Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

2.1. Предмет і об'єкти аналізу господарської діяльності

Предмет науки взагалі. Предмети економічних наук. Предмет і об'єкти АХД. Визначення предмета АХД в спеціальній літературі.
Кожна наука має свій предмет дослідження, який вона вивчає з відповідною метою властивими їй методами. Немає предмету дослідження - немає і науки. Визначення предмета має принципове значення для обгрунтування самостійності та відособленості тієї чи іншої галузі знань.
Філософія під предметом будь-якої науки (включаючи і АХД) розуміє якусь частину або сторону об'єктивної дійсності, яка вивчається лише даної наукою. Один і той же об'єкт може розглядатися різними науками. Кожна з них знаходить в ньому специфічні сторони або відношення.
Предметом тієї чи іншої науки слід вважати те специфічне, що дозволяє відрізнити її серед безлічі інших наук. Наприклад, в медицині об'єктом вивчення є людина. Предметом же дослідження окремих медичних наук служать органи, частини людини, їх функції та взаємодії. Те ж саме спостерігається і в економіці.
Господарська діяльність є об'єктом дослідження багатьох наук: економічної теорії, макро-і мікроекономіки, управління, організації і планування виробничо-фінансової діяльності, статистики, бухгалтерського обліку, економічного аналізу і т.д. Економіка вивчає вплив загальних, приватних і специфічних законів на розвиток економічних процесів в конкретних умовах галузі або окремого підприємства. Статистика досліджує кількісні боку масових економічних явищ і процесів, які відбуваються у господарській діяльності. Предметом бухгалтерського обліку є кругообіг капіталу в процесі господарської діяльності. Він документально відображає всі господарські операції, процеси і пов'язане з ними рух коштів підприємства і результати його діяльності.
Що ж є предметом аналізу господарської діяльності?
Потрібно відзначити, що визначення предмета будь-якої науки - дуже складне завдання, в тому числі і в економічному аналізі. Незважаючи на те що це питання розробляється вже кілька десятиліть, остаточна крапка у визначенні предмета АХД ще не поставлено.
У спеціальній літературі з АХД можна зустріти десятки самих різних його формулювань. Всі визначення предмета АХД, які найбільш часто зустрічаються в літературі і які більш-менш відповідають його сутності, можна згрупувати наступним чином:
а) господарська діяльність підприємств;
б) господарські процеси і явища.
При більш уважному розгляді цих визначень можна помітити, що аналіз вивчає не саму господарську діяльність як технологічний, організаційний процес, а економічні результати господарювання як наслідку економічних процесів. Тому останнім часом більшість дослідників цієї проблеми предметом АХД вважають економічні процеси, які відбуваються в результаті господарської діяльності. Однак, як уже вказувалося, господарська діяльність підприємства і ті процеси, що в ній відбуваються, є об'єктом вивчення багатьох наук.
У цих визначеннях спостерігається ідентифікація предмета АХД з його об'єктами і не знайдено вододіл АХД з іншими науками, що вивчають господарську діяльність підприємства або господарські явища і процеси, що виникають в ній. Дані визначення не містять те специфічне, що дозволяє відрізнити АХД від інших наук. З метою обмеження об'єкта дослідження в деяких визначеннях предмета вказується мета АХД: оцінка досягнутих результатів і виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.
Щоб виділити ту частину або ті відносини в цьому об'єкті, які відносяться тільки до аналізу, потрібно виходити із сутності процесів господарської діяльності. Процес - це причинно-обумовлене перебіг подій, зміна явищ, стану об'єкта відповідно до наміченої метою або результатом. Результати економічних процесів як наслідку плануються і прогнозуються на майбутнє у відповідних показниках, враховуються в міру фактичного формування і потім аналізуються. Але результати як наслідку процес, сов не є предметом АХД, а об'єктами. Предметом же економічного аналізу є причини утворення та зміни результатів господарської діяльності.
Пізнання причинно-наслідкових зв'язків у господарській діяльності підприємств дозволяє розкрити сутність економічних явищ і на цій основі дати правильну оцінку досягнутим результатам, виявити резерви підвищення ефективності виробництва, обгрунтувати плани й управлінські рішення.
Класифікація, систематизація, моделювання, вимірювання причинно-наслідкових зв'язків є головним методологічним питанням в АХД.
Тільки розкривши причинно-наслідкові зв'язки різних сторін діяльності, можна дуже швидко прорахувати, як зміняться основні результати господарської діяльності за. рахунок того чи іншого фактора, призвести обгрунтування будь-якого управлінського рішення, розрахувати, як зміниться сума прибутку, беззбитковий обсяг продажів, запас фінансової стійкості, собівартість одиниці продукції при зміні будь-якої виробничої ситуації.
Таким чином, предметом аналізу господарської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки економічних явищ і процесів.
Об'єктами АХД є економічні результати господарської діяльності. Наприклад, на промисловому підприємстві до об'єктів аналізу відносяться виробництво і реалізація продукції, її собівартість, використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, фінансові результати виробництва, фінансовий стан підприємства і т.д. У сільському господарстві, крім цих, до об'єктів аналізу належить ступінь використання земельних ресурсів підприємства (вихід продукції на 100 га сільгоспугідь, врожайність культур, якість грунту, склад посівних площ та ін.)
Таким чином, ми розглянули предмет і об'єкти аналізу господарської діяльності в розумінні автора. Основна відмінність предмета від об'єкта полягає в тому, що в предмет входять лише головні, найбільш істотні з точки зору даної науки властивості й ознаки. На наш погляд, таким істотним ознакою АХД є вивчення взаємодії явищ, причинно-наслідкових зв'язків у господарській, діяльності підприємств (об'єднань).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1. Предмет та об'єкти аналізу господарської діяльності "
 1. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 2. Предмет бухгалтерського обліку
  предметами праці. Процес виконання послуги - результат проведеного курсу лікування, результат дослідження, виконання та реалізація послуги немедичного характеру. Питання для самоконтролю: 1. Дати визначення предмета бухгалтерського обліку. 2. Дати поняття господарських засобів медичного закладу. 3.Дать поняття джерел господарських засобів медичного закладу.
 3. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 4. Соловйов Г.А. Ревізія і контроль господарської діяльності бюджетних установ. М.,
 4. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 5. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001

