.
 9. Напрями проектного аналізу
  аналіз його основних аспектів (часто їх називають напрямками аналізу або просто аналізом): 1. Технічний аналіз, завданням якого є визначення найбільш придатною для даного інвестиційного проекту техніки і технології. 2. Комерційний аналіз (маркетинговий), в ході якого аналізується ринок збуту тієї продукції, яка буде проводитися після реалізації інвестиційного
 10. Аналіз
  аналіз і синтез. При аналізі відбувається уявне розкладання явища на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес
 11. Глава 8. Фірма як об'єкт мікроекономічного аналізу
  аналізі головним об'єктом є фірма (підприємство). Це пояснюється тим, що в сучасній економіці саме підприємства (фірми) виробляють основну масу товарів та послуг, які задовольняють потреби людини. У цьому підручнику терміни «фірма» і «підприємство» розглядаються як синоніми, хоча на практиці це не завжди так. Наприклад, фірма може складатися з декількох підприємств, але
 12. 3. Зовнішні ефекти і деятельностьУправленія з охорони навколишньогосередовища (EPA)
  середовища. Ми почнемо з обо-снования економічних аргументів на користь держав-ного регулювання забруднення-окрркающейсреди. Потім ми обговоримо те, як Управління поохране окрркающей середовища (EPA) підійшло до рі-нію стоїть перед ним завдання, і завершимо Параг-раф обговоренням можливостей реформи в цій області
 13. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  аналіз полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити
 14. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
  аналіз здійснюється на базі прийомів, які не є привілеєм проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
 15. Внутрішні витрати
  аналіз пошуку шляхів підвищення ефективності роботи підприємства. Ефективні заходи, спрямовані на більш повне і раціональне використання внутрішніх ресурсів, істотно підвищують продуктивність і тим самим забезпечують менший ступінь залежності підприємства від кон'юнктури ринку. Це ні в якому разі не принижує значимості обліку зовнішнього економічного середовища, але
 16. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  аналізувати характер зміни окремих його статей. Такий аналіз проводиться за допомогою горизонтального (тимчасового) і вертикального (структурного)
 17. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АНАЛІЗУ ФХД
  аналізу: суспільного господарства в цілому; економічного чи адміністративного району; галузей матеріального виробництва; підприємства; підрозділи підприємства і т. д. По суб'єктах аналіз класифікується залежно від того, хто його виробляє : економічні служби підприємств; органи господарського управління; кредитні, фінансові та статистичні організації. Залежно від мети
© 2014-2022  epi.cc.ua