Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

25.3. Шляхи фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання

Зовнішні і внутрішні фактори банкрутства. Зовнішні та внутрішні джерела фінансового оздоровлення неспроможних підприємств.
До підприємства, яке визнано банкрутом, застосовується ряд санкцій (рис. 25.1):
реорганізація виробничо-фінансової діяльності;
ліквідація з розпродажем майна;
мирову угоду між кредиторами і власниками підприємства.
Реорганізаційні процедури передбачають відновлення платоспроможності шляхом проведення певних оргтехмероприятий.
За результатами аналізу має бути розроблена програма і складено бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства з метою недопущення банкрутства і виведення його з "небезпечної зони" шляхом комплексного використання внутрішніх і зовнішніх резервів.
Конкретні шляхи виходу підприємства з кризової фінансової ситуації залежать від причин його неспроможності. Оскільки більшість підприємств розоряється з вини неефективної державної політики, то одним із шляхів фінансового оздоровлення підприємств повинна бути державна підтримка неспроможних суб'єктів господарювання. Але зважаючи на дефіцит державного бюджету розраховувати на цю допомогу можуть не всі підприємства.
З метою скорочення дефіциту власного оборотного капіталу акціонерне підприємство може спробувати поповнити його за рахунок випуску і розміщення нових акціи, і облігацій. Однак при цьому треба мати на увазі, що випуск нових акцій може призвести до падіння їх курсу і це теж може стати причиною банкрутства. Тому в західних країнах найчастіше вдаються до випуску конвертованих облігацій з фіксованим відсотком доходу і можливістю їх обміну на акції підприємства.

Типи процедур, що застосовуються до неспроможним підприємствам, і форми їх фінансового оздоровлення


Один із шляхів запобігання банкрутства акціонерних підприємств - зменшення або повна відмова від виплати дивідендів по акціях за умови , що вдасться переконати акціонерів у реальності програми фінансового оздоровлення та підвищення дивідендних виплат в майбутньому.
Важливим джерелом фінансового оздоровлення підприємства є факторинг, тобто поступка банку або факторинговій компанії права на востребование дебіторської заборгованості, або договір-цесія, за яким підприємство поступається своєю вимогою до дебіторів банку в якості забезпечення повернення кредиту.

Одним з ефективних методів оновлення матеріально-технічної бази підприємства є лізинг, який не вимагає повної одноразової оплати орендованого майна і служить одним з видів інвестування. Використання прискореної амортизації по лізингових операціях по.зволяет оперативно оновлювати обладнання та вести технічне переозброєння виробництва.
Залучення кредитів під прибуткові проекти, здатні принести підприємству високий дохід, також є одним з резервів фінансового оздоровлення підприємства. Цьому ж сприяє і диверсифікація виробництва за основними напрямами господарської діяльності, коли вимушені втрати за одними напрямками покриваються прибутком від інших.
Зменшити дефіцит власного капіталу можна за рахунок прискорення його оборотності шляхом скорочення строків будівництва, виробничо-комерційного циклу, наднормативних залишків запасів, незавершеного виробництва і т.д.
Скорочення витрат на утримання об'єктів жілсоцкультбита шляхом передачі їх в муніципальну власність також сприяє припливу капіталу в основну діяльність.
З метою скорочення витрат і підвищення ефективності основного виробництва в окремих випадках доцільно відмовитися від деяких видів діяльності, які обслуговують основне виробництво (будівництво, ремонт, транспорт і т.п.) і перейти до послуг спеціалізованих організацій.
Якщо підприємство отримує прибуток і є при цьому неплатоспроможним, потрібно проаналізувати використання прибутку. При наявності значних відрахувань у фонд споживання цю частину прибутку в умовах неплатоспроможності підприємства можна розглядати як потенційний резерв поповнення власних оборотних коштів підприємства.
Велику допомогу у виявленні резервів поліпшення фінансового стану підприємства може надати маркетинговий аналіз з вивчення попиту та пропозиції, ринків збуту і формування на цій основі оптимального асортименту і структури виробництва продукції.
Одним з основних і найбільш радикальних напрямків фінансового оздоровлення підприємства є пошук внутрішніх резервів по збільшенню прибутковості виробництва і досягненню беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, зниження її собівартості, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних витрат і втрат.

