Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

22.3. Планування продуктивності праці

Продуктивність праці є одним з узагальнюючих показників ефективності виробництва поряд з показниками продуктивності інших факторів виробництва і продуктивності підприємства в цілому. Існує система розрахунків показників продуктивності, в тому числі і продуктивності праці.
Основними показниками продуктивності праці служать виробіток і трудомісткість. Вони пов'язані між собою зворотною пропорційною залежністю і виражаються формулами:


и


(22.4)
де: В - вироблення, або обсяг випуску продукції на одиницю трудовитрат;
О - обсяг випущеної продукції (робіт, послуг);
Т - трудові витрати на випуск продукції (проведення робіт, надання послуг);
Тп - повна трудомісткість одиниці продукції (робіт, послуг).
Планування підвищення продуктивності праці є важливим інструментом зниження витрат на працю. Відповідно до цього головною метою планування продуктивності праці є визначення такого її рівня і темпів зростання, які дозволили б знизити витрати на персонал, збільшити випуск конкурентоспроможної продукції та забезпечити подальший розвиток підприємства.
Питомі витрати на персонал знижуються, якщо обсяг виробництва в плановому періоді не змінюється, а витрати на персонал знижуються, якщо обсяг виробництва зростає більш високими темпами, ніж зростають витрати на персонал, а також, якщо витрати на персонал знижуються більш високими темпами, чим знижується обсяг виробництва.
Планування підвищення продуктивності праці на підприємствах виробляється у вигляді загального сумарного завдання, а також за рахунок окремих факторів.
На підставі планового обсягу випуску продукцій розраховується її трудомісткість, яка, в свою чергу, визначає потребную планову чисельність персоналу, плановий рівень продуктивності праці та планові темпи її зростання.
При плануванні підвищення продуктивності праці за факторами повинні бути враховані зовнішні фактори і умови, що впливають на діяльність підприємства. До таких факторів належать: постійні коливання в попиті і пропозиції на ринку товарів, можлива зміна податкових правил, зміна величини внесків у позабюджетні і страхові фонди, зміна величини мінімальної заробітної плати, поява нових законодавчих актів, що вимагають додаткових інвестицій в природоохоронні заходи, збільшення витрат на охорону праці та техніку безпеки.
Планування продуктивності праці передбачає врахування дії закону спадної віддачі, який стверджує, що, починаючи з певного моменту, послідовне приєднання змінних одиниць праці до незмінного ресурсу капіталу дає зменшується додатковий або граничний продукт в розрахунку на кожну наступну одиницю праці. Інакше кажучи, якщо кількість робітників, які обслуговують дане технологічне устаткування, збільшуватиметься при незмінних інших умовах, то зростання обсягу випуску продукції буде відбуватися все повільніше. Цей закон означає, що в кожному конкретному випадку існує оптимальний рівень продуктивності праці, який необхідно вміти планувати на тому чи іншому підприємстві.
Основними факторами, що враховуються при плануванні продуктивності праці на підприємстві, є інвестиційні, технічні, організаційні, структурні.
Розрахунок планового зростання продуктивності праці здійснюється на підставі економічної оцінки впливають на неї окремих факторів. В якості міри впливу цих факторів приймається показник економії чисельності працівників у результаті дії кожного фактора.

За вихідний приймається показник чисельності промислово-виробничого персоналу, що визначається за рівнем вироблення в базисному періоді і плановому обсягу виробництва. За базисний приймається період, що передує плановому. Це положення можна виразити формулами:


або А=Чбаз? Iо (22.5)
де: А - вихідна чисельність ППП, що визначається за рівнем базисної вироблення і планового обсягу продукції, чол.;
Опл - плановий обсяг продукції, що випускається, грн.;
Вбаз - рівень вироблення в базисному періоді, грн. / чол.;
Чбаз - чисельність ППП у базисному періоді, чол.;
IО - індекс зміни обсягу продукції у плановому періоді.
Далі розраховується економія чисельності персоналу в результаті дії різних факторів і використання виявлених резервів зростання продуктивності праці.
Вплив інвестиційних чинників визначається для однотипних видів обладнання за формулою:
,

Вплив інвестиційних факторів


(22.6)
де: - економія чисельності персоналу в результаті впровадження нового та модернізації діючого обладнання певного типу, чол.;
О - загальна кількість одиниць однотипного обладнання;
Оо - кількість одиниць однотипного обладнання, що підлягає оновленню (заміні або модернізації);
Ко - коефіцієнт, що характеризує продуктивність оновлюваного обладнання;
У - питома вага робітників, зайнятих на даному обладнанні, в чисельності ППП.
Вплив технічних факторів визначається показником економії чисельності працюючих у результаті зміни конструкцій і технічних характеристик виробів, підвищення якості продукції, поліпшення використання сировини, впровадження нових видів матеріалів, палива, енергії, що характеризує зміна трудомісткості продукції. Розрахунок можна вести за формулою:
,

