Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Порядок визначення вартості майна, що амортизуєтьсяПід основними засобами розуміється частина майна, що використовується в якості засобів праці для виробництва та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) або для управління організацією.
Первісна вартість основного засобу визначається як сума витрат на його придбання (а якщо основний засіб отримано платником податків безоплатно, - як сума, в яку оцінено таке майно), спорудження, виготовлення, доставку та доведення до стану, в якому воно придатне для використання, за винятком ПДВ і акцизів, крім випадків, передбачених НК.
Первісною вартістю майна, що є предметом лізингу, визнається сума витрат лізингодавця на його придбання, спорудження, доставку, виготовлення і доведення до стану, в якому воно придатне для використання, за винятком сум податків, що підлягають вирахуванню або враховуються у складі витрат.
Відновлювальна вартість амортизованих основних засобів, придбаних (створених) до набрання чинності глави 25 НК, визначається як їх первісна вартість з урахуванням проведених переоцінок до дати набрання глави 25 НК чинності.
Залишкова вартість основних засобів, введених до набрання чинності глави 25 НК, визначається як різниця між відновною вартістю таких основних засобів і сумою амортизації.
Залишкова вартість основних засобів, введених в експлуатацію після набрання чинності глави 25 НК, визначається як різниця між їх первісною вартістю і сумою нарахованої за період експлуатації амортизації.
Первісна вартість основних засобів змінюється у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, технічного переозброєння, часткової ліквідації відповідних об'єктів та з інших аналогічних підстав.

До робіт з добудови, дообладнання, модернізації ставляться роботи, викликані зміною технологічного або службового призначення устаткування, будівлі, споруди чи іншого об'єкта амортизованих основних засобів, підвищеними навантаженнями і (або) іншими новими якостями.
До реконструкції відноситься перебудову існуючих об'єктів основних засобів, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічних показників і здійснюване за проектом реконструкції основних засобів з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції.
До технічного переозброєння відноситься комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічних показників основних засобів або їх окремих частин на основі впровадження передової техніки і технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни морально застарілого і фізично зношеного устаткування новим , більш продуктивним.
Нематеріальними активами визнаються придбані та створені платником податків результати інтелектуальної діяльності та інші об'єкти інтелектуальної власності, які використовуються у виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) або для управлінських потреб організації протягом тривалого часу (тривалістю понад 12 місяців).
Для визнання нематеріального активу необхідно наявність здатності приносити платнику податків економічні вигоди (дохід), а також наявність належно оформлених документів, що підтверджують існування самого нематеріального активу і (або) виключного права у платника податків на результати інтелектуальної діяльності (у тому числі патенти, свідоцтва, інші охоронні документи, договір поступки (придбання) патенту, товарного знака).

До нематеріальних активів, зокрема, відносяться:
1) виключне право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисну модель;
2) виключне право автора та іншого правовласника на використання програми для ЕОМ, бази даних;
3) виключне право автора або іншого правовласника на використання топології інтегральних мікросхем;
4) виключне право на товарний знак, знак обслуговування, найменування місця походження товарів і фірмове найменування;
5) виключне право патентовласника на селекційні досягнення;
6) володіння "ноу -хау ", секретною формулою або процесом, інформацією щодо промислового, комерційного або наукового досвіду.
Первісна вартість амортизованих нематеріальних активів визначається як сума витрат на їх придбання (створення) і доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання, за винятком ПДВ і акцизів.
Вартість нематеріальних активів, створених самою організацією, визначається як сума фактичних витрат на їх створення, виготовлення (в тому числі матеріальних витрат, витрат на оплату праці, витрат на послуги сторонніх організацій, патентні мита, пов'язані з одержанням патентів, свідоцтв), за винятком сум податків, що враховуються у складі витрат.