Основна увага при цьому необхідно приділити питанням ресурсозбереження: впровадження прогресивних норм, нормативів і ресурсозберігаючих технологій, використання вторинної сировини, організації дієвого обліку та контролю за використанням ресурсів, вивчення і впровадження передового досвіду в здійсненні режиму економії, матеріального і морального стимулювання працівників за економію ресурсів і скорочення непродуктивних витрат і втрат.
Для систематизованого виявлення й узагальнення всіх видів втрат на кожному підприємстві доцільно вести спеціальний реєстр втрат із класифікацією їх за певними групами:
а) від шлюбу;
б) по виробництвам, не дала продукції;
в) від зниження якості продукції;
г) від незатребуваною продукції;
д) від втрати вигідних замовників, вигідних ринків збуту;
е) від неповного використання виробничої потужності підприємства;
ж) від простоїв робочої сили, засобів праці, предметів праці та грошових ресурсів;
з) від перевитрати ресурсів на одиницю продукції в порівнянні з встановленими нормами;
і) від псування і недостачі матеріалів і готової продукції ;
к) від списання не повністю амортизованих основних засобів;
л) від сплати штрафних санкцій за порушення договірної дисципліни;
м) від списання незатребуваною дебіторської заборгованості;
н) від простроченої дебіторської заборгованості;
о) від залучення невигідних джерел фінансування;
п) від несвоєчасного введення в дію об'єктів капітального будівництва;
р) від стихійних лих і т.д.
Аналіз динаміки цих втрат і розробка заходів щодо їх усунення дозволять значно поліпшити фінансовий стан суб'єкта господарювання.
В особливо важких випадках необхідно провести реінжіні-ринг бізнес-процесу, тобто докорінно переглянути виробничу програму, матеріально-технічне постачання, організацію праці та нарахування заробітної плати, підбору і розстановки персоналу, систему управління якістю продукції, ринки сировини і ринки збуту продукції, інвестиційну й цінову політику та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "25.3. Шляхи фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання"
 1. Висновки
  шляху перетворення адміністративно-командної економіки в ринкову: еволюційний (поступове створення ринкових інститутів) і радикальний («шокова терапія»). Насправді майже всі країни з перехідною економікою використовують ті чи інші елементи як еволюційного, так і радикального шляху. 4. Досвід країн з перехідною економікою показав, що не стільки зміна форми власності
 2. Тема 3. Економічний розвиток в епоху средневе-ковья
  фінансової системи. Грошовий обіг і грошова тор-Гауліт. Середньовічні банкіри та їхні операції. Початок вексельного об-рощення. Економічний побут і господарська культура
 3. Тема 3. Економічний розвиток в епоху середньовіччя
  фінансової системи. Грошовий обіг і грошова торгівля. Середньовічні банкіри та їхні операції. Початок вексельного обігу. Економічний побут і господарська культура
 4. Зрушення в системі господарювання
  фінансові зв'язки з одним банком. Перехресне володіння акціями знизилося з 55% у 1989 р. до 42% в 1998 р., а частка банківського володіння акціями груп - з 21% до 13%. Сталася структурна перебудова діяльності корпорацій супроводжувалася хвилею поглинань і об'єднань; 60% цих угод проходило за участю компаній, контрольованих іноземним капіталом, і безпосередня з іноземними
 5. «Велика сімка».
  Шляхи оздоровлення економіки; - проблеми енергетики; - міжнародна торгівля; - шляхи стабілізації валютної системи; - відносини промислово розвинених країн і країн; - проблеми країн з перехідною економікою. Ускладнення проблем у валютно-фінансовій галузі викликало необхідність освіти додаткового органу. У 1985 р. у Венеції була заснована окрема група міністрів
 6. 20.1. Завдання аналізу фінансових результатів
  фінансових і валютних біржах і т.д.). Прибуток - це частина чистого доходу, який безпосередньо отримують суб'єкти господарювання після реалізації продукції. Тільки після продажу продукції чистий дохід приймає форму прибутку. Кількісно вона являє собою різницю між чистим виторгом (після сплати податку на додану вартість, акцизного податку й інших відрахувань з виторгу в
