Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Л.М. Горбач, О.В. Плотніков. Міжнародні економічні відносини: Підручник, 2005 - перейти к содержанию учебника

3.1. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції

Одним із факторів, що визначають основні шляхи та напрямки розвитку світового господарства, є утворення міжнародних інтеграційних угрупувань, які забезпечують узгоджений розвиток і взаємодоповнен-ня регіонів та держав, інтенсифікують процеси виробництва в окремих країнах, дають змогу ефективніше використовувати всі наявні резерви розподілу інвестицій та всі види капіталу.
Міжнародні економічні інтеграції - це високий рівень розвитку міжнародних економічних відносин, за яких процес господарсько-політичного об'єднання країн відбувається на основі міжнародного поділу праці та здійсненні узгодженої міждержавної торгівельно-еконо-мічної політики.
Основними факторами, які забезпечують динамічний розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції, є\
- економічний розвиток країн та регіонів в умовах нерівномірногорозподілу природних умов та природних ресурсі^;
- закономірності науково-технічного прогресу;
- тенденції демографічних факторів розвитку;!
- необхідність розв'язання глобальних проблем людства (енергетична, продовольча, економічна, екологічна, безпеки, використанняСвітового океану і т.д.); \
- розвиток транспортно-комунікаційних мереж.
Інтеграційні процеси в останні роки охопили практично всі континенти і субконтиненти та призвели до утворення багаточисель-них регіональних і субрегіональних торгово-економічних блоків, більшість з яких проголошує своєю кінцевою метою вихід на інтеграційну стадію економічного співробітництва. Всього в світі нараховується близько 20 міжнародних економічних об'єднань інтеграційного типу, які охоплюють основні регіони і континенти земної кулі.
Як відомо, інтеграції, в як вищої і порівняно нової форми міждержавної економічної взаємодії, історично й організаційно передують декілька етапів, які послідовно проходять держави, що вступають у процес тісної економічної взаємодії.
До основних теоретично обгрунтованих і практично апробованих форм міжнародної економічної інтеграції відносяться:
1.
Зона вільної торгівлі- найпростіша форма інтеграції. У такійзоні діє особливий пільговий торговельний режим для країн - учасниць за рахунок відміни торгових обмежень, перш за все, внутрішнього мита. Держави-учасниці залишаються окремими митними територіями і не втрачають права самостійного визначення режиму економічних відносин з третіми країнами (права на відміну чи введеннянових тарифів або інших обмежень, на підписання торгово-економічних договорів і угод). Саме тому між країнами - учасницями зонивільної торгівлі зберігаються митні кордони і пости, які контролюють походження товарів, що перетинають їх державний кордон і нібивідсікають від пільгового перевезення ту їх частину, яка завозиться ізтретіх країн.
Прикладом такої зони можуть бути: ПАУВТ (NAFTA - NothAmericanFreeTradeAgreement) - Північно-Американська угода про вільну торгівлю між США та Канадою, ЄАВТ - Європейська Асоціація вільної торгівлі, утворена в 1960 році. З 1 січня 1995 року після вступу трьох із семи країн-членів ЄАВТ у ЄС в її складі залишаються чотири країни: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія. Всі вони надають перевагу практиці укладання двосторонніх економічних договорів та угод з будь-якими державами світу й їх угрупуваннями, в тому числі і з Європейським Союзом (ЄС).
2. Митний союз- це угода двох або кількох держав, якою встановлюється режим вільної торгівлі та передбачається усунення внутрішніхтарифів і встановлення спільного зовнішнього тарифу. Митний союз,зберігаючи національні митні органи, передбачає єдність митної території, однаковий торговий режим у ставленні до третіх країн, включаючи загальні митні тарифи, єдині заходи нетарифного регулювання,уніфіковану систему прямих і непрямих податків та однотипність методів управління народним господарством. Угоди такого типу діяли вЄвропейському Економічному Співтоваристві у 1968 році. Нині такимприкладом можуть бути Андська група, КАРИКОМ - Співтовариствота спільний ринок країн Карибського басейну.
