Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Г. Балабанова, Б. Г. Гусейновна, Г. Л. Григорович, Д. Т. Олексіївна. Глобальні економічні проблеми сучасності. Навчальний посібник., 2004 - перейти до змісту підручника

Порогові значення індикаторів економічної безпеки


Розвиток економіки під впливом ринкових механізмів виділило в якості самостійної функцію захисту економічної безпеки країни, оскільки ринковий механізм не містить її.
Підприємець зазвичай захищає інтереси своєї фірми, а не національні інтереси країни в галузі економіки. Але, як правило, економічні інтереси кожної фірми не повинні суперечити національним інтересам країни. Однак дуже часто виникають і такі ситуації: виробництво, його розвиток екологічно шкідливо, і держава намагається перешкоджати його розвитку і більше цього товару завозити. Або, виходячи із стратегічних, оборонних міркувань, сприяє розвитку продукції, яку згідно із законами ринку вигідно завозити.
Для вирішення подібних протиріч держава і здійснює функцію захисту економічної безпеки, найважливішим інструментом реалізації якої служать порогові значення індикаторів економічної безпеки (кількісні параметри, що окреслюють межі між безпечної та небезпечної зонами в різних сферах економіки).
При розробці значень індикаторів економічної безпеки на офіційному рівні визначають національні інтереси країни в галузі економіки (сформульовані в «Державної стратегії економічної безпеки РФ», схваленої Указом Президента від 29.04.96г. № 608):
- здатність економіки функціонувати в режимі розширеного відтворення без критичної залежності від імпорту;
- прийнятний рівень життя населення;
- стійкість фінансової системи;
- збереження єдиного економічного простору, що виключає розвиток сепаратистських тенденцій;
- забезпечення необхідного державного регулювання економічних процесів, здатних гарантувати нормальне функціонування ринкової економіки як у звичайних, так і в екстремальних умовах.
Наведені в таблиці 1 індикатори економічної безпеки можна згрупувати по областях економіки.
Перша група стосується виробничої сфери, її здатності функціонувати при мінімальній залежності від зовнішнього світу. Це:
а) загальний обсяг виробництва: обсяг ВВП - у розмірі 75% від середнього показника по країнах великої сімки; ВВП на душу населення - 50% від середнього по "сімці" і 100% - від середньо світового показника ВВП.
Для Росії ці показники нижчі порогових значень: ВВП становить 30% від середнього по "сімці" і 25% від середньосвітового. За ВВП на душу населення Росія на 45 місці в світі, тобто при низьких показниках Росія може втратити свою роль великої держави;
б) індикатори, що характеризують структуру виробництва і частку імпорту у внутрішньому виробництві: частка промислового виробництва обробної промисловості - 70%, машинобудування - 20%, частка імпорту у внутрішньому споживанні населення - 30%, у тому числі продовольчого 25%, частка нових видів продукції в загальному обсязі випуску - 6% (сьогодні фактично вона дорівнює 2-2,5 %);
в) обсяг інвестицій - 25% ВВП (сьогодні він 15% ВВП);
Друга група - індикатори рівня життя населення:
а) частка в населенні громадян, що мають доходи нижче прожиткового мінімуму - 7% (у Росії більше 20%);
б) тривалість життя - 70 років (у Росії 65 років);
в) розрив між доходами 10% найбільш високодохідних і 10% самих незахищених груп населення - 8 разів (у Росії 14 разів);
г) рівень безробіття-7 % (у Росії 9%).

Третя група - це індикатори фінансового стану:
а) обсяг внутрішнього боргу у відсотках до ВВП - 30% (по Росії 6,4%);
б) обсяг зовнішнього боргу у відсотках до ВВП - 25% (по Росії 23,5%);
в) дефіцит бюджету у відсотках до ВВП - 5%;
г) обсяг іноземної валюти в готівковій форма до обсягу готівки рублів - 25% (у Росії 100%)
д) грошова маса (М2) у відсотках ВВП - 50% (по Росії 14%).
З цих показників видно, що за останні роки основною метою уряду було досягнення фінансової стабілізації і, насамперед, зниження інфляції шляхом зменшення грошової маси в умовах, коли обсяг ВВП знизився, а зростання цін обігнав зростання грошової маси. Так, в 1992 -1999 рр.. індекс споживчих цін і дефлятор ВВП збільшилися приблизно в 6000-6500 разів, а агрегат грошової маси М2 виріс приблизно в 530 разів. Таким чином, в умовах інфляції грошова маса скоротилася більш ніж у 10 разів, при тому, що швидкість обертання грошей мало змінилася. Інфляційні очікування, недовіру до банківської системи і грошової політики змушують населення частину заощаджень тримати у валюті, а це утрудняє підтримку купівельної спроможності рубля, збільшує витрати на підтримку стабільного валютного курсу по відношенню до долара США, і до євро.
