Головна
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

4. Взаємозв'язок абсолютної та диференційної ренти

Проаналізуємо на умовному прикладі освіту диференціальної й абсолютної ренти. При цьому треба обмовитися, що тут ми не виділяємо окремо диференціальну ренту I і II, а говоримо про диференціальної ренті взагалі, незалежно від того, чим вона була зумовлена (природним або економічним родючістю), так як по суті і та, і інша висловлюють одне і те ж зміст - надлишкову прибуток, яку привласнює власник землі. Отже, припустимо, що всі сільськогосподарські угіддя складаються з трьох рівновеликих земельних ділянок: кращого, середнього і гіршого. У кожний з них вкладається рівновеликий капітал у розмірі 200 млн руб. Причому допускаємо, що органічна будова капіталів (C / V) на всіх трьох земельних ділянках абсолютно однакове, норма додаткової вартості (m) скрізь дорівнює 100%; а середня норма прибутку (Р СР) по країні становить 10% ..
Таблиця 17.1. Процес утворення диференціальної й абсолютної ренти.


Ділянки Авансований капітал: постійний (С), змінний (V), млн. руб Норма додаткової вартості (m ') Середня норма прибутку (Р'cр) Додаткова вартість (m) Середня прибуток (Рср) Урожайність, т Ціна виробництва всього врожаю (ЦСР=(C + V) + Pср) Індивідуальна вартість (Wінд) Громадська вартість (Wобщ) Рента диференціальна (Rд=Wобщ-Wінд) Рента абсолют (Rа=Wінд.-Цпр)

Сукупна рента (R)
Всього врожаю, млн.руб 1т, млн. руб 1т , млн. руб Всього врожаю, млн.руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Перший

