Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

Теорія факторів виробництва

У США та Англії в основі оцінки національного доходу по факторної вартості лежить теорія факторів виробництва. За знаменитої «тріаді» Сея до складу факторів виробництва включаються праця, земля (природа) і капітал. Виробнича функція, що виражає залежність між витратами капіталу, праці та випуском продукції, має вигляд:
ВВП=F (K, L),
де
L - витрати праці;
K - витрати капіталу.
Якщо класична політична економія передбачає розрахунок витрат капіталу відповідно до умов його відтворення, то теорія факторів виробництва, припускаючи ціни заданими, не здатна дати рекомендації до вирішення завдання ефективного розподілу виробничих інвестицій на макрорівні.
Отже, вона не відповідає вимогам реалізації соціально ефективної стратегії розвитку. Ця теорія виходить з передумови рівноправної участі усіх чинників у процесі виробництва економічних благ. При цьому часто посилаються на В. Петті, який сказав, що праця-батько багатства, а земля - його мати. Пізніше він підключив до цієї формули і капітал.
У новій СНР ООН 1993 р., обслуговуючої цілі економічного аналізу та пасивного прогнозування (без керуючих впливів держави і цін споживчого ринку), що не передбачається оцінка макроекономічних показників по факторної вартості. Це пов'язано з тим, що триває дискусія з приводу того, що розуміти в сучасних умовах під факторами виробництва (зокрема, чи є фактором виробництва державна діяльність).
Тому в сучасній СНС уникають в явній формі посилатися на фактори виробництва. Замість цього використовують поняття «первинних доходів» (див. формулу (3)), одержуваних учасниками процесу економічного виробництва в порядку первинного розподілу створених доходів. Сюди включають і органи державного управління, які отримують первинні доходи у формі чистих податків на виробництво та імпорт, що рівнозначно визнанню їх як фактора виробництва.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Теорія факторів виробництва "
 1. Основні поняття
  - Фактори виробництва - Теорія факторних пропорцій - Забезпеченість країн факторами виробництва і відмінності в пропорціях їх використання - Теорія Хекшера-Оліна - Теорема Хекшера -Олина - Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва - Факторну перевага - Конкурентна перевага - Наділення факторами виробництва - Інтенсивність використання факторів - Ціна
 2. Обгрунтування теорії витрат виробництва
  Теорія витрат виробництва (інша її назва? теорія факторів виробництва) заснована на реально існуючому в капіталістичному суспільстві розподілі доходу між капіталістом, земельним власником та найманими працівниками. Вона постулює, що творцями вартості є належать цим суб'єктам фак-тори виробництва? капітал, «земля» і праця. Основний критичний аргумент
 3. Т е м а ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ПРЕДМЕТ І МЕТОД
  Ключові поняття: економічна теорія, мікроекономіка, макро-економіка, метод індукції та дедукції, метод наукової абстракції, норма-тивна економічна теорія, позитивна економічна теорія, Мерканті-лизм, фізіократи, класична політична економія, марксизм, маржі-налізм, неокласична школа, кейнсіанство, інституціоналізм, економічні категорії, економічні
 4. 6. ФОРМУВАННЯ неокласичної школи. А. МАРШАЛЛ. ДЖ. Б. КЛАРК
  А. Маршалл - родоначальник «економікса». А. Маршалл про взаємозв'язок попиту та пропозиції. Теорія ціни. Теорія еластичності попиту. Розмежування короткострокового і довгострокового періодів. Проблема внутрішньої і зовнішньої економії. А. Пігу: «Економічна теорія добробуту». Теорія граничної продуктивності праці і капіталу Дж. Б. Кларка. Концепція статики і динаміки. Становлення факторного
 5. 19. Сучасного інституціоналізму
  Дж. Гелбрейт: технологічний детермінізм. Р. Коуз: теорія прав власності. Громадські цілі і мотиви виробництва за Дж. Гелбрейту. Теорія спонукальних мотивів. Роль техноструктури в суспільному розвитку. Школа трансакционной економіки про взаємодію економічної та правової систем. «Теорема Коуза». Теорія суспільного вибору Дж. Б'юкенена. Постіндустріальне суспільство і суспільство
 6. 51. Роль Дж. Б. Кларка у розвитку неокласичної теорії
  Спробу знайти спільну основу цінності як факторів, так і продуктів на базі єдиних принципів робили багато економістів неокласичної школи, одним з яких був Джон Бейтс Кларк (1847 - 1939), який задався метою показати, що розподіл суспільного доходу регулюється суспільним законом і що цей закон, діє без опору, дав би кожному фактору виробництва ту суму
 7. Терміни і поняття
