Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

4.1 Поняття і класифікація економічних систем


Поняття «система» відноситься до числа найважливіших наукових категорій. Існує безліч різних визначень системи. Найбільш поширеним є наступне:
Система - це впорядкована безліч компонентів, що знаходяться у взаємному зв'язку, залежності і взаємодії один з одним.
Поняття «система» використовується при характеристиці як природного світу, так і суспільства. У рамках останнього важливе місце відводиться економічній системі.
Економічна система - це особливим чином упорядкована система зв'язків між виробниками і споживачами матеріальних благ і послуг.
Функціонування економічної системи націлене на виконання таких найважливіших економічних завдань, як:
1 формування та забезпечення працездатності економіки;
2 координація всіх видів економічної діяльності;
3 реалізація соціальних цілей.
Економічна система багатофакторна. Серед факторів, що впливають на її розвиток, визначальними є наступні:
існуюча в країні система заходів щодо прийняття господарських рішень;
структура власності;
механізми забезпечення інформацією та координацією;
механізми постановки цілей і спонукання людей до праці.
Залежно від цих чинників формуються різні уклади: патріархальний, дрібнотоварний, державний і ін В одній країні можливе існування декількох укладів одночасно. Дана обставина призводить до суперечливого і хвилеподібного руху самої економічної системи. Так, якщо в країні набирає силу державний устрій, то йде процес націоналізації та усуспільнення. Навпаки, при першості частнохозяйственного укладу централізація змінюється децентралізацією, усуспільнення - відокремленням і т. д.
Сучасний світ характеризується наявністю самих різних економічних систем, кожна з яких сформувалася в процесі тривалого історичного розвитку. Їх можна згрупувати, тобто класифікувати, взявши за основу небудь критерій. Розглянемо деякі класифікації економічних систем, побудовані на різних підходах.
1. Формаційний підхід.
Цей підхід характерний для марксистської теорії. Маркс сформулював тричленну класифікацію:
Первинна (архаїчна) формація включає в себе первіснообщинний і азіатський способи виробництва.
Друга велика формація, заснована на приватній власності (рабство, кріпацтво, капіталізм), названа Марксом вторинною.
Третя - комуністична - заснована на знищенні приватної власності і складається з двох фаз, нижчої з яких є соціалізм.