 6. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
  об'єкта на частини з метою вивчення та виявлення тенденцій зміни процесів і явищ під впливом різних факторів. Він вивчає взаємодію управлінських, технічних і економічних процесів та їх вплив на економічні результати діяльності підприємства і спрямований на оцінку її ефективності та раціональності використання сировинних, трудових, фінансових та інших ресурсів підприємства,
 7. 1.3. Предмет і основні методи аналізу господарської діяльності бюджетних організацій
  предметом аналізу господарської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки, що становлять основу економічних відносин, що виникають і складаються на рівні окремих бюджетних організацій в ході виконання ними своїх функцій. Аналіз господарської діяльності вивчає процес формування і причини (фактори) зміни результатів діяльності бюджетних організацій. За допомогою аналізу
 8. Комерціалізація
  об'єктів готує грунт і розчищає шлях до приватизації, так як дозволяє виявити нежиттєздатні підприємства, які надалі стають об'єктом приватизації. Комерціалізація господарських об'єктів приводить до скорочення видаткової частини державного бюджету, так як держава позбавляється і від субсидування, і від інвестування в державне підприємство. Надаючи
 9. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АНАЛІЗУ ФХД
  об'єктах розрізняють такі види аналізу: суспільного господарства в цілому; економічного чи адміністративного району; галузей матеріального виробництва; підприємства; підрозділи підприємства і т. д. По суб'єктах аналіз класифікується залежно від того , хто його виробляє: економічні служби підприємств; органи господарського управління; кредитні, фінансові та статистичні
 10. Висновки
  предмет. Перші економічні школи вважали предметом економічної науки національне багатство, марксизм - виробничі відносини, маржина-лізм - поведінка людини і фірми, кейнсіанство - функціонування (поведінка) національної економіки в цілому і т.д. 2. Неокласичний синтез дозволив прийти до висновку про те, що всі визначення предмета економіки як науки розкривають різні
© 2014-2022  epi.cc.ua