  Інвестиції Капиталообразующие інвестиції Капіталовкладення Інвестиційна діяльність (інвестування) Інвестор Капітальне будівництво Валове нагромадження Норма валового нагромадження Гранична схильність до заощадження Кейнсіанська теорія інвестицій Теорія раціонування кредитів Модель акселерації інвестиційних процесів q-теорія інвестицій Капітальний (інвестиційний)
 8. 1. ПЕРЕДІСТОРІЯ
  Проблема функціонального розподілу доходу між основними суспільними класами мала першочергове значення в класичної політичної економії, особливо в теорії Рікардо. Питання про те, чим визначається частка суспільного продукту дістається найманим робітникам (заробітна плата), земельним власникам (земельна рента) і власникам капіталу (відсоток), носив не тільки науковий, але й
 9. 39.2. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ХЕКШЕРА? ОЛИНА
  Відповідно до теорії Хекшера? Олина країни будуть намагатися експортувати надлишкові чинники та імпортувати дефіцитні фактори виробництва, тобто рух товарів з країни в країну має компенсувати відносно низьку забезпеченість країн факторами виробництва в масштабах світового господарства. Необхідно підкреслити, що мова тут йде не про кількість наявних у країн факторів виробництва,
 10. 52. Закон граничної продуктивності і теорія розподілу
  Метою своєї основної роботи «Розподіл багатства» Джон Бейтс Кларк (1847-1939) довів, що розподіл суспільного доходу регулюється суспільним законом і що цей закон, діє без опору, дав б кожному фактору виробництва ту суму багатства, яку цей фактор створює. Дж. Кларк вважав, що річний дохід розподіляється відповідно «з принципом справедливості», тобто
 11. 1. Передісторія
  Проблема функціонального розподілу доходу між оспін вими суспільними класами мала першочергове значенш1 і | класичної політичної економії, особливо в теорії Рік.1 до. Питання про те, чим визначається частка громадського продук.) Дрстающаяся найманим робітникам (заробітна плата), земельною сь родичам (земельна рента) і власникам капіталу (проце i носив не тільки науковий, але
 12. Теорія співвідношення факторів виробництва Хекшера-Олина
  Подальший розвиток класичної теорії міжнародної торгівлі пов'язано із створенням в 20-х рр.. XX в. шведськими економістами Елі Хекшером і Бертилем Олином теорії співвідношення факторів виробництва, яка найбільш повно була викладена в книзі останнього «Міжрегіональна і міжнародна торгівля» (1933 р.). Ця теорія грунтується на тих же передумови, що і теорії абсолютних і порівняльних
 13. ЧИСТА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
  економічна теорія , заснована тільки на абстрактних
 14. НОРМАТИВНА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
  теорія, яка здатна не тільки пояснити економічні явища і події, але покликана передусім сприяти виробленню економічної політики, необхідного способу дій , прийняттю раціональних рішень. Нормативна теорія повинна давати конкретні рекомендації уряду, керівникам підприємств, фірм, як необхідно діяти в складається економічної
 15. Про ГОСПОДАРСЬКО-практичну функцію ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  Економічна теорія є теоретичною основою практичної організації економіки, по суті, на всіх рівнях. Економічна теорія є основою економічної політики держави (уряду). Економічна теорія - основа прогнозування соціально-економічного
 16. ТЕОРІЯ довгих хвиль
  розроблена російським економістом Кондратьєвим теорія економічних циклів з великою тривалістю періоду коливань, складовою 30-70
 17. ТЕОРІЯ ДОВІРИ
  ринкова теорія, відповідно до якої на рух цін акцій впливає підвищення або зниження довіри інвесторів до економічної стабільності в
 18. М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007

 19. 15. неокейнсіанством І посткейнсианство. ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  Основні напрямки кейнсіанства в післявоєнний період. Неокейнсианство: теорії циклу та економічного зростання. Посткейнсіанство. Дж. Робінсон, П. Сраффа («ліве» кейнсіанство). «Теорія недосконалої конкуренції» Дж. Робінсон. Теорія монополістичної конкуренції Ед. Чемберлина. Модель IS-LMДж. Хікса, її роль. Модель економічного зростання Р. Харрода і Є. Домара. Інновації як фактор
 20. 67 . Теорія регульованої валюти
  Кейнсіанська теорія регульованої валюти виникла під впливом світової економічної кризи 1929-1933 рр.., коли виявилася неспроможність ідей неокласичної школи, що виступала за вільну конкуренцію і невтручання держави в економіку. В 50-60 -і рр.. ХХ століття кейнсіанство посіло панівне становище в західній економічній науці. На противагу теорії валютного курсу,
© 2014-2022  epi.cc.ua