Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

3. Сучасна кредитно-банківська система


Пропозиція грошей на грошовому ринку визначає кредитно-банківська система, яка є невід'ємною частиною ринкової економіки і одним з найважливіших елементів ринкової інфраструктури.
Кредитно-банківська система - це сукупність грошово-кредитних відносин, їх форм і методів, здійснюваних кредит-но-банківськими інститутами, які створюють, акумулюють і надають економічним суб'єктам грошові кошти у вигляді кредиту на умовах терміновості , платності, зворотності і матеріальної забезпеченості.
На сучасному ринку грошово-кредитних ресурсів провідна роль належить кредиту.
428
Глава 16. Гроші і грошовий ринок. Грошово-кредитна політика
Кредит, його сутність, функції та види
Кредит (від лат. Creditum - позика, credo - довіряю) - угода між ринковими суб'єктами з надання грошей або майна в користування на умовах повернення, терміновості, платності і матеріальної забезпеченості. Формою реалізації кредиту виступає позика. Зазвичай під кредитом у вузькому сенсі слова розуміється рух позичкового капіталу, здійснюваного на умовах терміновості, зворотності, платності і матеріальної забезпеченості. Плата за одержувану в позику певну суму грошей є ціною позики і називається нормою відсотка, яка визначається як відношення суми відсотка до величини позичкового капіталу.
Необхідність кредиту обумовлена непорушним законом ринкової економіки - гроші повинні знаходитися в постійному обороті, здійснювати безперервне рух. У процесі кругообігу і обороту капіталу на одних підприємствах утворюються тимчасово вільні грошові кошти, які виступають як джерело кредиту, на інших - виникає потреба в них.
Джерелами кредиту є тимчасово вільні грошові кошти не тільки підприємств, установ, а й фізичних осіб. Як джерело кредитних ресурсів можуть виступати що тимчасово не використовуються грошові ресурси з амортизаційного фонду, оборотного капіталу, фонду розвитку виробництва підприємств.
Кредит виконує важливі функції в ринковій економіці. По-перше, історично кредит дозволив істотно розсунути рамки суспільного виробництва в порівнянні з тими, які встановлювалися наявною кількістю наявного в тій чи іншій країні грошового золота.
По-друге, кредит виконує перерозподільні функцію. Завдяки йому приватні заощадження, прибутку підприємств, доходи держави перетворюються в позичковий капітал і спрямовуються в прибуткові сфери народного господарства.
По-третє, кредит сприяє економії витрат обігу. У процесі його розвитку з'являються різноманітні засоби використання банківських рахунків і вкладів (кредитні картки, різні види рахунків, депозитні сертифікати), відбувається випереджаюче зростання безготівкового обороту, прискорення руху грошових потоків.
По-четверте, кредит виконує функцію прискорення концентрації і централізації капіталу з метою здійснення інвестиційних вкладень і отримання прибутку.
3. Сучасна кредитно-банківська система 429
Сучасна ринкова економіка характеризується найрізноманітнішими формами кредиту, найважливішими з яких є комерційний і банківський кредит.
Комерційний кредит - це кредит, що надається одними господарюючими суб'єктами іншим у формі продажу товарів з відстрочкою платежу. Об'єктом комерційного кредитування є товарний капітал.
Банківський кредит - це кредит, що надається кредитно-фінансовими установами різного типу господарюючим суб'єктам (фірмам, приватним підприємцям, населенню) у вигляді грошових позик. Об'єктом банківського кредитування є грошовий капітал. Це найбільш розвинена і універсальна форма кредиту.
Крім цих форм кредиту за способом надання виділяються також:
- міждержавний (міжнародний) кредит - це рух позичкового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин. Він має або товарну, або грошову (валютну) форму.
| Кредиторами і позичальниками можуть бути міжнародні організації
- (Світовий банк, МВФ), уряду, банки, корпорації;
- державний кредит - надання державою насе-
- лению і підприємцям грошових позик. Джерелом коштів державного кредиту є облігації державних позик;
- споживчий кредит надається приватним особам для різних цілей на певний термін (від року до трьох років) під певний відсоток. Споживчий кредит може виступати або у формі продажу товарів з відстрочкою платежу через роздрібну торгівлю, або у формі надання банківської позики;
- іпотечний кредит - це кредит, що надається у формі іпотеки, тобто грошової позики, що видається спеціальними банками та установами приватним особам під заставу нерухомості (землі, житлових будинків, будівель).
