Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 6.2. Обгрунтування інвестицій і бізнес-план інвестиційно-будівельних проектів

Обгрунтування інвестицій виконується відповідно до рекомендацій СП 11-101 95 "Порядок розроблення, погодження, затвердження і склад обгрунтувань інвестицій на будівництво підприємств, будівель і споруд" . Обгрунтування інвестицій є передпроектним і предпланового документом, у складі якого розробляються наступні розділи:
1. Вихідні дані (мета інвестування, характеристика об'єкта, наявні матеріали інженерних та економічних вишукувань, відомості про необхідні ресурси).
2. Потужність підприємства, номенклатура продукції (номенклатура та обсяги виробництва основної і попутної продукції, обгрунтування виробничої потужності виходячи з аналізу перспективної потреби в продукції підприємства та можливості її збуту на внутрішньому або зовнішньому ринках).
3. Основні технологічні рішення (вибір технології виробництва, її коротка характеристика, джерела і порядок придбання технології, виробничо-технологічна структура та склад підприємства).
4. Забезпечення підприємства ресурсами (річна потреба підприємства в необхідних ресурсах (сировині, матеріалах, воді, паливі, енергії, напівфабрикатах, комплектуючих та ін.), обгрунтування джерел і умов одержання ресурсів, витрат на їх придбання).
5. Місце розміщення підприємства (обгрунтування вибору місця розміщення з урахуванням економічних, соціальних та екологічних факторів, характеристика місця розміщення, схеми ситуаційного та генерального планів підприємства).
6. Основні будівельні рішення (принципові об'ємно-планувальні рішення, параметри основних будівель і споруд, терміни і черговість будівництва, потреба в будівельних матеріалах, рішення щодо енергозбереження, тепло-, водопостачання, каналізації та ін
).
7. Оцінка впливу на навколишнє середовище.
8. Кадри і соціальний розвиток (потреба в трудових ресурсах по категоріям працівників, джерела її задоволення, пропозиції щодо забезпечення працівників житлом, створення соціально-побутових умов).
9. Ефективність інвестицій (розрахунок двох груп показників характеризують очікувану ефективність проекту з погляду інтересів підприємця (комерційна ефективність) і з позицій національної економіки (громадська соціально-економічна ефективність)).
10.Виводи та пропозиції (загальні висновки про технічної можливості та економічної доцільності інвестицій, основні техніко-економічні та фінансові показники об'єкта, рекомендації з проектування, будівництва та експлуатації
об'єкта, проведення необхідних досліджень і розвідок, план-графік здійснення інвестиційного проекту).
Обгрунтування інвестицій підлягає експертизі та затвердженню.
На основі обгрунтування інвестицій може складатися бізнес-план інвестиційного проекту. Бізнес-план розробляється з метою залучення інвесторів для реалізації проекту та обгрунтування термінів повернення банківських кредитів.
Зміст його відповідає обгрунтуванню інвестицій, але посилюється увага до фінансової сторони, до розробки інвестиційної політики, що забезпечує максимальну комерційну ефективність проекту. За відсутності єдиного нормативного документа, що регламентує склад і порядок розробки бізнес-планів, в економічній літературі є велика число методичних розробок як вітчизняних, так і зарубіжних, що визначають підходи до підготовки і подання бізнес-планів інвестиційних проектів різної спрямованості в різних галузях економіки.
