Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

24.9. Прогнозування і розробка моделей фінансового стану суб'єкта господарювання

Значення, завдання та основні методи прогнозування.
Розробка прогнозних моделей фінансового стану підприємства необхідна для вироблення генеральної фінансової стратегії по забезпеченню підприємства фінансовими ресурсами, оцінки його можливостей у перспективі. Вона повинна будуватися на основі вивчення реальних фінансових можливостей підприємства, внутрішніх і зовнішніх факторів і охоплювати такі питання, як оптимізація основних і оборотних коштів, власного і позикового капіталу, розподіл прибутку, інвестиційну й цінову політику. Основна увага при цьому приділяється виявленню та мобілізації внутрішніх резервів збільшення грошових доходів, максимальному зниженню собівартості продукції і послуг, виробленню правильної політики розподілу прибутку, ефективному використанню капіталу підприємства на всіх стадіях його кругообігу.
Зазвичай виділяють чотири методи прогнозування фінансової стійкості суб'єкта господарювання: екстраполяцію; метод строків оборотності; метод бюджетування; метод попередніх (прогнозних) балансів.
При використанні першого методу виходять із припущення про існування прямого зв'язку між оборотним капіталом і об'ємом продажів, яка може бути виражена за допомогою простого коефіцієнта (відношення чистого оборотного капіталу до обсягу продажів), або за допомогою рівняння зв'язку :
Y=а + b х,
де а - постійна величина чистого оборотного капіталу;
b - коефіцієнт регресії, що відображає ступінь Залежно оборотного капіталу від об'єму продажів.