 7. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  шляху роззброєння та демілітаризації економіки? 5. Які найважливіші шляхи подолання екологічної кризи? 6. Які основні шляхи подолання відсталості країн? 7. Які основні шляхи подолання паливно-енергетпческого кризи? 8. Які найважливіші шляхи вирішення сировинної проблеми? 9. У чому полягає сутність концепції ноосфери В.І.
 8. Методи реструктуризації підприємств
  шляхи реструктуризації. Різноманіття методів реструктуризації може бути зведене до двох великих груп: організаційні та фінансові. Організаційна реструктуризація - це комплекс заходів, спрямованих на наближення розмірів підприємства і його підрозділів до вимог конкурентного ринкового середовища. Таке завдання стояло перед усіма країнами з перехідною економікою, які отримали від соціалізму
 9. Питання 67 Регіональна економіка
  оздоровлення економіки цих регіонів. Фінансові ресурси на оздоровлення депресивних регіонів можуть мати такі джерела: - ресурси федерального бюджету, виділені на підтримку окремих секторів економіки; - частина бюджетних коштів, що використовуються по каналах реалізації федеральних програм; - пільгові кредити населенню; - кошти благодійних фондів; - певна частка коштів,
 10. ЛІТЕРАТУРА
  оздоровлення економіки: досвід непу. Упоряд. А.Казьмін. М.,
 11. Рекомендована література
  оздоровлення економіки: досвід непу. Упоряд. А.Казьмін. М.,
 12. ПЕРЕДМОВА
  фінансового аналізу. При цьому на перший план висуваються питання аналізу формування та використання капіталу, оцінки фінансової стійкості підприємства і ризику банкрутства, вивчення факторів і резервів зміцнення фінансового становища суб'єкта господарювання, оскільки питання наявності та нарощування капіталу в ринковій економіці мають першорядне значення для кожного суб'єкта господарювання.
 13. 12.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу
  фінансову стійкість підприємства, його конкурентоспроможність? Керівництво підприємства має чітко уявляти, за рахунок яких джерел ресурсів воно буде здійснювати свою діяльність і в які сфери діяльності буде вкладати свій капітал. Турбота про фінанси є відправним моментом і кінцевим результатом діяльності будь-якого підприємства. В умовах ринкової економіки ці питання
 14. 25.1. Поняття, види і причини банкрутства
  фінансовий крах, руйнування) - це підтверджена документально нездатність суб'єкта господарювання платити за своїми борговими зобов'язаннями і фінансувати поточну основну діяльність через відсутність коштів. Основною ознакою банкрутства є нездатність підприємства забезпечити виконання вимог кредиторів протягом трьох місяців з дня настання термінів платежів. Після закінчення
 15. 4.2. Інвестиційний криза та шляхи її подолання
  оздоровлення економіки, лібералізації услдвій роботи предп * ри-ятий в ринковому середовищі. Час, що минув з початку реформ, дає достатній матеріал для оцінки підсумків та обгрунтованості загального підходу до їх проведення в інвестиційній сфері. Головні риси прийнятої до здійснення моделі реформування інвестиційної сфери полягали у відмові від державного планування інвестиційного комплексу,
 16. Глава 19. Бізнес-план та консалтингові послуги
  шляхи їх досягнення та очікувані результати. Бізнес-планування в сучасній Росії часто розглядається як діяльність, спрямована лише на отримання фінансових коштів від зовнішніх інвесторів (кредиторів, покупців акцій, партнерів). У країнах з розвиненою ринковою економікою планування бізнесу від початку несе іншу смислове навантаження - усвідомлення ситуації і визначення шляхів найбільш
 17. Питання 2 Права та обов'язки платників податків
  фінансових відносин. Таким чином, вищеназвані особливості призводять до необхідності законодавчого вдосконалення форм і методів податкового контролю. Тобто стосовно відносин банкрутства бюджетний і податковий контроль повинен здійснюватися шляхом застосування спеціальних прийомів і способів, а також використання особливих методів бюджетного та податкового контролю. Дані методи
© 2014-2022  epi.cc.ua