Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

1. СУТНІСТЬ І ОСНОВИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН


Міжнародні економічні відносини - система господарських зв'язків між національними економіками окремих країн, відповідними суб'єктами господарювання / I /. МЕВ - особлива сфера діяльності, заснована на міжнародному поділі праці. Міжнародні економічні відносини знаходять практичне вираження в обміні між країнами, що представляють їх підприємствами, фірмами та організаціями продукцією (товарами і послугами) міжнародній торгівлі, науково-технічних, виробничих, інвестиційних, валютно-фінансових і кредитних, інформаційних інтернаціональних зв'язках, переміщенні між ними трудових ресурсів . МЕВ об'єктивно випливають з процесу поділу праці, міжнародної спеціалізації виробництва і науки, інтенаціоналізаціі господарського життя. Становлення і розвиток МЕВ визначаються посиленням взаємозв'язку і взаємозалежності економік окремих країн. Поглиблення і розвиток міжнародного поділу праці, а значить МЕВ, залежать від природних (природних, географічних, демографічних і т. п.) і придбаних (виробничих, технологічних) чинників, а також соціальних, національних, етнічних, політичних та морально-правових умов. Зазначені вище практичні складові напрями і форми МЕВ охоплюють ряд сфер світогосподарчої діяльності:
- міжнародна торгівля;
- міжнародна спеціалізація виробництва і науково-технічних робіт;
- обмін науково-технічними результатами;
- інформаційні, валютно-фінансові і кредитні зв'язки між країнами;
- рух капіталу і робочої сили;
- діяльність міжнародних економічних організацій, господарське співробітництво у вирішенні глобальних проблем.
Воможность, перспективи та роль МЕВ, значення і співвідношення їх основних форм і напрямів визначаються поглибленням міжнародного поділу праці, переходом до вищих його типам. Загальний тип міжнародного поділу праці зумовлює міжгалузевий міжнародний обмін, зокрема, товарами видобувних та обробних галузей окремих країн. Приватне поділ праці призводить до розвитку і переважанню міжнародної торгівлі готовими виробами різних галузей і виробництв, в тому числі внутрішньогалузевої. Нарешті, одиничний тип міжнародного поділу праці означає спеціалізацію на окремих етапах виробництва (вузлах, деталях, полуфабрі-картах і т. п.) і стадіях технологічного циклу (переділах), а також в рамках науково-технічних, проектно-конструкторських і технологічних розробок і навіть інвестиційного процесу.
Тим самим створюються передумови прискореного зростання ємності міжнародного ринку, сталого розширення МЕВ.
Зі сказаного можна зробити висновок, що в принципових характеристиках міжнародні економічні відносини, що є полем і результатом докладання праці, капіталу, природних та інших ресурсів являють собою одну зі сфер ринкового господарства з властивими йому основними ознаками. Як відомо, виходячи з принципу свободи вибору для продавців і покупців, і в цій сфері ринкові відносини припускають:
- множинна об'єктів і суб'єктів;
- визначальний вплив попиту та пропозиції;
- їх взаємозв'язок з цінами при необхідної гнучкості і рухливості останніх;
- конкуренцію.
Це доповнюється свободою підприємництва. Сам факт міжнародного обміну, виключне простір його здійснення, що виходить за межі окремих країн, створюють більш ніж достатні передумови множинності об'єктів. Це ж можна сказати про множинність суб'єктів - їх число на ринку зростає: поряд з національними предпрінмателямі і фірмами в МЕВ беруть участь іноземні, міжнародні компанії та організації, державні структури різних країн. Не зраджуючи механізм попиту та пропозиції, МЕВ розширюють його межі, що охоплюються обсяги і асортимент обміну. Нові кількісні та якісні характеристики набуває система ринкових цін. І, звичайно, посилюються умови конкуренції. В якості оосновних ознак МЕВ як сфери розвинутого ринкового господарства можуть бути названі наступні.
По-перше, як і в будь-якій національній економіці в основі світового господарства і МЕВ лежать поділ праці і обмін, тільки не внутрішньонаціональні, а міжнародні, які передбачають, що виробництво і (або) споживання окремих країн у тією чи іншою мірою пов'язані між собою.
По-друге, учасники МЕВ економічно відокремлені, зокрема, в особливій формі національно-господарського відокремлення, що об'єктивно зумовлює товарно-грошовий характер зв'язків.
По-третє, в сукупності світогосподарських обмінних зв'язків, МЕВ діють закони попиту, пропозиції та вільного ціноутворення, які є наріжними каменями будь-якого ринкового механізму.
По-четверте, так само, як національні ринки, світовий ринок МЕВ характеризуються конкуренцією товарів і послуг, продавців і покупців. Ця конкуренція жорсткіше в силу великих обсягів і набору обертаються на ринку товарів і послуг. Вона доповнюється переміщенням факторів виробництва (капіталу, праці) між країнами.