Джерелом цього кредиту служать іпотечні облігації, що випускаються іпотечними банками.
L За способом кредитування розрізняють натуральний і грошовий ^ кредит. Об'єктами натурального кредиту можуть бути сировина, ресурси, інвестиційні товари, споживчі товари. Об'єктами Грошового кредиту є грошовий капітал, грошові платіж-|! Ні засоби, акції, векселі, облігації та інші боргові зобов'язання.
430 Глава 16. Гроші і грошовий ринок. Грошово-кредитна політика
По терміну кредитування розрізняють такі види кредиту:
- короткостроковий кредит, при якому позика видається на термін до одного року;
- середньостроковий з терміном від двох до п'яти років;
- довгостроковий - від шести до десяти років;
- довгостроковий спеціальний - від двадцяти до сорока років.
Останнім часом отримали розвиток такі форми кредитування, як лізинг, факторинг, форфейтинг, траст.
Лізинг - це безгрошова форма кредиту, форма оренди з передачею в користування машин, обладнання та інших матеріальних засобів з наступною поступовою виплатою їх вартості.
Факторинг - це перекуповування або перепродаж чужий заборгованості або комерційні операції за дорученням. Банк купує «дебіторські рахунки» підприємства за готівку, а потім стягує борг з фактичного покупця, якому підприємство продало товар чи надало послугу.
Форфейтинг - це довгостроковий факторинг, пов'язаний з продажем банку боргів, стягнення яких настане через 1-5 років.
Траст - це операції з управління капіталом клієнтів.
Структура кредитно-банківської системи
У більшості країн кредитно-банківська система представлена трьома рівнями: центральним (національним) банком, комерційними банками і спеціалізованими кредитно-фінансовими установами (страхові , іпотечні, ощадні і т.д.).
Центральний банк займає особливе місце, виконуючи роль головного координуючого і регулюючого кредитного органу системи. Центральний банк не веде операцій з діловими фірмами або населенням, його клієнтура - комерційні банки та інші кредитні установи, а також урядові організації, яким він надає різноманітні послуги. Основні функції центрального банку:
- емісія кредитних грошей (банкнот);
- надання різноманітних послуг для банків та інших кредитних установ;
- виконання функцій фінансового агента уряду;
- зберігання централізованого золотого і валютного запасу;
- проведення заходів грошово-кредитної політики. Центральний банк володіє монопольним правом випуску банкнот
в країні. Банкноти служать єдиним законним платіжним средст-
3. Сучасна кредитно-банківська система, 431
вом, обов'язковим до приймання в оплату боргів. (Банкноти можна погасити борг на будь-яку суму, що стосується монет, то їх прийом в оплату боргу обмежений певною сумою.) Банкнотний «фундамент» підтримує величезну надбудову грошей безготівкового обороту, що зберігаються у вигляді залишків на банківських рахунках. Незважаючи на те що «базові гроші» складають відносно невелику частину грошової маси, це виключно важлива частина запасу грошей в господарстві.
Центральний банк - це «банк банків». Центральний банк у своїй діяльності не переслідує мети отримання прибутку. Він не конкурує з комерційними банками та іншими кредитними установами на фінансових ринках. Його головна мета - забезпечити безперебійне постачання господарства платіжними засобами (інакше кажучи - забезпечити необхідний рівень ліквідності), налагодити систему розрахунків, контролювати роботу рядових банків.
Центральний банк виконує роль «кредитора в останній інстанції» для комерційних банків та інших кредитних установ. Він надає короткострокові кредити для поповнення тимчасової нестачі ліквідних коштів, стягуючи з позичальників облікову ставку. Як правило, ці кредити мають бути забезпечені торговими векселями, державними цінними паперами або власними борговими зобов'язаннями банків.
Нарешті, важливий обов'язок центральних банків - контроль за діяльністю кредитних установ з метою запобігти зловживанням, забезпечити стабільну роботу і знизити ризик банкрутства. У цій своїй функції центральний банк працює в тісному контакті з іншими державними контрольними органами.