економія чисельності персоналу за рахунок зміни трудомісткості випуску продукції


(22.7)
де: - економія чисельності персоналу за рахунок зміни трудомісткості випуску продукції;
Тб і Тпл - трудомісткість одиниці продукції відповідно в базисному і плановому періодах;
- плановий фонд робочого часу одного робітника, год. ;
Опл - обсяг випуску продукції в плановому періоді, од.;
Кн - плановий коефіцієнт виконання норм.
Всі організаційні фактори впливають на зміну продуктивності в плановому періоді і можуть діяти в комплексі з технічними і самостійно. Економія персоналу в цьому випадку визначається у зв'язку з удосконаленням організації управління виробництвом, скороченням втрат робочого часу і втрат від браку продукції, зменшенням числа робітників, які не виконують норми. Економія чисельності персоналу від поліпшення використання робочого часу за рахунок скорочення невиходів на роботу, скорочення браку, відхилень від технології () визначається за формулою:
,

Економія чисельності персоналу від поліпшення використання робочого часу за рахунок скорочення невиходів на роботу , скорочення браку, відхилень від технології


(22.8)
де: Ур - питома вага робітників у чисельності ППП;
Птбаз і Птпл - втрати робочого часу від невиходів на роботу, шлюбу, відхилень від технології та інші відповідно в базисному і плановому періодах,%.
Економія чисельності персоналу за рахунок скорочення невиходів на роботу () в плановому періоді визначається на основі аналізу звітних даних про використання часу робітників пропорційно збільшенню бюджету робочого часу в середньому на одного робітника за формулою:
,

Економія чисельності персоналу за рахунок скорочення невиходів на роботу


(22.
9)
де: Фбаз і Фпл - кількість робочих днів, які відпрацьовуються одним робітником у базисному і плановому періодах, дні.
Економія чисельності персоналу за рахунок зниження чисельності робітників, що не виконують норм виробітку (), визначається за формулою:
,

Економія чисельності персоналу за рахунок зниження чисельності робітників, що не виконують норм вироблення


(22.10)
де: ПНВ - планове підвищення рівня виконання норм виробітку тими робітниками, які не виконували норм праці в базисному періоді,%;
У - питома вага чисельності робітників-відрядників, що не виконують норми виробітку в загальній чисельності робітників,%.
Величина економії чисельності персоналу за рахунок структурних зрушень в номенклатурі і асортименті продукції () визначається на основі зіставлення показників питомої трудомісткості одиниці продукції і всього обсягу продукції в плановому і базисному періодах по базисних затратам праці з урахуванням виконання норм за формулою:
,

Величина економії чисельності персоналу за рахунок структурних зрушень в номенклатурі і асортименті продукції


(22.11)
де: і - трудомісткість на 1000 руб. товарної продукції за нормами базисного періоду при планової та базисної структурі виробництва.
Уор - коефіцієнт питомої ваги основних робітників у кількості ППП у базисному періоді.
Фактори економії чисельності персоналу не вичерпуються перерахованими вище. У кожному конкретному випадку на підприємстві слід аналізувати стан виробництва і виявляти ті фактори зростання його ефективності, які найбільшою мірою забезпечать отримання бажаного результату. Сумарна економія чисельності персоналу в результаті дії всіх врахованих факторів (Еп) визначається за формулою:
,


(22.12)
де: Еi - економія чисельності персоналу по i-му фактору .
Якщо розраховане таким чином скорочення чисельності персоналу під впливом всіх факторів виявляється недостатнім, то, щоб досягти допустимої величини витрат на персонал, необхідно шукати джерела зниження витрат у сфері наданих підприємством соціальних послуг або піти на зниження виплачуваних дивідендів , що небажано, тому що знижує мотивацію працівників. Тому більш правильним буде в цьому випадку рішення продовжити пошуки резервів зростання продуктивності праці за рахунок розробки і здійснення додаткових заходів.
Плановий зростання продуктивності праці по кожному фактору розраховується окремо: наприклад, зростання продуктивності праці в плановому періоді за рахунок структурних зрушень в номенклатурі і асортименті, що випускається () може бути визначений за формулою:
,

(%)


(22.13)
Розрахунок планового приросту продуктивності праці (виробітку продукції на одного середньооблікового працівника) за всіма чинниками (ППЛ) визначається за формулою :
, (%)