Знаючи величину цих коефіцієнтів і прогнозований обсяг продажів, можна визначити потреба в чистому оборотному капіталі (фінансово-експлуатаційну потребу в оборотних коштах).
Однак цей метод досить спрощений, тому що враховує єдиний фактор - обсяг продажів, тоді як рівень потреби в короткостроковому фінансуванні багато в чому залежить від терміну оборотності запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості і т.д.
Другий метод визначення чистого оборотного капіталу заснований на вивченні тривалості виробничо-комерційного циклу: період оборотності запасів плюс період оборотності дебіторської заборгованості мінус період оборотності кредиторської заборгованості, помножений на одноденний оборот по реалізації.
Наприклад, планований обсяг реалізації продукції - 150 млн руб., Термін складування запасів - 80 днів, термін кредиту постачальників - 30 днів, термін погашення дебіторської заборгованості - 35 днів. У підсумку потреба у власному оборотному капіталі складе
(80 +35-30) х 150/360=35,4 млн руб.
Однак і цей метод має свої недоліки, так як терміни оборотності не є нормативними, а змінюються під впливом різних факторів і тому у свою чергу вимагають прогнозування та уточнення.
Метод бюджетування заснований на плануванні надходження і витрачання грошових коштів, в тому числі від основної, інвестиційної та фінансової діяльності, докладно описаний О.Ф. Ефимовой [15] і Н.А. Русак [45] та ін Розрахунок відхилень між надходженням і виплатами показує планована зміна коштів і створює основу для прийняття відповідних управлінських рішень.
Прогнозування грошових потоків дозволяє визначити розміри надлишку або нестачі готівки в обороті підприємства. Реальність прогнозів надходження й витрати коштів залежить від ступеня їхньої невизначеності.
Одним з методів фінансового прогнозування є складання прогнозного звіту про прибутки і збитки і прогнозного балансу, найбільше повно освітленого Д.А.Панковим [40]. Прогнозна звітність може складатися на кінець кожного місяця, кварталу, року. Вона дозволить встановити та оцінити зміни, які відбудуться в активах підприємства й джерелах їхнього формування в результаті господарських операцій на планований період часу.
Прогнозний баланс може складатися на підставі системи планових розрахунків всіх показників виробничо-фінансової діяльності, а також на підставі динаміки окремих статей балансу і їхніх співвідношень. Велику допомогу при розробці прогнозної фінансової звітності й моделей фінансового стану підприємства можуть зробити комп'ютерні програми по фінансовому моделюванню.
Зіставлення прогнозних значень статей балансу з фактичними на кінець звітного періоду дозволить установити, які зміни відбудуться у фінансовому стані підприємства, що дасть можливість своєчасно внести корективи в його виробничу і фінансову стратегію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24.9. Прогнозування і розробка моделей фінансового стану суб'єкта господарювання "
 1. 24.1. Поняття, значення і завдання аналізу фінансового стану підприємства
  прогнозування можливості банкрутства;. з аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості; з аналогічними даними за попередні роки для вивчення тенденцій поліпшення або погіршення ФСП. Аналізом фінансового стану займаються не лише керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники, інвестори з
 2. Зрушення в системі господарювання
  модель господарювання Японії за останні десятиліття перетерпіла поступові зміни від «напівдержавній» до більш відкритою і спирається на ринкові принципи. Так, багато промислових компаній перейшли на принципи прямого фінансування (випуск цінних паперів, особливо акцій та інших інструментів). У 1989 р. випуск акцій і інших інструментів, таких, як оборотні і гарантовані цінні
 3. Імітаційне моделювання
  прогнозування служить форма звітності "Звіт про прибутки і збитки" (форма № 2), що представляє собою табличну реалізацію жорстко детермінованої факторної моделі, що пов'язує результативну ознаку (прибуток) з факторами (доход від реалізації, рівень витрат, рівень податкових ставок і ін.) Один з можливих підходів прогнозування в цьому випадку може виглядати наступним чином. Ставиться
 4. Контролююча функція
  прогнозування обсягів надходжень платежів до бюджету на певний період є найважливішими завданнями економічних відомств, фінансових органів на всіх рівнях управління. Невід'ємною частиною аналізу і прогнозування є розробка пропозицій щодо коригування законодавства, що регулює взаємини господарюючих суб'єктів між собою, з державою і населенням. Своєчасно
 5. Контрольні питання
  прогнозування »? 7. Які методи використовуються при розробці прогнозу розвитку бюджету? Дайте їх порівняльну характеристику. 8. На яких показниках засноване прогнозування розвитку територіальних
 6. 2.5.6. Методи ситуаційного аналізу та прогнозування
  моделі, призначені для вивчення функціональних чи жорстко детермінованих зв'язків, коли кожному значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення результативної ознаки. Як приклад можна привести залежності, реалізовані в рамках відомої моделі факторного аналізу фірми "Дюпон" (ця модель буде розглянута в розділі 4.8). Використовуючи цю модель
 7. 20.1. Завдання аналізу фінансових результатів
  розробка заходів щодо використання виявлених резервів. Основними джерелами інформації при аналізі фінансових результатів прибутку служать накладні на відвантаження продукції, дані аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками 46, 47, 48 і 80, фінансової звітності ф.2 "Звіт про прибутки і збитки", а також відповідні таблиці бізнес-плану
 8. скорботні ВЕК РОЗВАГ
  прогнозування від ворожіння на кавовій гущі полягає в тому, що другий іноді збувається »[1]. (Академік І.Анчішкін, основоположник економічного прогнозування в
 9. Опції економічної теорії
  розробки механізмів господарювання, прийняття обгрунтованих рішень. Прогностична (від грец. "Prognosis" - передбачення) - орієнтує на дослідження закономірностей, тенденцій економічного розвитку, визначенні-ня з урахуванням їх прогнозів економічної динаміки. Практична - полягає у використанні арсеналу економічних знань на практиці при вирішенні актуальних економічних і соціальних
 10. Тема 8 Становлення ринкових відносин в Росії
  моделі господарювання. Проведення масової приватизації: її значення і результати. Економічні перетворення в сфері аграрних
 11. 27. ПРОБЛЕМИ І ТЕОРІЇ перехідною економікою
  моделі та економічні реформи. Спори про шляхи виходу з трансформаційної кризи. Проблема стабілізації фінансів і
 12. 2. Система прогнозування
  прогнозування соціально-економічного розвитку. 2. Основні напрямки здійснення прогнозування, показники регіональних прогнозів соціально-економічного розвитку загалом і в цілому, а також по окремих напрямках, товарам і
© 2014-2022  epi.cc.ua