По внутрішньому боргу фактичні дані нижче порогового. Багато країн, наприклад США, мають великий внутрішній борг, що є серйозною загрозою, оскільки значна частина боргу - це державні короткострокові зобов'язання. Мінфін повинен постійно викуповувати раніше випущені цінні папери, паралельно випускаючи нові, виручка від яких повинна не тільки покривати витрати на викуп старих, але і приносити доходи в бюджет. Новоутворена піраміда, за несприятливих умов може впасти.
Зовнішній борг перевищує порогове значення, але не виглядає катастрофічним, проте сьогодні це обтяжливо для Росії.
Важливим є показник обсягу національної валюти в готівковій формі до загального обсягу готівки (100%). Це наслідки, як сказано вище, проведеної монетарної політики, головною метою якої було прагнення приборкати інфляцію шляхом скорочення грошової маси, в результаті якої з'явився недолік оборотних коштів підприємств, зростання заборгованості.
Четверта група - індикатори ступеня збереження єдиного економічного простору на території Росії, що виключає розвиток сепаратистських тенденцій. У цій області визначено один параметр - диференціація суб'єктів Федерації за розміром прожиткового мінімуму. Його величина склала в 1,5 раз (фактично - 5 разів).
Найвища ступінь безпеки досягається в тому випадку, якщо всі показники знаходяться в межах кордонів.
Крім основних індикаторів існують і непрямі показники:
1) рівень виробничих капітальних вкладень на 1 карбованець основних фондів:
У к. в.=Кn / ОПФ,
де Кn - капітальні вкладення виробничого призначення за рік; ОПФ - середньорічна вартість основних виробничих фондів.
2) ступінь прогресу промисловості:
ИФО=ВП1/ВП0? 100%,
де ВП1, ВП0 - валовий обсяг промислового виробництва у звітному і базовому періоді; ІФО - індекс обсягу промислового виробництва;
Таблиця 6.
1
Показники економічної безпеки
Показники
Граничні значення Фактичний стан 1. Обсяг валового внутрішнього продукту:
від середнього по великій сімці
від середньосвітового
75%
100%
29%
25% 2. Частка машинобудування в промисловому виробництві,% 20 17 березня. Обсяги інвестицій,% до ВВП 25 14,5 4. Витрати на оборону,% до ВВП 5 2,9 5. Витрати на наукові дослідження,% до ВВП 2 0,4 6. Частка нових видів продукції в обсязі продукції,%
6
2,2 7. Чисельність населення з грошовими доходами нижче величини прожиткового мінімуму,% до загальної чисельності населення
7
8. Тривалість життя населення, років 70 65 9. Співвідношення доходів 10% найбільш і 10% найменш забезпеченого населення, раз
8
13,5 10. Рівень безробіття за методологією МОП,% 7 9,3 11. Рівень інфляції за рік,% 20 грудня. Обсяг внутрішнього боргу,% до ВВП за порівнянний період часу
20
6,4 13.Об'ем зовнішнього боргу,% до ВВП 25 23,5 14. Частка зовнішніх запозичень у покритті дефіциту бюджету,%
30
20 15. Дефіцит бюджету,% до ВВП 16 травня. Обсяг іноземної валюти в готівковій формі
до обсягу готівки рублів,%
25
100 17. Обсяг іноземних валют по відношенню до рублевої маси в національній валюті,%
10
50 18. Грошова маса (М2), до% ВВП 50 14,3 19. Частка імпорту у внутрішньому споживанні,%
Всього
У тому числі продовольство
30
25
52
30 20. Диференціація суб'єктів Федерації по прожитковому мінімуму, раз
1,5
5
3) ступінь забезпечення населення товарами народного споживання:
ДТНП=ТНП / ВВП,
де ДТНП - частка товарів народного споживання; ТНП - товари народного споживання;
4) рівень економічної активності населення:
ДНА=ЧНА / чно,
де ДНА - рівень економічної активності населення; ЧНА - чисельність економічно активного населення; чно - загальна чисельність населення;
5) розрахунок купівельної спроможності грошових доходів населення. Він виражає можливість купити певну кількість товару-еквівалента (найбільш поширеного товару), або число стандартних наборів товарів або послуг:
ПС=ДДУШ / ІСР,
де ДДУШ - середньодушовий дохід; ІСР - середня ціна товару-еквівалента по Росії;
6) частка населення з доходами нижче прожиткового мінімуму:
ДНД=ЧНД / чно,
де ЧНД - чисельне населення з доходами нижче прожиткового мінімуму; чно - загальна чисельність населення;
7) коефіцієнт міграції:
КМІГ=(Чn - Чв) / ЧСР? 100%,
де Чn - число прибулих жителів; Чв - число вибулих жителів; ЧСР - середньорічна чисельність населення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " порогові значення індикаторів економічної безпеки "
 1. ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РФ на 2002 р.