До нематеріальних активів не належать:
1) що не дали позитивного результату науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи;
2) інтелектуальні та ділові якості працівників організації, їх кваліфікація і здатність до праці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок визначення вартості майна, що амортизується "
 1. Питання 1.Роль податку на прибуток у податковій системі РФ. Платники податку на прибуток
  порядок визнання витрат, що приймаються з метою оподаткування, при методі нарахування. У відповідності зі ст.274 НК РФ прибуток, що підлягає оподаткуванню, визначається наростаючим підсумком з початку податкового періоду. У разі отримання збитку у звітному періоді податкова база визнається рівною нулю. При застосуванні податкових ставок з податку на прибуток необхідно врахувати, що з 1 січня 2005р.
 2. Методи і порядок розрахунку сум амортизації
  порядок амортизації відносно електронно-обчислювальної техніки. У главі 25 НК наведені витрати на ремонт основних засобів, витрати на освоєння природних ресурсів, витрати на наукові дослідження та (або) дослідно-конструкторські розробки (НДДКР), витрати на обов'язкове і добровільне страхування
 3. Аналітичні регістри податкового обліку
  порядок формування податкової бази. Аналітичні регістри податкового обліку призначені для систематизації та накопичення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, аналітичних даних податкового обліку для відображення в розрахунку податкової бази. Регістри податкового обліку ведуться у вигляді спеціальних форм на паперових носіях, в електронному вигляді і (або) будь-яких машинних
 4. Порядок визначення та визнання доходів і витрат
  порядок застосовується щодо оплати відсотків за користування позиковими засобами (включаючи банківські кредити) і при оплаті послуг третіх осіб. - Витрати з оплати вартості товарів, придбаних для подальшої реалізації, в тому числі витрати, пов'язані з придбанням і реалізацією зазначених товарів, включаючи витрати по зберіганню, обслуговування та транспортування, враховуються у складі витрат
 5. Порядок визначення витрат
  визначенні об'єкта оподаткування платник податків зменшує отримані доходи на такі витрати: 1) витрати на придбання, спорудження та виготовлення основних засобів, а також на добудову, дообладнання, реконструкцію, модернізацію і технічне переозброєння основних засобів; 2) витрати на придбання нематеріальних активів, а також створення нематеріальних активів самим
 6. Коментарі
  порядок, прийнятий у суспільстві, а також закріплення звичаїв у вигляді закону або установи. Критикуючи статичний підхід неокласичної школи, інституціоналісти протиставляли йому вивчення історичного розвитку явищ. [8] сикофанти капіталу / буржуазії в Теоріях додаткової вартості Маркс називає сикофант Мальтуса, але сикофант земельної аристократії, а не буржуазії (при цьому редактори
 7. 4.6. Додаткова інформація
  порядок надання житлових приміщень, умови користування і розпорядження, а також змін і припинення користування ними. Житлове товариство - товариство власників житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках із встановленням умов спільного користування міжквартирними сходами, ліфтами, коридорами, дахами, технічними підвалами, позаквартирних інженерним обладнанням ,
 8. РОЛЬ УРЯДУ
  порядок), і те, що ми назвали б приватним працевлаштуванням. Його накази стосувалися всього, що робилося в його володіннях. Лише при капіталізмі є приватний економічний сектор, де править капіталізм, і громадський сектор, що займається неекономічними проблемами, де правлять інші сили (66). Не дивно, що в такій ситуації капіталізм хоче обмежити роль громадського сектору до найнижчого
 9. Федеральні, регіональні і місцеві податки
  порядок розподілу вступників коштів. У Росії до місцевих бюджетів повністю надходять податки на майно фізичних осіб і земельний податок, податок на спадщину або дарування і деякі незначні податки. До регіональних податків в Росії відносяться податок на майно організацій, податок на нерухомість, податок з продажів, дорожній та транспортний податки і ряд менш значних податків. К
 10. Глосарій
  порядок емісії та обігу грошей, а також державний апарат, який здійснює регулювання грошового обігу Грошово-кредитна політика - сукупність заходів в області грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економіки Грошові доходи - отримання грошей у вигляді оплати праці, доходів від підприємницької діяльності, пенсій, стипендій, доходів від власності
© 2014-2022  epi.cc.ua