Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Пропорційні податки


Розглянутий нами в п. 2 випадок застосування ак-кордних податків і соціальних виплат, коли размерплатежей не залежить від рівня доходів, показує, що збільшення податків скорочує совокупнийспрос, а скорочення податків відповідно повели-чивает його. У дійсності, однак, большінствопріменяемих податків і соціальних виплат зависитот рівня доходів. Таким чином, розмір налоговна доходи збільшується у міру зростання індивіду-альних доходів, і відповідно загальна сума на-логів, одержуваних урядом, зростає з уве-личен обсягу ВНП. Схоже відбувається і в від-носінні соціальних виплат, які особливо ви-соки, коли рівень ВНП є низьким, напри-мер під час економічного спаду, так як значну частину соціальних виплат становлять допомоги по безробіттю. На практиці, з огляду на те, що сростом доходів податки збільшуються, а соціальниевиплати скорочуються, величина чистих податків віз-розтане разом з рівнем доходів.
Давайте тепер розглянемо (чисті) податки, ко-торие на відміну від системи акордних налоговустанавліваются пропорційно рівню дохода.Пропорціональние податки увазі, що приставці податків t загальна сума податкових виплат бу-дет рівнятися fx Y, a величина наявного дохо-
та в цьому випадку складе тільки Y - tY=(1 - t) Y.
При ставці чистого податку, рівний ОД, або 10%, до-німи господарства будуть мати в якості розташовуючи-емого доходу тільки 90% загальної величини націо-нального доходу. Наприклад, якщо національний до-хід дорівнює 1000, то наявний дохід домашніххозяйств складе тільки 900. Аналогічно: пріростнаціонального доходу в 1 дол збільшить розташовується-мий дохід домашніх господарств тільки на 90 центів, а не на всю суму. Решта 10 центів дістануть-ся уряду у формі податків.
Яким чином факт наявності в економіці систе-ми пропорційного оподаткування буде впли-ять на проведений нами аналіз визначення рів-ня доходів? При кожному даному рівні випускупродукції зміна ставки податку відображається навелічіне наявного доходу, а це в свою черга викликає зміна рівня потребітельскіхрасходов, сукупного попиту і зрештою-рівноважного рівня обсягу виробництва. Болееподробно і точно механізм впливу ізмененійналоговой ставки на рівень випуску продукції бу-дет розглянуто нами в додатку I до цієї главе.Там, зокрема, буде показано, що формула муль-тіплікатора також змінюється. Тепер же ми про-сто повинні зрозуміти, що приріст ВНП на 1 дол невизивают відповідного зростання величини распола-Гаєм доходу на цю ж суму. Причина подобногоявленія полягає в тому, що частина кожного додаткового-
тельного долара доходів підлягає сплаті до форменалогов і, отже, стає недоступнойдля здійснення видатків.
Таким чином, тачасть кожного додаткового долара ВНП, кото-раю дійсно йде на споживання, буде равнаMPC х (1 - t), де t - ставка оподаткування.
Це новий вираз, яке з'являється здесьв формулою мультиплікатора, дорівнює величині показу-теля MPC, скоригованої на ту частину каждогодополнітельного долара ВНП, яка представля-ет собою дохід після сплати податків, або розташовуючи-емий особистий дохід . З огляду на дану уточнення, ми можемо сказати, що саме існування в еко-номіці прибуткових податків скорочує велічінумультіплікатора.