Центральний банк - головний банкір і фінансовий консультант уряду:
- веде рахунки урядових установ і відомств, акумулює податки та інші надходження і здійснює платежі за дорученням казначейства;
- проводить операції з емісії та розміщення на ринку нових випусків державних позик;
- надає прямий касовий кредит на прохання уряду;
- купує державні цінні папери для власного портфеля;
- виступає радником уряду та інших державних органів з фінансових та загальноекономічною питань.

432 Глава 16. Гроші і грошовий ринок. Грошово-кредитна політика
Центральний банк зберігає золотовалютні резерви країни. В умовах існування золотого стандарту металевий запас емісійного банку був гарантійним фондом забезпечення грошей. Наявність обов'язкового золотого покриття в певному відсотку до суми випущених банкнот дозволяло жорстко контролювати випуск готівки. Після скасування більшістю країн золотого стандарту в 30-х роках XX в. металевий запас перестав грати роль обмежувача емісії, а почав використовуватись як гарантійно-страховий фонд міжнародних платежів. Крім благородних металів центральний банк зберігає великі запаси в іноземних валютах для підтримки зовнішнього курсу своєї валюти за допомогою інтервенцій на валютному ринку.
Другий найважливіший структурний рівень кредитно-банківської системи складають комерційні банки. Вони являють собою головні «нервові» центри кредитно-банківської системи.
Комерційні банки відносяться до особливої категорії ділових підприємств, що одержали назву фінансових посередників. Вони привертають капітали, заощадження населення та інші вільні грошові кошти, що вивільняються в процесі господарської діяльності, і надають їх у тимчасове користування іншим економічним агентам, які потребують додаткового капіталу. Фінансові посередники виконують, таким чином, важливу народно-господарську функцію, забезпечуючи суспільству механізм міжгалузевого та міжрегіонального перерозподілу грошового капіталу.
Найважливіші функції комерційних банків:
- акумуляція тимчасово вільних грошових коштів, заощаджень і накопичень;
- кредитування підприємств, організацій, держави та населення;
- організація та здійснення розрахунків у господарстві;
- облік векселів і операцій з ними;
- операції з цінними паперами;
- зберігання фінансових і матеріальних цінностей;
- управління майном клієнтів за дорученням (трастові операції).
Комерційні банки - багатофункціональні установи, які оперують в різних секторах ринку позичкового капіталу. Великі комерційні банки надають клієнтам повний комплекс фі-
3. Сучасна кредиту-банківська система 433
нансового обслуговування; включаючи кредити, прийом депозитів, розрахунки і т.д. Цим вони відрізняються від спеціалізованих фінансових установ, які володіють обмеженими функціями.
Особливого поширення сьогодні отримали спеціалізовані кредитно-фінансові установи. До них відносяться ощадні установи, страхові компанії, пенсійні фонди, фінансові та інвестиційні компанії.
Ощадні установи (взаємно-ощадні банки, позичок-но-ощадні асоціації, кредитні спілки) акумулюють заощадження населення і вкладають грошовий капітал в основному у фінансування комерційного та житлового будівництва.
Щодо недепозитних установ слід зазначити, що вони відрізняються більшою спеціалізацією.
Страхові компанії продають ануїтети, або права на отримання великої суми в кінці певного терміну. Приплив грошових коштів у формі страхових премій і доходів від активних операцій, як правило, набагато перевищує щорічні виплати власникам полісів. В даний час це один з каналів акумуляції грошових заощаджень населення і довгострокового фінансування економіки. Володіючи великими і стійкими ресурсами, страхові компанії вкладають їх у цінні папери з фіксованими термінами (головним чином - на фінансування промисловості, транспорту і житлові будови).
  Пенсійні фонди також стали важливою інституційної групою на ринку капіталів. Маючи в своєму розпорядженні стійким пулом заощаджень, вони вкладають свої накопичені грошові резерви в облігації та акції приватних компаній і цінні папери держави, таким чином, здійснюючи, як правило, довгострокове фінансування економіки.
  Фінансові компанії спеціалізуються на кредитуванні продажу споживчих товарів на виплат і видачі комерційних позичок. Джерелом коштів служать власні короткострокові зобов'язання, що розміщуються на ринку, а також кредити комерційних банків.