  порогових значень, розроблених Інститутом економіки РАН і схвалених в 2000 р. Секцією з економічної безпеки Наукової ради при Раді Безпеки Російської Федерації. Це дозволяє з використанням зазначених параметрів давати більш певну оцінку параметрів проекту бюджету та прогнозу з позиції їх відповідності національним інтересам країни в галузі економіки. При оцінці
 2. Оцінка основних параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку Росії та проекту федерального бюджету на 2002 р. з позицій економічної безпеки країни
  порогових значень економічної безпеки. Ці порогові значення являють собою граничні величини головних параметрів соціально-економічного становища країни, недотримання яких перешкоджає нормальному ходу розвитку економіки, нарешті відтворювальні процеси. Було прийнято 19 кількісних параметрів порогових значень економічної безпеки. Однак у матеріалах прогнозу
 3. 3. Концептуальні основи російської моделі реформування
  порогових значень соціальних індикаторів, які в міру оздоровлення економіки повинні розгортатися в більш широкий спектр соціальних параметрів. Концепція довготривалої економічної політики повинна, безумовно, передбачати перехід до технологічній базі постін-індустріальної інформаційного типу, структурну перебудову народного господарства. Саме це покликане забезпечити таку
 4. 2.5. Політика реформ і національні інтереси Росії
  порогові значення функціонування економічної системи. За їх межами вона теря-ет здатність до динамічного саморозвитку, конкурентоспроможність на внутрішніх і зовнішніх ринках, стає об'єктом експансії іно-національних і транснаціональних монополій, роз'їдається виразками корупції, криміналітету, страждає від внутрішнього і зовнішнього грабежу національного багатства країни. Залежно від
 5. Сутність економічної безпеки та її стратегічне забезпечення
  порогові значення - граничні величини, недотримання яких перешкоджає нормальному ходу розвитку різних елементів відтворення, призводить до формування негативних, руйнівних тенденцій в галузі економічної безпеки, тобто до серйозного структурному
 6. Висновки
  порогові значення - граничні величини, недотримання яких перешкоджає нормальному ходу розвитку різних елементів відтворення, призводить до формування негативних, руйнівних тенденцій в галузі економічної безпеки, тобто до серйозного структурному кризи. 4. Розрізняють внутрішні і зовнішні загрози економічній безпеці. До внутрішніх загроз належать: а) посилення
 7. Відповіді на запитання з залу
  порогове значення характеризується рядом величин, наприклад чисельністю безробітних, величиною мінімального прожиткового мінімуму, кількістю людей, що живуть нижче межі бідності, рівнем захворюваності населення і т.д. Введення соціальних індикаторів і надання їм певного законодавчого статусу дозволить визначити, яким повинен бути бюджетний дефіцит об'єктивно, а не криком або
 8. 34.1. Особливості економічного розвитку
  порогове значення частки наукомісткої продукції не повинно бути нижче 6% обробної промисловості. Фактично ця частка не перевищує 2-2,5%. Аналіз показників динаміки і структури промислового виробництва показує стійку тенденцію до руйнації сформованих у попередні десятиліття пропорцій. Різко різновеликі скорочення виробництва призвели до дисбалансу в структурі виробництва:
 9. 16.1. Изживание інститутів права і партнерства
    порогового рівня, є можливе продовження деградації систем вироблення і прийняття рішень, у тому числі стратегічних рішень у сфері політики. У нашій країні ніхто і ніколи не має права забувати, як паралізація саме цих систем призвело до стрімкого розпаду Радянського Союзу при збереженні основної частини формальних параметрів його військово-політичної і навіть економічної потужності.
 10. 16.2. Необхідність приведення військової доктрини у відповідність з доктринами країн-агресорів
    пороговий рівень політичної впливовості, в значній мірі компенсуючи недостатній рівень її економічного, соціально-політичного та інтелектуального розвитку. Однак роль традиційного «зброї стримування» (зброї масового ураження, насамперед міжконтинентальних балістичних ракет з ядерними боєголовками) для Росії в перспективі буде неухильно знижуватися. Причинами
© 2014-2022  epi.cc.ua