Другий

Третій



160С +40 V

160С +40 V

160С +40 V



100%

100%

100%


10%

10%

10%


40


20


400


220


240


0,0,0,6


0,0,0,6


240


0


20



З даних табл. 17.1 видно, що в умовах дії середньої норми прибутку 10% (гр. 4) на капітал в 200 млн руб., Вкладений у справу (гр. 2), в нормальних умовах підприємці отримують прибуток, рівну 20 млн руб. (Гр. 6). Тому, якщо визначати ринкову ціну всієї виробленої продукції на базі ціни виробництва, то вона дорівнюватиме 220 млн руб. (Гр. 8). У зв'язку з тим, що сільськогосподарська продукція не продається за цінами виробництва, то і немає сенсу визначати ціну виробництва 1 т продукції на кожній з ділянок.
Орендарям для орієнтиру в оцінці ефективності своєї підприємницької діяльності досить знати загальний рівень прибутковості авансованого капіталу, нижче якого не може опуститися рівень рентабельності сільськогосподарського виробництва.
Сама ж ціна виробництва всієї продукції вказує на ту величину одержуваного з кожної земельної ділянки валового доходу, який залишається в розпорядженні орендарів після здійснення рентних платежів. Відшкодувавши витрати в розмірі 200 млн руб. (Гр. 2), вони отримують прибуток, рівну 20 млн руб. (Гр. 6), яка цілком відповідає середньому рівню прибутковості капіталу в країні, що визначається середньою нормою прибутку (гр. 4).
Продовжимо аналіз даних таблиці. В результаті того, що норма додаткової вартості (m) дорівнює 100% (гр. 3), в процесі виробництва продукції створюється додаткова вартість в розмірі 40 млн руб. (Гр. 5), рівна за своєю величиною витратам на змінний капітал (V). Тому створена сукупна вартість (C + V + m) сільськогосподарської продукції на кожному з земельних ділянок складе 240 млн руб. (Гр. 9).
Однак, незважаючи на рівність створеної загальної вартості кожним орендарем, індивідуальні вартості 1 т продукції на кожній з ділянок (гр. 10) відрізняються один від одного, так як вони володіють різною продуктивністю. З першої ділянки отримали 550 т продукції, з другого
- 500 т і з третього - 400 т (гр. 7). Тому розділивши дані гр. 9 на дані гр. 7, отримаємо індивідуальну вартість 1 т продукції на кожній з ділянок (гр. 10).
Як ми вже знаємо, в основі ринкових цін на сільськогосподарську продукцію лежить вартість одиниці продукції, отриманої з найгірших земельних ділянок. Тому всі три орендаря будуть продавати продукцію за ціною, що відповідає вартості продукції з гіршого земельної ділянки, - по 0,6 млн руб. за 1 т (гр. 11).
Реалізувавши всю свою продукцію, кожен з трьох орендарів отримає істотно відрізняються один від одного валові доходи (гр. 12), які виходять шляхом перемноження даних, що містяться у графах 7 і 11.
У зв'язку з тим, що перший і другий земельні ділянки мають більшу продуктивністю (в силу природного чи економічного родючості грунту, або і того й іншого разом узятих), в порівнянні з третім найгіршим ділянкою, їх орендарі виплатять диференціальні ренти (гр. 13) земельним власникам у розмірі відповідно 90 і 60 млн руб. (Різниця між даними граф 12 і 9), тоді як орендар третього земельної ділянки не сплачує диференціальну плату, так як він не отримує додаткової, надлишковий прибуток, яка могла б трансформуватися в цей тип рентного платежу. У той же час всі вони виплачують земельним власникам своїх ділянок абсолютну ренту, рівну 20 млн руб. (Гр. 14), як різниця між індивідуальною вартістю і ціною виробництва всієї продукції (різниця між даними, що містяться в графах 9 і 8).
У результаті проведеного аналізу формування диференціальної й абсолютної ренти можна зробити висновок про те, що власник першої ділянки, здаючи його в оренду, буде отримувати ренту в розмірі 110 млн руб.
, Власник другої ділянки - 80 млн руб. і власник третьої ділянки - 20 млн руб. (Сума даних граф 13 і 14).
Для наочності взаємозв'язок між витратами, прибутком, диференціальної й абсолютної ренти схематично можна представити таким чином:


