Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

8.2. Принципи організації пошуку і підрахунку резервів

Науковість, комплексність, системність, обгрунтованість, оперативність, плановість, масовість, виділення "провідної ланки" та "вузьких місць", запобігання повторного рахунку резервів.
Здійснюючи пошук резервів, слід керуватися наступними принципами.
1. Пошук резервів повинен носити науковий характер: грунтуватися на положеннях діалектичної теорії пізнання, знаннях економічних законів, досягнення науки і передової практики. Необхідно при цьому добре знати економічну сутність і природу господарських резервів, джерела та основні напрямки їх пошуку, а також методику і техніку їх підрахунку та узагальнення.
2. Пошук резервів повинен бути комплексним і системним. Комплексний підхід вимагає всебічного виявлення резервів за всіма напрямками господарської діяльності з подальшим їх узагальненням. Системний підхід до пошуку резервів означає вміння виявляти і узагальнювати резерви з урахуванням взаємозв'язку і співпідпорядкованості досліджуваних явищ. Це дозволяє, з одного боку, більш повно виявляти резерви, а з іншого - уникнути їх повторного рахунку.
3. Принцип запобігання повторного рахунку резервів випливає безпосередньо з попереднього. Повторний рахунок резервів виникає при їх узагальненні, коли не враховується взаємодія різних факторів, від яких залежать результати господарської діяльності. Так, при підрахунку резервів зниження собівартості продукції допускається їх повторний рахунок, якщо окремо визначають резерви за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції і за рахунок недопущення перевитрати коштів по кожній статті витрат без урахування впливу першого фактора на другий.
Відомо, що зі збільшенням обсягу виробництва продукції пропорційно збільшуються лише суми умовно-змінних витрат, величина ж умовно-постійних не змінюється. В результаті збільшення обсягу виробництва продукції перевитрата коштів на виробництво продукції зменшиться за багатьма статтями витрат, а за деякими замість перевитрати може бути економія. Якщо це не враховувати, то величина резервів зниження собівартості продукції буде завищена.
У деяких випадках повторний рахунок резервів допускається, якщо вони визначені по суміжних джерелам. Наприклад, не можна підсумовувати резерви збільшення виробництва продукції за рахунок більш повного використання трудових ресурсів, засобів праці і предметів праці, так як всі ці фактори діють одночасно і взаємопов'язано. Значить, щоб уникнути повторного рахунку резервів, необхідно добре уявити взаємозв'язок, взаємодія і підпорядкованість всіх досліджуваних показників, на яких грунтується виявлення резервів.
4. Однією з вимог до пошуку резервів є забезпечення їх комплектності, тобто збалансованості за трьох основних моментів процесу праці (засобів праці, предметів праці і трудових ресурсів). Найбільший резерв, виявлений по одному з ресурсів, не може бути реалізований, якщо бракує резервів по інших ресурсах. Тому виникає необхідність перевірки комплектності резервів. Резерв буде комплектним тоді, коли він забезпечений всіма необхідними ресурсами і не тільки у вартісній оцінці, а й за натурально-речовому складу. Наприклад, виявлено резерви верстатного часу по токарних верстатів, а не вистачає потужностей з фрезерним.
Тільки після досягнення необхідних співвідношень ресурсів за натурально-речовій формі виявлені резерви можна вважати комплектними і реальними.
5. Резерви повинні бути економічно обгрунтованими, тобто при їх підрахунку необхідно враховувати реальні можливості підприємства, а розрахункова величина цих резервів має бути підкріплена відповідними заходами.
6. Пошук резервів повинен бути оперативним. Чим оперативніше проводиться пошук резервів, тим більше ефективний цей процес. Особливо важливе значення має скорочення часу між виявленням і освоєнням резервів.
7. Пошук резервів не повинен бути дискретним. Його необхідно робити планомірно, систематично, щодня.
8. Резерви виявляються тим повніше, чим більша кількість працівників різних професій і спеціальностей бере участь у їх пошуку. Звідси виникає принцип масовості пошуку резервів, тобто залучення до цього процесу всіх працівників, розвиток і удосконалення суспільних форм економічного аналізу.