(22.14)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "22.3. Планування продуктивності праці"
 1. 21.2 Аналіз продуктивності праці
  продуктивності праці - виявлення резервів її зростання, а, отже, і резервів підвищення ефективності виробництва. Для досягнення зазначеної мети в процесі аналізу з'ясовують: - ступінь виконання внутрішньовиробничого плану по зростанню продуктивності праці, її динаміку, тобто зміна в часі; - вплив зростання продуктивності праці на обсяг випущеної продукції; ступінь
 2. 4. Планування та використання площ
  планування робочих місць та організації виробництва та збирання дозволяє різко скоротити час на транспортування і складальні операції. Наприклад, на авіабудівному заводі "Макдоннел Ейркрафт" в Сент-Луїсі використання такого роду "операційних центрів" дозволило скоротити час складання певних типів обладнання більш ніж в 10 разів при використанні тих же самих інструментів. В
 3. Глава 22 Планування трудових показників
  планування в найзагальнішому вигляді - це одна з функцій управління, що складається у встановленні шляхом науково обгрунтованих розрахунків системи показників, які повинні бути досягнуті на конкретних об'єктах за рахунок певних дій і заходів протягом планового періоду. Згідно Законів України «Про підприємство», «Про власність», «Про підприємництво» на Україну суб'єктами
 4. Глава III Продуктивність
  продуктивності. Рецепт для підвищення рівня життя та збереження позицій світового економічного лідера також можна сформулювати у трьох словах: підвищення продуктивності праці. На жаль, темпи зростання продуктивності праці в США були протягом останніх десятиліть абсолютно незадовільними. У цьому розділі ми розглянемо такі групи проблем: - зв'язок між
 5. Вимірювання продуктивності праці
  планування, фінансування, системою стимулів. На жаль, фахівці в галузі аналізу господарської діяльності не зацікавлені у створенні зручних для всіх методів подання інформації в галузі продуктивності
 6. Проблема 3. У японській економіці досі існують неефективні галузі, що негативно позначається на рівні продуктивності.
  Продуктивність праці в Японії в розрахунку на одного зайнятого не поступається, якщо не перевершує,, продуктивність в США, а в перерахунку на годинну продуктивність лише трохи менше американської. Однак, якщо врахувати торгівлю, сільське господарство і транспорт, відносна продуктивність в Японії складе 70% від американської в розрахунку на одного зайнятого та 60% у розрахунку на один
 7. Продуктивність праці
  продуктивність праці. Вона визначається діленням вартісного обсягу виробленої продукції (як правило, це валовий внутрішній продукт, тобто додана вартість продукції окремих галузей) на середньорічну чисельність зайнятих (річна продуктивність праці) або на кількість відпрацьованих людино-годин (годинна продуктивність праці). І хоча це досить популярний показник
 8. 2.8.5. Принципи планування
    планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх розробників, а також наявних у них засобів. Головним же фактором
 9. Б. Система планування
    планування регіональної маркетингової діяльності? 2. Наскільки ефективно здійснюється прогнозування розвитку різних основних для регіональної економічної системи ринків, товарів і
 10. Зростання через продуктивність
    продуктивності праці без сумніву є винаходом західної цивілізації, якому всього лише 200 - 250 років. Темпи зростання стали повільно наростати на початку XVIII століття, за цей період тільки три країни змінили один одного на місці лідера в галузі продуктивності. Що ж це за країни? Перед тим, як відповісти. на це питання, давайте визначимо саме поняття "лідер". Під таким "лідером"
 11. Глава XXIX Все залежить від нас
    продуктивність. Навіть якби не було Японії, Південної Кореї, не було б конкуренції, рівень життя американців не виріс би скільки-небудь помітно просто тому, що продуктивність нашої праці не росте. Більше того, саме тому що продуктивність нашої праці стоїть на місці, конкуренти кидають виклик економічного лідерства Америки. Важко перебільшити важливість продуктивності
 12. Ключові терміни
    продуктивності Гіпотеза
 13. Питання 28. Аналіз динаміки продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції
    продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції використовуються індекси продуктивності праці. Існує кілька методів визначення даних індексів: 1) метод, при якому зіставляються прямі показники рівня продуктивності праці: {foto84} де Q1, Q0 - кількість виробленої продукції в звітному і базисному періодах відповідно; T1, T0 - витрати праці на
 14. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПО ФАКТОРАМ
    продуктивності праці в галузевій економіці виробляється методами прямого і факторного рахунку. Приріст продуктивності праці методом прямого рахунку визначається за формулою: де: - обсяг виробництва (реалізації) продукції в розрахунковому та базовому періодах; - чисельність персоналу відповідно в розрахунковому та базовому періодах. Для економічної
 15. Питання 29. Методи вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції
    продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції. До них відносяться: 1) метод, при якому зіставляються прямі показники рівня продуктивності праці: {foto92} де T1, T0 - загальні витрати праці на виробництво продукції у звітному і базисному періодах відповідно; w1, w0 - загальна продуктивність праці у звітному і базисному періодах відповідно. Q 1, Q 0 -
 16. Співвідношення середньої та граничної продуктивності
    продуктивності певною мірою ідентичний характеру кривої граничної продуктивності. У той же час необхідно звернути увагу на наступні особливості співвідношення динаміки граничної і середньої продуктивності. По-перше, в тих випадках, коли гранична продуктивність перевищує величину середньої продуктивності, остання схильна зростанню. Середня продуктивність
 17. Продуктивність та інтенсивність праці
    продуктивністю праці. Продуктивність тим вище, чим більше вдається людині зробити за один і той же проміжок часу, або чим менше часу він витрачає на виготовлення кожної одиниці продукції. Однак слід звернути увагу, що такого результату можна добитися і шляхом посилення інтенсивності праці, яка вимірюється його витратами в одиницю часу. Припустимо, що мається
© 2014-2021  epi.cc.ua