По-п'яте, одна з основних форм МЕВ - міжнародна торгівля - являє собою безліч міжкраїнових потоків продукції. У цих умовах формуються світові товарні ринки, де здійснюються операції з купівлі-продажу товарів, що носять стійкий, систематичний характер.
По-шосте, обмін товарами і послугами, міжнародне переміщення факторів виробництва опосередковано рухом грошей, системою розрахунків, товарними кредитами, валютними відносинами. Поряд з товарними ринками функціонує світовий фінансовий ринок, міжнародна валютно-фінансова система. Рух капіталу, іно-дивні інвестиції, довгострокові междунанародние, державні кредити надають світовій фінансовій системі завершений вигляд. Країнні відмінності в забезпеченості трудовими ресурсами, в можливостях і умовах зайнятості населення визначають виникнення і розвиток міждержавних потоків робочої сили, що обумовлює формування світового ринку праці. Зростання ролі інформаційного забезпечення, інтелектуальної власності, широке впровадження системи патентування та лицен-зирования винаходів і відкриттів, міждержавні угоди з захисту авторських прав створюють передумови для становлення світового інформаційного ринку.
По-сьоме, МЕВ припускають власну інфраструктуру, спеціальні інститути. Вони представлені міжнародними економічними, фінансово-кредитними установами та організаціями як загальносвітового (СОТ, Міжнародна торговельна палата. Світовий банк. Міжнародний валютний фонд і т. д.), так і регіонального значення (КЕС, ЄБРР і т. п.).
По-восьме, МЕВ схильні монополізації. Вона можлива по лінії концентрації виробництва і збуту приватними підприємницькими структурами (наприклад, створення і діяльність ТНК), і в результаті міжнародних, міждержавних угод і союзів, що поєднують найбільші країни і фірми постачальників деяких видів продукції (наприклад, ОПЕК).
Нарешті, МЕВ не вільні від міжнародного, регіонального, державного втручання, регулювання. Воно проявляється у міждержавних економічних, торгових, кредитних, валютних, митних і платіжних угодах і союзах. Крім того, результати регулювання зовнішньоекономічної діяльності в кожній окремій країні також впливають на стан і розвиток МЕВ.
Все вищесказане принципово характеризує зміст і поле дії сучасних МЕВ, їх особливості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. СУТНІСТЬ І ОСНОВИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН "
 1. 2. Світогляд і ідеологія
  сутності вони не суперечать ідеологіям націоналізму і соціалізму в тому вигляді, в якому їх схвалює громадську думку інших народів. Те, що відрізняло нацистів, було лише послідовним застосуванням цих ідеологій до особливих умов Німеччини. Як і всі інші уряди, нацисти хотіли урядового контролю над економікою та економічної самодостатності, тобто автаркії, свого
 2. 19. Золотий стандарт
  сутність грошей. Насправді противники золотого стандарту і не ставлять своєю метою домогтися стабільності купівельної спроможності грошей. Швидше вони бажають дати державі влада маніпулювати купівельною спроможністю без втручання зовнішнього чинника, а саме грошового відношення золотого стандарту. Основне заперечення, висунуте проти золотого стандарту, полягає в тому, що він
 3. 1. Природа обмеження
  сутність, що знаходиться поза і над суспільним процесом виробництва, що воно має щось, що не є результатом оподаткування його підданих, і може витрачати це міфічне щось на певні цілі. По суті справи, це різдвяна казка, зведена лордом Кейнсом в ранг економічної доктрини і з ентузіазмом схвалена тими, хто чекає особистих вигод від державних витрат. В
 4. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  сутності політику страхування для стабілізації світової фінансової системи? Можна ж надати тим, хто користується цією системою, сплатити необхідні страхові премії. Так що гасло «Не можу платити, значить, не плачу», висунутий протестуючої групою середнього класу, наступного разу може стати національним гаслом мексиканців. Може бути, найбільш цікава риса цієї події полягала
 5. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  сутність багатства нації, джерела його збільшення, роль накопичення капіталу в цьому процесі, концепція продуктивної праці і ряд інших). Тим цікавіше розглянути, як в рамках одного напряму уживаються оптимістичне і песимістичне світогляду. Представником першого є А. Сміт з його вірою в природну гармонію, представником другого - Д. Рікардо. Найбільш яскраво відмінність
 6. Висновки
  суті, є більш високою стадією інтернаціоналізації. 8. Глобалізація здійснюється передусім через регіоналізацію, коли зовнішньоекономічні зв'язки країни орієнтуються на свій і сусідні регіони. На базі регіоналізації йде міжнародна економічна інтеграція, тобто зрощення економік сусідніх країн єдиний регіональний господарський комплекс на основі глибоких і стійких
 7. 5.6. Економічна політика Катерини II
  сутність аграрної політики Катерини II характеризує-ся такими рисами: * зростання дворянського землеволодіння; * перетворення землі в товар; * розвиток селянської та купецької власності на зем-лю; * зміна феодальних повинностей . Під впливом підвищується попиту на сільськогосподарську продукцію посилювалася експлуатація селянства. У Черноземье по-стійно збільшувався обсяг
 8. 8.2. Радянська економіка в роки війни (1941-1945) і в післявоєнний період (1945-1953)
  сутність, щоденне жорстоке і державне регу-лювання життя окремих людей і цілих народів, терор проти реальних і уявних супротивників режиму. За 1941-1945 рр.. в ГУЛАГ прибуло 2,55 млн. осіб, а вибуло 3,4 млн. осіб, у тому числі в ар-мию - 900 тис. (у перші два роки війни). За весь воєнний період в системі НКВС було видобуто 315 т золота, 6,5 тис. т нікелю, 8,9 млн. т вугілля. У роки
 9. § 7. Сутність і критерії економічного прогресу
  сутнісної природи людини. З цієї точки зору відмінність між способами виробництва полягає в тому, що в одних з них економічний прогрес підпорядкований переважно розвитку лише певного класу, а в інших - розвитку більшості населення, трудящих. У зв'язку з тим, що сферу реалізації сутності людини являє вся сукупність суспільних відносин: економічних, соціальних,
 10. § 15. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
  сутність грошей. Функції грошей. Еволюція грошей у XX ст. Грошові системи год їх розвиток Грошова форма вартості і сутність грошей. Засобом вираження вартості всіх товарів в умовах ринкового виробництва є гроші, що символізують грошову форму вартості. Попередніми, менш розвинутими, були проста, розгорнута і загальна форма вартості. Проста форма вартості. Обмін продуктами, як
© 2014-2020  epi.cc.ua