Відповідно до формаційним підходом історичний розвиток суспільства зводиться до зміни п'яти суспільно-економічних формацій: первісно-общинної, рабовласницької, феодальної, капіталістичної, комуністичної.
Суспільно-економічна формація - це історичний тип суспільства, що розвивається на основі певного способу виробництва.
Спосіб виробництва - це сукупність продуктивних сил і виробничих відносин, рівень розвитку яких визначає перехід від однієї формації до іншої, більш прогресивної.
Зміни починаються з продуктивних сил, від ступеня розвитку яких залежить ефективність матеріального виробництва.
Друга сторона способу виробництва - виробничі відносини. Їх характер (феодальні, капіталістичні та ін.) визначається формою власності на засоби виробництва.
Сукупність виробничих відносин утворює базис суспільства. Економічний базис визначає надбудову, тобто політичні, художні, юридичні, філософські, релігійні погляди людей і відповідні їм установи.
По думки К. Маркса, суспільно-економічна формація - це сукупність базису і надбудови.
Спільним для всіх суспільно-економічних формацій є закон відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил. На певному етапі розвитку способу виробництва виникає конфлікт між новими продуктивними силами і старими виробничими відносинами, що призводить до заміни старого способу виробництва новим, більш прогресивним. Наприклад, в певний момент феодальні виробничі відносини, при яких переважна маса людей праці перебуває в кріпацтва і не може перейти працювати на що з'являються капіталістичні фабрики, гальмують становлення капіталістичного виробництва. Виникає протиріччя між новими продуктивними силами, які вимагають простору для свого розвитку, і старими відносинами власності призводить до соціального конфлікту, який закінчується заміною старої формації новою. Такий марксистський підхід.
Даний підхід, як і всякий інший, має переваги і недоліки. За допомогою формаційної теорії історія людства постала у вигляді логічної системи, а не хаосу фактів. Обмеженість же цього підходу полягає в тому, що він застосовний в основному до Західної Європі і тому не має загального значення.
2. Цивілізаційний підхід.
Такий підхід передбачає вивчення світової історії як єдиного планетарного цілого з поступовою зміною цивілізації.
Слово «цивілізація» походить від латинського «цивільний», «громадський».
Цей термін використовується для оцінки ступеня і рівня культури (наприклад, антична, азіатська, європейська).
У Росії в цей термін вкладається і інший нюанс, що припускає розумно організовану систему економічних і соціально-правових відносин у розвинених країнах.
Ця теорія знаходиться в початковій стадії свого розвитку. Її головним завданням є пошук системоутворюючих ознак.
Деякі автори в якості цих ознак пропонують розглядати цикли цивілізацій, що піднімають на новий щабель продуктивність праці.
У відповідності з цією концепцією в суспільному розвитку виділяється сім цивілізацій:
неолітична, яка тривала 35 століть;
східно-рабовласницька - 20-30 століть;
антична - 12-13 століть;
раннефеодальная - 7 століть;
доіндустріальна - 4-5 століть ;
індустріальна - 2-3 століття;
постіндустріальна - 2 століття.
Останній вид цивілізації - постіндустріальний - за своєю соціально-економічній формі є змішаною соціально орієнтованою ринковою економікою.
Цивілізаційний підхід позбавлений класових умовностей. У цьому полягає його гідність. Разом з тим, слідуючи цивілізаційному підходу, можна «увігнати» специфіку розвитку різних країн і регіонів у загальну схему, позбавивши їх самобутності та унікальності; в цьому полягає небезпека цивілізаційного підходу.
3. Класифікація, при якій використовується критерій «ступінь індустріального розвитку суспільства».
Вона виділяє три економічні системи: доіндустріальну, індустріальну та постіндустріальну. Остання має й іншу назву: «інформаційне суспільство».
4. Класифікація економічних систем на основі способу організації господарської діяльності враховує такі ознаки:
форма власності на фактори виробництва;
хто і як приймає основні економічні рішення;
спосіб координації економічної діяльності;
мотиви, що стимулюють ведення економічної діяльності.
На основі цих критеріїв можна виділити наступні системи: традиційна економіка, планова економіка, ринкова економіка, перехідна економіка. В даний час така класифікація є найбільш поширеною, тому розглянемо її більш детально.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1 Поняття і класифікація економічних систем "
 1. 1. Загальні зауваження, що стосуються теорії ренти
  поняття, що використовувалися в повсякденної мови і повсякденному мисленні, не відповідали вимогам праксиологических та економічних досліджень. Ранні економісти помилилися, прийнявши їх без сумнівів і коливань. Тільки того, хто наївно дотримується загальних термінів земля і праця, може спантеличити питання про те, чому земля і праця стоять і цінуються по-різному. Той, хто не дозволяє обдурити себе просто
 2. Рекомендована література
  класифікація розрахункових правовідносин / / Право і економіка, 4/2008. 44. Шевчук В.А., Шевчук Д.А. Особливості безготівкових розрахунків в електронній формі та порушень договірних зобов'язань / / Право і економіка, 6/2008. 45. Д. Шевчук. Продаж фірми / / Фінансова газета, 23 (859) / 2008. 46. Шевчук Д. Безготівкові розрахунки в електронній формі / / Фінансова газета, 31 (867) -33 (868) / 2008.
 3. Висновки
  поняття 79 тільки не зберігаються, але можуть і зростати. Виробничі можливості економічної системи характеризує крива виробничих можливостей. 5. Економічна ефективність-це співвідношення результатів і витрат у господарській діяльності. Результатом виступає економічний продукт, а витратами - витрачені економічні
 4. Терміни і поняття
  класифікації економічних систем Економічні інститути 'Трансакційні витрати Інституційна
 5. Висновки
  поняття Ринок праці Функції ринку праці: соціальна, економічна, що розміщує, селективна, стимулює Види ринків: гнучкий і жорсткий, перспективний, прогнозний та поточний, рівноважний, дефіцитний, надлишковий Моделі ринків: зовнішній (професійний) і внутрішній Попит на працю Пропозиція праці: ринкове і індивідуальне Вибір між дозвіллям і роботою Заробітна плата: реальна
 6. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  поняття монополій, тол-куя їх у буквальному сенсі, як таке підприємство, яке є єдиним виробником і продавцем свого про-дукції. Внаслідок цього зі складу монополій виключалися найбільш потужні капіталістичні організації, якщо під їх контролем не знаходились всі 100%, що випускається. Тим часом організацій, які підпорядковують своєму контро-лю повністю всі
 7. Тема 1. СВІТ БЛАГ, НАВКОЛИШНІЙ ЛЮДИНИ
  класифікації благ Послуги - вид людської діяльності, який не має речової форми, але задовольняє потреби людини. Сучасний світ має тенденцію до переходу від економіки, що виробляє товари, до економіки, яка надає послуги. 3. Неринкові і ринкові форми благ. Створені блага люди спочатку використовували для своїх власних потреб. Така система економіки називається
 8. Тема 6. ВИДИ І МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
  класифікації. Економічні системи можна класифікувати за різними ознаками: - за функціональним призначенням; - галузевому набору; - воспроизводственному підходу; - інституційному складу; - соціальним змістом. Структурні елементи економічної системи знаходяться в динамічному взаємодії, формуючи пропорції економічної системи. Економічні пропорції - це
 9. Тема 18. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ЇХ ВИДИ, ДИНАМІКА
  класифікації: 1) за методом оцінки витрат і 2) по відношенню до величини виробництва (рис. 18.1). {Foto44} Рис. 18.1. Класифікація витрат виробництва 2. Економічні, бухгалтерські, альтернативні витрати. Якщо дивитися на купівлю-продаж з позиції продавця, то в цілях отримання доходу від угоди в першу чергу необхідно окупити понесені витрати на виробництво товару.
 10. Тема 55. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
  економічні інститути, які обслуговують систему кредитних відносин у суспільстві. Агенти ринку звертаються в банк у таких випадках: - за наявності тимчасово вільних коштів; - при тимчасовій нестачі коштів; - для грошових розрахунків з контрагентами (рис. 55.2). {Foto126} Рис. 55.2. Банківська діяльність Існують три основні види вкладів у банк: 1) депозит, або вклад до
 11. Поняття інвестиційних ризиків та їх оцінка
  класифікації ризиків. Виділяють такі три групи: 1) політичні ризики (включаючи і деякі соціальні), 2) фінансові ризики, що визначають в основному платоспроможність країни з точки зору надання їй та її юридичним особам позикового капіталу; 3) ризики операцій і особливо: - ризики для зовнішньоторговельної діяльності (зовнішньоторговельний ризик); - ризики для виробничої
 12. Глава 1. Предмет і метод економічної теорії
  поняття «економіці», введеного в науковий обіг наприкінці XIX в. Сучасна економічна теорія покликана з'єднати потенціал фундаментальних основ та методологічну озброєність політичної економіки з інструмснтарно-методичним апаратом і прагматичною орієнтованістю Економікс. Мета теми - з'ясувати предмет економічної теорії, розкрити матеріальну природу та історичну логіку
© 2014-2022  epi.cc.ua