9. При попередньому визначенні напрямків пошуку резервів треба виділяти "провідні ланки" або "вузькі місця" у підвищенні ефективності виробництва. За цим принципом виділяють ділянки виробництва, де систематично не виконуються плани, або є великі втрати сировини, допускається виробничий брак, простої техніки і т.д. Таким чином визначаються основні напрями, за якими пошук резервів йде в першу чергу. Визначення резервоемкіх напрямків значно підвищує ефективність пошуку резервів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.2. Принципи організації пошуку і підрахунку резервів "
 1. Стаття 38. Розмір обов'язкових резервів у процентному відношенні до зобов'язань кредитної організації, а також порядок їх депонування в Банку Росії встановлюються Радою директорів
  організації і можуть бути диференційованими для різних кредитних організацій. Нормативи обов'язкових резервів не можуть бути одночасно змінені більш ніж на п'ять пунктів. За порушення нормативів обов'язкових резервів Банк Росії має право стягнути в безспірному порядку з кредитної організацій суму недовнесених засобів, а також штраф у встановленому ним розмірі, але не більше подвійної
 2. Основні терміни і поняття
  принципи кредитування, комерційний кредит, вексель, банківський, іпотечний, споживчий, державний, міжнародний кредит, дворівнева банківська система, банк, банківський прибуток, власний капітал банку, залучений капітал, активні і пасивні операції банків, баланс банку, обов'язкові резерви , надлишкові резерви, грошовий мультиплікатор, центральний
 3. Ключові терміни
  принципом «плати, скільки зібрав, не залишаючи резерву» Допомоги у натуральній формі Грошова допомога Система соціального захисту Націленість програм Допомога сім'ям з маленькими дітьми (AFDC) Вимоги про пошук роботи Програма, стимулююча пошук роботи (воркфер) Негативний прибутковий
 4. 14. Резерви підвищення продуктивності праці
  організації виробництва, праці та управління. Резерви тісно пов'язані з факторами зростання продуктивності праці. Якщо той чи інший фактор розглядати як можливість, то використання пов'язаного з ним резерву - це процес перетворення можливостей у дійсність. Резерви зростання продуктивності праці об'єднати в такі групи: 1) резерви, що утворюються в результаті впливу
 5. Стаття 25. Норматив обов'язкових резервів банку
  резервів, що депонуються в Банку Росії, в тому числі за строками, обсягами та видами залучених коштів ... Банк зобов'язаний мати в Банку Росії рахунок для зберігання обов'язкових
 6. Банківські резерви
  резерви. Банківський резерв - це та сума грошей, яка необхідна для розрахунків з кредиторами і зберігається в центральному банку (банках) без виплати відсотків. В даний час вона оцінюється в межах 3-15% від загальної суми вкладів. Резерви виконують подвійну функцію. З одного боку, вони покликані гарантувати повернення залучених грошових коштів. Одночасно це дозволяє певним чином
 7. 19.7. Визначення резервів зниження собівартості продукції
  організаційно-технічних заходів (впровадження нової більш прогресивної техніки і технології виробництва, поліпшення організації праці тощо), які будуть сприяти економії заробітної плати, сировини, матеріалів, енергії та т . д. Економію витрат з оплати праці (Р ЗП) в результаті впровадження організаційно-технічних заходів можна розрахувати, помноживши різницю між трудомісткістю
 8. 4. Принцип переваги
  принципу причинно-наслідкових зв'язків зумовила пошук нових напрямів розвитку економічної теорії. В результаті був узятий на озброєння функціональний принцип замість причинно-наслідкового підходу, принцип граничної корисності був замінений принципом переваги одного набору благ іншому. По-перше, це зняло таке складне питання, як виявлення основи вартості та ціни, бо тепер можна
 9. Питання 2 Оподаткування страхових компаній