Незважаючи на деякі відмінності, структура бізнес-планів в цілому та окремих їх розділів в основному однотипна і може бути представлена в наступному вигляді:
- титульний лист: назва та адреса підприємства, відомості про керівників і засновників, суть проекту, його вартість, джерела коштів;
- меморандум конфіденційності;
- резюме: докази вигідності проекту, його реклама;
- аналіз ринку збуту: динаміка продажів товару, аналоги продукту, потенційні конкуренти;
- істота пропонованого проекту: опис продукції або послуг, їх переваг, аргументи успіху проекту;
- виробничий план: технологія виробництва, потреба в обладнанні, сировині і матеріалах, умови їх поставки і ціна, собівартість продукції, забезпечення екологічної та технічної безпеки;
- план маркетингу: кінцеві споживачі, характер попиту, особливості сегмента ринку збуту, стратегія конкуренції і цін, організація збуту, рекламна кампанія;
- організаційний план: форма власності, організаційно-правова форма, організаційна схема управління підприємством;
- фінансовий план: план доходів і витрат, план грошових надходжень і виплат за період реалізації проекту, балансовий план, джерела коштів, стратегія (схема) фінансування,
Призначення бізнес-плану полягає у виробленні реалістичної концепції здійснення інвестиційного проекту на основі ретельного аналізу всіх сторін майбутньої діяльності і обгрунтування його реалізованості відповідними розрахунками.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6.2. Обгрунтування інвестицій і бізнес-план інвестиційно-будівельних проектів "
 1. § 6.1. Проектна підготовка будівництва
  обгрунтуванню інвестицій. На другому етапі розробляється обгрунтування інвестицій. Обгрунтування інвестицій - офіційний документ, який підлягає державній експертизі та затвердженню в установленому порядку. Результати його служать підставою для прийняття рішення про господарську необхідності, технічної можливості, комерційної та суспільної ефективності інвестицій в будівництво; для оформлення
 2. Терміни і поняття
  інвестиції Капіталовкладення Інвестиційна діяльність (інвестування) Інвестор Капітальне будівництво Валове нагромадження Норма валового нагромадження Гранична схильність до заощадження Кейнсіанська теорія інвестицій Теорія раціонування кредитів Модель акселерації інвестиційних процесів q-теорія інвестицій Капітальний (інвестиційний) проект Проектний аналіз
 3. 107. Проектне фінансування
  обгрунтування проекту), а метою такого аналізу є обгрунтування фінансової та економічної ефективності інвестиційного проекту, визначення джерел фінансування, оцінка ризиків і т.
 4. Запитання для самоперевірки
  бізнес-план? 2. Для яких чотирьох категорій учасників бізнес-процесів призначений бізнес-план? 3. У чому полягає головне призначення бізнес-плану в розвиненій ринковій економіці? 4. Які питання треба обов'язково включати в бізнес-план, а яких слід уникати при його складанні? 5. Які розділи входять у зміст бізнес-плану? 6. Назвіть вісім різновидів консалтингових послуг.
 5. 12.8. Аналіз складу і динаміки довгострокових вкладень
  інвестиційного портфеля. З розвитком ринкових відносин і нарощуванням економічного потенціалу розширюється інвестиційна діяльність підприємств. Вкладаючи капітал у будь інвестиційний проект, підприємство планує не тільки відшкодувати вкладений капітал, але й отримати певну суму прибутку. Будь-яке інвестиційне рішення грунтується на оцінці: а) фінансового стану
 6. Терміни і поняття
  бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. Сутність проектного аналізу. Проектний цикл
  обгрунтування і порівнюється з начерками інших проектів, визнається заслуговуючим детального опрацювання. Інакше кажучи, це стадія попереднього техніко-економічного обгрунтування. 3. Розробка проекту. На цій стадії йде детальне опрацювання всіх аспектів проекту, які остаточно повинні обгрунтувати вигідність проекту. Це можна назвати стадією підготовки техніко-економічного
 8. Саратовська область
  обгрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, у тому числі необхідна проектно-кошторисна документація, розроблена в відповідно до законодавства Російської Федерації та затвердженими в установленому порядку стандартів (нормами і правилами), а також опис практичних дій по здійсненню інвестицій (бізнес-план); - придбане
 9. II.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003

 10. 4.1. Критерії ефективності інвестиційних проектів
  обгрунтування (включає будівництво, освоєння, експлуатацію); - прогнозування зміни цін на складові доходу і витрат; - розрахунки з виявлення резервів підвищення економічної ефективності та надійності інвестиційного проекту. Тривалість прогнозного періоду, в межах якого здійснюються розрахунки з визначення ефективності інвестиційного проекту, визначається
© 2014-2022  epi.cc.ua