  Інвестиційні компанії продають, як правило, власні акції і на виручені гроші набувають ринкові цінні папери, головним чином акції. Тим самим досягається розподіл ризику і підвищується ліквідність інвестованих коштів. Інвестиційні компанії виконують роль проміжної ланки між індивідуальним грошовим капіталом і корпораціями, функціонуючими в нефінансової сфері.
  28 - 3558
  434
  Глава 16. Гроші і грошовий ринок. Грошово-кредитна політика
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Сучасна кредитно-банківська система"
 1. 3. Сучасна кредитно-банківська система
    сучасному ринку грошово-кредитних ресурсів провідна роль належить
 2. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
    сучасникам надзвичайно важко осягнути умови вільної банківської діяльності, оскільки вони сприймають втручання держави в банківську діяльність як належне. Однак слід пам'ятати, що втручання держави грунтується на помилковому припущенні, що кредитна експансія являє собою відповідний засіб постійного зниження ставки відсотка і не приносить шкоди нікому,
 3. 19. Золотий стандарт
    сучасних держав, не можна розглядати як ізольоване явище. Це всього лише одна зі складових гігантського процесу руйнування, що став знаком нашого часу. Люди борються проти золотого стандарту, тому що хочуть замінити вільну торгівлю автаркією, світ війною, свободу тоталітарним державним всемогутністю. Можливо, коли-небудь технологія відкриє спосіб збільшення
 4. 8. Грошова, або заснована на фідуціарної кредиті теорія циклу виробництва
    сучасним интервенционизмом. Його фундамент догма про те, що найпершим обов'язком хорошого уряду є зниження наскільки можливо процентної ставки або скасування її зовсім. Всі сучасні держави фанатично дотримуються політики легких грошей. Як вже зазначалося, британський уряд стверджувало, що кредитна експансія продемонструвала диво ... перетворення каменя в
 5. Коментарі
    сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи неправильна та чи інша теорія, а про те, корисна вона для капіталу чи шкідлива, зручна чи незручна ... Безкорисливе дослідження поступається місцем боям найманих писак, неупереджені наукові вишукування, замінюються упередженою, догідливою апологетикою (Маркс К., Енгельс Ф. Соч.
 6. 4.5. Кредитний консалтинг
    сучасній Росії. До уваги кредитних аналітиків піддається все: від організаційно-правових документів самого підприємства до договорів оренди приміщення та рахунків оплати комунальних послуг. Якщо розбити документи по групах, то виділити можна установчі документи, фінансові документи, документи, що підтверджують право власності на майно, що надається в якості забезпечення, а також
 7. 4.6. Додаткова інформація
    сучасні, поліпшують експлуатаційні якості будівель і об'єктів; - заходи, що поліпшують архітектурну виразність будівель, а також благоустрій прилеглих до будівель територій. Рента - регулярно одержуваний дохід з капіталу, майна або землі, що не вимагає від одержувача підприємницької діяльності. Реституція - відновлення в колишньому правовому майновий
 8. Рекомендована література
    кредитного консалтингу / / Довідник керівника малого підприємства, 9/2006 р. 24. Шевчук Д.А. Кредитний консалтинг: Потрібні гроші? Не питання! / / Фінансовий менеджмент. - 2006. - № 6. 25. Денис ШЕВЧУК: Для особливо шанованих персон. / / Банківська справа в Москві, N4 (136), 2006. 26. Шевчук Д. Особливості оформлення автокредиту в банку / / Фінансова газета, 25/2007. 27. Шевчук Д.
 9. Види грошей
    сучасних умовах, коли з якихось причин звичайні гроші не використовуються або не можуть бути використані. Такими причинами можуть бути або ізоляція від зовнішнього світу (так, у в'язницях грошима виступають сигарети), або висока інфляція і гіперінфляція, які руйнують грошовий механізм, замінюючи його бартером (наприклад, в роки Громадянської війни грошима були сіль, сірники і гас, а в
 10. Банківська система та її структура
    сучасним бухгалтерським принципом подвійного запису з'явилися в XVI в. в Італії, хоча лихварство (надання грошей в борг) як перша форма кредиту процвітало ще до нашої ери. Перші спеціальні кредитні установи виникли на Древньому Сході. Кредитні функції в Стародавній Греції і Стародавньому Римі виконували храми, в середньовічній Європі - монастирі. Сучасна банківська система
© 2014-2022  epi.cc.ua