3. Зона преференційної торгівлі- це зона з особливим пільговим тор-гівельним режимом, коли дві або кілька країн знижують взаємні тарифи на імпортні товари, зберігаючи рівень тарифів у торгівлі з іншимикраїнами, здійснюють пільгове кредитування і страхування зовнішньоторговельних операцій, надають фінансову та технічну допомогу.
На-
приклад, Японія в межах програми Всеохоплюючої системи преференцій надає пільговий режим країнам, що розвиваються.
4. Спільний ринок- складніша форма міждержавної інтеграційноївзаємодії, яка включає умови вільної торгівлі, митного союзу та забезпечує вільне переміщення товарів, послуг, робочої сили, капіталів іформує дійсно спільний повноцінний ринковий простір (звідси і назва - "спільний ринок"). Прикладом створення спільного ринку єЄвропейський Союз.
5. Валютний союз- найскладніша форма інтеграції; передбачає проведення країнами єдиної валютно-фінансової політики: введення в обігєдиної валюти, створення єдиного емісійного центру - банку. На стадіїеволюції до повного економічного, політичного і валютного союзу знаходиться Європейська Спільнота.
6. Політичний союз- вищий ступінь регіональної інтеграції, якийпередбачає перетворення єдиного ринкового простору в цілісне економічне і політичне утворення. Фактично - це виникнення нового багатонаціонального суб'єкта світогосподарськик і міжнародних політичних відносин, який виступає від імені всіх учасників цього союзу.
Основними напрямками розвитку інтеграційних процесів слід вважати:
-поступове усунення митних та фінансовихібар'єрів;
- забезпечення країнам, які увійшли до інтеграційного угрупуван-ня "прозорості" кордонів; \
- створення умов для вільного переміщення товарів, послуг, робочої сили, капіталів. \
Підкреслимо, що інтеграційні процеси відбуваються під контролем і за безпосередньою участю державних органів ряду країн.
Таким чином, економічна інтеграція означає злиття національних господарств кількох країн і утворення великих інтернаціональних економічних комплексів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "3.1. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції"
 1. 3.2. Розвиток міжнародної економічної інтеграції
  міжнародної економічної
 2. Розділ II Основні форми міжнародних економічних відносин
  форми міжнародних економічних
 3. Проблемно-евристичні питання для самотестування
  зміст ключових понять і термінів, що відносяться до фінансової історії і сучасної податкової системи Франції: податковий імунітет; податковий ценз; фіскальна монополія; "королівська десятина"; відкупна система оподаткування; французька система податку на додану вартість; прибутковий податок; податки на власність; професійний податок; земельні податки. 2. Французький податок на сіль (габель) був
 4. Проблемно-евристичні питання для самотестування
  зміст ключових понять і термінів: "Бостонське чаювання"; фрітредери і протекціоністи; 16-та поправка до Конституції США; "Новий курс"; крива Лаффера; рейганоміка; система федеральних податків; система штатних податків; система місцевих податків; Служба внутрішніх доходів; фіскальний федералізм. 2. Американський економіст Генрі Джордж (1839-1897) запропонував замінити всі існуючі податки єдиним
 5. 4. Что же дальше?
  форми-рования рыночных цен в результате взаимодействияспроса и предложения и роль государства в сме-шанной экономике Освоив эти основополагающиепонятия, вы можете приступать к изучению микро-либо
 6. 5.4. Фінансово-економічний стан держави
  економічної політики, орієнтованої на підвищення ефективності виробництва за рахунок трьох факторів: проведення крупномасштабної приватизації (виручка від реалізації активів державних підприємств і власності склала близько 80 млрд. фунт. ст.); дерегулювання та децентралізації управління економікою, зокрема шляхом розширення автономних прав Шотландії та Уельсу з відповідною передачею на
 7. Проблемно-евристичні питання для самотестування
  зміст ключових понять і термінів: альтернативні визначення (дефініції) податку; адміністративна держава; податкова держава; принципи оподаткування; позафіскальні ефекти податків; перекладання податків. 2. Дайте своє тлумачення епізоду, описаному в Новому Завіті. "І справив Левій у своїм домі велику гостину для Нього. І був натовп великий митників й інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеї ж
 8. Проблемно-евристичні питання для самотестування
  зміст ключових понять і термінів: діалектичний і генетичний методи дослідження; камералістика; позитивний і нормативний методи дослідження; фіскальна соціологія; еклектика; економіка добробуту; оптимум Парето, поліпшення за Парето; суспільне благо; суспільний вибір; free rider problem; модель Ліндаля-Вікселля. 2. В чому полягають позитивний і нормативний методи дослідження фінансових явищ?