Пропорційні податки можуть надавати віз-дію і на модель державних доходів в те-чення економічного циклу. При даній ставкеналогообложенія, скажімо t - 0,1, приріст доходовувелічівает та суму одержуваних правітельствомналогов, так як воно стягує 10 центів з каждогодополнітельного долара доходів. Таким чином, при системі пропорційних податків надходжень-ня до державного бюджету будуть вище у вре-мя бумів в порівнянні з періодами економіч-ських спадів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Пропорційні податки "
 1. 1. Нейтральний податок
  Підтримання в працездатному стані громадського апарату стримування і примусу вимагає витрат праці і товарів. При ліберальної системи правління ці витрати малі в порівнянні з сумою доходів індивідів. Чим більше витрати держави в цій сфері діяльності, тим більше збільшується його бюджет. Якщо держава сама володіє і управляє заводами, фермами, лісами і шахтами, воно може
 2. Види податків
  Розрізняють два основних види податків: прямі і непрямі. Прямий податок - це податок на певну грошову суму (дохід, спадок, грошову оцінку майна і т. п.). До прямих податків відносяться прибутковий податок, податок на прибуток, податок на спадщину, податок на майно, податок з власників транспортних засобів та ін Особливістю прямого податку є те, що платник податків і налогоносітель
 3. 2. Податки: сутність, види, функції
  Головною статтею бюджетних доходів є податки, що стягуються як центральними, так і місцевими органами влади. Податок - це примусово вилучаються державою або місцевою владою кошти з фізичних та юридичних осіб, необхідні для здійснення державою своїх функцій. Історично податки з'явилися з поділом суспільства на класи і появою держави. Це внески громадян для
 4. Практикум Горизонтальне рівність і податок з сімейних пар Ставлення до офіційної реєстрації сім'ї
  Практикум Горизонтальне рівність і податок з сімейних пар Ставлення до офіційної реєстрації сім'ї приклад того , наскільки складно досягти горизонтальної справедливості. Розглянемо дві сімейні пари, раз-Ліча за єдиною ознакою: одна пара перебуває у шлюбі офіційні-але, інша - ні. Відмінна риса американського прибуткового податку полягає в тому, що такі пари платять різні
 5. Дохо-ди урядів штатів і місцевих адмініст-рацій формуються за рахунок податку з продажів та податку
  Дохо-ди урядів штатів і місцевих адмініст-рацій формуються за рахунок податку з продажів та податку на майно. Ефективність податкової системи залежить від рівня витрат платників податків. Крім перерозподілу ресурсів від налогоплательщи-ков до уряду, виділяють два види іздер-жек: зниження ефективності розподілу ресурсів як результат спотворення стимулів і зміни
 6. 8.3. ПОДАТКИ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ. ПРИНЦИПИ І ФОРМИ ОПОДАТКУВАННЯ (крива Лаффера)
  Податки - це обов'язкові безоплатні платежі, що стягуються державою з юридичних і фізичних осіб у формі відчуження належних їм на праві власності, господарського відання або оперативного управління грошових коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави. Від податку слід відрізняти збір, що представляє собою обов'язковий внесок, сплата якого є-ється одним
 7. Справедливе оподаткування
  Державні податки і витрати впливають на рас-пределеніе доходів, покладаючи тягар на одних людей надаючи блага іншим. Економістів, що не гово-ря вже про платників податків, вже багато років му-чає питання про справедливий розподіл етогобремені і цих благ. Два основних етичних прин-ципу є загальноприйнятими. Про Принцип горизонтальної справедливостипредполагает, що знаходяться в рівному
 8. Резюме
  1. Держава бере участь у економічному кругообігу, обкладаючи доходи податками і здійснюючи соціальниевиплати, визначаючи тим самим величину доходів, до-ступні для споживання і заощаджень, а також про-переводячи закупівлі товарів і услуг.2. Дефіцит державного бюджету - це правіше-ня витрат над податками. Якщо сума податкових надхо-джень перевершує суму витрат, то
 9. Додаток I. Пропорційні податки
  В тексті даної глави детально аналізіровалосьвліяніе акордних податків на рівень совокупногоспроса. Проте зі збільшенням рівня доходів подат-ги звичайно також зростають. У цьому пріложенііми розглянемо вплив пропорційних налоговна рівень сукупного попиту, обсяг випуску про-дукції і величину мультиплікатора Ми зберігаємо припущення, що рівень по-требления пропорційний величині
 10. Завдання
  1 . Припустимо, що державні витрати сокраща-ються на 50 одиниць. Нехай показник MPC дорівнює 0,8, аналогова ставка t=0,15. Що при цьому відбудеться (а) з рівнем доходів і (Ь) з бюджетним дефіцитом? 2. (А) Поясніть, чому збільшення ставки подоходногоналога увазі зниження величини МУЛЬТІПОСТ-лікатора. (Ь) Використовуйте ваш відповідь, щоб пояснити його-нить, чому пропорційні податки на
© 2014-2022  epi.cc.ua