де C - витрати виробництва на засоби виробництва; V - витрати виробництва на наймання робочої сили; Pср - середній прибуток на авансований капітал (C + V); Rа - абсолютна рента; Rд - диференціальна рента.
На закінчення теоретичного аспекту рентних відносин хотілося б звернути увагу на наступні моменти даної проблеми.
По-перше, знання структури рентних платежів, обумовлених наявністю або відсутністю тих чи інших передумов або факторів, озброює нас аналітичним апаратом в оцінці прийнятих рішень щодо використання землі, природних ресурсів у господарській діяльності.
По-друге, договір про оренду, звичайно ж, не містить поелементного опису рентних платежів. У ньому вказується лише загальна сума ренти (або її норми), яку щорічно зобов'язується виплачувати орендар власнику землі протягом усього терміну дії укладеного договору. Однак безсумнівно, що кожна зі сторін детально прораховує можливості отримання найбільшої вигоди для себе. Але без досить глибокого знання стоімостеобразующіх чинників і особливостей
утворення цін на продукцію, одержувану шляхом експлуатації природних ресурсів, навряд чи можна розраховувати на успіх.
По-третє, практика утворення цін на сільськогосподарську продукцію в таких країнах, як США і Канада, свідчить про те, що ціни в аграрному секторі базуються на вартості, а не на середніх витратах або середній нормі прибутку . Державні органи встановлюють мінімальні граничні ціни на зерно і фураж, стежать за недопущенням дії механізму «ножиць цін» на сільськогосподарську продукцію і ресурси, що поставляються аграрному сектору, гарантують пільгове кредитування. Тим самим вони забезпечують умови для нормального функціонування агропромислового комплексу.
Нарешті, по-четверте, відзначаючи глибоку теоретичну розробку рентних відносин у рамках марксової економічної теорії, не можна не засумніватися в положенні К. Маркса про те, що з ліквідацією приватної власності на землю мають зникнути та рентні платежі , які їм розглядалися як данину, якою обкладають суспільство земельні власники за користування землею. В умовах перехідної економіки і збереження державної власності на землю рентні платежі повинні зосереджуватися в руках держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Взаємозв'язок абсолютної та диференційної ренти "
 1. Запитання для самоперевірки
  абсолютної та диференційної ренти? 3. У чому різниця між рентою і орендною платою? 4. Фермер-орендар отримує 20% прибутку на 50 тис. дол вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, одержуваного після реалізації продукції, становить 30 тис. дол Визначте величину ренти, одержуваної власником землі. 5. У двох господарствах під жито зайнято по 1 тис. га, різних за
 2. Запитання для самоперевірки
  абсолютної та диференційної ренти? 3. У чому різниця між рентою і орендною платою? 4. Фермер-орендар отримує 20% прибутку на 50 тис. дол вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, одержуваного після реалізації продукції, становить 30 тис. дол Визначте величину ренти, одержуваної власником землі. 5. У двох господарствах під жито зайнято по 1 тис. га, різних за
 3. Висновки
  абсолютно нееластична. Величина пропозиції перебуває під впливом нееластичність попиту на продукти харчування. 4. Попит на землю включає сільськогосподарський і несільськогосподарського попит. Крива попиту на землю має негативний нахил і є похідною від попиту на продовольство. 5. Економічна рента - це дохід не тільки від землі, а й від будь-якого іншого фактора, пропозиція
 4. Висновки
  абсолютно нееліт-Питання для самоперевірки 259 стичного. Величина пропозиції перебуває під впливом нееластичність попиту на продукти харчування. 4. Попит на землю включає сільськогосподарський і несільськогосподарського попит. Крива попиту на землю має негативний нахил і є похідною від попиту на продовольство. 5. Економічна рента
 5. 22.2. ВИДИ земельної ренти
  абсолютна і монопольна. А. Диференціальна земельна рента 1 і 2. Обмеженість землі веде до виникнення монополії на землю як на об'єкт господарства. Це означає, що кожна ділянка як об'єкт господарства монополізований певним власником, який не допустить додатки до цієї землі чужого капіталу. Монополія господарства на землі обумовлює своєрідне ціноутворення в сільському
 6. Диференціальна рента
  абсолютну). Однак, вступивши в право господарювання, орендар може почати посилено займатися меліорацією землі, проведенням агромероприятий з використанням нових технологій і техніки, тобто здійснювати нарощування капіталу і праці. У результаті за своєю продуктивністю земельна ділянка може перейти в розряд середніх. Одержуваний додатковий урожай після продажу забезпечить отримання
 7. Тема 31. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА
  абсолютної ренті знаходить вираз нееластичність пропозиції землі на ринку. 2. Диференціальна (різницева) рента - додатковий дохід, що виникає через природних та економічних відмінностей в умовах господарювання. У диференціальної ренті (діфренте) знаходить вираз монополія на землю як об'єкт господарювання (поки виробник обробляє землю, на неї ніхто не може нічого робити).
 8. ГЛАВА 22. ФІРМА І РИНОК ЗЕМЛІ. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА. ОРЕНДА. ЦІНА ЗЕМЛІ
  абсолютної? 4. Як визначається ціна землі? При визначенні ціни що важливіше: земельна рента або ставка відсотка? Чому все-таки потрібно враховувати ставку відсотка, коли купуєш земельну ділянку? Згадайте: як визначається курс акцій? Що є спільного у визначенні ціни землі і курсу акцій? 5. Чому рента для фірм? це витрати, а для суспільства? божий дар? Що означають альтернативні
 9. 6. Рентні відносини в Росії
  абсолютну ренту як форму реалізації власності на землю проживає на даній території населення. Що стосується диференціальної ренти II, то, будучи результатом поліпшення економічної родючості грунту конкретними господарськими суб'єктами, функціонуючими в конкретних умовах локального значення, вона повинна присвоюватися на місцевому рівні як міра заохочення місцевих органів влади за
 10. Класична теорія земельної ренти
  абсолютної ренти, тобто доходу з землі безвідносно до її якості; в) диференціальна рента може виникати двома шляхами: по-перше, коли капітал вкладається в ділянки різної якості, так рента відповідає додатковому доходу з кращих ділянок порівняно з гіршими (екстенсивна форма, або диференціальна рента I, в термінах К. Маркса), по-друге, коли послідовні порції
 11. Класична теорія земельної ренти
  абсолютної ренти, тобто доходу з землі безвідносно до її якості; в) диференціальна рента може виникати двома шляхами: по-перше, коли капітал вкладається в ділянки різної якості, так що рента відповідає додатковому доходу з кращих ділянок 71 порівняно з гіршими (екстенсивна форма, або диференціальна рента I, в термінах К. Маркса), по-друге, коли
 12. 3. Економічна рента на землю: абсолютна (чиста економічна) і диференціальна
  абсолютну та диференційну ренти. Ренту, яку отримують всі власники землі незалежно від її якості, К. Маркс назвав абсолютною, а Н.Г. Чернишевський - дозвільної. Власник землі, володіючи монопольним правом присвоювати землю, отримує економічну (абсолютну) ренту - своєрідну данину, яка збирається з гірших і всіх інших ділянок землі. Таким чином, монополія приватної
 13. 3. Економічна рента на землю: абсолютна (чиста економічна) і диференціальна
    абсолютну та диференційну ренти. Ренту, яку отримують всі власники землі незалежно від її якості, К. Маркс назвав абсолютною, а Н.Г. Чернишевський - дозвільної. Власник землі, володіючи монопольним правом присвоювати землю, отримує економічну (абсолютну) ренту - своєрідну данину, яка збирається з гірших і всіх інших ділянок землі. Таким чином, монополія приватної
 14. 4. Ринок землі та земельна рента. Види земельної ренти
    абсолютно невідповідно. У сучасній економічній теорії рента розглядається як економічна форма реалізації власності на невідтворювані чинники виробництва (на землю, копалини ресурси тощо), а отже, як форма доходу власника землі і викопних ресурсів, кількість яких строго обмежена. Саме фіксовану кількість землі та її невідтворюваних ресурсів
 15. Абсолютна рента
    абсолютною. Так як вона виходить абсолютно з усіх земельних ділянок і абсолютно однакової величини, якщо розміри земельних ділянок однакові. Вилучення доходу у вигляді диференціальної ренти з кращих і середніх ділянок як би приводить їх за своїм родючості, продуктивності до стану гірших земельних ділянок. Тому абсолютна рента стягується також з кращих і середніх ділянок. Орендар,
 16. Запитання і завдання для самоконтролю
    диференціальних рент. 8. Що є причиною, умовою і джерелом виникнення кожної з форм земельної
 17. § 39. Земельна рента та її форми в сучасних умовах
    диференціальної ренти I і диференціальної ренти П. Причина виникнення диференціальної ренти I - обмеженість земель кращої та середньої якості, що змушує залучати до сільськогосподарського обороту гірші за якістю ділянки землі. Аналогічно складається ситуація з ділянками, розташованими на різних відстанях від ринку. Внаслідок цього громадська ринкова вартість (ціна
 18. 22.3. ЦІНА ЗЕМЛІ
    диференціальної ренти 2)? нетрудовий дохід. Тому землю слід націоналізувати? передати державі, з тим, щоб будь-які платежі за її користування могли б бути використані державою з метою поліпшення добробуту всього населення, а не власників землі, які перебувають у меншості. На думку економістів і політиків антимарксистськими толку, земля як фактор виробництва повинна
© 2014-2020  epi.cc.ua