 9. ПІСЛЯМОВА
  форми соціальної відповідальності громадян (тобто, виборців, функціонерів влади і воднораз платників податків) за свою державу, за добробут і безпеку суспільства. В історичній ретроспективі у західних країнах егоїстичні інтереси платників як приватних осіб поступово урівноважувалися громадянським типом свідомості та мислення, ментальністю, підпорядкованій принципу: "я можу, значить, я повинен".
 10. Проблемно-евристичні питання для самотестування
  зміст ключових понять і термінів, що відносяться до фінансової історії і сучасної податкової системи ФРН: камералісти; класний прибутковий податок; прибутковий податок глобального типу; митний союз; митний протекціонізм; податок з обороту. 2. Засновниками фінансової науки в Німеччині були камералісти, в Італії та Англії - меркантилісти, у Франції - фізіократи. Поясніть, чим відрізняються ці
 11. Проблемно-евристичні питання для самотестування
  зміст ви б вклали в дане поняття ? Чим зміст такої роботи відрізняється від теми "Податкова система"? 6. В Італії був проведений один із перших в Європі податкових кадастрів. Охарактеризуйте кадастр як фіскальну технологію. Які інші методи обліку та оцінки об'єктів оподаткування вам відомі. 7. Італія - країна мафії. Які, з вашого погляду, способи ухилення від податків властиві для мафіозних
 12. ПЕРЕДМОВА
  зміст податкових реформ, структури та процедури адміністрування податків; - процеси міждержавної уніфікації національних податкових систем країн Європейського Союзу, податкові доходи спільного бюджету Євросоюзу. Вміти: - впевнено користуватися науково-поняттєвим апаратом податкової теорії, професійною термінологією фіскально-бюджетної практики; - розумітися у взаємозв'язках
 13. 3.2.2. Північноамериканська модель економічної інтеграції
  інтеграції за рахунок приєднання Мексики. 17 грудня 1992 року був підписаний проект угод про створення Північноамериканської зони про вільну торгівлю (ПАУВТ) (Noth American Free Trade Agreement - NAFTA), куди увійшли США, Канадаі Мексика. Ці угоди вступили в силу 1 січня 1994 року. На даний час йдеться про можливе приєднання ще однієї країни - Китаю. Ця угода об'єднує три країни з величезною
 14. 3.2.5. Економічна інтеграція у СНД
  економічної Спільноти, на основі якої через рік був створений Союз Білорусі і Росії. 2 квітня 1996 року президентами Росії і Білорусі був підписаний Договір про утворення Спільноти. Для створення єдиного економічного простору, ефективного функціонування спільного ринку і вільного переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили передбачалось до кінця 1997 року синхронізувати етапи, строки і
 15. 4.5. Фінансово-економічний стан держави
  економічної інфраструктури. Доля державного сектора у виробництві ВВП складає 13%, у тому числі федерального уряду - 4%. В державному секторі зайняті 20 млн. чоловік, із них у збройних силах - 1,4 млн. В 2000 р. із ініціативи президента Джорджа Буша розпочата масштабна податкова реформа. Її оголошена мета - поетапне протягом 10 років зменшення податків на загальну суму 1 трлн. 270 млрд. дол.
© 2014-2022  epi.cc.ua