  організацій при формуванні ними резерву запобіжних заходів (РПМ), а також оподаткування підприємств і організацій, що використовують кошти РПМ та Фонду пожежної безпеки, має деякі особливості і регулюється значним числом нормативних актів. Розібратися у виникаючих у зв'язку з цим проблеми і в проблемах, що з'являються у зв'язку з набранням чинності гл. 25 НК, яка змінила
 10. 41. СТВОРЕННЯ ГРОШЕЙ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМОЮ
  принцип мультиплікатора. Центральний банк встановлює певний мінімальний відсоток від величини певних категорій депозитів, який фіксує розмір грошових коштів, обов'язкових для зберігання кожним комерційним банком у формі резервних вкладів в Центральному банку. Норми обов'язкових резервів (r) встановлюються у відсотках від обсягу депозитів. Їх величина розрізняється залежно
 11. Грошовий мультиплікатор
  резервів. Його формула: {foto44} де Мд - мультиплікатор грошової пропозиції; R'б - норма обов'язкового банківського резерву. Знаючи величину первинних вкладів і норму банківських резервів, можна розрахувати суму створеної банківською системою грошей. Це знаходить своє вираження у формулі: {foto45} де ДМ - маса грошей, породжена банками; Д - величина депозиту (вкладу); -
 12. Золотий стандарт
  резервів цієї країни, а на світовому рівні - розміром світових резервів. Оскільки пропозиція грошей не може випереджати приріст золотих резервів, умови для розкручування інфляційної спіралі зводяться до мінімуму. У довгостроковому періоді платіжний баланс буде врівноважуватися автоматично. Ця ідея виходить з пріоритету зовнішньої рівноваги, а підтримання внутрішньої рівноваги відводиться
 13. Хто входить до категорії безробітні
  організацій - МОП та ОЕСР безробітні - це люди, які не мають роботи, хто готовий приступити до роботи і шукає роботу протягом останніх чотирьох тижнів або хто вже влаштувався на роботу, але ще не приступив до роботи. Так, США безробітними вважаються цивільні особи, які: 1) не мали зайнятості протягом тижня обстеження; 2) робили зусилля знайти роботу протягом попередніх чотирьох тижнів
 14. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
  принципи: 1) ефективності; 2) науковості; 3) комплексності; 4) системності; 5) об'єктивності, конкретності і точності; 6) дієвості; 7) плановості ; 8) оперативності; 9)
 15. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 16. 3. Fed і кількість грошей в обігу
  підрахунками всіх витрат вигод від зберігання резервів вище необхідного мі-мінімальних рівня. Банки можуть тримати резервовбольше, ніж це потрібно, але не менше. Якщо уних виникає тимчасовий недолік цих коштів, вони займають засоби для резервування або уінших банків, що мають їх понад мінімальнойнорми, або ж у
 17. 14. КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ І РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
  організації виробництва і праці: підвищення рівня концентрації, спеціалізації і кооперування; скорочення тривалості виробничого циклу, забезпечення ритмічності виробництва і т. д. Резерви підвищення рівня управління та методів господарювання: вдосконалення виробничої структури органів управління підприємством; підвищення рівня планової та обліково контрольної роботи; поліпшення
 18. Якщо ці $ 100 залишаться в банківській системі як резервів, а норма обязатель-них резервів 10
  резервів, а норма обязатель-них резервів 10%, на скільки зросте загальна сума вкладів у банківській системі? На скільки збільшиться пропозиція грошей? 8. Центральний банк проводить на відкритому ринку операцію з продажу державних обліга-цій на суму $ 10 млн. Якщо резервне требова-Глава 27. Грошова система 603 ня знаходиться на рівні 10%, то до якого мак-
 19. 21.2 Аналіз продуктивності праці
  резервів її зростання, а, отже, і резервів підвищення ефективності виробництва . Для досягнення зазначеної мети в процесі аналізу з'ясовують: - ступінь виконання внутрішньовиробничого плану по зростанню продуктивності праці, її динаміку, тобто зміна в часі; - вплив зростання продуктивності праці на обсяг випущеної продукції; ступінь впливу на продуктивність праці
© 2014-2022  epi.cc.ua